AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI HÖKUMƏTİ VƏ MƏRAKEŞ KRALLIĞI HÖKUMƏTİ ARASINDA İKİTƏRƏFLİ ƏMƏKDAŞLIQ ÜZRƏ BİRGƏ KOMİSSİYANIN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASITƏRƏFİNDƏN TƏRKİBİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

29.09.2007 [09:41]
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 28 iyun tarixli 2272 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş 2007-ci il mayın 3-də Rabat şəhərində imzalanmış “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Mərakeş Krallığı Hökuməti arasında ikitərəfli ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN BƏZİ FƏRMANLARINDA VƏ SƏRƏNCAMLARINDA DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

29.09.2007 [09:39]
«Qırmızı Xaç və Qırmızı Aypara emblemlərindən istifadə və onların müdafiəsi haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi ...

DÖVLƏT QULLUĞUNA DAİR AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN BƏZİ FƏRMANLARINDA DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

29.09.2007 [09:37]
“Dövlət qulluqçusunun şəxsi işinin aparılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 5 fevral tarixli 522 nömrəli Fərmanının icrasını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏ İRAN İSLAM RESPUBLİKASI ARASINDA 2007-Cİ İL AVQUSTUN 21-DƏ BAKI ŞƏHƏRİNDƏ İMZALANMIŞ SƏNƏDLƏR HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

29.09.2007 [09:36]
1. Azərbaycan Respublikası və İran İslam Respublikası arasında 2007-ci il avqustun 21-də Bakı şəhərində imzalanmış aşağıdakı sənədlər təsdiq edilsin ...

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 28 sentyabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir
MƏRKƏZİ İCRA HAKİMİYYƏTİ ORQANLARININ NÜMUNƏVİ STRUKTURU

29.09.2007 [09:34]
Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aparatı (şöbələr və sektorlar). Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının yanında olan dövlət agentlikləri və dövlət xidmətləri. Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının yanında olan ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏ TACİKİSTAN RESPUBLİKASI ARASINDA 2007-Cİ İL AVQUSTUN 13-DƏ BAKI ŞƏHƏRİNDƏ İMZALANMIŞ SƏNƏDLƏR HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

29.09.2007 [09:30]
1. Azərbaycan Respublikası və Tacikistan Respublikası arasında 2007-ci il avqustun 13-də Bakı şəhərində imzalanmış aşağıdakı sənədlər təsdiq edilsin ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏ QAZAXISTAN RESPUBLİKASI ARASINDA 2007-Cİ İL AVQUSTUN 7-DƏ ASTANA ŞƏHƏRİNDƏ İMZALANMIŞ SƏNƏDLƏR HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

29.09.2007 [09:28]
1. Azərbaycan Respublikası və Qazaxıstan Respublikası arasında 2007-ci il avqustun 7-də Astana şəhərində imzalanmış aşağıdakı sənədlər təsdiq edilsin: 1.1. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏ QƏTƏR DÖVLƏTİ ARASINDA 2007-Cİ İL AVQUSTUN 28-DƏ BAKI ŞƏHƏRİNDƏ İMZALANMIŞ SƏNƏDLƏR HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

29.09.2007 [09:28]
1. Azərbaycan Respublikası və Qətər Dövləti arasında 2007-ci il avqustun 28-də Bakı şəhərində imzalanmış aşağıdakı sənədlər təsdiq edilsin ...

2007-Cİ İL İYULUN 26-DA BAKI ŞƏHƏRİNDƏ İMZALANMIŞ “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI HÖKUMƏTİ VƏ BEYNƏLXALQ QIRMIZI XAÇ KOMİTƏSİ ARASINDA 1 İYUN 2000-Cİ İL TARİXLİ SAZİŞİN QÜVVƏDƏ OLMA MÜDDƏTİNİN UZADILMASI HAQQINDA PROTOKOL”UN TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

29.09.2007 [09:26]
1. 2007-ci il iyulun 26-da Bakı şəhərində imzalanmış “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi arasında 1 iyun 2000-ci il tarixli Sazişin qüvvədə olma müddətinin uzadılması haqqında Protokol” təsdiq edilsin ...

“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DAXİLİ İŞLƏR NAZİRLİYİNİN XARİCİ DÖVLƏTLƏRDƏ VƏ BEYNƏLXALQ TƏŞKİLATLARDA NÜMAYƏNDƏLƏRİNİN TƏYİN EDİLMƏSİ VƏ ONLARIN FƏALİYYƏTİNİN TƏMİN OLUNMASI HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN 2006-CI İL 12 İYUN TARİXLİ 419 NÖMRƏLİ FƏRMANINA ƏLAVƏ VƏ DƏYİŞİKLİK EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

28.09.2007 [09:43]
1. “Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin xarici dövlətlərdə və beynəlxalq təşkilatlarda nümayəndələrinin təyin edilməsi və onların fəaliyyətinin təmin olunması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 12 iyun tarixli 419 nömrəli Fərmanına (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 6, maddə 496) aşağıdakı əlavə və dəyişiklik edilsin: ...

“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BƏZİ QANUNVERİCİLİK AKTLARINA DƏYİŞİKLİKLƏR VƏ ƏLAVƏLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2007-Cİ İL 16 İYUN TARİXLİ 385-IIIQD NÖMRƏLİ QANUNUNUN TƏTBİQİ İLƏ ƏLAQƏDAR AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN BƏZİ FƏRMANLARINA VƏ SƏRƏNCAMLARINA DƏYİŞİKLİKLƏR VƏ ƏLAVƏLƏR EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

28.09.2007 [09:41]
“Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 16 iyun tarixli 385-IIIQD nömrəli Qanununun tətbiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 3 iyul tarixli 2281 nömrəli Sərəncamına uyğun olaraq qərara alıram: ...

2007-Cİ İL İYUNUN 12-DƏ YERUSƏLİM ŞƏHƏRİNDƏ İMZALANMIŞ “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NƏQLİYYAT NAZİRİ VƏ İSRAİL DÖVLƏTİNİN NƏQLİYYAT VƏ YOL TƏHLÜKƏSİZLİYİ NAZİRİ ARASINDA NƏQLİYYAT SAHƏSİNDƏ ƏMƏKDAŞLIQ HAQQINDA BİRGƏ BƏYANNAMƏ”NİN TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

22.09.2007 [15:49]
1. 2007-ci il iyunun 12-də Yerusəlim şəhərində imzalanmış “Azərbaycan Respublikasının nəqliyyat naziri və İsrail Dövlətinin nəqliyyat və yol təhlükəsizliyi naziri arasında nəqliyyat sahəsində əməkdaşlıq haqqında Birgə Bəyannamə” təsdiq edilsin ...

2007-Cİ İL AVQUSTUN 2-DƏ BAKI ŞƏHƏRİNDƏ İMZALANMIŞ “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI HÖKUMƏTİ VƏ YUNANISTAN RESPUBLİKASI HÖKUMƏTİ ARASINDA TƏBİİ QAZ VƏ NEFT SAHƏSİNDƏ ƏMƏKDAŞLIQ HAQQINDA MEMORANDUM”UN TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

22.09.2007 [15:47]
1. 2007-ci il avqustun 2-də Bakı şəhərində imzalanmış “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Yunanıstan Respublikası Hökuməti arasında təbii qaz və neft sahəsində əməkdaşlıq haqqında Memorandum” təsdiq edilsin. 2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər ...

“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HEYDƏR ƏLİYEV MÜKAFATININ ƏSASNAMƏSİ”NİN TƏSDİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

21.09.2007 [12:22]
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 10 mart tarixli 38 nömrəli Fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasının Heydər Əliyev Mükafatının təsis edilməsi ilə əlaqədar qərara alıram ...

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 20 sentyabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir
Azərbaycan Respublikasının Heydər Əliyev Mükafatının
ƏSASNAMƏSİ

21.09.2007 [12:17]
Ümumi müddəalar 1. Azərbaycan Respublikasının Heydər Əliyev Mükafatı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 10 mart tarixli 38 nömrəli Fərmanına ...

“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HEYDƏR ƏLİYEV MÜKAFATININ ƏSASNAMƏSİ”NİN TƏSDİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

20.09.2007 [16:18]
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 10 mart tarixli 38 nömrəli Fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasının Heydər Əliyev Mükafatının təsis edilməsi ilə ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏTƏNDAŞLARININ 2007-Cİ İLİN OKTYABRIN 1-DƏN 30-DƏK HƏQİQİ HƏRBİ XİDMƏTƏ ÇAĞIRILMASI VƏ MÜDDƏTLİ HƏQİQİ HƏRBİ XİDMƏT HƏRBİ QULLUQÇULARININ EHTİYATA BURAXILMASI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

12.09.2007 [17:59]
“Azərbaycan Respublikasında hərbi xidmətə çağırışın əsasları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin ...

“SUMQAYITELEKTRİKŞƏBƏKƏ” AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİNİN VƏ “ŞƏKİ REGİONAL ENERJİ TƏCHİZATI” MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİNİN İDARƏETMƏYƏ VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

08.09.2007 [11:47]
Ölkə iqtisadiyyatına investisiyaların cəlb olunması, regionların elektrik şəbəkələrinin fəaliyyətinin sağlamlaşdırılması, infrastruktur sahələrində restruktrizasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi ...