2004-CÜ İL APRELİN 16-DA ÇOLPON-ATA ŞƏHƏRİNDƏ İMZALANMIŞ “KİTAB NƏŞRİ, KİTAB YAYIMI VƏ POLİQRAFİYA SAHƏSİNDƏ ƏMƏKDAŞLIQ HAQQINDA SAZİŞ”İN TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

13.03.2007 [13:05]
1. 2004-cü il aprelin 16-da Çolpon-Ata şəhərində imzalanmış “Kitab nəşri, kitab yayımı və poliqrafiya sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş” təsdiq edilsin ...

QÜVVƏDƏN DÜŞMÜŞ SƏNƏDLƏRİN DÖVLƏT REYESTRİNİN YARADILMASI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

13.03.2007 [12:59]
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikası Əhalisinin Dövlət Reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tədbiq edilməsi barədə” 2006-cı il 2 avqust tarixli 438 nömrəli Fərmanının icrasını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram ...

AZƏRBAYCANDA MUZEY İŞİNİN YAXŞILAŞDIRILMASI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

07.03.2007 [10:36]
Xalqımızın ən qədim zamanlardan müasir dövrədək tarixini və mədəniyyətinin inkişaf yolunu əks etdirən Azərbaycan muzeyləri ölkəmizdə zəngin mədəni irsin qorunması və təbliğ olunması işində mühüm rol oynayır ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İLƏ TÜRKİYƏ RESPUBLİKASI ARASINDA İQTİSADİ ƏMƏKDAŞLIQ ÜZRƏ BİRGƏ HÖKUMƏTLƏRARASI KOMİSSİYANIN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏRƏFİNDƏN YENİ TƏRKİBİNİN TƏSDİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

07.03.2007 [10:32]
1. Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə birgə hökumətlərarası komissiyanın Azərbaycan Respublikası tərəfindən yeni tərkibi aşağıdakı heyətdə təsdiq edilsin: ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI HÖKUMƏTİ İLƏ YUNANISTAN RESPUBLİKASI HÖKUMƏTİ ARASINDA İQTİSADİ, SƏNAYE VƏ TEXNOLOJİ SAHƏLƏRDƏ ƏMƏKDAŞLIQ ÜZRƏ BİRGƏ KOMİSSİYANIN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏRƏFİNDƏN YENİ TƏRKİBİNİN TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

07.03.2007 [10:27]
1. Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Yunanıstan Respublikası Hökuməti arasında iqtisadi, sənaye və texnoloji sahələrdə əməkdaşlıq üzrə birgə komissiyanın Azərbaycan Respublikası tərəfindən yeni tərkibi aşağıdakı heyətdə təsdiq edilsin: ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA XÜSUSİ İQTİSADİ ZONALARIN YARADILMASI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

07.03.2007 [10:14]
Müasir dövrdə bir sıra ölkələrdə mövcud sosial-iqtisadi problemlərin həllinə, elmi-texniki nailiyyətlərdən daha geniş və səmərəli istifadəyə və bu ölkələrin beynəlxalq əmək bölgüsündə daha fəal iştirakına xüsusi iqtisadi zonalar kimi ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA XÜSUSİ İQTİSADİ ZONALARIN YARADILMASI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

06.03.2007 [15:43]
Müasir dövrdə bir sıra ölkələrdə mövcud sosial-iqtisadi problemlərin həllinə, elmi-texniki nailiyyətlərdən daha geniş və səmərəli istifadəyə və bu ölkələrin beynəlxalq əmək bölgüsündə daha fəal iştirakına xüsusi iqtisadi zonalar kimi iqtisadi fəaliyyətin yeni formasının tətbiqi vasitəsilə nail olunur ...

“DÖVLƏT QULLUĞU HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUNA ƏLAVƏLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

02.03.2007 [09:20]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: I. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT TORPAQ VƏ XƏRİTƏÇƏKMƏ KOMİTƏSİ TƏRƏFİNDƏN VERİLƏN “TORPAQ SAHƏSİNİN PLANI VƏ ÖLÇÜSÜ”NÜN TƏSVİRİ

01.03.2007 [17:34]
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 28 fevral tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir 1. Bu sənəddə qanunvericiliyə uyğun olaraq torpaq üzərində hüquqların daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində dövlət qeydiyyatına alınması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi tərəfindən ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DAŞINMAZ ƏMLAKIN DÖVLƏT REYESTRİ XİDMƏTİ TƏRƏFİNDƏN VERİLƏN “TORPAQ SAHƏSİNİN PLANI VƏ ÖLÇÜSÜ”NÜN TƏSVİRİ

01.03.2007 [16:56]
Azərbaycan Respublikası Prezidentini 2007-ci il 28 fevral tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir
1. Bu sənəddə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallarda Azərbaycan Respublikasının Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti (bundan sonra - Reyestr Xidməti) tərəfindən verilən ...

TORPAQ SAHƏSİNİN PLANI VƏ ÖLÇÜSÜ NÜMUNƏLƏRİNİN VƏ TƏSVİRLƏRİNİN TƏSDİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

01.03.2007 [13:55]
Azərbaycan Respublikasında qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının tələblərinə uyğun olaraq, torpaq sahələri üzərində mülkiyyət hüquqlarının təsbit olunması sahəsində vahid qayda yaratmaq məqsədi ilə qərara alıram ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN BƏZİ FƏRMANLARININ QÜVVƏDƏN DÜŞMÜŞ HESAB EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

01.03.2007 [13:50]
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Nazirliyi haqqında Əsasnamənin, nazirliyin strukturunun ...

“DÖVLƏT QULLUĞU HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUNA ƏLAVƏLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

01.03.2007 [13:45]
“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 16 fevral tarixli 246-IIIQD nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun ...

2006-CI İL AVQUSTUN 17-DƏ BATUMİ ŞƏHƏRİNDƏ İMZALANMIŞ “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI HÖKUMƏTİ VƏ GÜRCÜSTAN HÖKUMƏTİ ARASINDA GÜRCÜSTANIN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QARŞISINDA OLAN BORC ÖHDƏLİYİNİN RESTRUKTURİZASİYASI HAQQINDA SAZİŞ”İN TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

21.02.2007 [10:48]
1. 2006-cı il avqustun 17-də Batumi şəhərində imzalanmış “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Gürcüstan Hökuməti arasında Gürcüstanın Azərbaycan Respublikası qarşısında olan borc öhdəliyinin restrukturizasiyası haqqında Saziş” təsdiq edilsin ...