AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

19.09.2002 [16:20]
Əziz cənab Prezident, Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin təməlinin qoyulması münasibətilə Sizə hərarətli təbriklərimi yetirirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ  CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

19.09.2002 [16:05]
Əziz cənab Prezident, Bu gün Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin təməlinin qoyulması və bununla bağlı “Azəri-Çıraq-Günəşli” neft yataqlarının tammiqyaslı işlənilməsi münasibətilə Sizə ən hərarətli təbriklərimi göndərirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

19.09.2002 [16:00]
Mən Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə xalqlarına və Prezident Heydər Əliyevə, Prezident Əhməd Necdət Sezərə və Prezident Eduard Şevardnadzeyə Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin təməlinin qoyulması münasibətilə salamlarımı, təbriklərimi göndərirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ HEYDƏR ƏLİYEVƏ

19.09.2002 [15:25]
Cənab Azərbaycan Respublikasının Prezidenti,Cənab prezidentlər, Cənab nazirlər və ali təmsilçilər, Xanımlar və cənablar, Bu məktubumla mən sizin hamınıza Azərbaycanın inkişafına və onun qonşu və dost dövlətlərlə - Gürcüstan ...

MEKSİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB VİSENTE FOKS KESADAYA

17.09.2002 [12:00]
Hörmətli cənab Prezident, Meksika Birləşmiş Ştatlarının milli bayramı – Müstəqillik elan edilməsi günü münasibətilə Sizi və xalqınızı səmimi qəlbdən təbrik edirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏTƏNDAŞLARININ 2002-Cİ İLİN OKTYABR AYININ 1-DƏN 20-DƏK HƏQİQİ HƏRBİ XİDMƏTƏ ÇAĞIRILMASI VƏ MÜDDƏTLİ HƏQİQİ HƏRBİ XİDMƏT HƏRBİ QULLUQÇULARININ EHTİYATA BURAXILMASI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

14.09.2002 [15:00]
“Azərbaycan Respublikasında hərbi xidmətə çağırışın əsasları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin və qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər silahlı birləşmələrin komplektləşdirilməsi üçün qərara alıram: ...

QARA DƏNİZ HÖVZƏSİ ÖLKƏLƏRİNİN UNİVERSİTETLƏRİ ŞƏBƏKƏSİNİN KONQRESİ İŞTİRAKÇILARININ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ, ZATİ-ALİLƏRİ HEYDƏR ƏLİRZA OĞLU ƏLİYEVƏ MÜRACİƏTİ

14.09.2002 [12:00]
Cənab Prezident! Qara Dəniz Hövzəsi Ölkələrinin Universitetləri Şəbəkəsinin II Konqresi işini uğurla başa çatdırmışdır. Sentyabrın 11-14-də 11 ölkədən 70-ə qədər universitet rektorlarının, xarici işlər və təhsil nazirliklərinin struktur rəhbərlərinin, ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

13.09.2002 [12:00]
Hörmətli cənab Prezident, Dünyanı terrorizmdən xilas etmək kampaniyasına verdiyiniz töhfələrə görə Amerika xalqı Sizə və Azərbaycan xalqına hədsiz minnətdarlığını bildirir. ...

DÖVLƏT SİRRİNİN QORUNMASINA DAİR QANUNVERİCİLİYİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ İLƏ ƏLAQƏDAR TƏDBİRLƏR HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN  FƏRMANI 

11.09.2002 [19:35]
Dövlət sirrinin qorunması sahəsində mövcud olan normativ aktların bir çoxunun müasir dövlət quruculuğu və iqtisadi-inkişaf tələblərinə cavab verməməsini nəzərə alaraq, ...

QARA DƏNİZ HÖVZƏSİ ÖLKƏLƏRİNİN UNİVERSİTETLƏRİ ŞƏBƏKƏSİNİN II KONQRESİNƏ

11.09.2002 [17:00]
Hörmətli Konqres iştirakçıları! Sizi - Qara Dəniz Hövzəsi Ölkələrinin Universitetləri Şəbəkəsinin II Konqresinin iştirakçılarını müstəqil Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhərində səmimi qəlbdən salamlayıram. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

11.09.2002 [16:00]
Hörmətli cənab Prezident! Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzində mənim adım verilmiş Qlobal təhlükəsizlik və coğrafi-strateji kafedra yaradılması münasibətilə iyulun 10-da çox lütfkarlıqla göndərdiyiniz təbrikə görə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. ...

FRANSA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB JAK ŞİRAKA

11.09.2002 [11:00]
Hörmətli cənab Prezident,Ölkənizin cənub-şərqində baş vermiş təbii fəlakət nəticəsində çoxsaylı insan tələfatı xəbəri məni ürəkdən kədərləndirdi. Baş vermiş faciə ilə əlaqədar Sizə, həlak olanların ailələrinə dərin hüznlə başsağlığı verirəm. ...

AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB CORC BUŞA 

11.09.2002 [10:00]
Hörmətli cənab Prezident, Bütün bəşəriyyəti dəhşətə gətirmiş 11 sentyabr terror hadisələrinin ildönümü ilə əlaqədar Sizə və Amerika xalqına dərin hüznlə başsağlığı verirəm. ...

T.İ.SİNYAVSKAYAYA “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ XALQ ARTİSTİ” FƏXRİ ADININ VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

10.09.2002 [18:00]
Azərbaycanda opera sənətinin inkişafında və Azərbaycan-Rusiya mədəni əlaqələrinin möhkəmləndirilməsindəki xidmətlərinə görə Tamara İlyiniçna Sinyavskayaya “Azərbaycan Respublikasının xalq artisti” fəxri adı verilsin. ...

 KOREYA XALQ DEMOKRATİK RESPUBLİKASI MÜDAFİƏ KOMİTƏSİNİN SƏDRİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB KİM ÇEN İRƏ

07.09.2002 [11:00]
Hörmətli cənab Sədr, Ölkənizin milli bayramı – Koreya Xalq Demokratik Respublikasının yaranması günü münasibətilə Sizi və xalqınızı ürəkdən təbrik edirəm. ...

TACİKİSTAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB EMOMƏLİ RƏHMONOVA

07.09.2002 [10:00]
Hörmətli Emoməli Şaripoviç, Milli bayramınız – Müstəqillik günü münasibətilə Sizi və Tacikistan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. ...

BRAZİLİYA FEDERATİV RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB FERNANDU ENRİKİ KARDOZUYA

06.09.2002 [08:00]
Hörmətli cənab Prezident, Braziliya Federativ Respublikasının milli bayramı – Müstəqillik günü münasibətilə Sizi və xalqınızı ürəkdən təbrik edirəm. Ümidvaram ki, ölkələrimiz arasında təşəkkül tapmaqda olan dostluq münasibətlərindən xalqlarımızın xeyrinə səmərəli istifadə edəcəyik. ...

AZƏRBAYCANIN YƏHUDİ İCMASINA

05.09.2002 [20:00]
Əziz həmvətənlər! Sizi yəhudilərin qədim dövrlərdən bəri bayram etdikləri Roş-Ha-Şana -Yeni il münasibətilə ürəkdən təbrik edir, hamınıza cansağlığı və xoşbəxtlik arzularımı yetirirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İLƏ BEYNƏLXALQ ATOM ENERJİSİ AGENTLİYİ ARASINDA ƏMƏKDAŞLIQ ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİSSİYASI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

05.09.2002 [19:00]
Azərbaycan Respublikası ilə Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi arasında əməkdaşlıq əlaqələrini daha da genişləndirmək və bu sahədə görülən işlərin səmərəliliyini artırmaq məqsədi ilə qərara alıram: ...