Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi

RƏSMİ SƏNƏDLƏR

İdxalı əlavə dəyər vergisindən azad edilən xammal və materialların SİYAHISI

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2022-ci il 1 iyul tarixli
Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

 

Sıra

№-si

Kod

Xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası üzrə xammal və materialların adları

1

1201 90 000 0

Xırdalanmış və ya xırdalanmamış soya paxlaları (toxumluq olmayan)

2

2102 10 100 0

Maya kulturaları

3

2102 10 310 0

Quru çörəkçilik mayaları

4

2102 10 900 0

Aktiv mayalar, digərləri

5

2102 20 110 0

Qeyri-aktiv mayalar – həb, kubik şəklində və ya analoji formada və ya ilkin qablaşdırılmalarda netto çəkisi

1 kq-dan çox olmayan

6

2102 20 190 0

Qeyri-aktiv mayalar, digərləri

7

2102 20 900 0

Digər ölü birhüceyrəli mikroorqanizmlər

8

2102 30 000 0

Hazır çörəkçilik tozları

9

2301 20 000 0

Balıqdan və ya xərçəngkimilərdən, molyusklardan və ya digər su onurğasızlarından narın və qaba üyüdülmüş un və qranullar

10

2304 00 000 0

Soya yağının çıxarılması nəticəsində alınan üyüdülmüş və ya üyüdülməmiş, qranullaşdırılmış və ya qranullaşdırılmamış cecələr və digər bərk tullantılar

11

2306 30 000 0

Günəbaxan toxumlarının cecələri və digər bərk tullantıları

12

2309 90 100 0

Həll olunan balıq məhsulları və ya digər dəniz məməli heyvanlarından məhsullar

13

2309 90 200 0

Xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturasının 23-cü qrupunun 5-ci əlavə qeydində təsnif olunan məhsullar

14

2309 90 310 0

Heyvanların yemlənməsi üçün istifadə edilən məhsullar –

tərkibində nişasta olmayan və ya 10 kütlə % və ya daha az olan – tərkibində süd məhsulları olmayan və ya bu məhsullar 10 kütlə %-dən az olan

15

2309 90 330 0

Heyvanların yemlənməsi üçün istifadə edilən məhsullar –

tərkibində nişasta olmayan və ya 10 kütlə % və ya daha az olan – tərkibində süd məhsulları 10 kütlə %-dən az olmayan, lakin 50 kütlə %-dən az olan

16

2309 90 350 0

Heyvanların yemlənməsi üçün istifadə edilən məhsullar – tərkibində nişasta olmayan və ya 10 kütlə % və ya daha az olan – tərkibində süd məhsulları 50 kütlə %-dən az olmayan, lakin 75 kütlə %-dən az olan

17

2309 90 390 0

Heyvanların yemlənməsi üçün istifadə edilən məhsullar – tərkibində nişasta olmayan və ya 10 kütlə % və ya daha az olan, tərkibində süd məhsulları 75 kütlə %-dən az olmayan

18

2309 90 410 0

Heyvanların yemlənməsi üçün istifadə edilən məhsullar –

tərkibində nişasta 10 kütlə %-dən çox olan, lakin 30 kütlə %-dən çox olmayan, tərkibində süd məhsulları olmayan və ya bu məhsullar 10 kütlə %-dən az olan

19

2309 90 430 0

Heyvanların yemlənməsi üçün istifadə edilən məhsullar – tərkibində nişasta 10 kütlə %-dən çox olan, lakin 30 kütlə %-dən çox olmayan, tərkibində süd məhsulları 10 kütlə

%-dən az olmayan, lakin 50 kütlə %-dən az olan

20

2309 90 490 0

Heyvanların yemlənməsi üçün istifadə edilən məhsullar  –

tərkibində nişasta 10 kütlə %-dən çox olan, lakin 30 kütlə %-dən çox olmayan, tərkibində süd məhsulları 50 kütlə %-dən az olmayan

21

2309 90 510 0

Heyvanların yemlənməsi üçün istifadə edilən məhsullar – tərkibində nişasta 30 kütlə %-dən çox olan,  tərkibində süd məhsulları olmayan və ya bu məhsullar 10 kütlə %-dən az olan

22

2309 90 530 0

Heyvanların yemlənməsi üçün istifadə edilən məhsullar –tərkibində nişasta 30 kütlə %-dən çox olan, tərkibində süd məhsulları 10 kütlə %-dən az olmayan, lakin 50 kütlə

%-dən az olan

23

2309 90 590 0

Heyvanların yemlənməsi üçün istifadə edilən məhsullar – tərkibində nişasta 30 kütlə %-dən çox olan, tərkibində süd məhsulları 50 kütlə %-dən az olmayan

24

2309 90 700 0

Heyvanların yemlənməsi üçün istifadə edilən məhsullar – tərkibində nişasta, qlükoza, qlükoza siropu, maltodekstrin və ya maltodekstrin siropu olmayan, lakin süd məhsulları olan

25

2309 90 910 0

Melassa əlavəsi ilə çuğundur cecəsi

26

2309 90 960 0

Heyvanların yemlənməsi üçün istifadə edilən məhsullar, digərləri

27

2505 10 000 0

Kvarslı qum

28

2506 20 000 0

Kvarsit

29

2601 20 000 0

Yandırılmış pirit

30

2602 00 000 0

Tərkibində quru məhsula hesablanmış manqanın miqdarı 20 kütlə % və ya daha çox dəmirli manqan filizləri və konsentratları da daxil olmaqla, manqan filizləri və konsentratları

31

2606 00 000 0

Alüminium filizləri və konsentratları

32

2610 00 000 0

Xrom filizləri və konsentratları

33

2701 12 900 0

Tozşəkilli və ya qeyri-tozşəkilli, lakin aqlomerasiya edilməmiş bitumlu daş kömürü (kokslaşan kömür istisna olmaqla)

34

2704 00 190 0

Aqlomerasiya edilmiş və ya edilməmiş daş kömürdən koks və yarımkoks (elektrodların istehsalı üçün nəzərdə tutulmuşlar istisna olmaqla)

35

2710 12 110 0

Emalın spesifik prosesləri üçün yüngül distilyatlar və məhsullar

36

2711 12 910 0

Emalın spesifik prosesləri üçün propan

37

2711 12 930 0

2711 12 9100 alt yarımmövqeyində göstərilənlərdən başqa, proseslərdə kimyəvi çevrilmələr üçün propan

38

2711 12 940 0

Təmizliyi 90%-dən çox, lakin 99%-dən az olan propan

39

2711 13 100 0

Emalın spesifik prosesləri üçün butanlar

40

2711 13 300 0

2711 13 1000 alt yarımmövqeyində göstərilənlərdən başqa, proseslərdə kimyəvi çevrilmələr üçün butanlar

41

2711 13 910 0

Təmizliyi 90%-dən çox, lakin 95%-dən az olan butanlar

42

2711 13 970 0

Butanlar, digərləri

43

2818 20 000 0

Alüminium oksidi, süni korunddan fərqli

44

2835 25 000 0

Kalsium hidrogen ortofosfat (dikalsium fosfat)

45

2922 41 000 0

Lizin və onun mürəkkəb efirləri; bu birləşmələrin duzları

46

2922 49 850 0

Digər aminoturşular və onların mürəkkəb efirləri, bu birləşmələrin duzları

47

2923 10 000 0

Xolin və onun duzları

48

2930 40 900 0

Digər metionin kükürd-üzvi birləşmələri

49

2933 59 950 0

Strukturunda pirimidin halqası (hidrogenləşdirilmiş və ya hidrogenləşdirilməmiş) və ya piperazin halqası olan digər birləşmələr

50

2936 28 000 0

E vitamini və onun törəmələri

51

2936 29 000 0

Digər vitaminlər və onların törəmələri

52

3101 00 000 0

Bir-biri ilə qarışdırılmış və ya qarışdırılmamış, kimyəvi emal edilmiş və ya emal edilməmiş heyvan və ya bitki mənşəli gübrələr; heyvan və ya bitki mənşəli məhsulların qarışdırılması və ya kimyəvi emalı ilə əldə edilmiş gübrələr

53

3507 90 900 0

Digər fermentlər və ferment preparatları

54

3801 30 000 0

Elektrodlar üçün karbonlu pastalar və sobaların futerlənməsi üçün analoji pastalar

55

7203 10 000 0

Dəmir filizinin birbaşa reduksiya məhsulları

56

7203 90 000 0

Dəmir filizinin birbaşa reduksiya məhsulları, digərləri

57

7204 49 100 0

Qara metalların tullantıları və qırıntıları, təkrar əritmə üçün qara metalların külçələri (şixta külçələri) – xırdalanmış (doğranmış)

58

7204 49 900 0

Qara metalların tullantıları və qırıntıları, təkrar əritmə üçün qara metalların külçələri (şixta külçələri), digərləri

59

8545 11 008 0

Sobalarda istifadə olunan elektrodlar, digərləri

60

8545 19 000 1

Elektroliz qurğuları üçün elektrodlar

 

Xəbəri sosial şəbəkələrdə paylaşın

Bizi sosial şəbəkələrdə izləyin