AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN BƏZİ FƏRMANLARINA ƏLAVƏLƏR VƏ DƏYİŞİKLİK EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

28.08.2009 [19:13]
“Kütləvi informasiya vasitələri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavə edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun icrası ilə əlaqədar qərara alıram ...

NİZAMNAMƏ KAPİTALINDA DÖVLƏTƏ MƏXSUS SƏHMLƏR OLAN BANKLARIN VƏ BANK OLMAYAN KREDİT TƏŞKİLATLARININ İDARƏ EDİLMƏSİNDƏ DÖVLƏTİN İŞTİRAKI QAYDASI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

07.08.2009 [19:31]
Nizamnamə kapitalında dövlətə məxsus səhmlər olan bankların və bank olmayan kredit təşkilatlarının idarə edilməsini təkmilləşdirmək məqsədi ilə qərara alıram ...

“BƏZİ FƏALİYYƏT NÖVLƏRİNƏ XÜSUSİ RAZILIQ (LİSENZİYA) VERİLMƏSİ QAYDALARININ TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN 2002-Cİ İL 2 SENTYABR TARİXLİ 782 NÖMRƏLİ FƏRMANINA ƏLAVƏLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

06.08.2009 [19:24]
“Dini etiqad azadlığı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 8 may tarixli 812-IIIQD nömrəli Qanununun icrasını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram ...

“GİRİŞ-ÇIXIŞ VƏ QEYDİYYAT” İDARƏLƏRARASI AVTOMATLAŞDIRILMIŞ MƏLUMAT-AXTARIŞ SİSTEMİ HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN 2008-Cİ İL 22 APREL TARİXLİ 744 NÖMRƏLİ FƏRMANINA ƏLAVƏLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

06.08.2009 [19:11]
“Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 22 aprel tarixli 744 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş ...

“KÖNÜLLÜ FƏALİYYƏT HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

25.07.2009 [21:58]
“Könüllü fəaliyyət haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ SATINALMALAR ÜZRƏ DÖVLƏT AGENTLİYİNİN STRUKTURU

23.07.2009 [20:56]
Azərbaycan Respublikasının Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyinin aparatı (şöbələr və sektorlar) ...

“DÖVLƏT QULLUĞU HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUNA ƏLAVƏLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN 2008-Cİ İL 7 MAY TARİXLİ 755 NÖMRƏLİ FƏRMANINDA DƏYİŞİKLİK EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

23.07.2009 [12:28]
“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 28 aprel tarixli 806-IIIQD nömrəli Qanununun tətbiq edilməsi ...

“BÜDCƏ SİSTEMİ HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUNA ƏLAVƏLƏR VƏ DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2009-CU İL 19 İYUN TARİXLİ 834-IIIQD NÖMRƏLİ QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

21.07.2009 [18:19]
“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli 834-IIIQD nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ...