AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ TARİF (QİYMƏT) ŞURASI HAQQINDA
ƏSASNAMƏ

27.12.2005 [08:20]
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2005-ci il “26” dekabr tarixli Fərmanı ilə
təsdiq edilmişdir
I. Ümumi müddəalar 1.1. Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurası (bundan sonra - Şura) dövlət tənzimlənməsi ...

“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ TARİF (QİYMƏT) ŞURASI HAQQINDA ƏSASNAMƏ”NİN TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

27.12.2005 [08:19]
“Azərbaycan Respublikasında antiinflyasiya tədbirlərinin gücləndirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 31 may tarixli 242 nömrəli Fərmanının 4.2-ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:
1. ”Azərbaycan Respublikasının ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MİLLİ BANKI NƏZDİNDƏ AZƏRBAYCAN İPOTEKA FONDUNUN VƏSAİTİ HESABINA İPOTEKA KREDİTLƏRİNİN VERİLMƏSİ
QAYDALARI

23.12.2005 [07:49]
1. Ümumi müddəalar 1.1. Bu Qaydalar Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə, “Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı haqqında”, “Banklar haqqında”, “İpoteka haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunlarına, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 16 sentyabr ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MİLLİ BANKI NƏZDİNDƏ AZƏRBAYCAN İPOTEKA FONDU HAQQINDA
ƏSASNAMƏ

23.12.2005 [07:48]
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
“22” dekabr 2005-ci il tarixli
Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir
1. Ümumi müddəalar 1.1. Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı (bundan sonra – Milli Bank) nəzdində Azərbaycan ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MİLLİ BANKI NƏZDİNDƏAZƏRBAYCAN İPOTEKA FONDU HAQQINDA ƏSASNAMƏNİNTƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

22.12.2005 [15:41]
Azərbaycan Respublikasında ipoteka kreditlərinin maliyyələşdirilməsi mexanizmini yaratmaq məqsədi ilə qərara alıram:
1. “Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı nəzdində Azərbaycan İpoteka Fondu haqqında Əsasnamə” təsdiq edilsin (əlavə olunur).
2. “Azərbaycan Respublikasının Milli ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ TƏHLÜKƏSİZLİK NAZİRLİYİNİN AKADEMİYASINA AZƏRBAYCAN XALQININ ÜMUMMİLLİ LİDERİ HEYDƏR ƏLİRZA OĞLU ƏLİYEVIN ADININ VERİLMƏSI BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

21.12.2005 [16:23]
Müstəqil Azərbaycan Respublikasının mühüm dövlətçilik təsisatlarından biri olan milli təhlükəsizlik orqanlarının formalaşması və inkişafında mühüm rol oynayan, xüsusi xidmət orqanları və sərhəd xidməti üçün yeni nəsil peşəkar və ixtisaslı kadrların ...

“YETKİNLİK YAŞINA ÇATMAYANLARIN BAXIMSIZLIĞININ VƏ HÜQUQ POZUNTULARININ PROFİLAKTİKASI HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN İCRASININ TƏMİN EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

17.12.2005 [07:46]
«Yetkinlik yaşına çatmayanların baxımsızlığının və hüquq pozuntularının profilaktikası haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun icrasını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 29 dekabr tarixli 48 nömrəli ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİNİN XARİCİ DÖVLƏTLƏRDƏKİ NÜMAYƏNDƏLƏRİNİN (GÖMRÜK ATTAŞELƏRİNİN) TƏYİN EDİLMƏSİ VƏ ONLARIN FƏALİYYƏTİNİN TƏMİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

17.12.2005 [07:45]
1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin sədrinə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla, Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin funksiyalarının həyata keçirilməsinin təmin edilməsi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən dövlətlərdə Azərbaycan ...

“HÜQUQİ ŞƏXSLƏRİN DÖVLƏT QEYDİYYATI VƏ DÖVLƏT REYESTRİ HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUNA ƏLAVƏLƏR VƏ DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN İCRASININ TƏMİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

17.12.2005 [07:44]
“Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun icrasını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:
1. “Hüquqi şəxslərin dövlət ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN BƏZİ FƏRMANLARINADƏYİŞİKLİKLƏR VƏ ƏLAVƏLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

17.12.2005 [07:43]
1. «Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 15 yanvar tarixli 254 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000-ci il, №1, ...

“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ VERGİ MƏCƏLLƏSİNƏ ƏLAVƏ VƏ DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2005-Cİ İL 21 OKTYABR TARİXLİ 1028-IIQD NÖMRƏLİ QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

17.12.2005 [07:41]
“Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2005-ci il 21 oktyabr tarixli 1028-IIQD nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədi ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ VERGİ MƏCƏLLƏSİNƏ ƏLAVƏ VƏ DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

17.12.2005 [07:40]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

I. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000-ci il, №8, 1-ci kitab, maddə 583; 2001-ci il, №7, maddə 454, №9, maddə 576, №12, ...

“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BƏZİ QANUNVERİCİLİK AKTLARINA DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏ EDİLMƏSİ HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2005-Cİ İL 1 SENTYABR TARİXLİ 978-IIQD NÖMRƏLİ QANUNUNUN İCRASININ TƏMİN EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

16.12.2005 [20:56]
“Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişiklik və əlavə edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2005-ci il 1 sentyabr tarixli 978-IIQD nömrəli Qanununun icrasını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:

1. “Hərbi qulluqçuların dövlət ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏTƏNDAŞLARININ 2006-CI İLİN YANVARIN 1-DƏN 20-DƏK HƏQİQİ HƏRBİ XİDMƏTƏ ÇAĞIRILMASI VƏ MÜDDƏTLİ HƏQİQİ HƏRBİ XİDMƏT HƏRBİ QULLUQÇULARININ EHTİYATA BURAXILMASI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

16.12.2005 [20:55]
“Azərbaycan Respublikasında hərbi xidmətə çağırışın əsasları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin və qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər silahlı birləşmələrin komplektləşdirilməsi üçün qərara alıram:
1. 1988-ci ...

“SOSİAL SIĞORTA HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUNA DƏYİŞİKLİKLƏR VƏ ƏLAVƏLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININQANUNU

15.12.2005 [07:29]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1997-ci il, №5, maddə 348; 1999-cu il, №11, maddə 609; 2000-ci il, №11, ...

“SOSİAL SIĞORTA HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININQANUNUNA DƏYİŞİKLİKLƏR VƏ ƏLAVƏLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ”AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUNTƏTBİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

15.12.2005 [07:17]
“Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar onun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikasının ...

"AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA SƏFƏRBƏRLİK HAZIRLIĞI VƏ SƏFƏRBƏRLİK HAQQINDA" AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN İCRASININ TƏMİN EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

14.12.2005 [08:53]
"Azərbaycan Respublikasında səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun icrasını təmin etmək məqsədilə qərara alıram:
1. Müəyyən edilsin ki:
1.1. "Azərbaycan Respublikasında səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik haqqında" Azərbaycan ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI KONSTİTUSİYASININ 95-Cİ MADDƏSİNİN I HİSSƏSİNƏ ƏLAVƏLƏR EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KONSTİTUSİYA QANUNU

14.12.2005 [01:36]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci maddəsinin I hissəsi ilə həlli Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin səlahiyyətinə aid edilmiş məsələlərə əlavə olaraq, Azərbaycan Respublikası ...