“NARKOLOJİ XİDMƏT VƏ NƏZARƏT HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN 2001-Cİ İL 17 SENTYABR TARİXLİ 581 NÖMRƏLİ FƏRMANINA ƏLAVƏ EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

23.11.2007 [22:13]
“Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının dövriyyəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi və bəzi qanunvericilik aktlarının ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN 2002-Cİ İL 24 AVQUST TARİXLI 772 NÖMRƏLİ FƏRMANI İLƏ TƏSDİQ EDİLMİŞ “İCRA HAKİMİYYƏTİ ORQANLARININ NORMATİV HÜQUQİ AKTLARINA BAXILMASI, QƏBUL EDİLMƏSİ VƏ TƏSDİQİ QAYDASI HAQQINDA ƏSASNAMƏ"YƏ ƏLAVƏ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

23.11.2007 [22:09]
1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli 772 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 8, maddə 492) ilə təsdiq edilmiş “İcra hakimiyyəti orqanlarının normativ ...

“QİYMƏTLİ METALLAR VƏ QİYMƏTLİ DAŞLAR HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUNDA DƏYİŞİKLİK EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

23.11.2007 [20:02]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: I. “Qiymətli metallar və qiymətli daşlar haqqında” Azərbaycan Respublikası ...

“DÖVLƏT BORCU HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUNDA DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

23.11.2007 [20:01]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: I. “Dövlət borcu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda (Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 22 may ...

“QİYMƏTLİ METALLAR VƏ QİYMƏTLİ DAŞLAR HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUNDA DƏYİŞİKLİK EDİLMƏSİ BARƏDƏ” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2007-Cİ İL 6 NOYABR TARİXLİ 476-IIIQD NÖMRƏLİ QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

23.11.2007 [17:22]
“Qiymətli metallar və qiymətli daşlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 6 noyabr tarixli 476-IIIQD nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə ...

“DÖVLƏT BORCU HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUNDA DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2007-Cİ İL 13 NOYABR TARİXLİ 483-IIIQD NÖMRƏLİ QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

23.11.2007 [17:21]
“Dövlət borcu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 13 noyabr tarixli 483-IIIQD nömrəli ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İLƏ ÖZBƏKİSTAN RESPUBLİKASI ARASINDA ƏMƏKDAŞLIQ ÜZRƏ BİRGƏ HÖKUMƏTLƏRARASI KOMİSSİYANIN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏRƏFİNDƏN YENİ TƏRKİBİNİN TƏSDİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

22.11.2007 [16:44]
1. 1997-ci il iyunun 18-də Daşkənd şəhərində imzalanmış “Azərbaycan Respublikası və Özbəkistan Respublikası arasında əməkdaşlıq üzrə Birgə hökumətlərarası komissiyanın yaradılması haqqında Protokol”un 2-ci və 3-cü ...

“DÖVLƏT SOSİAL SIĞORTA SİSTEMİNDƏ FƏRDİ UÇOT HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUNA DƏYİŞİKLİKLƏR VƏ ƏLAVƏLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

16.11.2007 [09:15]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: I. “Dövlət sosial sığorta sistemində fərdi uçot haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 12, maddə ...

“DÖVLƏT SOSİAL SIĞORTA SİSTEMİNDƏ FƏRDİ UÇOT HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUNA DƏYİŞİKLİKLƏR VƏ ƏLAVƏLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

15.11.2007 [20:50]
“Dövlət sosial sığorta sistemində fərdi uçot haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 19 oktyabr tarixli 453-IIIQD nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HEYDƏR ƏLİYEV MÜKAFATI KOMİSSİYASININ TƏRKİBİNİN MÜƏYYƏN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASİ PREZİDENTİNİN FƏRMANI

14.11.2007 [17:45]
“Azərbaycan Respublikasının Heydər Əliyev Mükafatının Əsasnaməsi”nin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 20 sentyabr tarixli 628 nömrəli Fərmanının icrasını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram ...

“BƏZİ FƏALİYYƏT NÖVLƏRİNƏ XÜSUSİ RAZILIQ (LİSENZİYA) VERİLMƏSİ QAYDALARININ TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN 2002-Cİ İL 2 SENTYABR TARİXLİ 782 NÖMRƏLİ FƏRMANINA ƏLAVƏLƏR VƏ DƏYİŞİKLİK EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

13.11.2007 [16:52]
1. “Bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi qaydalarının təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 2 sentyabr tarixli 782 nömrəli Fərmanına (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 9, maddə ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA DÖVRİYYƏYƏ BURAXILMIŞ DÖVLƏT ÖZƏLLƏŞDİRMƏ PAYLARINDAN (ÇEKLƏRİNDƏN) ÖZƏLLƏŞDİRMƏ PROSESİNDƏ İSTİFADƏNİN TƏMİN OLUNMASI SAHƏSİNDƏ ƏLAVƏ TƏDBİRLƏR HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

13.11.2007 [16:45]
Azərbaycan Respublikasında dövriyyəyə buraxılmış dövlət özəlləşdirmə paylarından (çeklərindən) özəlləşdirmə prosesində daha geniş şəkildə istifadənin təmin olunması məqsədi ilə qərara alıram: ...

“AZƏRYOLSERVİS” AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİNİN FƏALİYYƏTİNİN TƏŞKİLİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

12.11.2007 [21:32]
“Azəryolservis” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin səhmlərinin 100 faizinin dövlətə məxsus olduğunu nəzərə alaraq, dövlətin adından səhmdar səlahiyyətlərini həyata keçirəcək icra hakimiyyəti orqanlarının fəaliyyətinin tənzimlənməsi məqsədi ilə qərara alıram: ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA STRATEJİ ARAŞDIRMALAR MƏRKƏZİNİN YARADILMASI VƏ NİZAMNAMƏSİNİN TƏSDİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

12.11.2007 [19:09]
Azərbaycan Respublikasının dinamik inkişafı və dünya iqtisadiyyatına uğurla inteqrasiyası qloballaşma şəraitində ölkədə dövlət əhəmiyyətli strateji araşdırmaların aparılmasını, idarəetmə prosesinin təkmilləşdirilməsinə dair ...

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 12 noyabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin Nizamnaməsi

12.11.2007 [09:49]
I. Ümumi müddəalar 1. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi (bundan sonra – Mərkəz) dövlət elmi tədqiqat təşkilatıdır. 2. Mərkəz öz fəaliyyətində Azərbaycan ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT ŞƏHƏRSALMA VƏ ARXİTEKTURA KOMİTƏSİNİN
STRUKTURU

09.11.2007 [23:49]
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin apratı. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT ŞƏHƏRSALMA VƏ ARXİTEKTURA KOMİTƏSİ HAQQINDA
ƏSASNAMƏ

09.11.2007 [23:48]
I. ÜMUMİ MÜDDƏALAR
1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi (bundan sonra – Komitə) şəhərsalmanın planlaşdırılması, layihələndirilməsi və arxitektura sahələrində ...