AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI HÖKUMƏTİ İLƏ İSVEÇRƏ KONFEDERASİYASI HÖKUMƏTİ ARASINDA KADASTR LAYİHƏSI ÜZRƏ MALİYYƏ YARDIMINA DAİR” SAZİŞİN TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ

30.03.2004 [18:25]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. 2003-cü il mayın 8-də Bakı şəhərində imzalanmış “Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə İsveçrə Konfederasiyası Hökuməti arasında kadastr layihəsi üzrə maliyyə yardımına dair” Saziş təsdiq ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİNFƏRMANI
«AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MÜLKİ MƏCƏLLƏSİNƏ ƏLAVƏLƏRİN VƏ DƏYİŞİKLİKLƏRİN EDİLMƏSİ HAQQINDA» AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ

30.03.2004 [18:24]
«Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə əlavələrin və dəyişikliklərin edilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq olunmasını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə ...

«BANKLAR HAQQINDA» AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI QANUNUNUNTƏTBIQ EDILMƏSI BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİNFƏRMANI

29.03.2004 [21:31]
«Banklar haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram: ...

BANKLAR HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININQANUNU

29.03.2004 [21:25]
Bu qanun Azərbaycanda bank sisteminin hüquqi bazasının beynəlxalq standartlara tam uyğunlaşdırılması, iqtisadiyyatda bank xidmətlərinin rolunun artırılması, bank əmanətçilərinin və kreditorlarının müdafiəsinin gücləndirilməsi və bütövlükdə bank sisteminin stabil və təhlükəsiz fəaliyyətinin ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏTƏNDAŞLARININ 2004-CÜ İL APRELİN 1-DƏN 20-DƏK HƏQİQİ HƏRBİ XİDMƏTƏ ÇAĞIRILMASI VƏ MÜDDƏTLİ HƏQİQİ HƏRBİ XİDMƏT HƏRBİ QULLUQÇULARININ EHTİYATA BURAXILMASI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

17.03.2004 [20:11]
“Azərbaycan Respublikasında hərbi xidmətə çağırışın əsasları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin və qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər silahlı birləşmələrin komplektləşdirilməsi üçün qərara alıram:
1.1986-cı ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİNFƏRMANI
AZADLIQDAN MƏHRUM ETMƏ CƏZASINA MƏHKUM EDİLMİŞ BİR SIRA ŞƏXSLƏRİN ƏFV OLUNMASI HAQQINDA

17.03.2004 [17:16]
Azərbaycan dövlətinin humanizm və ədalət prinsiplərinə əsaslanan siyasətini davam etdirərək, insan hüquq və azadlıqlarına hörmət və ehtiram göstərərək, məhkum olunmuş bir sıra şəxslərin, onların ailə üzvlərinin, qeyri-hökumət təşkilatlarının, İnsan hüquqları ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİNFƏRMANI
«Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin təsdiq editlməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 avqust tarixli 389 nömrəli Fərmanına əlavə və dəyişiklik edilməsi haqqında

17.03.2004 [17:15]
«Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikasının 2003-cü il 25 mart tarixli 428-IIQD nömrəli Qanununun icrasını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:

1. «Azərbaycan Respublikasının İnzibati ...

Ə.M.ƏLİYEVİN QUBA RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

11.03.2004 [19:27]
Ərziman Mikayıl oğlu Əliyev Quba rayonu icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilsin ...

M.C.İBRAHİMOVUN QUBA RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI VƏZİFƏSİNDƏN AZAD EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

11.03.2004 [19:22]
Mehman Cəfər oğlu İbrahimov Quba rayonu icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilsin ...

AZƏRBAYCAN XALQININ ÜMUMMİLLİ LİDERİ HEYDƏR ƏLİRZA OĞLU ƏLİYEVİN XATİRƏSİNİN ƏBƏDİLƏŞDİRİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

10.03.2004 [21:35]
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu Heydər Əliyev Azərbaycan tarixinin yetirdiyi ən böyük şəxsiyyətlərdən biridir. Azərbaycanın son 30 ildən artıq bir dövrünü əhatə edən tarixi taleyi, bu ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ QANUNU
"YETKİNLİK YAŞINA ÇATMAYANLARIN ÖZ DAİMİ YAŞADIQLARI DÖVLƏTLƏRƏ QAYTARILMASI MƏSƏLƏLƏRİNDƏ MÜSTƏQİL DÖVLƏTLƏR BİRLİYİNİN İŞTİRAKÇISI OLAN DÖVLƏTLƏRİN ƏMƏKDAŞLIĞI HAQQINDA" SAZİŞİN TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ

05.03.2004 [19:50]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. 2002-ci il oktyabrın 7-də Kişinyov şəhərində Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan Dövlət və hökumət Başçıları Şuralarında imzalanmış "Yetkinlik yaşına çatmayanların öz daimi yaşadıqları ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
"MÜSTƏQİL DÖVLƏTLƏR BİRLİYİNİN İŞTİRAKÇISI OLAN DÖVLƏTLƏRİN ƏRAZİLƏRİNDƏ BİRGƏ ANTİTERROR TƏDBİRLƏRİNİN TƏŞKİLİ VƏ KEÇİRİLMƏSİ QAYDASI HAQQINDA ƏSASNAMƏNİN TƏSDİQ EDİLMƏSİNƏ DAİR" PROTOKOLUN TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ

05.03.2004 [19:38]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. 2002-ci il oktyabrın 7-də Kişinyov şəhərində Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Dövlət Başçıları Şurasının iclasında Azərbaycan Respublikası tərəfindən xüsusi rəy ilə imzalanmış
"Müstəqil Dövlətlər Birliyinin ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ QANUNU
"MÜLKI, AILƏ VƏ CINAYƏT IŞLƏRI ÜZRƏ HÜQUQİ YARDIM VƏ HÜQUQI MÜNASIBƏTLƏR HAQQINDA" KONVENSIYANIN TƏSDIQ EDILMƏSI BARƏDƏ

05.03.2004 [19:36]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: I. 2002-ci il oktyabrın 7-də Kişinyov şəhərində Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Dövlət Başçıları Şurasının iclasında Azərbaycan Respublikası tərəfindən xüsusi rəy ilə imzalanmış "Mülki, ailə və ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ MÜLKI MƏCƏLLƏSINƏƏLAVƏLƏRIN VƏ DƏYIŞIKLIKLƏRIN EDILMƏSI HAQQINDA

04.03.2004 [17:47]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

I. “Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Mülki ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİNSƏRƏNCAMI
"AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ ƏDLIYYƏ NAZIRLIYI VƏ FRANSA RESPUBLIKASININ ƏDLIYYƏ NAZIRLIYI ARASINDA ƏMƏKDAŞLIQ HAQQINDA SAZIŞ"INTƏSDIQ EDILMƏSI BARƏDƏ

04.03.2004 [17:47]
1. 2004-cü il yanvarın 22-də Paris şəhərində imzalanmış "Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi və Fransa Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi arasında əməkdaşlıq haqqında Saziş" təsdiq edilsin.

2. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə tapşırılsın ki, bu ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİNFƏRMANI
"AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI FƏXRI ADININ VƏSIQƏSI NÜMUNƏSININ VƏ AZƏRBAYCANRESPUBLIKASI FƏXRI ADLARININ DÖŞ NIŞANLARI TƏSVIRININ VƏ EKSIZLƏRININ TƏSDIQ EDILMƏSI BARƏDƏ" AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI PREZIDENTININ 2003-CÜ IL 9 IYUN TARIXLI 879 NÖMRƏLI FƏRMANINA ƏLAVƏLƏR EDILMƏSI HAQQINDA

04.03.2004 [17:46]
1. "Azərbaycan Respublikası fəxri adının vəsiqəsi nümunəsinin və Azərbaycan Respublikası fəxri adlarının döş nişanları təsvirinin və eksizlərinin təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 9 iyun tarixli 879 nömrəli ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİNSƏRƏNCAMI
«MƏHKƏMƏLƏR VƏ HAKIMLƏR HAQQINDA» AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ QANUNUNA ƏLAVƏLƏR VƏ DƏYIŞIKLIKLƏR EDILMƏSI HAQQINDA» AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI QANUNUNUN TƏTBIQI ILƏ ƏLAQƏDAR «VƏTƏNDAŞLARIN PENSIYA TƏMINATI HAQQINDA» AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ QANUNUNA DƏYIŞIKLIK EDILMƏSI BARƏDƏ» AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI QANUNUNUN TƏTBIQ EDILMƏSI HAQQINDA

04.03.2004 [17:45]
«Məhkəmələr və hakimlər haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar «Vətəndaşların pensiya təminatı haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişiklik edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikası ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİNFƏRMANI
"HIDROTEXNIKI QURĞULARIN TƏHLÜKƏSIZLIYI HAQQINDA" AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI QANUNUNUN TƏTBIQI ILƏ ƏLAQƏDAR AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ İNZIBATI XƏTALAR MƏCƏLLƏSINƏ ƏLAVƏLƏR EDILMƏSI BARƏDƏ" AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI QANUNUNUN ICRASININ TƏMIN EDILMƏSI ILƏ ƏLAQƏDAR ƏLAVƏ TƏDBIRLƏR HAQQINDA

04.03.2004 [17:40]
"Hidrotexniki qurğuların təhlükəsizliyi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əlavələr edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Qanununun icrasının təmin edilməsi ilə əlaqədar qərara alıram:

1. "Azərbaycan Respublikasının ...