AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN 2003-CÜ İL 27 SENTYABR TARİXLİ 935 NÖMRƏLİ FƏRMANI İLƏ TƏSDİQ EDİLMİŞ “DÖVLƏT HAKİMİYYƏTİ ORQANLARINDA, İDARƏ, TƏŞKİLAT VƏ MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ KARGÜZARLIĞIN APARILMASINA DAİR TƏLİMAT”A ƏLAVƏ EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

21.08.2008 [18:36]
1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 27 sentyabr tarixli 935 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”ın (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu ...

“GİRİŞ-ÇIXIŞ VƏ QEYDİYYAT” İDARƏLƏRARASI AVTOMATLAŞDIRILMIŞ MƏLUMAT-AXTARIŞ SİSTEMİNİN FƏALİYYƏTİNİN TƏMİN EDİLMƏSİ İLƏ ƏLAQƏDAR AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN BƏZİ FƏRMANLARINA VƏ SƏRƏNCAMLARINA DƏYİŞİKLİKLƏR VƏ ƏLAVƏLƏR EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

21.08.2008 [18:26]
“Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sisteminin fəaliyyətini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram: 1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 13 noyabr tarixli 419 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN 2003-CÜ İL 4 AVQUST TARİXLİ 911 NÖMRƏLİ FƏRMANI İLƏ TƏSDİQ EDİLMİŞ “İNZİBATİ VƏ YARDIMÇI VƏZİFƏLƏRİN TƏSNİFAT TOPLUSU”NA VƏ “DÖVLƏT QULLUQÇULARININ ƏMƏKHAQLARININ ARTIRILMASI HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN 2008-Cİ İL 9 İYUL TARİXLİ 2934 NÖMRƏLİ SƏRƏNCAMINA ƏLAVƏLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

21.08.2008 [18:17]
“Məhkəmələr və hakimlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2008-ci il 4 iyul tarixli 665-IIIQD nömrəli Qanununun tətbiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 11 iyul tarixli 2947 nömrəli Sərəncamına uyğun olaraq qərara alıram ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN 2003-CÜ İL 21 FEVRAL TARİXLİ 857 NÖMRƏLİ FƏRMANI İLƏ TƏSDİQ EDİLMİŞ “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA ALİ ATTESTASİYA KOMİSSİYASI HAQQINDA ƏSASNAMƏ”YƏ VƏ “ALİMLİK DƏRƏCƏLƏRİNİN VƏ ELMİ ADLARIN VERİLMƏSİ QAYDALARI HAQQINDA ƏSASNAMƏ”YƏ ƏLAVƏLƏR VƏ DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

11.08.2008 [18:55]
1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 21 fevral tarixli 857 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, № 2, maddə 89) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası haqqında ...

“BAYTARLIQ HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUNA DƏYİŞİKLİKLƏR VƏ ƏLAVƏLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2008-Cİ İL 1 APREL TARİXLİ 584-IIIQD NÖMRƏLİ QANUNUNUN TƏTBİQİ İLƏ ƏLAQƏDAR AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN BƏZİ FƏRMANLARINA ƏLAVƏLƏR VƏ DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

08.08.2008 [21:40]
“Baytarlıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2008-ci il 1 aprel tarixli 584-IIIQD nömrəli Qanununun tətbiqini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram ...

“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ TORPAQ MƏCƏLLƏSİNƏ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏ EDİLMƏSİ HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2008-Cİ İL 4 İYUL TARİXLİ 666-IIIQD NÖMRƏLİ QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

08.08.2008 [21:29]
“Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsinə dəyişiklik və əlavə edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2008-ci il 4 iyul tarixli 666-IIIQD nömrəli Qanununun ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN BƏZİ FƏRMANLARINA ƏLAVƏLƏR VƏ DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

07.08.2008 [23:00]
«Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi haqqında Əsasnamənin, nazirliyin strukturunun və işçilərinin say həddinin təsdiq edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 19 aprel tarixli 394 nömrəli Fərmanının 5-ci bəndinin icrasını təmin ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ƏLİ BAYRAMLI ŞƏHƏRİNİN ŞİRVAN ŞƏHƏRİ ADLANDIRILMASI İLƏ ƏLAQƏDAR AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN BƏZİ FƏRMANLARINDA VƏ SƏRƏNCAMLARINDA DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

07.08.2008 [21:26]
“Azərbaycan Respublikasının Əli Bayramlı şəhərinin Şirvan şəhəri adlandırılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 7 may tarixli 2800 nömrəli Sərəncamının icrası ilə əlaqədar qərara alıram: ...

“TİBBİ SIĞORTA HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN 1999-CU İL 30 DEKABR TARİXLİ 241 NÖMRƏLİ FƏRMANINA DƏYİŞİKLİKLƏR VƏ ƏLAVƏLƏR EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

07.08.2008 [20:59]
“Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 7 dekabr tarixli 503-IIIQD nömrəli Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 27 dekabr tarixli 693 ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN BƏZİ FƏRMANLARINDA DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

07.08.2008 [20:40]
“Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarında dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun icrası ilə əlaqədar qərara alıram: 1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 20 aprel tarixli 395 nömrəli Fərmanı ...

MİQRASİYA İDARƏETMƏ SİSTEMİNİN İNKİŞAFI VƏ “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BƏZİ QANUNVERİCİLİK AKTLARINA ƏLAVƏLƏR VƏ DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2008-Cİ İL 24 İYUN TARİXLİ 658-IIIQD NÖMRƏLİ QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

06.08.2008 [14:06]
Ölkənin inkişafı və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi baxımından miqrasiya proseslərinin tənzimlənməsinin mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Proqramı təsdiq edilmişdir ...

ÖZƏLLƏŞDİRİLƏN VƏ İDARƏETMƏYƏ VERİLƏN DÖVLƏT MÜƏSSİSƏLƏRİNİN İSTEHSALAT QƏZASI VƏ YAXUD PEŞƏ XƏSTƏLİYİ NƏTİCƏSİNDƏ SAĞLAMLIĞI POZULMUŞ İŞÇİSİNƏ VƏ YA BU SƏBƏBDƏN HƏLAK OLMUŞ İŞÇİSİNİN AİLƏ ÜZVLƏRİNƏ VƏ HİMAYƏSİNDƏ OLAN DİGƏR ŞƏXSLƏRƏ AYLIQ ÖDƏNC ÜZRƏ BORCLARININ TƏNZİMLƏNMƏSİ QAYDALARI

04.08.2008 [22:02]
I. Ümumi müddəalar
Bu Qaydalar “Azərbaycan Respublikasında 1995-1998-ci illərdə dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsinin Dövlət Proqramı”na və “Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin ...

ÖZƏLLƏŞDİRİLƏN VƏ İDARƏETMƏYƏ VERİLƏN DÖVLƏT MÜƏSSİSƏLƏRİNİN İSTEHSALAT QƏZASI VƏ YAXUD PEŞƏ XƏSTƏLİYİ NƏTİCƏSİNDƏ SAĞLAMLIĞI POZULMUŞ İŞÇİSİNƏ VƏ YA BU SƏBƏBDƏN HƏLAK OLMUŞ İŞÇİSİNİN AİLƏ ÜZVLƏRİNƏ VƏ HİMAYƏSİNDƏ OLAN DİGƏR ŞƏXSLƏRƏ AYLIQ ÖDƏNC ÜZRƏ BORCLARININ TƏNZİMLƏNMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

04.08.2008 [21:13]
Özəlləşdirilən və idarəetməyə verilən dövlət müəssisələrində istehsalat qəzası və yaxud peşə xəstəliyi nəticəsində sağlamlığı pozulmuş işçilərin və ya bu səbəbdən həlak olmuş işçinin ailə üzvlərinin və himayəsində olan digər şəxslərin sosial müdafiəsini gücləndirmək məqsədi ilə ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRDİ TƏQAÜDÜNÜN MƏBLƏĞİNİN ARTIRILMASI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

29.07.2008 [18:35]
1. “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün təsis edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 11 iyun tarixli 715 nömrəli Fərmanının ...

«AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İNZİBATİ XƏTALAR MƏCƏLLƏSİNƏ ƏLAVƏLƏR VƏ DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ HAQQINDA» AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2008-Cİ İL 13 İYUN TARİXLİ 647-IIIQD NÖMRƏLİ QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

14.07.2008 [15:59]
«Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikasının 2008-ci il 13 iyun tarixli 647-IIIQD nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun ...

«AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İNZİBATİ XƏTALAR MƏCƏLLƏSİNƏ ƏLAVƏLƏR VƏ DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ HAQQINDA» AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2008-Cİ İL 13 İYUN TARİXLİ 647-IIIQD NÖMRƏLİ QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

11.07.2008 [21:41]
«Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikasının 2008-ci il 13 iyun tarixli 647-IIIQD nömrəli Qanununun ...