“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI HÖKUMƏTİ İLƏ İORDANİYA HAŞİMİLƏR KRALLIĞI HÖKUMƏTİ ARASINDA BEYNƏLXALQ AVTOMOBİL ƏLAQƏLƏRİ HAQQINDA” SAZİŞİN TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

27.11.2007 [20:06]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: I. “Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə İordaniya Haşimilər Krallığı Hökuməti arasında beynəlxalq avtomobil əlaqələri haqqında” 2007-ci il iyulun 29-da Əmman şəhərində ...

“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI HÖKUMƏTİ VƏ BELARUS RESPUBLİKASI HÖKUMƏTİ ARASINDA BİTKİ KARANTİNİ VƏ MÜHAFİZƏSİ SAHƏSİNDƏ ƏMƏKDAŞLIQ HAQQINDA” SAZİŞİN TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

27.11.2007 [20:04]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: I. “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Belarus Respublikası Hökuməti arasında bitki karantini və mühafizəsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında” 2007-ci il mayın 2-də Bakı ...

“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI HÖKUMƏTİ VƏ BELARUS RESPUBLİKASI HÖKUMƏTİ ARASINDA MƏXFİ İNFORMASİYANIN QARŞILIQLI MÜHAFİZƏSİ HAQQINDA” SAZİŞİN TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

27.11.2007 [20:02]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: I. “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Belarus Respublikası Hökuməti arasında məxfi informasiyanın qarşılıqlı mühafizəsi haqqında” 2007-ci il mayın 2-də Bakı şəhərində ...

“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI HÖKUMƏTİ VƏ BELARUS RESPUBLİKASI HÖKUMƏTİ ARASINDA BAYTARLIQ SAHƏSİNDƏ ƏMƏKDAŞLIQ HAQQINDA” SAZİŞİN TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

27.11.2007 [20:00]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: I. “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Belarus Respublikası Hökuməti arasında baytarlıq sahəsində əməkdaşlıq haqqında” 2007-ci il mayın 2-də Bakı şəhərində ...

“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏ BELARUS RESPUBLİKASI ARASINDA DOSTLUQ VƏ ƏMƏKDAŞLIQ HAQQINDA” MÜQAVİLƏNİN TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

27.11.2007 [19:55]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: I. “Azərbaycan Respublikası və Belarus Respublikası arasında dostluq və əməkdaşlıq haqqında” 2007-ci il mayın 2-də Bakı şəhərində imzalanmış Müqavilə təsdiq edilsin ...

“GUAM – DEMOKRATİYA VƏ İQTİSADİ İNKİŞAF NAMİNƏ TƏŞKİLATIN ÜZVÜ OLAN DÖVLƏTLƏRİN HÖKUMƏTLƏRİ ARASINDA BEYNƏLXALQ MULTİMODAL YÜK DAŞIMALARI HAQQINDA” SAZİŞİN TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

27.11.2007 [19:53]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: I. 2007-ci il iyunun 19-da Bakı şəhərində GUAM – Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Naminə Təşkilatın 2-ci Zirvə Toplantısında imzalanmış “GUAM – Demokratiya və İqtisadi ...

“GUAM – DEMOKRATİYA VƏ İQTİSADİ İNKİŞAF NAMİNƏ TƏŞKİLATIN İMTİYAZLARI VƏ İMMUNİTETLƏRİ HAQQINDA” SAZİŞİN TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

27.11.2007 [19:51]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: I. 2007-ci il iyunun 19-da Bakı şəhərində GUAM – Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Naminə Təşkilatın 2-ci Zirvə Toplantısında imzalanmış “GUAM – Demokratiya və İqtisadi ...

“GUAM: QİTƏLƏRİ BİRLƏŞDİRƏRƏK” BAKI BƏYANNAMƏSİNİN TƏSDİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

27.11.2007 [19:49]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: I. 2007-ci il iyunun 19-da Bakı şəhərində GUAM – Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Naminə Təşkilatın 2-ci Zirvə Toplantısında imzalanmış “GUAM: Qitələri birləşdirərək” Bakı ...

“MÜSTƏQİL DÖVLƏTLƏR BİRLİYİNİN İŞTİRAKÇISI OLAN DÖVLƏTLƏRİN AÇIQ ELMİ-TEXNİKİ İNFORMASİYAYA SƏRBƏST ÇIXIŞI VƏ HƏMİN İNFORMASİYANI MÜBADİLƏ ETMƏSİ QAYDASI HAQQINDA” SAZİŞİN TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

27.11.2007 [19:48]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: I. “Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlərin açıq elmi-texniki informasiyaya sərbəst çıxışı və həmin informasiyanı mübadilə etməsi qaydası haqqında” 1998-ci il ...

“STANDARTLAŞDIRMA, METROLOGİYA VƏ SERTİFİKATLAŞDIRMA SAHƏSİNDƏ RAZILAŞDIRILMIŞ SİYASƏTİN APARILMASI BARƏDƏ” 1992-Cİ İL 13 MART TARİXLİ SAZİŞƏ ƏLAVƏ VƏ DƏYİŞİKLİKLƏRİN EDİLMƏSİ HAQQINDA” PROTOKOLUN TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

27.11.2007 [19:46]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: I. “Standartlaşdırma, metrologiya və sertifikatlaşdırma sahəsində razılaşdırılmış siyasətin aparılması barədə” 1992-ci il 13 mart tarixli Sazişə əlavə və dəyişikliklərin edilməsi haqqında” 2000-ci ...

“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BƏZİ QANUNVERİCİLİK AKTLARINA ƏLAVƏLƏR VƏ DƏYİŞİKLİK EDİLMƏSİ HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2007-Cİ İL 16 İYUN TARİXLİ 391-IIIQD NÖMRƏLİ QANUNUNA ƏLAVƏ EDİLMƏSİ BARƏDƏ” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2007-Cİ İL 1 OKTYABR TARİXLİ 417-IIIQD NÖMRƏLİ QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

27.11.2007 [19:43]
“Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 16 iyun tarixli 391-IIIQD nömrəli Qanununa əlavə edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 1 oktyabr tarixli 417-IIIQD nömrəli Qanununun ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN BƏZİ FƏRMANLARINA DƏYİŞİKLİKLƏR VƏ ƏLAVƏ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

27.11.2007 [19:39]
«Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında» ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN 2005-Cİ İL 3 İYUN TARİXLİ 247 NÖMRƏLİ FƏRMANI İLƏ TƏSDİQ EDİLMİŞ “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA DÖVLƏT QULLUĞU MƏSƏLƏLƏRİ ÜZRƏ KOMİSSİYA HAQQINDA ƏSASNAMƏ"YƏ ƏLAVƏLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

27.11.2007 [16:41]
“Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun icrasını təmin etmək məqsədilə qərara alıram: 1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN BƏZİ FƏRMANLARINDA DƏYİŞİKLİK VƏƏLAVƏLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

27.11.2007 [16:33]
“Qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun icrasını təmin etmək məqsədilə qərara alıram: 1. “Azərbaycan Respublikasında bəzi sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsinin təkmilləşdirilməsi tədbirləri haqqında” ...

“DÖVLƏT QULLUĞU HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUNDA DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN 2006-CI İL 22 DEKABR TARİXLİ 497 NÖMRƏLİ FƏRMANINA DƏYİŞİKLİK EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

27.11.2007 [16:15]
1. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 22 dekabr ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN BƏZİ FƏRMANLARINA VƏ 2005-Cİ İL 1 İYUN TARİXLİ 835 NÖMRƏLİ SƏRƏNCAMINA DƏYİŞİKLİKLƏR VƏ ƏLAVƏLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

27.11.2007 [16:12]
“Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2006-cı il 20 oktyabr tarixli 168-IIIQD nömrəli Qanununun icrası məqsədi ilə qərara alıram: ...

“ATÇILIQ HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN TƏTBİQİ İLƏ ƏLAQƏDAR ƏLAVƏ TƏDBİRLƏR BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

27.11.2007 [16:10]
“Atçılıq haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram: ...

“İNZİBATİ İCRAAT HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN TƏTBİQİ İLƏ ƏLAQƏDAR AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BƏZİ QANUNVERİCİLİK AKTLARINA ƏLAVƏLƏR VƏ DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

26.11.2007 [20:49]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: I. “Hərbi qulluqçuların statusu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun (Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı ...