MƏCBURİ KÖÇKÜNLƏRİN ƏRZAQ TƏMİNATI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

17.08.2001 [22:16]
Bəzi beynəlxalq humanitar təşkilatların xətti ilə məcburi köçkünlərə yardımın dayandırılması nəticəsində onların ərzaq təminatında yaranmış vəziyyəti aradan qaldırmaq məqsədi ilə qərara alıram ...

“NEFTÇİLƏR GÜNÜ” PEŞƏ BAYRAMININ TƏSİS EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

17.08.2001 [16:12]
Zəngin neft və qaz sərvətlərinə malik olan Azərbaycan bütün dünyada “Neft diyarı”, “Odlar diyarı” kimi tanınmışdır. 1848-ci ildə Bakıda, Bibiheybət yatağında qazılmış quyudan neft fontan vurmuş və bu hadisə dünyada neftin sənaye üsulu ilə çıxarılmasının başlanması kimi ...

S.Ə.KƏRİMİNİN AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASININ REKTORU TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN S Ə R Ə N C A M I

10.08.2001 [19:45]
Siyavuş Əşrəf oğlu Kərimi Azərbaycan Milli Konservatoriyasının rektoru təyin edilsin. ...

AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASININ MADDİ-TEXNİKİ BAZASININ YARADILMASI  HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN S Ə R Ə N C A M I

10.08.2001 [19:24]
Azərbaycan Milli Konservatoriyasının yaradılması ilə əlaqədar qərara alıram: 1. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi on gün müddətində Azərbaycan Milli Konservatoriyasının yaradılmasını və onun tərkibinə Musiqi Kolleci və İncəsənət ...

 V.Y.NƏRİMANBƏYOVUN  “ŞÖHRƏT” ORDENİ İLƏ TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN F Ə R M A N I

10.08.2001 [19:22]
Azərbaycan təsviri sənətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə Vidadi Yaqub oğlu Nərimanbəyov “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilsin. ...

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT RƏQS ANSAMBLININ 30 İLLİK YUBİLEYİ HAQQINDA ZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN S Ə R Ə N C A M I

10.08.2001 [18:19]
Qədim ənənələri olan Azərbaycan rəqslərinin öyrənilməsi və təbliğində, milli xoreoqrafiyanın inkişaf etdirilməsində Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblının böyük xidmətləri vardır. Öz obrazlılığı, rəngarəngliyi və təbiiliyi ilə seçilən milli rəqs yaradıcılığı ansamblın 30 illik fəaliyyəti dövründə xeyli inkişaf etmiş, yeni çalarlarla ...

V.B.MUSTAFAYEVİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏDƏNİYYƏT NAZİRİNİN MÜAVİNİ TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

09.07.2001 [20:23]
Vaqif Behbud oğlu Mustafayev Azərbaycan Respublikası mədəniyyət nazirinin müavini təyin edilsin. ...

Ş.Ə.AXUNDOVUN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏDƏNİYYƏT NAZİRİNİN MÜAVİNİ VƏZİFƏSİNDƏN AZAD EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

09.07.2001 [19:26]
Şəmsəddin Əşrəf oğlu Axundov Azərbaycan Respublikası mədəniyyət nazirinin müavini vəzifəsindən azad edilsin ...

TÜRKİYƏ RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB ƏHMƏD NECDƏT SEZƏRƏ

30.11.-0001 [00:00]
Hörmətli cənab Prezident, Əziz dostum, qardaşım, Türkiyə Respublikasının milli bayramı – Respublika günü münasibətilə Sizi və bütün Türkiyə xalqını öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən salamlayır, səmimi qəlbdən təbrik ...