ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


Перечень субартезианских скважин, бурение которых предлагается в 2019 году, по населенным пунктам

                                                                         Приложение к Распоряжению
                                                                         Президента Азербайджанской Республики
                                                                         от 12 февраля 2019 года

 

 Перечень субартезианских скважин, бурение которых предлагается в 2019 году, по населенным пунктам

  

Название района,

города

Количество скважин

Название населенного пункта

1

Агджабеди

16

Гаджибадалли

Ранджберлер

Муганлы

Геюк (2)

Шахсевен (2)

Минахорлу (2)

Бала Кехризли

Юхары Гиямеддинли (2)

Шахмалылар

поселок Хиндарх

Мирзахагвердили

Поладлы

2

Агдам

8

Эйвазлы

Баллар

Шюкюрагалы

Колгышлаг

Бахарлы

Орта Гервенд

массив Эрги (2)

3

Ağdaş

2

Мюрсель

Джюва

4

Агстафа

12

Дюз Гышлаг (2)

Хылхына

Колхелфели

Гыраг Кесемен

Зелимхан

Ашагы Кесемен (2)

Хатаи

Гырылы

Гейджели

Даг Кесемен

5

Агсу

3

Гарагашлы

Навахы

Гаравелли

6

Астара

1

Сиятюк

7

Балакен

9

Ититала

Кортала

Пюштатала

Газма

Шамбул

Халатала

Гайса

Мешешамбул

Шариф

8

Бейляган

9

территория города Бейляган

Дюньямалылар (3)

поселок Шафаг (2)

поселок Маяк (2)

Тезекенд

9

Барда

18

Икинджи Хаджаллы

Ханараб

Амирли

Соганвердиляр

Пиядалар

Гурдлар

Ширванлы (2)

Ханханымлы

Ляк (2)

Кюрдборакы

Ени Дашкенд

Мирзалыбейли (2)

Гарадаглы

Мехдиханлы

Шарафли

10

Билясувар

1

село Дервишли

11

Джебраил

2

территория Поселка номер 1

(Билясуварский район) (2)           

12

Джалилабад

12

территория города Джалилабад (3)

Бадирли

Тезекенд (2)

Учтепе (2)

Привольное (3)

Серхедабад

13

Физули

13

город Горадиз (2)

Газахлар (2)

Керимбейли

поселок Учунджу Зобуджук

Ашагы Яглывенд

Гарабаг (5)

Юхары Кюрдмахмудлу

14

Гянджа

1

территория поселка Гюлюстан

15

Геранбой

18

территория города Геранбой

Борсунлу

Горанлы

Шихлар

Гюльмамедли

Гырыглы

Хеменли

Самедабад

Хазырахмедли

Гарасучу

Бахчакюрд

Фахралы

Гурбанзаде (2)

Гарадаглы

Хангервенд

Гызылгаджилы

Тапгарагоюнлу

16

Гейгель

7

село Самедли

Балчылы

Ени Гызылча (2)

Гушгара

Хагани

Гырыглы

17

Хачмаз

7

Мюршюдоба

территория города Худат

поселок Далгалы

Магсудкенд

Дебели

Манафоба

поселок Ени Хаят

18

Ходжавенд

1

территория Агбурун

19

Исмаиллы

7

территория города Исмаиллы(территория Ашагыбаш)

Моллаисаглы

Кюрдмаши

Талыстан (2)

Галаджыг

Рушан

20

Гах

14

Лякит

Гум

Гаратала

Гайсарлы

Газмалар

Тангыт

Гарадолаг (территория Агропарка)

Алмалы

Гораган

Шотавар

Лялели

Тасмалы

Беюк Алатемир

Гасгачай

21

Газах

11

Джафарли

Ханлыглар

Джаналы

Косалар

Демирчиляр

Бала Чайлы

Кемерли

Гаймаглы

Асланбейли

Ашагы Салахлы

Чайлы

22

Габала

6

Зирик

Ени Дизахлы

Кюрд

Былых

Хамзали

поселок Нидж

23

Гобустан

2

Сюндю

Арабшалбаш

24

Губа

6

Исновгышлаг

Биринджи Нюгеди

Алексеевка

Гаджигаиб

Икинджи Нюгеди

Ашагы Худж

25

Гусар

5

Ашагы Имамгулукенд

Аджахуроба

Кузунгышлаг

Кехне Худат газмалар

Кехне Худат

26

Лачин

(территория Тахтакерпю Агджебединского района)

1

Малыбей обасы

27

Лерик

2

Зеригюмаджо

Зовне

28

Лянкяран

2

Шову

Хархатан

29

Масаллы

7

Гасанли

Самедханлы

Онджагала

Люрен

Шарафа

поселок Эркиван

Беюк Коталан

30

Нафталан

2

территория города Нафталан

(села Гасымбейли и Гашалты Гарагоюнлу)

31

Огуз

6

территория города Огуз

Падар

Еникенд

Гумлаг

Деймедаглы

Баян

32

Самух

10

территория города Самух

Татлы

Зазалы

Ашагы Агасыбейли

Багбанлар

Алыушагы

Ахмедбейли

Сарыгамыш

Сяркар (2)

33

Шамахы

4

поселок Шахрияр

Хемьяли

Мелхем

Шередил

34

Шеки

13

территория города Шеки(3)

Баш Лаисги

Ашагы Гейнюк

Инче

Гохмуг

Кичик Дехне

Ибрагимкенд

Биляджик

Баш Гейнюк

Верезет

Баш Зейзид

35

Шамкир

14

территория города Шамкир

поселок Зеем

Дюерли (3)

Байрамлы (2)

Кечили

Нариманлы

Деллер Джаир

Деллер Дашбулаг

Ирмашлы

Шиштепе

Деллер Джырдахан

36

Шуша

(территория Агдамского района)

3

зимовье Мирзалар (3)

37

Тертер

13

территория города Тертер

Кенгерли (2)

Кебирли

Бала Кенгерли

Хорузлу

Борсунлу

Хаджыгервенд

Чайлы

Дюярли

Баяндур

Гараагаджы

Эвоглу

38

Товуз

12

Эюблу

Дюз Гырыглы

Мешедиляр

город Говлар (3)

Денюк Гырыглы (2)

Ашагы Гушчу (3)

Хатынлы

39

Ярдымлы

2

Гавран

Габагдиби

40

Евлах

5

Гараманлы (2)

поселок Аран

Гаджимахмудлу

Ашагы Буджаг

41

Загатала

13

территория города Загатала (территория Газангюль)

Ашагы Тала

Чокек

Даглы

Енгиян

поселок Алиабад

Лагич

Гымыр

Гозбарах

Мамрух

Алескер

Мухах

Юхары Тала

Всего

300

254

© При использовании информации гиперссылка обязательна.
При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter, и отправить нам