“DÖVLƏT BORCU HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUNDA DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2007-Cİ İL 13 NOYABR TARİXLİ 483-IIIQD NÖMRƏLİ QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

23.11.2007 [17:21]
“Dövlət borcu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 13 noyabr tarixli 483-IIIQD nömrəli ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İLƏ ÖZBƏKİSTAN RESPUBLİKASI ARASINDA ƏMƏKDAŞLIQ ÜZRƏ BİRGƏ HÖKUMƏTLƏRARASI KOMİSSİYANIN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏRƏFİNDƏN YENİ TƏRKİBİNİN TƏSDİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

22.11.2007 [16:44]
1. 1997-ci il iyunun 18-də Daşkənd şəhərində imzalanmış “Azərbaycan Respublikası və Özbəkistan Respublikası arasında əməkdaşlıq üzrə Birgə hökumətlərarası komissiyanın yaradılması haqqında Protokol”un 2-ci və 3-cü ...

“DÖVLƏT SOSİAL SIĞORTA SİSTEMİNDƏ FƏRDİ UÇOT HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUNA DƏYİŞİKLİKLƏR VƏ ƏLAVƏLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

16.11.2007 [09:15]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: I. “Dövlət sosial sığorta sistemində fərdi uçot haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 12, maddə ...

“DÖVLƏT SOSİAL SIĞORTA SİSTEMİNDƏ FƏRDİ UÇOT HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUNA DƏYİŞİKLİKLƏR VƏ ƏLAVƏLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

15.11.2007 [20:50]
“Dövlət sosial sığorta sistemində fərdi uçot haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 19 oktyabr tarixli 453-IIIQD nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HEYDƏR ƏLİYEV MÜKAFATI KOMİSSİYASININ TƏRKİBİNİN MÜƏYYƏN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASİ PREZİDENTİNİN FƏRMANI

14.11.2007 [17:45]
“Azərbaycan Respublikasının Heydər Əliyev Mükafatının Əsasnaməsi”nin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 20 sentyabr tarixli 628 nömrəli Fərmanının icrasını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram ...

“BƏZİ FƏALİYYƏT NÖVLƏRİNƏ XÜSUSİ RAZILIQ (LİSENZİYA) VERİLMƏSİ QAYDALARININ TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN 2002-Cİ İL 2 SENTYABR TARİXLİ 782 NÖMRƏLİ FƏRMANINA ƏLAVƏLƏR VƏ DƏYİŞİKLİK EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

13.11.2007 [16:52]
1. “Bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi qaydalarının təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 2 sentyabr tarixli 782 nömrəli Fərmanına (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 9, maddə ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA DÖVRİYYƏYƏ BURAXILMIŞ DÖVLƏT ÖZƏLLƏŞDİRMƏ PAYLARINDAN (ÇEKLƏRİNDƏN) ÖZƏLLƏŞDİRMƏ PROSESİNDƏ İSTİFADƏNİN TƏMİN OLUNMASI SAHƏSİNDƏ ƏLAVƏ TƏDBİRLƏR HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

13.11.2007 [16:45]
Azərbaycan Respublikasında dövriyyəyə buraxılmış dövlət özəlləşdirmə paylarından (çeklərindən) özəlləşdirmə prosesində daha geniş şəkildə istifadənin təmin olunması məqsədi ilə qərara alıram: ...

“AZƏRYOLSERVİS” AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİNİN FƏALİYYƏTİNİN TƏŞKİLİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

12.11.2007 [21:32]
“Azəryolservis” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin səhmlərinin 100 faizinin dövlətə məxsus olduğunu nəzərə alaraq, dövlətin adından səhmdar səlahiyyətlərini həyata keçirəcək icra hakimiyyəti orqanlarının fəaliyyətinin tənzimlənməsi məqsədi ilə qərara alıram: ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA STRATEJİ ARAŞDIRMALAR MƏRKƏZİNİN YARADILMASI VƏ NİZAMNAMƏSİNİN TƏSDİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

12.11.2007 [19:09]
Azərbaycan Respublikasının dinamik inkişafı və dünya iqtisadiyyatına uğurla inteqrasiyası qloballaşma şəraitində ölkədə dövlət əhəmiyyətli strateji araşdırmaların aparılmasını, idarəetmə prosesinin təkmilləşdirilməsinə dair ...

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 12 noyabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin Nizamnaməsi

12.11.2007 [09:49]
I. Ümumi müddəalar 1. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi (bundan sonra – Mərkəz) dövlət elmi tədqiqat təşkilatıdır. 2. Mərkəz öz fəaliyyətində Azərbaycan ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT ŞƏHƏRSALMA VƏ ARXİTEKTURA KOMİTƏSİNİN
STRUKTURU

09.11.2007 [23:49]
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin apratı. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT ŞƏHƏRSALMA VƏ ARXİTEKTURA KOMİTƏSİ HAQQINDA
ƏSASNAMƏ

09.11.2007 [23:48]
I. ÜMUMİ MÜDDƏALAR
1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi (bundan sonra – Komitə) şəhərsalmanın planlaşdırılması, layihələndirilməsi və arxitektura sahələrində ...

D.İ.MUQANLİNSKİYƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRDİ TƏQAÜDÜNÜN VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

05.11.2007 [19:41]
“Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün təsis edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 11 iyun tarixli 715 nömrəli Fərmanına uyğun olaraq qərara alıram: ...

BAKI METROPOLİTENİNİN TİKİNTİSİ VƏ İSTİSMARINDA XİDMƏTLƏRİ OLAN ŞƏXSLƏRƏ “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ƏMƏKDAR MÜHƏNDİSİ” FƏXRİ ADININ VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

05.11.2007 [19:40]
Bakı Metropoliteninin 40 illik yubileyi münasibətilə metronun tikintisi və istismarında səmərəli fəaliyyətlərinə görə aşağıdakı şəxslərə “Azərbaycan Respublikasının əməkdar mühəndisi” fəxri adı verilsin: ...