AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İLƏ BEYNƏLXALQ ATOM ENERJİSİ AGENTLİYİ ARASINDA ƏMƏKDAŞLIQ ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİSSİYASI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

05.09.2002 [19:00]
Azərbaycan Respublikası ilə Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi arasında əməkdaşlıq əlaqələrini daha da genişləndirmək və bu sahədə görülən işlərin səmərəliliyini artırmaq məqsədi ilə qərara alıram: ...

KÜTLƏVİ İNFORMASİYA VASİTƏLƏRİNİN İNKİŞAFINA DÖVLƏT QAYĞISININ ARTIRILMASI SAHƏSİNDƏ ƏLAVƏ TƏDBİRLƏR HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN  SƏRƏNCAMI

05.09.2002 [17:00]
Azərbaycan Respublikasında son illər söz, məlumat və fikir azadlığının bərqərar olması, kütləvi informasiya vasitələrinin maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi və sərbəst inkişafının təmin edilməsi sahəsində mühüm tədbirlər görülmüşdür. ...

QƏTƏR DÖVLƏTİNİN ƏMİRİ ƏLAHƏZRƏT  ŞEYX HƏMƏD BİN XƏLİFƏ AL TANİYƏ

02.09.2002 [15:00]
Əlahəzrət,Qətər Dövlətinin milli bayramı – Müstəqillik günü münasibətilə Sizi və xalqınızı ürəkdən təbrik edirəm. Əminəm ki, Azərbaycan ilə Qətər arasında möhkəmlənən dostluq əlaqələri hərtərəfli və faydalı əməkdaşlıq üçün geniş imkanlar açacaqdır. ...

VYETNAM SOSİALİST RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB ÇAN DIK LIONQA

02.09.2002 [08:00]
Hörmətli cənab Prezident, Vyetnam Sosialist Respublikasının milli bayramı – Müstəqillik elan edilməsi günü münasibətilə Sizi və xalqınızı ürəkdən təbrik edirəm. ...

MÜASİR DÖVRÜN GÖRKƏMLİ SƏNƏTKARI QALİNA PAVLOVNA VİŞNEVSKAYAYA

31.08.2002 [20:00]
Hörmətli Qalina Pavlovna! Qalina Vişnevskaya Opera mahnı Mərkəzinin açılışı münasibətilə Sizi təbrik edirəm. Yaratdığınız bu nadir mədəni-təhsil kompleksinin işində Sizə böyük uğurlar arzu edirəm. ...

SLOVAKİYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB RUDOLF ŞUSTERƏ

31.08.2002 [12:00]
Hörmətli cənab Prezident, Slovakiya Respublikasının milli bayramı – Konstitusiya günü münasibətilə Sizi və xalqınızı ürəkdən təbrik edirəm. Əminəm ki, ölkələrimiz arasındakı əlaqələr daim genişlənərək xalqlarımızın rifahına öz töhfəsini verəcəkdir. ...

LİVİYA İNQİLABININ RƏHBƏRİ, LİVİYA ƏRƏB SOSİALİST XALQ CƏMAHİRİYYƏSİNİN BAŞÇISI ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB MÜƏMMƏR QƏZZAFİYƏ

31.08.2002 [11:00]
Hörmətli cənab Başçı, Liviya Ərəb Sosialist Xalq Cəmahiriyyəsinin milli bayramı – İnqilab günü münasibətilə Sizi və xalqınızı ürəkdən təbrik edirəm. Əminəm ki, Azərbaycan ilə Liviya arasında yaranan dostluq münasibətləri xalqlarımızın mənafeyi naminə daim möhkəmlənəcək və inkişaf edəcəkdir. ...

ÖZBƏKİSTAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB İSLAM KƏRİMOVA 

31.08.2002 [10:00]
Hörmətli İslam Əbdüqəniyeviç,Özbəkistanın milli bayramı – Müstəqillik günü münasibətilə Sizi və Özbəkistan xalqını ürəkdən təbrik edrəm. Azərbaycan və Özbəkistanı tarixi dostluq və qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlıq ənənənələri bağlayır. ...

2002/2003-CÜ TƏDRİS İLİNDƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ALİ MƏKTƏBLƏRİNƏ DAXİL OLMUŞ TƏLƏBƏLƏRƏ PREZİDENT TƏQAÜDÜNÜN VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

30.08.2002 [15:00]
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının ali məktəb tələbələri üçün Prezident təqaüdünün təsis edilməsi haqqında” 3 sentyabr 2001-ci il tarixli Fərmanına uyğun olaraq qərara alıram: ...

MALAYZİYANIN DÖVLƏT BAŞÇISI ƏLAHƏZRƏT TUANKU SAYED SİRACUDDİN SAYED PUTRA CAMALULLAİlƏ

30.08.2002 [13:00]
Əlahəzrət, Malayziyanın milli bayramı – Milli gün münasibətilə Sizi və xalqınızı ürəkdən təbrik edirəm.Əminəm ki, xalqlarımızın iradəsinə əsaslanan ikitərəfli dostluq münasibətlərimiz daim inkişaf edəcək və genişlənəcəkdir. ...

MALAYZİYANIN BAŞ NAZİRİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB MAHATHİR MƏHƏMMƏDƏ

30.08.2002 [12:00]
Hörmətli cənab Baş nazir,Malayziyanın milli bayramı – Milli gün münasibətilə Sizi və dost Malayziya xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirəm.Ümidvaram ki, ölkələrimiz arasındakı dostluq münasibətləri qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığımız üçün imkanları daha da artıracaqdır. ...

QIRĞIZISTAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB ƏSGƏR AKAYEVƏ

30.08.2002 [11:00]
Hörmətli Əsgər Akayeviç, Qırgızıstanın milli bayramı – Müstəqillik günü münasibətilə Sizi və xalqınızı ürəkdən təbrik edirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ  CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

29.08.2002 [09:00]
Zati-aliləri, Bu il biz Azərbaycan və Yaponiya arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 10-cu ildönümünü qeyd edirik. Bu sevindirici hadisə ilə əlaqədar Sizə məktub göndərməkdən böyük şərəf duyuram. ...

YAPONİYANIN BAŞ NAZİRİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB DZÜNİTİRO KOİDZUMİYƏ

29.08.2002 [08:00]
Hörmətli cənab Baş nazir,Azərbaycan Respublikası ilə Yaponiya arasında diplomatik əlaqələr yaradılmasının 10 illiyi münasibətilə Sizi və dost Yaponiya xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirəm. ...

“GƏNCƏELEKTRİKŞƏBƏKƏ”, “ƏLİ BAYRAMLIELEKTRİKŞƏBƏKƏ” VƏ “SUMQAYITELEKTRİKŞƏBƏKƏ” SƏHMDAR CƏMİYYƏTLƏRİNİ İDARƏ ETMƏK HÜQUQUNA DAİR MÜQAVİLƏLƏRİN TƏSDİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN  SƏRƏNCAMI

28.08.2002 [15:00]
Azərbaycan Respublikasının rayon və şəhərlərində əhalinin, müəssisə və obyektlərin elektrik enerjisi ilə təchizatını yaxşılaşdırmaq, paylayıcı elektrik şəbəkələrinin fəaliyyətinin səmərəsini artırmaq, onların inkişafı üçün investisiyaların və yeni texnologiyaların cəlb edilməsinə şərait yaratmaq məqsədi ilə qərara alıram: ...

“GƏNCƏELEKTRİKŞƏBƏKƏ”, “ƏLİ BAYRAMLIELEKTRİKŞƏBƏKƏ” VƏ “SUMQAYITELEKTRİKŞƏBƏKƏ” SƏHMDAR CƏMİYYƏTLƏRİNİ İDARƏ ETMƏK HÜQUQUNA DAİR MÜQAVİLƏLƏRİN TƏSDİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN  SƏRƏNCAMI

28.08.2002 [15:00]
Azərbaycan Respublikasının rayon və şəhərlərində əhalinin, müəssisə və obyektlərin elektrik enerjisi ilə təchizatını yaxşılaşdırmaq, paylayıcı elektrik şəbəkələrinin fəaliyyətinin səmərəsini artırmaq, onların inkişafı üçün investisiyaların və yeni texnologiyaların cəlb edilməsinə şərait yaratmaq məqsədi ilə qərara alıram: ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN YANINDA SAHİBKARLAR ŞURASININ YARADILMASI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

27.08.2002 [14:30]
Azərbaycan Respublikasında sahibkarlığın inkişafına dövlət qayğısını artırmaq, bu sahədə mövcud problemləri vaxtaşırı təhlil edərək müvafiq tədbirlər görülməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram: ...

MOLDOVA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ  CƏNAB VLADİMİR VORONİNƏ

26.08.2002 [18:00]
Hörmətli Vladimir Nikolayeviç, Moldovanın milli bayramı – Müstəqillik günü münasibətilə Sizi və Moldova xalqını ürəkdən təbrik edirəm. ...

V.M.MƏMMƏDƏLİYEVİN “ŞÖHRƏT” ORDENİ İLƏ TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

26.08.2002 [11:00]
Azərbaycanda şərqşünaslıq elminin inkişafındakı xidmətlərinə görə Vasim Məmmədəli oğlu Məmmədəliyev “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilsin. ...