AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

13.09.2002 [12:00]
Hörmətli cənab Prezident, Dünyanı terrorizmdən xilas etmək kampaniyasına verdiyiniz töhfələrə görə Amerika xalqı Sizə və Azərbaycan xalqına hədsiz minnətdarlığını bildirir. ...

DÖVLƏT SİRRİNİN QORUNMASINA DAİR QANUNVERİCİLİYİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ İLƏ ƏLAQƏDAR TƏDBİRLƏR HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN  FƏRMANI 

11.09.2002 [19:35]
Dövlət sirrinin qorunması sahəsində mövcud olan normativ aktların bir çoxunun müasir dövlət quruculuğu və iqtisadi-inkişaf tələblərinə cavab verməməsini nəzərə alaraq, ...

QARA DƏNİZ HÖVZƏSİ ÖLKƏLƏRİNİN UNİVERSİTETLƏRİ ŞƏBƏKƏSİNİN II KONQRESİNƏ

11.09.2002 [17:00]
Hörmətli Konqres iştirakçıları! Sizi - Qara Dəniz Hövzəsi Ölkələrinin Universitetləri Şəbəkəsinin II Konqresinin iştirakçılarını müstəqil Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhərində səmimi qəlbdən salamlayıram. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

11.09.2002 [16:00]
Hörmətli cənab Prezident! Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzində mənim adım verilmiş Qlobal təhlükəsizlik və coğrafi-strateji kafedra yaradılması münasibətilə iyulun 10-da çox lütfkarlıqla göndərdiyiniz təbrikə görə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. ...

FRANSA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB JAK ŞİRAKA

11.09.2002 [11:00]
Hörmətli cənab Prezident,Ölkənizin cənub-şərqində baş vermiş təbii fəlakət nəticəsində çoxsaylı insan tələfatı xəbəri məni ürəkdən kədərləndirdi. Baş vermiş faciə ilə əlaqədar Sizə, həlak olanların ailələrinə dərin hüznlə başsağlığı verirəm. ...

AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB CORC BUŞA 

11.09.2002 [10:00]
Hörmətli cənab Prezident, Bütün bəşəriyyəti dəhşətə gətirmiş 11 sentyabr terror hadisələrinin ildönümü ilə əlaqədar Sizə və Amerika xalqına dərin hüznlə başsağlığı verirəm. ...

T.İ.SİNYAVSKAYAYA “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ XALQ ARTİSTİ” FƏXRİ ADININ VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

10.09.2002 [18:00]
Azərbaycanda opera sənətinin inkişafında və Azərbaycan-Rusiya mədəni əlaqələrinin möhkəmləndirilməsindəki xidmətlərinə görə Tamara İlyiniçna Sinyavskayaya “Azərbaycan Respublikasının xalq artisti” fəxri adı verilsin. ...

 KOREYA XALQ DEMOKRATİK RESPUBLİKASI MÜDAFİƏ KOMİTƏSİNİN SƏDRİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB KİM ÇEN İRƏ

07.09.2002 [11:00]
Hörmətli cənab Sədr, Ölkənizin milli bayramı – Koreya Xalq Demokratik Respublikasının yaranması günü münasibətilə Sizi və xalqınızı ürəkdən təbrik edirəm. ...

TACİKİSTAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB EMOMƏLİ RƏHMONOVA

07.09.2002 [10:00]
Hörmətli Emoməli Şaripoviç, Milli bayramınız – Müstəqillik günü münasibətilə Sizi və Tacikistan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. ...

BRAZİLİYA FEDERATİV RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB FERNANDU ENRİKİ KARDOZUYA

06.09.2002 [08:00]
Hörmətli cənab Prezident, Braziliya Federativ Respublikasının milli bayramı – Müstəqillik günü münasibətilə Sizi və xalqınızı ürəkdən təbrik edirəm. Ümidvaram ki, ölkələrimiz arasında təşəkkül tapmaqda olan dostluq münasibətlərindən xalqlarımızın xeyrinə səmərəli istifadə edəcəyik. ...

AZƏRBAYCANIN YƏHUDİ İCMASINA

05.09.2002 [20:00]
Əziz həmvətənlər! Sizi yəhudilərin qədim dövrlərdən bəri bayram etdikləri Roş-Ha-Şana -Yeni il münasibətilə ürəkdən təbrik edir, hamınıza cansağlığı və xoşbəxtlik arzularımı yetirirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İLƏ BEYNƏLXALQ ATOM ENERJİSİ AGENTLİYİ ARASINDA ƏMƏKDAŞLIQ ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİSSİYASI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

05.09.2002 [19:00]
Azərbaycan Respublikası ilə Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi arasında əməkdaşlıq əlaqələrini daha da genişləndirmək və bu sahədə görülən işlərin səmərəliliyini artırmaq məqsədi ilə qərara alıram: ...

KÜTLƏVİ İNFORMASİYA VASİTƏLƏRİNİN İNKİŞAFINA DÖVLƏT QAYĞISININ ARTIRILMASI SAHƏSİNDƏ ƏLAVƏ TƏDBİRLƏR HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN  SƏRƏNCAMI

05.09.2002 [17:00]
Azərbaycan Respublikasında son illər söz, məlumat və fikir azadlığının bərqərar olması, kütləvi informasiya vasitələrinin maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi və sərbəst inkişafının təmin edilməsi sahəsində mühüm tədbirlər görülmüşdür. ...

QƏTƏR DÖVLƏTİNİN ƏMİRİ ƏLAHƏZRƏT  ŞEYX HƏMƏD BİN XƏLİFƏ AL TANİYƏ

02.09.2002 [15:00]
Əlahəzrət,Qətər Dövlətinin milli bayramı – Müstəqillik günü münasibətilə Sizi və xalqınızı ürəkdən təbrik edirəm. Əminəm ki, Azərbaycan ilə Qətər arasında möhkəmlənən dostluq əlaqələri hərtərəfli və faydalı əməkdaşlıq üçün geniş imkanlar açacaqdır. ...

VYETNAM SOSİALİST RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB ÇAN DIK LIONQA

02.09.2002 [08:00]
Hörmətli cənab Prezident, Vyetnam Sosialist Respublikasının milli bayramı – Müstəqillik elan edilməsi günü münasibətilə Sizi və xalqınızı ürəkdən təbrik edirəm. ...

MÜASİR DÖVRÜN GÖRKƏMLİ SƏNƏTKARI QALİNA PAVLOVNA VİŞNEVSKAYAYA

31.08.2002 [20:00]
Hörmətli Qalina Pavlovna! Qalina Vişnevskaya Opera mahnı Mərkəzinin açılışı münasibətilə Sizi təbrik edirəm. Yaratdığınız bu nadir mədəni-təhsil kompleksinin işində Sizə böyük uğurlar arzu edirəm. ...

SLOVAKİYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB RUDOLF ŞUSTERƏ

31.08.2002 [12:00]
Hörmətli cənab Prezident, Slovakiya Respublikasının milli bayramı – Konstitusiya günü münasibətilə Sizi və xalqınızı ürəkdən təbrik edirəm. Əminəm ki, ölkələrimiz arasındakı əlaqələr daim genişlənərək xalqlarımızın rifahına öz töhfəsini verəcəkdir. ...

LİVİYA İNQİLABININ RƏHBƏRİ, LİVİYA ƏRƏB SOSİALİST XALQ CƏMAHİRİYYƏSİNİN BAŞÇISI ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB MÜƏMMƏR QƏZZAFİYƏ

31.08.2002 [11:00]
Hörmətli cənab Başçı, Liviya Ərəb Sosialist Xalq Cəmahiriyyəsinin milli bayramı – İnqilab günü münasibətilə Sizi və xalqınızı ürəkdən təbrik edirəm. Əminəm ki, Azərbaycan ilə Liviya arasında yaranan dostluq münasibətləri xalqlarımızın mənafeyi naminə daim möhkəmlənəcək və inkişaf edəcəkdir. ...

ÖZBƏKİSTAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB İSLAM KƏRİMOVA 

31.08.2002 [10:00]
Hörmətli İslam Əbdüqəniyeviç,Özbəkistanın milli bayramı – Müstəqillik günü münasibətilə Sizi və Özbəkistan xalqını ürəkdən təbrik edrəm. Azərbaycan və Özbəkistanı tarixi dostluq və qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlıq ənənənələri bağlayır. ...