KORRUPSİYAYA QARŞI MÜBARİZƏ İLƏ ƏLAQƏDAR AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BƏZİ QANUNVERİCİLİK AKTLARINA DƏYİŞİKLİKLƏR VƏ ƏLAVƏLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASİNİN QANUNU

28.11.2007 [22:17]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: I. Azərbaycan Respublikasının 1996-cı il 17 may tarixli 74-IQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ CİNAYƏT MƏCƏLLƏSİNDƏ VƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İNZİBATİ XƏTALAR MƏCƏLLƏSİNDƏ DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

28.11.2007 [20:22]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: I. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000-ci il, № 4, II kitab ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 1993-CÜ İL 6 DEKABR TARİXLİ 757 SAYLI QANUNU İLƏ TƏSDİQ EDİLMİŞ “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ “ŞÖHRƏT” ORDENİNİN STATUTU”NDA DƏYİŞİKLİK EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

28.11.2007 [19:12]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: I.Azərbaycan Respublikasının 1993-cü il 6 dekabr tarixli 757 saylı Qanunu (Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı, 1993-cü il, № 23-24 ...

“MELİORASİYA VƏ İRRİQASİYA HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUNA VƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İNZİBATİ XƏTALAR MƏCƏLLƏSİNƏ DƏYİŞİKLİKLƏR VƏ ƏLAVƏLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

28.11.2007 [19:10]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: I. “Meliorasiya və irriqasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1997-ci il, №3, maddə 169; 2002-ci il, №5, maddə 237 ...

BƏLƏDİYYƏLƏRƏ DAİR AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BƏZİ QANUNVERİCİLİK AKTLARINA DƏYİŞİKLİKLƏR VƏ ƏLAVƏLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

28.11.2007 [16:55]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: I.“Bələdiyyələrin statusu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu ...

“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İNZİBATİ XƏTALAR MƏCƏLLƏSİNƏ ƏLAVƏ EDİLMƏSİ HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

27.11.2007 [22:40]
“Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əlavə edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədilə qərara alıram: 1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər ...

“MELİORASİYA və İrrİqasİya haqqında” Azərbaycan Respublİkasının Qanununa və Azərbaycan Respublİkasının İnzİbatİ Xətalar Məcəlləsinə dəyİşİklİklər və əlavələr edİLməsİ barədə” Azərbaycan Respublİkasının 2007-cİ İl 1 oktyabr tarİxlİ 423-IIIQD nömrəlİ Qanununun tətbİq edİlməsİ haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

27.11.2007 [22:26]
“Meliorasiya və irriqasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa və Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 1 oktyabr ...

“KORRUPSİYAYA QARŞI MÜBARİZƏ İLƏ ƏLAQƏDAR AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BƏZİ QANUNVERİCİLİK AKTLARINA DƏYİŞİKLİKLƏR VƏ ƏLAVƏLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2007-Cİ İL 23 OKTYABR TARİXLİ 465-IIIQD NÖMRƏLİ QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

27.11.2007 [21:18]
“Korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 23 oktyabr tarixli 465-IIIQD nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq ...

“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 1993-CÜ İL 6 DEKABR TARİXLİ 757 SAYLİ QANUNU İLƏ TƏSDİQ EDİLMİŞ “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ “ŞÖHRƏT” ORDENİNİN STATUTU”NDA DƏYİŞİKLİK EDİLMƏSİ BARƏDƏ” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2007-Cİ İL 19 OKTYABR TARİXLİ 460-IIIQD NÖMRƏLİ QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

27.11.2007 [21:14]
“Azərbaycan Respublikasının 1993-cü il 6 dekabr tarixli 757 saylı Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının “Şöhrət” ordeninin statutu”nda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 19 oktyabr tarixli 460-IIIQD nömrəli Qanununun qüvvəyə ...

“NOTARİAT HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUNDA VƏ “YAŞAYIŞ YERİ VƏ OLDUĞU YER ÜZRƏ QEYDİYYAT HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN TƏTBİQİ HAQQINDA ƏSASNAMƏNİN TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUNDA DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

27.11.2007 [21:10]
“Notariat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda və “Yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi haqqında” ...

“BƏLƏDİYYƏLƏRƏ DAİR AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BƏZİ QANUNVERİCİLİK AKTLARINA DƏYİŞİKLİKLƏR VƏ ƏLAVƏLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2007-Cİ İL 23 OKTYABR TARİXLİ 466-IIIQD NÖMRƏLİ QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

27.11.2007 [21:07]
“Bələdiyyələrə dair Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 23 oktyabr tarixli 466-IIIQD nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq edilməsini təmin ...

«AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ CİNAYƏT MƏCƏLLƏSİNDƏ VƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İNZİBATİ XƏTALAR MƏCƏLLƏSİNDƏ DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ» AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

27.11.2007 [21:04]
«Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində və Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 23 oktyabr tarixli 464-IIIQD nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ AĞDAM RAYONUNUN İNZİBATİ ƏRAZİ BÖLGÜSÜNDƏ QİSMƏN DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

27.11.2007 [20:27]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: I. Azərbaycan Respublikasının Ağdam rayonunun inzibati ərazi bölgüsündə aşağıdakı dəyişikliklər edilsin ...

“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI HÖKUMƏTİ VƏ MİSİR ƏRƏB RESPUBLİKASI HÖKUMƏTİ ARASINDA TURİZM ƏMƏKDAŞLIĞI SAHƏSİNDƏ ANLAŞMA MEMORANDUMU”NUN TƏSDİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

27.11.2007 [20:25]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: I. 2007-ci il mayın 7-də Qahirə şəhərində imzalanmış “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Misir Ərəb Respublikası Hökuməti arasında turizm əməkdaşlığı sahəsində Anlaşma ...

“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI HÖKUMƏTİ İLƏ BİRLƏŞMİŞ ƏRƏB ƏMİRLİKLƏRİ HÖKUMƏTİ ARASINDA BEYNƏLXALQ AVTOMOBİL ƏLAQƏLƏRİ HAQQINDA” SAZİŞİN TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

27.11.2007 [20:22]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: I. “Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Hökuməti arasında beynəlxalq avtomobil əlaqələri haqqında” 2007-ci il mayın 2-də Dubay şəhərində ...