“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2010-CU İL DÖVLƏT BÜDCƏSİ HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUNDA DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN TƏTBİQ OLUNMASI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

02.07.2010 [22:25]
“Azərbaycan Respublikasının 2010-cu il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2010-cu il 18 iyun tarixli 1031-IIIQD nömrəli Qanununun qüvvəyə ...

DAŞINMAZ DÖVLƏT ƏMLAKI OBYEKTLƏRİNİN MÜSABİQƏ ƏSASINDA İCARƏYƏ VERİLMƏSİ
QAYDALARI

23.06.2010 [19:57]
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 22 iyun tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir ...

“DAŞINMAZ DÖVLƏT ƏMLAKI OBYEKTLƏRİNİN MÜSABİQƏ ƏSASINDA İCARƏYƏ VERİLMƏSİ QAYDALARI”NIN TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI REZİDENTİNİN FƏRMANI

23.06.2010 [19:53]
“Dövlət əmlakının qorunub saxlanılması və səmərəli istifadə edilməsinin təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 6 iyun tarixli 586 nömrəli Fərmanı ...

DÖVLƏT ƏMLAKININ İXTİSASLAŞDIRILMIŞ PUL HƏRRACLARINDA SATIŞI
QAYDALARI

23.06.2010 [19:44]
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 22 iyun tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir ...

DÖVLƏT ƏMLAKININ ÖZƏLLƏŞDİRİLMƏSİ İLƏ BAĞLI AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN BƏZİ FƏRMANLARINA ƏLAVƏLƏR VƏ DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

23.06.2010 [19:33]
Azərbaycan Respublikasında dövriyyəyə buraxılmış dövlət özəlləşdirmə paylarının (çeklərinin) dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi zamanı tədiyə vasitəsi kimi istifadə müddəti başa ...

“BƏDƏN TƏRBİYƏSİ VƏ İDMAN HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUNA ƏLAVƏLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2010-CU İL 31 MAY TARİXLİ 1019-IIIQD NÖMRƏLİ QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

11.06.2010 [20:16]
“Bədən tərbiyəsi və idman haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2010-cu il 31 may tarixli 1019-IIIQD nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun ...

“İNSANIN İMMUNÇATIŞMAZLIĞI VİRUSUNUN TÖRƏTDİYİ XƏSTƏLİKLƏ MÜBARİZƏ HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

11.06.2010 [18:01]
“İnsanın immunçatışmazlığı virusunun törətdiyi xəstəliklə mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2010-cu il 11 may tarixli 1001-IIIQ nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN 2007-Cİ İL 28 SENTYABR TARİXLİ 634 NÖMRƏLİ FƏRMANI İLƏ TƏSDİQ EDİLMİŞ “İNZİBATİ XƏTALAR HAQQINDA İŞLƏRƏ BAXMAĞA SƏLAHİYYƏTİ OLAN VƏZİFƏLİ ŞƏXSLƏRİN SİYAHISI”NDA DƏYİŞİKLİK EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

10.06.2010 [21:08]
“Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2010-cu il 1 fevral tarixli 946-IIIQD nömrəli Qanununa uyğun olaraq qərara alıram ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN 2008-Cİ İL 20 İYUN TARİXLİ 776 NÖMRƏLİ FƏRMANI İLƏ TƏSDİQ EDİLMİŞ “HAKİMİYYƏT SƏLAHİYYƏTİ VERİLƏN DÖVLƏT QULLUQÇULARININ SİYAHISI”NA ƏLAVƏ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

10.06.2010 [21:07]
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 20 iyun tarixli 776 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 494; 2009-cu il ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏTƏNDAŞLARININ 2010-CU İLİN İYULUN 1-DƏN 30-DƏK HƏQİQİ HƏRBİ XİDMƏTƏ ÇAĞIRILMASI VƏ MÜDDƏTLİ HƏQİQİ HƏRBİ XİDMƏT HƏRBİ QULLUQÇULARININ EHTİYATA BURAXILMASI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

09.06.2010 [20:25]
“Azərbaycan Respublikasında hərbi xidmətə çağırışın əsasları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin ...

“FƏRDİ MƏLUMATLAR HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

05.06.2010 [18:04]
“Fərdi məlumatlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT MİQRASİYA XİDMƏTİNİN VAHİD MİQRASİYA MƏLUMAT SİSTEMİ HAQQINDA
ƏSASNAMƏNİN TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

04.06.2010 [21:36]
Azərbaycan Respublikasında yaşayan və müvəqqəti olan əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin uçotunun aparılması, miqrasiya ...

“ALKOQOLLU İÇKİLƏR, ETİL (YEYİNTİ) SPİRTİ VƏ TÜTÜN MƏMULATI İSTEHSALININ, SAXLANMASININ, İDXALININ VƏ SATIŞININ TƏNZİMLƏNMƏSİ HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN 1996-CI İL 20 DEKABR TARİXLİ 527 NÖMRƏLİ FƏRMANINDA DƏYİŞİKLİK EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

27.05.2010 [20:52]
“Tütün və tütün məmulatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 30 sentyabr tarixli 883-IIIQD nömrəli Qanununa uyğun olaraq qərara alıram ...

“XÜSUSİ TƏYİNATLI TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNİN TƏSİS EDİLMƏSİ QAYDALARI”NIN VƏ “XÜSUSİ TƏYİNATLI TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNİN SİYAHISI”NIN TƏSDİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

27.05.2010 [20:35]
“Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq qərara alıram: 1. “Xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələrinin təsis edilməsi Qaydaları” təsdiq edilsin (əlavə olunur) ...