AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KONSTİTUSİYASINDA DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ MƏQSƏDİ İLƏ ÜMUMXALQ SƏSVERMƏSİ (REFERENDUM) KEÇİRİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

22.06.2002 [17:00]
Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında Avropa Konvensiyasına qoşulmasından, ölkəmizdə məhkəmə islahatlarının həyata keçirilməsindən irəli gələn, Azərbaycan Respublikası ...

TÜRKİYƏ CÜMHURİYYƏTİ SİLAHLI QÜVVƏLƏRİNİN BAŞ QƏRARGAHININ RƏİSİ ORDU GENERALI HÜSEYİN KIVRIKOĞLUNUN “ŞÖHRƏT” ORDENİ İLƏ TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA
 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

21.06.2002 [17:17]
Türkiyə ilə Azərbaycan arasında dostluq və strateji əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişafında göstərdiyi böyük xidmətlərə görə Türkiyə Cümhuriyyəti Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahının rəisi ordu generalı Hüseyin Kıvrıkoğlu “Şöhrət” ...

A.R.MEHDİYEVƏ GENERAL-MAYOR HƏRBİ RÜTBƏSİ VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

18.06.2002 [11:00]
Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçusu Altay Ramazan oğlu Mehdiyevə general-mayor hərbi rütbəsi verilsin. Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏTƏNDAŞLARININ 2002-Cİ İLİN İYUL AYININ 1-DƏN 20-DƏK HƏQİQİ HƏRBİ XİDMƏTƏ ÇAĞIRILMASI VƏ MÜDDƏTLİ HƏQİQİ HƏRBİ XİDMƏT HƏRBİ QULLUQÇULARININ EHTİYATA BURAXILMASI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN  FƏRMANI

13.06.2002 [18:30]
“Azərbaycan Respublikasında hərbi xidmətə çağırışın əsasları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin və qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər silahlı ...

A.G.İŞEİNİN “ŞÖHRƏT” ORDENİ İLƏ TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

12.06.2002 [17:25]
Azərbaycanın ictimai həyatındakı xidmətlərinə görə Aleksandr Gennadyeviç İşein “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilsin.Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ...

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİNİN MÜƏLLİMLƏRİNƏ FƏXRİ ADLARIN VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

12.06.2002 [17:20]
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin 70 illiyi münasibətilə Universitetin aşağıdakı müəllimlərinə elm və təhsil sahələrində nailiyyətlərinə görə fəxri adlar verilsin: ...

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ MÜƏLLİMLƏRİNİN TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

12.06.2002 [17:15]
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin 70 illiyi münasibətilə Universitetin aşağıdakı müəllimləri elm və təhsil sahələrində xidmətlərinə görə təltif edilsin: ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRDİ TƏQAÜDÜNÜN TƏSİS EDİLMƏSİ HAQQINDA
  AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

11.06.2002 [19:00]
Azərbaycan Respublikasında son illər ərzində dövlət quruculuğu, iqtisadiyyat, elm, təhsil və mədəniyyətin müxtəlif sahələrində aparılan islahatlar öz səmərəli nəticələrini verir. Əhalinin müxtəlif qruplarının sosial vəziyyətinin ...

TƏSVİRİ SƏNƏT XADİMLƏRİNƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI FƏXRİ ADLARININ VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

30.05.2002 [20:00]
Azərbaycan təsviri sənətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə aşağıdakı incəsənət xadimlərinə Azərbaycan Respublikasının fəxri adları verilsin: ...

İNCƏSƏNƏT XADİMLƏRİ ÜÇÜN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN MÜKAFATLARININ TƏSİS EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

29.05.2002 [09:00]
Azərbaycan Respublikasının incəsənət xadimlərinə dövlət qayğısının artırılması, Azərbaycanda səhnə sənətinin inkişafı üçün daha əlverişli şərait yaradılması məqsədi ilə qərara alıram: ...

M.Ə.BABAYEVİN “ŞÖHRƏT” ORDENİ İLƏ TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

17.05.2002 [12:00]
Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişaf etdirilməsindəki xidmətlərinə görə Mirzəağa (Mirzə) Əbdülcabbar oğlu Babayev “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilsin. ...

BİLƏSUVAR RAYONU ƏRAZİSİNDƏ YERLƏŞƏN BEŞ ÇADIR DÜŞƏRGƏSİNDƏ MƏSKUNLAŞMIŞ MƏCBURİ KÖÇKÜNLƏRİN SOSİAL-MƏİŞƏT VƏZİYYƏTİNİN YAXŞILAŞDIRILMASI İLƏ BAĞLI BƏZİ TƏDBİRLƏR HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

13.05.2002 [12:00]
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Dağlıq Qarabağın və onun ətrafında yeddi rayonun erməni silahlı qüvvələri tərəfindən zəbt olunması, bir milyondan artıq soydaşımızın hərbi təcavüz qurbanına çevrilərək çadır ...

“KÜTLƏVİ İNFORMASİYA VASİTƏLƏRİ HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNA DƏYİŞİKLİKLƏR VƏ ƏLAVƏLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

13.05.2002 [09:00]
“Kütləvi informasiya vasitələri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq edilməsini təmin etmək ...

E.Y.MƏDƏTLİYƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ FÖVQƏLADƏ VƏ SƏLAHİYYƏTLİ SƏFİRİ DƏRƏCƏSİNİN VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

18.04.2002 [19:00]
“Azərbaycan Respublikasının xaricdəki diplomatik nümayəndəliklərinin başçıları üçün dərəcələrin və diplomatik rütbələrin müəyyən edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununu rəhbər tutaraq qərara alıram: ...

E.Y.MƏDƏTLİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PAKİSTAN İSLAM RESPUBLİKASINDA FÖVQƏLADƏ VƏ SƏLAHİYYƏTLİ SƏFİRİ TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

18.04.2002 [18:30]
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 15-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram: Eynulla Yadulla oğlu Mədətli Azərbaycan Respublikasının Pakistan İslam Respublikasında Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri təyin edilsin. ...

İXRAC NEFT VƏ QAZ BORU KƏMƏRLƏRİNİN TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN TƏMİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

15.04.2002 [14:30]
“Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda “Azəri”, “Çıraq” yataqlarının və “Günəşli” yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə işlənilməsi və neft hasilatının pay bölgüsü haqqında Saziş”ə uyğun olaraq, ...

T.Z.MAHMUDOVANIN “ŞÖHRƏT” ORDENİ İLƏ TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN F Ə R M A N I

02.04.2002 [20:02]
Azərbaycanda musiqi sənətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə Tamilla Zahid qızı Mahmudova “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilsin. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ TƏHLÜKƏSİZLİK NAZİRLİYİNİN BİR QRUP HƏRBİ QULLUQÇUSUNUN TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

27.03.2002 [15:00]
Azərbaycan Respublikasının konstitusiya dövlət quruluşunun müdafiəsində, milli təhlükəsizliyinin təmin edilməsində, xarici ölkələrin xüsusi xidmət orqanlarının kəşfiyyat, terror-təxribat və digər pozuculuq fəaliyyətinin qarşısının ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏTƏNDAŞLARININ 2002-Cİ İLİN APREL AYININ 1-DƏN 20-DƏK HƏQİQİ HƏRBİ XİDMƏTƏ ÇAĞIRILMASI VƏ MÜDDƏTLİ HƏQİQİ HƏRBİ XİDMƏT HƏRBİ QULLUQÇULARININ EHTİYATA BURAXILMASI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

18.03.2002 [11:00]
“Azərbaycan Respublikasında hərbi xidmətə çağırışın əsasları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin və qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər silahlı birləşmələrin komplektləşdirilməsi üçün qərara alıram: ...