X.M.CABBAROVUN XIZI RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

22.06.2002 [19:35]
Xudayət Məhəmməd oğlu Cabbarov Xızı rayonu İcra hakimiyyətinin başçısı təyin edilsin.Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ...

F.M.HACIYEVİN LERİK RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

22.06.2002 [19:30]
Füzuli Mirzə oğlu Hacıyev Lerik rayonu İcra hakimiyyətinin başçısı təyin edilsin. Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ...

MÜLKİ VƏ SİYASİ HÜQUQLAR HAQQINDA BEYNƏLXALQ PAKT ÜZRƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI HÖKUMƏTİNİN MƏRUZƏSİNƏ DAİR BİRLƏŞMİŞ MİLLƏTLƏR TƏŞKİLATININ İNSAN HÜQUQLARI KOMİTƏSİNİN YEKUN İCMALI İLƏ ƏLAQƏDAR TƏDBİRLƏR BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

22.06.2002 [19:20]
2001-ci il oktyabrın 26-da Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Hüquqları Komitəsinin 73-cü sessiyasında Mülki və siyasi hüquqlar haqqında Beynəlxalq Paktın tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Hökumətinin ikinci dövri ...

NAXÇIVAN DÖVLƏT UNİVERSİTETİNƏ ÖZÜNÜİDARƏ STATUSUNUN VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

12.06.2002 [17:35]
Naxçıvan Dövlət Universitetində təhsilin ən yüksək standartlar səviyyəsinə qaldırılması, dünyanın qabaqcıl təhsil və elm ocaqları ilə inteqrasiyanın dərinləşdirilməsi, mütəxəssis hazırlığı işinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının ...

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİNƏ ÖZÜNÜİDARƏ STATUSUNUN VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNIN SƏRƏNCAMI

12.06.2002 [17:30]
Azərbaycanın iqtisadi həyatında islahatların uğurla həyata keçirilməsi üçün Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanması işinin gücləndirilməsi və iqtisadiyyat sahəsində aparılan elmi araşdırmaların ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRDİ TƏQAÜDLƏRİNİN VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

11.06.2002 [20:00]
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün təsis edilməsi haqqında” 11 iyun 2002-ci il tarixli Fərmanına uyğun olaraq qərara alıram: ...

MƏCBURİ KÖÇKÜNLƏRİN SOSİAL TƏMİNATININ YAXŞILAŞDIRILMASI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

13.05.2002 [14:00]
Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən müxtəlif beynəlxalq humanitar təşkilatlar erməni işğalı nəticəsində öz torpaqlarından didərgin düşmüş məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həlli ilə bağlı bir sıra proqramlar həyata ...

BİRLƏŞMİŞ MİLLƏTLƏR TƏŞKİLATININ TƏHLÜKƏSİZLİK ŞURASININ 1368 NÖMRƏLİ 2001-Cİ İL 12 SENTYABR TARİXLİ, 1373 NÖMRƏLİ 2001-Cİ İL 28 SENTYABR TARİXLİ VƏ 1377 NÖMRƏLİ 2001-Cİ İL  12 NOYABR TARİXLİ QƏTNAMƏLƏRİNİN YERİNƏ YETİRİLMƏSİNİN TƏMİN EDİLMƏSİNƏ DAİR TƏDBİRLƏR PLANI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

13.05.2002 [08:00]
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının 1368 nömrəli 2001-ci il 12 sentyabr tarixli, 1373 nömrəli 2001-ci il 28 sentyabr tarixli və 1377 nömrəli 2001-ci il 12 noyabr tarixli qətnamələrinin yerinə yetirilməsinin təmin ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ XÜSUSİ DÖVLƏT MÜHAFİZƏ XİDMƏTİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

06.05.2002 [19:43]
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 31-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram: ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ XÜSUSİ DÖVLƏT MÜHAFİZƏ XİDMƏTİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

05.05.2002 [19:43]
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 31-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram: ...

İ.M.ŞAHMURADOVUN AĞDAŞ RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI VƏZİFƏSİNDƏN AZAD EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

02.05.2002 [18:13]
İsmixan Mirzə oğlu Şahmuradov Ağdaş rayonu icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilsin. ...

R.H.NİFTƏLİYEVİN AĞDAŞ RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

02.05.2002 [18:09]
Rafiq Həbibulla oğlu Niftəliyev Ağdaş rayonu İcra hakimiyyətinin başçısı təyin edilsin. ...

R.H.NİFTƏLİYEVİN XAÇMAZ RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI VƏZİFƏSİNDƏN AZAD EDİLMƏSİ HAQQINDA
 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

02.05.2002 [18:05]
Rafiq Həbibulla oğlu Niftəliyev Xaçmaz rayonu İcra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilsin. ...

Ə.X.HÜSEYNOVUN XAÇMAZ RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

02.05.2002 [18:01]
Əbülfəz Xasay oğlu Hüseynov Xaçmaz rayonu İcra hakimiyyətinin başçısı təyin edilsin. ...

RAUF HACIYEVİN 80 İLLİK YUBİLEYİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

01.05.2002 [20:45]
2002-ci ilin may ayında Azərbaycanın görkəmli mədəniyyət xadimi, bəstəkar, SSRİ xalq artisti Rauf Soltan oğlu Hacıyevin anadan olmasının 80 illiyi tamam olur. ...

R.M.OCAQOVA FƏRDİ TƏQAÜD VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

01.05.2002 [20:30]
“Azərbaycan Respublikasının ədəbiyyat və incəsənət xadimlərinə dövlət qayğısının artırılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 10 noyabr 1997-ci il tarixli 641 saylı fərmanına uyğun olaraq qərara alıram: ...

ENERJİ VƏ SU SEKTORLARINDA MALİYYƏ İNTİZAMININ GÜCLƏNDİRİLMƏSİ TƏDBİRLƏRİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

25.03.2002 [11:00]
Əhalinin və iqtisadiyyatın enerji daşıyıcıları və su ilə təminatını yaxşılaşdırmaq və bu sahələrdə maliyyə intizamını gücləndirmək məqsədi ilə qərara alıram: ...