AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI HÖKUMƏTİ İLƏ İTALİYA RESPUBLİKASI HÖKUMƏTİ ARASINDA KİÇİK VƏ ORTA MÜƏSSİSƏLƏR SAHƏSİNDƏ ƏMƏKDAŞLIQ HAQQINDA ANLAŞMA MEMORANDUMUNUN TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN  SƏRƏNCAMI

01.11.2002 [13:00]
2002-ci il iyunun 25-də Roma şəhərində imzalanmış “Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə İtaliya Respublikası Hökuməti arasında kiçik və orta müəssisələr sahəsində əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu” təsdiq edilsin. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İLƏ BEYNƏLXALQ İNKİŞAF ASSOSİASİYASI ARASINDA “İNKİŞAF ÜÇÜN KREDİT HAQQINDA SAZİŞ”İN (İNSTİTUSİONAL QURUCULUĞA İKİNCİ TEXNİKİ YARDIM KREDİTİ) TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

01.11.2002 [12:00]
1. 2002-ci il oktyabrın 17-də Bakı şəhərində imzalanmış Azərbaycan Respublikası ilə Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası arasında “İnkişaf üçün kredit haqqında Saziş” (İnstitusional Quruculuğa İkinci Texniki Yardım Krediti) təsdiq edilsin. ...

HÜSEYN CAVİDİN 120 İLLİK YUBİLEYİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

23.10.2002 [12:00]
2002-ci ilin oktyabr ayında Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi böyük şair və dramaturq Hüseyn Cavidin (Hüseyn Abdulla oğlu Rasizadənin) anadan olmasının 120 illiyi tamam olur. ...

ŞÖVKƏT ƏLƏKBƏROVANIN 80 İLLİK YUBİLEYİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

19.10.2002 [18:00]
2002-ci ilin oktyabr ayında Azərbaycan milli ifaçılıq sənətinin görkəmli nümayəndəsi, tanınmış müğənni və pedaqoq, xalq artisti Şövkət Feyzulla qızı Ələkbərovanın anadan olmasının 80 illiyi tamam olur. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRDİ TƏQAÜDLƏRİNİN VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

10.10.2002 [16:00]
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün təsis edilməsi haqqında” 11 iyun 2002-ci il tarixli Fərmanına uyğun olaraq qərara alıram: ...

AZƏRBAYCANIN OLİMPİYA ÇEMPİONLARINA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN XÜSUSİ OLİMPİYA TƏQAÜDLƏRİNİN VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

10.10.2002 [15:00]
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycanın olimpiya çempionları üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi olimpiya təqaüdlərinin təsis edilməsi haqqında” 10 oktyabr 2002-ci il tarixli Fərmanına uyğun olaraq qərara alıram: ...

YANĞINSÖNDÜRƏNLƏRİN PEŞƏ BAYRAMI GÜNÜNÜN TƏSİS EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

05.10.2002 [20:00]
Azərbaycan Demokratik Respublikasında 1918-ci il oktyabrın 10-da Bakı şəhər İdarəsinin tərkibində Bakı Yanğın Komandasının təsis edilməsini əsas tutaraq qərara alıram: ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİNİN MADDİ-TEXNİKİ BAZASININ MÖHKƏMLƏNDİRİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

04.10.2002 [11:00]
Azərbaycan Respublikasında son illər ərzində təhsilin dünya standartlarına uyğunlaşdırılması, onun maddi-texniki bazasının və kadr potensialının günün tələblərinə cavab verməsi, təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bir sıra tədbirlər həyata keçirilmişdir. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRDİ TƏQAÜDLƏRİNİN VERİLMƏSİ HAQQINDA
  AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

02.10.2002 [19:30]
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün təsis edilməsi haqqında” 11 iyun 2002-ci il tarixli Fərmanına uyğun olaraq qərara alıram: ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İLƏ BEYNƏLXALQ ATOM ENERJİSİ AGENTLİYİ ARASINDA ƏMƏKDAŞLIQ ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİSSİYASI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

05.09.2002 [19:00]
Azərbaycan Respublikası ilə Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi arasında əməkdaşlıq əlaqələrini daha da genişləndirmək və bu sahədə görülən işlərin səmərəliliyini artırmaq məqsədi ilə qərara alıram: ...

KÜTLƏVİ İNFORMASİYA VASİTƏLƏRİNİN İNKİŞAFINA DÖVLƏT QAYĞISININ ARTIRILMASI SAHƏSİNDƏ ƏLAVƏ TƏDBİRLƏR HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN  SƏRƏNCAMI

05.09.2002 [17:00]
Azərbaycan Respublikasında son illər söz, məlumat və fikir azadlığının bərqərar olması, kütləvi informasiya vasitələrinin maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi və sərbəst inkişafının təmin edilməsi sahəsində mühüm tədbirlər görülmüşdür. ...

2002/2003-CÜ TƏDRİS İLİNDƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ALİ MƏKTƏBLƏRİNƏ DAXİL OLMUŞ TƏLƏBƏLƏRƏ PREZİDENT TƏQAÜDÜNÜN VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

30.08.2002 [15:00]
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının ali məktəb tələbələri üçün Prezident təqaüdünün təsis edilməsi haqqında” 3 sentyabr 2001-ci il tarixli Fərmanına uyğun olaraq qərara alıram: ...

“GƏNCƏELEKTRİKŞƏBƏKƏ”, “ƏLİ BAYRAMLIELEKTRİKŞƏBƏKƏ” VƏ “SUMQAYITELEKTRİKŞƏBƏKƏ” SƏHMDAR CƏMİYYƏTLƏRİNİ İDARƏ ETMƏK HÜQUQUNA DAİR MÜQAVİLƏLƏRİN TƏSDİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN  SƏRƏNCAMI

28.08.2002 [15:00]
Azərbaycan Respublikasının rayon və şəhərlərində əhalinin, müəssisə və obyektlərin elektrik enerjisi ilə təchizatını yaxşılaşdırmaq, paylayıcı elektrik şəbəkələrinin fəaliyyətinin səmərəsini artırmaq, onların inkişafı üçün investisiyaların və yeni texnologiyaların cəlb edilməsinə şərait yaratmaq məqsədi ilə qərara alıram: ...

“GƏNCƏELEKTRİKŞƏBƏKƏ”, “ƏLİ BAYRAMLIELEKTRİKŞƏBƏKƏ” VƏ “SUMQAYITELEKTRİKŞƏBƏKƏ” SƏHMDAR CƏMİYYƏTLƏRİNİ İDARƏ ETMƏK HÜQUQUNA DAİR MÜQAVİLƏLƏRİN TƏSDİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN  SƏRƏNCAMI

28.08.2002 [15:00]
Azərbaycan Respublikasının rayon və şəhərlərində əhalinin, müəssisə və obyektlərin elektrik enerjisi ilə təchizatını yaxşılaşdırmaq, paylayıcı elektrik şəbəkələrinin fəaliyyətinin səmərəsini artırmaq, onların inkişafı üçün investisiyaların və yeni texnologiyaların cəlb edilməsinə şərait yaratmaq məqsədi ilə qərara alıram: ...

NİYAZİNİN 90 İLLİK YUBİLEYİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

19.08.2002 [13:00]
2002-ci ilin avqust ayında Azərbaycanın görkəmli dirijoru və bəstəkarı, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı, SSRİ xalq artisti, Dövlət mükafatları laureatı Niyazinin (Niyazi Zülfüqar oğlu Tağızadə - Hacıbəyovun) anadan olmasının 90 illiyi tamam olur. ...

Z.Ə.MƏMMƏDOVUN AZƏRBAYCAN DÖVLƏT DƏMİR YOLU İDARƏSİNİN RƏİSİ VƏZİFƏSİNDƏN AZAD EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN  SƏRƏNCAMI

08.08.2002 [17:15]
Ziya Ərziman oğlu Məmmədov Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu İdarəsinin rəisi vəzifəsindən azad edilsin. ...

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ NAXÇIVAN BÖLMƏSİNİN TƏSİS EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

07.08.2002 [12:00]
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müraciətini nəzərə alaraq, Naxçıvan Muxtar Respublikasında elmi-tədqiqat qurumlarının fəaliyyətinin gücləndirilməsi, mövcud elmi potensialdan istifadə olunmasının səmərəliliyinin artırılması, ...

İNCƏSƏNƏT XADİMLƏRİNƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN MÜKAFATLARININ VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

26.07.2002 [14:00]
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “İncəsənət xadimləri üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin mükafatlarının təsis edilməsi haqqında” 8 may 2002-ci il tarixli Fərmanına uyğun olaraq qərara alıram: ...