AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASINDA DEMOQRAFIYA VƏ ƏHALI SAKINLIYININ INKIŞAFI SAHƏSINDƏ DÖVLƏT PROQRAMININ HAZIRLANMASI ÜZRƏ DÖVLƏT ƏLAQƏLƏNDIRMƏ KOMISSIYASININ TƏRKIBI BARƏDƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI PREZIDENTININ SƏRƏNCAMI

24.06.2003 [10:42]
1. Azərbaycan Respublikası prezidentinin 1999-cu il 9 dekabr tarixli 290 nömrəli sərəncamının icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI İLƏ ELM SAHƏSİNDƏ ÇALIŞAN İŞÇİLƏRİN ƏMƏK HAQLARI ARTIRILMIŞDIR

23.06.2003 [23:35]
“Elm sahəsində çalışan işçilərin əmək haqlarının artırılması haqqında” Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin 2003-cü il 23 iyun tarixli Sərəncamı ilə ...

‘ÇIRAQQALA’ TARİXİ ABİDƏLƏR KOMPLEKSİNİN BƏRPASI VƏ QORUNMASI HAQQINDA

23.06.2003 [20:46]
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI Böyük İpək yolunun qorunması məqsədini daşıyan Gilgilçay müdafiə divarının ən yüksək nöqtəsi olan və VI əsrdə ...

CEYHAN ŞƏHƏRİNDƏ TƏNTƏNƏLİ MƏRASİM KEÇİRİLMİŞDİR

10.06.2003 [17:36]
İyunun 7-də Türkiyənin Ceyhan şəhərində Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas neft ixrac kəmərinin inşası ilə əlaqədar təntənəli mərasim keçirilmişdir. Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin memarı olduğu Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas neft ixrac kəmərinin tikintisində daha bir addım atıldı. Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyədən keçəcək 1760 kilometr uzunluğunda neft kəmərinin Ceyhan bölümündəki ilk boruların bir–birinə qaynaq olunması ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

02.06.2003 [15:00]
Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin təsdiq edilməsi və qüvvəyə minməsi haqqındaAzərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:1. Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsi təsdiq edilsin. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İNZİBATİ XƏTALAR MƏCƏLLƏSİNƏ ƏLAVƏ EDİLMƏSİ HAQQINDA
 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

02.05.2003 [17:45]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: I. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

02.05.2003 [09:00]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır : ...

“CİNAYƏT İŞLƏRİ ÜZRƏ QARŞILIQLI HÜQUQİ YARDIM HAQQINDA” AVROPA KONVENSİYASININ VƏ ONA ƏLAVƏ PROTOKOLUN TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

30.04.2003 [14:00]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: I.1959-cu il aprelin 20-də Strasburq şəhərində imzalanmış“Cinayət işləri üzrə qarşılıqlı hüquqi yardım haqqında” ...

“CİNAYƏT FƏALİYYƏTİNDƏN ƏLDƏ EDİLƏN GƏLİRLƏRİN LEQALLAŞDIRILMASI, AŞKAR OLUNMASI, GÖTÜRÜLMƏSİ VƏ MÜSADİRƏ EDİLMƏSİ HAQQINDA” KONVENSİYANIN TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

30.04.2003 [13:00]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: I.1990-cı il noyabrın 8-də Strasburq şəhərində imzalanmış “Cinayət fəaliyyətindən əldə edilən gəlirlərin leqallaşdırılması, aşkar olunması, götürülməsi və müsadirə edilməsi haqqında” Konvensiya müvafiq ...

“İCBARİ EKOLOJİ SIĞORTA HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN TƏTBİQİ İLƏ ƏLAQƏDAR AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İNZİBATİ XƏTALAR MƏCƏLLƏSİNƏ ƏLAVƏ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

14.04.2003 [17:45]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: 1.Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000-ci il, N-8 (1-ci kitab), maddə 584; 2001-ci il, N-1, maddə 24; N-3, maddə 139; N- 7, maddə 455; N-11, maddələr 680, 698; N-12, maddə 731; 2002-ci il, ...

“ƏTRAF MÜHİTƏ DAİR İNFORMASİYA ALMAQ HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN TƏTBİQİ İLƏ ƏLAQƏDAR AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BƏZİ QANUNLARINA DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

14.04.2003 [17:40]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: 1.”Əhalinin radiasiya təhlükəsizliyi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1998-ci il, N-3, maddə 138) 24-cü maddəsində “tədbirlər haqqında” ...

“BƏSİRƏT ÜNVANI” KİTABI TEHRANDA NƏŞR OLUNMUŞDUR

14.04.2003 [17:30]
Respublikamızın İrandakı səfirliyindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, Odlar Yurdu Universitetinin rektoru professor Əhməd Vəliyevin “Bəsirət ünvanı” kitabı Tehranda ərəb əlifbası ilə Azərbaycan dilində nəfis şəkildə çapdan buraxılmışdır. ...

Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Res-publikasının ərazisindən tranzit keçidi qaydaları haqqında Əsasna-mənin təsdiq edilməsi barədə
 AZƏRBAYCAN REPUBLİKASININ QANUNU

25.02.2003 [17:40]
"Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin hüquqi vəziy-yəti haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa uğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: ...

Hidrotexniki qurğuların təhlükəsizliyi haqqında
 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

25.02.2003 [17:35]
Bu Qanun hidrotexniki qurğuların layihələndirilməsi, tikintisi, istismarı yenidən qurulması, bərpası, konservasiyası və ləğv edil-məsi zamanı onların təhlükəsizliyinin təmin olunması ilə bağlı mü-nasibətləri tənzimləyir, dövlət ...

Azərbaycan Respublikası Milli MəclisininDaxili Nizamnaməsinə əlavələr vədəyişikliklər edilməsi haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

22.02.2003 [12:00]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:I. Azərbaycan Respublikasının 1996-cı il 17 may tarixli 74-IQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Daxili Nizamnaməsinə ...

“QIRMIZI XAÇ VƏ QIRMIZI AYPARA EMBLEMLƏRİNDƏN İSTİFADƏ VƏ ONLARIN MÜDAFİƏSİ HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN TƏTBİQİ İLƏ ƏLAQƏDAR AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ CİNAYƏT MƏCƏLLƏSİNƏ VƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İNZİBATİ XƏTALAR MƏCƏLLƏSİNƏ ƏLAVƏ VƏ DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

22.06.2002 [20:10]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:1. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000-ci il, N 4, maddə 251; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KONSTİTUSİYASINDA DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ REFERENDUM AKTI

22.06.2002 [19:00]
I. 3-cü maddəyə aşağıdakı məzmunda III hissə əlavə edilsin:“III. Aşağıdakı məsələlər üzrə referendum keçirilə bilməz: 1) Vergilər və dövlət büdcəsi; 2) Amnistiya və əfv etmə;3) Seçilməsi, təyin edilməsi və ya təsdiq edilməsi ...

“POLİS HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUNA ƏLAVƏ EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

25.03.2002 [12:00]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:1. “Polis haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1999-cu il, N 11, maddə 611; Azərbaycan Respublikasının ...