“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI HÖKUMƏTİ VƏ MİSİR ƏRƏB RESPUBLİKASI HÖKUMƏTİ ARASINDA TURİZM ƏMƏKDAŞLIĞI SAHƏSİNDƏ ANLAŞMA MEMORANDUMU”NUN TƏSDİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

27.11.2007 [20:25]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: I. 2007-ci il mayın 7-də Qahirə şəhərində imzalanmış “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Misir Ərəb Respublikası Hökuməti arasında turizm əməkdaşlığı sahəsində Anlaşma ...

“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI HÖKUMƏTİ İLƏ BİRLƏŞMİŞ ƏRƏB ƏMİRLİKLƏRİ HÖKUMƏTİ ARASINDA BEYNƏLXALQ AVTOMOBİL ƏLAQƏLƏRİ HAQQINDA” SAZİŞİN TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

27.11.2007 [20:22]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: I. “Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Hökuməti arasında beynəlxalq avtomobil əlaqələri haqqında” 2007-ci il mayın 2-də Dubay şəhərində ...

“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏ MACARISTAN RESPUBLİKASI ARASINDA SƏRMAYƏLƏRİN TƏŞVİQİ VƏ QARŞILIQLI QORUNMASI HAQQINDA” SAZİŞİN TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

27.11.2007 [20:20]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: I. “Azərbaycan Respublikası və Macarıstan Respublikası arasında sərmayələrin təşviqi və qarşılıqlı qorunması haqqında” 2007-ci il mayın 18-də Bakı şəhərində imzalanmış Saziş ...

“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI HÖKUMƏTİ VƏ MİSİR ƏRƏB RESPUBLİKASI HÖKUMƏTİ ARASINDA HAVA NƏQLİYYATI HAQQINDA” SAZİŞƏ ƏLAVƏ PROTOKOLUN TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

27.11.2007 [20:18]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: I. “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Misir Ərəb Respublikası Hökuməti arasında hava nəqliyyatı haqqında” Sazişə 2007-ci il mayın 7-də Qahirə şəhərində imzalanmış ...

“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BƏZİ QANUNVERİCİLİK AKTLARINA ƏLAVƏLƏR VƏ DƏYİŞİKLİK EDİLMƏSİ HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2007-Cİ İL 16 İYUN TARİXLİ 391-IIIQD NÖMRƏLİ QANUNUNA ƏLAVƏ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

27.11.2007 [20:14]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişiklik edilməsi haqqında”Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 16 iyun tarixli 391-IIIQD nömrəli Qanununun III ...

“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI HÖKUMƏTİ VƏ QƏTƏR DÖVLƏTİ HÖKUMƏTİ ARASINDA SƏRMAYƏLƏRİN TƏŞVİQİ VƏ QARŞILIQLI QORUNMASI HAQQINDA” SAZİŞİN TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

27.11.2007 [20:12]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: I. “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Qətər Dövləti Hökuməti arasında sərmayələrin təşviqi və qarşılıqlı qorunması haqqında” 2007-ci il avqustun 28-də Bakı ...

“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI HÖKUMƏTİ VƏ QƏTƏR DÖVLƏTİ HÖKUMƏTİ ARASINDA GƏLİRLƏRƏ GÖRƏ VERGİLƏRƏ MÜNASİBƏTDƏ İKİQAT VERGİTUTMANIN ARADAN QALDIRILMASI VƏ VERGİDƏN YAYINMANIN QARŞISININ ALINMASI HAQQINDA” SAZİŞİN TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

27.11.2007 [20:10]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: I. “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Qətər Dövləti Hökuməti arasında gəlirlərə görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən ...

“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI HÖKUMƏTİ VƏ MİSİR ƏRƏB RESPUBLİKASI HÖKUMƏTİ ARASINDA İDMAN SAHƏSİNDƏ ƏMƏKDAŞLIQ HAQQINDA” SAZİŞİN TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

27.11.2007 [20:08]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: I. “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Misir Ərəb Respublikası Hökuməti arasında idman sahəsində əməkdaşlıq haqqında” 2007-ci il mayın 7-də Qahirə ...

“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI HÖKUMƏTİ İLƏ İORDANİYA HAŞİMİLƏR KRALLIĞI HÖKUMƏTİ ARASINDA BEYNƏLXALQ AVTOMOBİL ƏLAQƏLƏRİ HAQQINDA” SAZİŞİN TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

27.11.2007 [20:06]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: I. “Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə İordaniya Haşimilər Krallığı Hökuməti arasında beynəlxalq avtomobil əlaqələri haqqında” 2007-ci il iyulun 29-da Əmman şəhərində ...

“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI HÖKUMƏTİ VƏ BELARUS RESPUBLİKASI HÖKUMƏTİ ARASINDA BİTKİ KARANTİNİ VƏ MÜHAFİZƏSİ SAHƏSİNDƏ ƏMƏKDAŞLIQ HAQQINDA” SAZİŞİN TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

27.11.2007 [20:04]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: I. “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Belarus Respublikası Hökuməti arasında bitki karantini və mühafizəsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında” 2007-ci il mayın 2-də Bakı ...

“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI HÖKUMƏTİ VƏ BELARUS RESPUBLİKASI HÖKUMƏTİ ARASINDA MƏXFİ İNFORMASİYANIN QARŞILIQLI MÜHAFİZƏSİ HAQQINDA” SAZİŞİN TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

27.11.2007 [20:02]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: I. “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Belarus Respublikası Hökuməti arasında məxfi informasiyanın qarşılıqlı mühafizəsi haqqında” 2007-ci il mayın 2-də Bakı şəhərində ...

“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI HÖKUMƏTİ VƏ BELARUS RESPUBLİKASI HÖKUMƏTİ ARASINDA BAYTARLIQ SAHƏSİNDƏ ƏMƏKDAŞLIQ HAQQINDA” SAZİŞİN TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

27.11.2007 [20:00]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: I. “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Belarus Respublikası Hökuməti arasında baytarlıq sahəsində əməkdaşlıq haqqında” 2007-ci il mayın 2-də Bakı şəhərində ...

“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏ BELARUS RESPUBLİKASI ARASINDA DOSTLUQ VƏ ƏMƏKDAŞLIQ HAQQINDA” MÜQAVİLƏNİN TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

27.11.2007 [19:55]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: I. “Azərbaycan Respublikası və Belarus Respublikası arasında dostluq və əməkdaşlıq haqqında” 2007-ci il mayın 2-də Bakı şəhərində imzalanmış Müqavilə təsdiq edilsin ...

“GUAM – DEMOKRATİYA VƏ İQTİSADİ İNKİŞAF NAMİNƏ TƏŞKİLATIN ÜZVÜ OLAN DÖVLƏTLƏRİN HÖKUMƏTLƏRİ ARASINDA BEYNƏLXALQ MULTİMODAL YÜK DAŞIMALARI HAQQINDA” SAZİŞİN TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

27.11.2007 [19:53]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: I. 2007-ci il iyunun 19-da Bakı şəhərində GUAM – Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Naminə Təşkilatın 2-ci Zirvə Toplantısında imzalanmış “GUAM – Demokratiya və İqtisadi ...

“GUAM – DEMOKRATİYA VƏ İQTİSADİ İNKİŞAF NAMİNƏ TƏŞKİLATIN İMTİYAZLARI VƏ İMMUNİTETLƏRİ HAQQINDA” SAZİŞİN TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

27.11.2007 [19:51]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: I. 2007-ci il iyunun 19-da Bakı şəhərində GUAM – Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Naminə Təşkilatın 2-ci Zirvə Toplantısında imzalanmış “GUAM – Demokratiya və İqtisadi ...

“GUAM: QİTƏLƏRİ BİRLƏŞDİRƏRƏK” BAKI BƏYANNAMƏSİNİN TƏSDİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

27.11.2007 [19:49]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: I. 2007-ci il iyunun 19-da Bakı şəhərində GUAM – Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Naminə Təşkilatın 2-ci Zirvə Toplantısında imzalanmış “GUAM: Qitələri birləşdirərək” Bakı ...

“MÜSTƏQİL DÖVLƏTLƏR BİRLİYİNİN İŞTİRAKÇISI OLAN DÖVLƏTLƏRİN AÇIQ ELMİ-TEXNİKİ İNFORMASİYAYA SƏRBƏST ÇIXIŞI VƏ HƏMİN İNFORMASİYANI MÜBADİLƏ ETMƏSİ QAYDASI HAQQINDA” SAZİŞİN TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

27.11.2007 [19:48]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: I. “Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlərin açıq elmi-texniki informasiyaya sərbəst çıxışı və həmin informasiyanı mübadilə etməsi qaydası haqqında” 1998-ci il ...

“STANDARTLAŞDIRMA, METROLOGİYA VƏ SERTİFİKATLAŞDIRMA SAHƏSİNDƏ RAZILAŞDIRILMIŞ SİYASƏTİN APARILMASI BARƏDƏ” 1992-Cİ İL 13 MART TARİXLİ SAZİŞƏ ƏLAVƏ VƏ DƏYİŞİKLİKLƏRİN EDİLMƏSİ HAQQINDA” PROTOKOLUN TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

27.11.2007 [19:46]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: I. “Standartlaşdırma, metrologiya və sertifikatlaşdırma sahəsində razılaşdırılmış siyasətin aparılması barədə” 1992-ci il 13 mart tarixli Sazişə əlavə və dəyişikliklərin edilməsi haqqında” 2000-ci ...