Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi

RƏSMİ SƏNƏDLƏR

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KONSTİTUSİYASINDA DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ REFERENDUM AKTI

I. 3-cü maddəyə aşağıdakı məzmunda III hissə əlavə edilsin:

“III. Aşağıdakı məsələlər üzrə referendum keçirilə bilməz:

1) Vergilər və dövlət büdcəsi;

2) Amnistiya və əfv etmə;

3) Seçilməsi, təyin edilməsi və ya təsdiq edilməsi müvafiq olaraq qanunvericilik və (və ya) icra hakimiyyəti orqanlarının səlahiyyətlərinə aid edilmiş vəzifəli şəxslərin seçilməsi, təyin edilməsi və ya təsdiq edilməsi”.

II. 27-ci maddənin IV hissəsindən “fövqəladə və hərbi vəziyyət zamanı səlahiyyətli şəxsin verdiyi əmrin yerinə yetirilməsi” sözləri çıxarılsın.

III. 71-ci maddənin III hissəsindən “yalnız” sözü çıxarılsın.

IV. 76-cı maddənin II hissəsində “alternativ hərbi xidmətlə” sözləri “alternativ xidmətlə” sözləri ilə əvəz edilsin.

V. 83-ci maddədə “və proporsional seçki sistemləri” sözləri “seçki sistemi” sözləri ilə əvəz edilsin.

VI. 88-ci maddənin I hissəsinin birinci abzasında “iki növbəti sessiyaya” sözləri “iki növbəti yaz və payız sessiyalarına” sözləri ilə əvəz edilsin; ikinci, üçüncü və dördüncü abzasları çıxarılsın; altıncı abzasında “fevralın 1-dək” sözləri “oktyabrın 10-dək və ya martın 10-dək” sözləri ilə əvəz edilsin.

VII. 89-cu maddənin I hissəsindən 6-cı bənd çıxarılsın.

VIII. 95-ci maddədə:

-I hissənin 6-cı və 19-cu bəndləri aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“6) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatı ilə Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkilinin seçilməsi;”;

“19) amnistiya.”.

III hissə aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“III. Bu Konstitusiyada Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin səlahiyyətlərinə aid edilən digər məsələlərə, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin işinin təşkili ilə əlaqədar məsələlərə, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin münasibətinin bildirilməsi zəruri olan məsələlərə dair də qərarlar qəbul edilir”.

IX. 96-cı maddənin I və V hissələrinə “Ali Məhkəməsinə” sözlərindən sonra “, Azərbaycan Respublikası Prokurorluğuna” sözləri, II və IV hissələrinə isə “Ali Məhkəməsinin” sözlərindən sonra “, Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun” sözləri əlavə edilsin;

X. 101-ci maddədə:

-II hissədə “üçdə iki səs çoxluğu ilə” sözləri “yarısından çoxunun səs çoxluğu ilə” sözləri ilə əvəz edilsin;

-IV h issədən “sadə” sözü çıxarılsın.

XI. 102-ci maddədə “7” rəqəmi “14” rəqəmi ilə əvəz edilsin.

XII. 105-ci maddədə:

-I hissədə “Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin sədri” sözləri “Azərbaycan Respublikasının Baş naziri” sözləri ilə əvəz edilsin;

-II hissədə “Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri istefa verdikdə” sözləri “Azərbaycan Respublikasının Baş naziri istefa verdikdə” sözləri ilə, “Azərbaycan Respublikasının Baş naziri icra edir” sözləri isə “Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri icra edir” sözləri ilə əvəz edilsin;

-III hissədə “Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin” sözləri “Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi sədrinin” sözləri ilə əvəz edilsin.

XIII. 109-cu maddənin 14-cü bəndi aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“14) Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkilinin seçilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə təqdimat verir;”.

XIV. 95-ci, 109-cu və 125-ci maddələrdə “İqtisad Məhkəməsi” sözləri “apellyasiya məhkəmələri” sözləri ilə əvəz edilsin.

XV. 125-ci maddənin IV hissəsində “Konstitusiya icraatı istisna olmaqla, ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsində” sözləri “Cinayət məhkəmə icraatında” sözləri ilə əvəz edilsin.

XVI. 130-cu maddədə:

-III hissənin 7-ci bəndi çıxarılsın, 8-ci və 9-cu bəndlər müvafiq olaraq      7-ci və 8-ci bəndlər hesab edilsin;

 -V, VI və VII hissələr müvafiq olaraq VIII, IX və X hissələr hesab edilsin;

aşağıdakı redaksiyada V, VI və VII hissələr əlavə edilsin:

“V. Hər kəs onun hüquq və azadlıqlarını pozan qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanlarının, bələdiyyələrin normativ aktlarından, məhkəmə aktlarından qanunla müəyyən edilmiş qaydada bu maddənin III hissəsinin 1-7-ci bəndlərində göstərilən məsələlərin Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən həll edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinə pozulmuş insan hüquq və azadlıqlarının bərpa edilməsi məqsədi ilə şikayət verə bilər”.

“VI. Azərbaycan Respublikasının qanunları ilə müəyyən edilmiş qaydada məhkəmələr insan hüquq və azadlıqlarının həyata keçirilməsi məsələləri ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının və qanunlarının şərh edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edə bilərlər”.

“VII.  Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkili insan hüquq və azadlıqlarını pozan qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanlarının, bələdiyyələrin normativ aktlarına, məhkəmə aktlarına dair qanunla müəyyən edilmiş qaydada bu maddənin III hissəsinin 1-7-ci bəndlərində göstərilən məsələlərin Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya  Məhkəməsi tərəfindən həll edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinə sorğu verə bilər”.

XVII. 131-ci maddənin I hissəsində “o, qanunla müəyyən edilmiş prosessual qaydalarda ümumi və ixtisaslaşdırılmış məhkəmələrin işinə nəzarəti həyata keçirir” sözləri “o, kassasiya qaydasında ədalət mühakiməsini həyata keçirir” sözləri iləəvəz edilsin.

XVIII. 132-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“Maddə 132. Azərbaycan Respublikasının apellyasiya məhkəmələri

I. Azərbaycan Respublikasının apellyasiya məhkəmələri qanunla onların səlahiyyətlərinə aid edilmiş işlər üzrə yuxarı instansiya məhkəmələridir.

II. Azərbaycan Respublikasının apellyasiya məhkəmələrinin hakimlərini Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatı ilə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi təyin edir”.

XIX. 133-cü maddənin I hissəsində “qaydada” sözündən sonra “və hallarda” sözləri əlavə edilsin; “eyni cür və dürüst” sözləri çıxarılsın.

XX. 134-cü maddəyə aşağıdakı məzmunda VI hissəəlavə edilsin:

“VI. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyası Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən təqdim edilir və Konstitusiya Qanunu ilə təsdiq edilir”.

XXI. 142-ci maddənin III hissəsi aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“III. Bələdiyyələrin statusunun əsasları bu Konstitusiya ilə, bələdiyyələrə seçkilərin qaydaları isə qanunla müəyyən edilir.”.

XXII. 149-cu maddənin III hissəsində “icra hakimiyyəti” sözləri “qanunvericilik, icra” sözləri iləəvəz edilsin.

XXIII. 155-ci maddədə “dəyişikliklər” sözündən sonra “və ya onların ləğv” sözləri əlavə edilsin; “müddəaların” sözü “insan və vətəndaş hüquqları və azadlıqlarının ləğvi və ya Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə nəzərdə tutulduğundan daha artıq dərəcədə” sözləri iləəvəz edilsin.

XXIV. 158-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“Maddə 158. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əlavələrin təklif edilməsi təşəbbüsünün məhdudlaşdırılması

Bu Konstitusiyanın birinci bölməsindəəks etdirilmiş müddəalarla əlaqədar Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına əlavələr təklif edilə bilməz.”.  

Xəbəri sosial şəbəkələrdə paylaşın

Bizi sosial şəbəkələrdə izləyin