"AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA YARADILMIŞ MİLLİ PARKLARIN ƏSASNAMƏLƏRİNİN TƏSDİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA" AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN 2004-CÜ İL 3 AVQUST TARİXLİ 106 NÖMRƏLİ FƏRMANINDA DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

02.09.2004 [11:17]
"Azərbaycan Respublikasında yaradılmış milli parkların əsasnamələrinin təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 3 avqust tarixli 106 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş əsasnamələrdə aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1. "Azərbaycan Respublikasının ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ALTIAĞAC MİLLİ PARKININ YARADILMASI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

02.09.2004 [11:15]
Azərbaycan Respublikasının xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri şəbəkəsinin genişləndirilməsi, Böyük Qafqazın cənub-şərq yamaclarının təbii landşaftlarının qorunub saxlanması. Ekoturizmin inkişaf etdirilməsi məqsədilə və "Xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri və obyektləri haqqında" ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI HÖKUMƏTİ İLƏ TÜRKİYƏ RESPUBLİKASI HÖKUMƏTİ ARASINDA ƏTRAF MÜHİTİN QORUNMASI SAHƏSİNDƏ ƏMƏKDAŞLIĞA DAİR SAZİŞ"İN TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

02.09.2004 [11:13]
1. 2004-cü il iyulun 9-da Bakı şəhərində imzalanmış "Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Türkiyə Respublikası hökuməti arasında Ətraf Mühitin qorunması sahəsində əməkdaşlığa dair saziş"in təsdiq edilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə ...

"2004-CÜ İL İYUNUN 16-DA BAKI ŞƏHƏRİNDƏ İMZALANMIŞ "AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ƏDLIYYƏ NAZİRLİYİ VƏ İRAN İSLAM RESPUBLİKASININ ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİ ARASINDA ƏMƏKDAŞLIQ HAQQINDA MEMORANDUM"UN TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

02.09.2004 [11:12]
1. "2004-cü il iyunun 16-da Bakı şəhərində imzalanmış "Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi və İran İslam Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi arasında əməkdaşlıq haqqında Memorandum" təsdiq edilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə tapşırılsın ...

"AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MÜDAFİƏ NAZİRLİYİ VƏ LİTVA RESPUBLİKASI MİLLİ MÜDAFİƏ NAZİRLİYİ ARASINDA LİTVA HƏRBİ MƏKTƏBİNDƏ HƏRBİ HAZIRLIQDA İŞTİRAKA DAİR SAZİŞ"İN TƏSDİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

02.09.2004 [11:11]
1. 2004-cü il iyunun 14-də Vilnüs şəhərində imzalanmış "Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi və Litva Respublikası Milli Müdafiə Nazirliyi arasında Litva Hərbi Məktəbində hərbi hazırlıqda iştiraka dair saziş" təsdiq edilsin.
2. ...

2004-CÜ İL İYUNUN 3-DƏ KİYEV ŞƏHƏRİNDƏ İMZALANMIŞ SƏNƏDLƏR HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

02.09.2004 [11:10]
1. 2004-cü il iyunun 3-də Kiyev şəhərində imzalanmış aşağıdakı sənədlər təsdiq edilsin:
1.1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi və Ukraynanın Dövlət Gömrük Xidməti arasında qaçaqmalçılıq və gömrük qaydalarının pozulması, həmçinin ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİNİN İNFORMASİYA VƏ KOMMUNİKASİYA TEXNOLOGİYALARI İLƏ TƏMİNATI PROQRAMININ (2005-2007-Cİ İLLƏR) TƏSDİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

22.08.2004 [10:20]
Azərbaycan Respublikasının ümumtəhsil məktəblərində informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından müasir tələblərə uyğun istifadə olunmasını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikasında ümumtəhsil məktəblərinin informasiya və kommunikasiya texnologiyaları ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA “BİLİK GÜNÜ”NÜN TƏSİS EDİLMƏSİ VƏ TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ İŞ REJİMİNİN TƏNZİMLƏNMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

22.08.2004 [10:19]
Azərbaycan Respublikasının təhsil müəssisələrində təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə xidmət edən səmərəli fəaliyyət sisteminin qurulması ilə əlaqədar bu müəssisələrdəki mövcud iş rejiminin təkmilləşdirilməsi məqsədilə qərara alıram:
1. Müəyyən edilsin ki, ...

"Avtomobil yolları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanunununtətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə" Azərbaycan RespublikasıQanununun tətbiq edilməsi haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİNFƏRMANI

11.08.2004 [10:27]
"Avtomobil yolları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq edilməsini ...

Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiyaTexnologiyaları Nazirliyi haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİNFƏRMANI

11.08.2004 [10:26]
Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin fəaliyyətini təmin etmək məqsədilə qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi haqqında Əsasnamə təsdiq edilsin (əlavə olunur).
2. Azərbaycan Respublikasının ...

Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi haqqındaƏSASNAMƏ

11.08.2004 [10:25]
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il “ 10 ” avqust tarixli Fərmani ilə təsdiq edilmişdir
Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi haqqında
ƏSASNAMƏ ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASINDA YARADILMIŞ MILLI PARKLARIN ƏSASNAMƏLƏRININ TƏSDIQ EDILMƏSI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

06.08.2004 [10:28]
«Xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri və obyektləri haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 21-ci maddəsini rəhbər tutaraq qərara alıram: ...

AKADEMIK HƏSƏN ƏLIYEV ADINA AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ ORDUBAD MILLI PARKI HAQQINDA
ƏSASNAMƏ

06.08.2004 [10:13]
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2004-cü il « 3 » avqust tarixli
nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ ŞIRVAN MILLI PARKI HAQQINDA
ƏSASNAMƏ

06.08.2004 [10:12]
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2004-cü il « 3 » avqust tarixli
nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ AĞGÖL MILLI PARKI HAQQINDA
ƏSASNAMƏ

06.08.2004 [10:11]
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2004-cü il « 3 » avqust tarixli
nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir ...

"MƏŞĞULLUQ HAQQINDA" AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI QANUNUNUN TƏTBIQI ILƏ ƏLAQƏDAR AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ BƏZI QANUNVERICILIK AKTLARININ QÜVVƏDƏN DÜŞMÜŞ HESAB EDILMƏSI VƏ BƏZI QANUNLARINA DƏYIŞIKLIKLƏR VƏ ƏLAVƏLƏR EDILMƏSI BARƏDƏ" AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI QANUNUNUN ICRASÍNÍN TƏMIN EDILMƏSI BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİNFƏRMANI

06.08.2004 [10:08]
"Məşğulluq haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarının qüvvədən düşmüş hesab edilməsi və bəzi qanunlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Qanununun icrasının təmin ...

«AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ BƏZI QANUNVERICILIK AKTLARINA ƏLAVƏLƏR VƏ DƏYIŞIKLIKLƏR EDILMƏSI BARƏDƏ» AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ 2004-CÜ IL 11 IYUN TARIXLI 688-IIQD NÖMRƏLI QANUNUNUN TƏTBIQ EDILMƏSI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

06.08.2004 [10:04]
«Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikasının 2004-cü il 11 iyun tarixli 688-IIQD nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq edilməsini təmin etmək ...

«SIĞORTA HAQQINDA» AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ QANUNUNDA DƏYIŞIKLIKLƏR VƏ ƏLAVƏLƏR EDILMƏSI BARƏDƏ» AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI QANUNUNUN TƏTBIQ EDILMƏSI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİNFƏRMANI

06.08.2004 [10:02]
«Sığorta haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram: ...

KƏŞFIYYAT VƏ ƏKS-KƏŞFIYYAT FƏALIYYƏTI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

05.08.2004 [11:53]
Bu Qanun kəşfiyyat və əks-kəşfiyyat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı hüquqi münasibətləri tənzimləyir, kəşfiyyat və əks-kəşfiyyat tədbirlərinin tətbiqində hüquqi təminatlar sistemini müəyyən edir ...