AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT ŞƏHƏRSALMA VƏ ARXİTEKTURA KOMİTƏSİNİN
STRUKTURU

09.11.2007 [23:49]
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin apratı. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT ŞƏHƏRSALMA VƏ ARXİTEKTURA KOMİTƏSİ HAQQINDA
ƏSASNAMƏ

09.11.2007 [23:48]
I. ÜMUMİ MÜDDƏALAR
1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi (bundan sonra – Komitə) şəhərsalmanın planlaşdırılması, layihələndirilməsi və arxitektura sahələrində ...

D.İ.MUQANLİNSKİYƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRDİ TƏQAÜDÜNÜN VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

05.11.2007 [19:41]
“Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün təsis edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 11 iyun tarixli 715 nömrəli Fərmanına uyğun olaraq qərara alıram: ...

BAKI METROPOLİTENİNİN TİKİNTİSİ VƏ İSTİSMARINDA XİDMƏTLƏRİ OLAN ŞƏXSLƏRƏ “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ƏMƏKDAR MÜHƏNDİSİ” FƏXRİ ADININ VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

05.11.2007 [19:40]
Bakı Metropoliteninin 40 illik yubileyi münasibətilə metronun tikintisi və istismarında səmərəli fəaliyyətlərinə görə aşağıdakı şəxslərə “Azərbaycan Respublikasının əməkdar mühəndisi” fəxri adı verilsin: ...

BAKI METROPOLİTENİNİN TİKİNTİSİ VƏ İSTİSMARINDA XİDMƏTLƏRİ OLAN ŞƏXSLƏRİN TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENİTİNİN SƏRƏNCAMI

05.11.2007 [19:39]
Bakı Metropoliteninin 40 illik yubileyi münasibətilə metronun tikintisi və istismarında səmərəli fəaliyyətlərinə görə aşağıdakı şəxslər təltif edilsinlər: ...

“ƏMANƏTLƏRİN SIĞORTALANMASI HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN TƏTBİQİ ILƏ ƏLAQƏDAR BƏZİ QANUNVERİCİLİK AKTLARINA ƏLAVƏLƏR VƏ DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

05.11.2007 [18:23]
“Əmanətlərin sığortalanması haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 19 oktyabr tarixli ...

“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BƏZİ QANUNVERİCİLİK AKTLARINA DƏYİŞİKLİKLƏR VƏ ƏLAVƏLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2007-Cİ İL 9 OKTYABR TARİXLİ 429-IIIQD NÖMRƏLİ QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

02.11.2007 [09:55]
“Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 9 oktyabr tarixli 429-IIIQD nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar onun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram: ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN 2004-CÜ İL 1 İYUL TARİXLİ 298 NÖMRƏLİ SƏRƏNCAMI İLƏ TƏSDİQ EDİLMİŞ “QAÇQINLARIN VƏ MƏCBURİ KÖÇKÜNLƏRİN YAŞAYIŞ ŞƏRAİTİNİN YAXŞILAŞDIRILMASI VƏ MƏŞĞULLUĞUNUN ARTIRILMASI ÜZRƏ DÖVLƏT PROQRAMI”NA ƏLAVƏLƏR EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

31.10.2007 [20:40]
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 1 iyul tarixli 298 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üzrə ...

“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MİLLİ TƏHLÜKƏSİZLİK SİYASƏTİ SAHƏSİNDƏ İŞÇİ QRUPUNUN YARADILMASI HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN 2004-CÜ İL 17 SENTYABR TARİXLİ 394 NÖMRƏLİ SƏRƏNCAMINDA DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

31.10.2007 [20:21]
“Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizlik konsepsiyasının təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 may 2007-ci il tarixli 2198 nömrəli Sərəncamında nəzərdə tutulmuş xarici siyasət strategiyası ...

“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İNSAN HÜQUQLARI ÜZRƏ MÜVƏKKİLİ (OMBUDSMAN) HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KONSTİTUSİYA QANUNUNDA DƏYİŞİKLİK EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KONSTİTUSİYA QANUNU

31.10.2007 [09:09]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: “Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkili (ombudsman) haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiya ...

«AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ CİNAYƏT MƏCƏLLƏSİNƏ DƏYİŞİKLİK EDİLMƏSİ HAQQINDA» AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2007-Cİ İL 19 OKTYABR TARİXLİ 456-IIIQD NÖMRƏLİ QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

27.10.2007 [15:56]
«Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə dəyişiklik edilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 19 oktyabr tarixli 456-IIIQD nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq ...