«AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ TORPAQ MƏCƏLLƏSINDƏ DƏYIŞIKLIKLƏR EDILMƏSI HAQQINDA» AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI QANUNUNUN TƏTBIQI ILƏ ƏLAQƏDAR AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ İNZIBATI XƏTALAR MƏCƏLLƏSINƏ ƏLAVƏ EDILMƏSI BARƏDƏ» AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI QANUNUNUN TƏTBIQ EDILMƏSI HAQQINDA

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİNSƏRƏNCAMI

24.12.2003 [21:15]
«Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əlavə edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun ...

"AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ TORPAQ MƏCƏLLƏSINDƏ DƏYIŞIKLIKLƏR EDILMƏSI HAQQINDA" AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI QANUNUNUN TƏTBIQI ILƏ ƏLAQƏDAR AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ İNZIBATI XƏTALAR MƏCƏLLƏSINƏ ƏLAVƏ EDILMƏSI BARƏDƏ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

24.12.2003 [21:15]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000-ci il, N8, I kitab, maddə 584; 2001-ci il, N1, maddə 24, N3, maddə ...

«HIDROTEXNIKI QURĞULARIN TƏHLÜKƏSIZLIYI HAQQINDA» AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI QANUNUNUN TƏTBIQI ILƏ ƏLAQƏDAR AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ İNZIBATI XƏTALAR MƏCƏLLƏSINƏ ƏLAVƏLƏR EDILMƏSI BARƏDƏ» AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI QANUNUNUN TƏTBIQ EDILMƏSI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

24.12.2003 [21:15]
«Hidrotexniki qurğuların təhlükəsizliyi haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əlavələr edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq olunmasını təmin ...

"HİDROTEXNİKİ QURĞULARIN TƏHLÜKƏSİZLİYİ HAQQINDA" AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI QANUNUNUN TƏTBIQI ILƏ ƏLAQƏDAR AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ İNZIBATI XƏTALAR MƏCƏLLƏSINƏ ƏLAVƏLƏR EDILMƏSI BARƏDƏ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

24.12.2003 [21:15]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000-ci il, N8, I kitab, maddə 584; 2001-ci il, N1, maddə 24, N3, maddə ...

«AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ İNZIBATI XƏTALAR MƏCƏLLƏSINƏ DƏYIŞIKLIKLƏR VƏ ƏLAVƏLƏR EDILMƏSI HAQQINDA» AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ 2003-CÜ IL 9 DEKABR TARIXLI 557-IIQD NÖMRƏLI QANUNUNUN TƏTBIQ EDILMƏSI BARƏDƏ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİNSƏRƏNCAMI

24.12.2003 [21:14]
«Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikasının 2003-cü il 9 dekabr tarixli 557-IIQD nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq edilməsini təmin etmək ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ İNZIBATI XƏTALAR MƏCƏLLƏSINƏ DƏYIŞIKLIKLƏR VƏ ƏLAVƏLƏR EDILMƏSI HAQQINDA

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

24.12.2003 [21:13]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000-ci il, N8, I kitab, maddə 584; 2001-ci il, N1, maddə 24, N3, maddə ...

“KIÇIK SAHIBKARLIĞA DÖVLƏT KÖMƏYI HAQQINDA” AZƏRBAYCANRESPUBLIKASININ QANUNUNA DƏYIŞIKLIK EDILMƏSI BARƏDƏ”AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI QANUNUNUN TƏTBIQ EDILMƏSI HAQQINDA

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

23.12.2003 [18:13]
“Kiçik sahibkarlığa dövlət köməyi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar onun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:

Müəyyən edilsin ki, “Kiçik ...

“SAHİBKARLIQ FƏALİYYƏTİ HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUNA DƏYİŞİKLİK EDİLMƏSİ BARƏDƏ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

23.12.2003 [18:08]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

I. ”Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun (Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı, 1992-ci il, N 23, maddə 1013; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, ...

“ÖZƏLLƏŞDIRILƏN DÖVLƏT MÜƏSSISƏLƏRININ, AQRAR ISLAHATLARI NƏTICƏSINDƏ LƏĞV OLUNMUŞ VƏ IŞĞAL ALTINDA OLAN RAYONLARIN TƏSƏRRÜFAT SUBYEKTLƏRININ BORCLARI HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ QANUNUNA DƏYIŞIKLIK EDILMƏSI BARƏDƏ” AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI QANUNUNUN TƏTBIQ EDILMƏSI HAQQINDA

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİNFƏRMANI

23.12.2003 [18:02]
“Özəlləşdirilən dövlət müəssisələrinin, aqrar islahatları nəticəsində ləğv olunmuş və işğal altında olan rayonların təsərrüfat subyektlərinin borcları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar ...

“SAHIBKARLIQ FƏALIYYƏTI HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ QANUNUNA DƏYIŞIKLIK EDILMƏSI BARƏDƏ” AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI QANUNUNUN TƏTBIQ EDILMƏSI HAQQINDA

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİNFƏRMANI

23.12.2003 [17:46]
“Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar onun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:

Müəyyən edilsin ki, “Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında” ...

“KİÇİK SAHİBKARLIĞA DÖVLƏT KÖMƏYİ HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUNA DƏYİŞİKLİK EDİLMƏSİ BARƏDƏ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

23.12.2003 [17:39]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. “Kiçik sahibkarlığa dövlət köməyi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1999-cu il, N 8, maddə 469; 2001-ci il, N ...

ALMANİYA İNVESTİSİYA VƏ İNKİŞAF TƏŞKİLATININ (DEG) AZƏRBAYCAN MİKROMALİYYƏLƏŞDİRMƏ BANKININ NİZAMNAMƏ KAPİTALINDA İŞTİRAKININ TƏMİN EDİLMƏSİ ÜÇÜN “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI HÖKUMƏTİ VƏ ALMANİYA FEDERATİV RESPUBLİKASI HÖKUMƏTİ ARASINDA MALİYYƏ ƏMƏKDAŞLIĞI HAQQINDA SAZİŞ”İN TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

23.12.2003 [17:32]
1. 2003-cü il noyabrın 5-də Bakı şəhərində imzalanmış Almaniya
İnvestisiya və İnkişaf Təşkilatının (DEG) Azərbaycan Mikromaliyyələşdirmə Bankının nizamnamə kapitalında iştirakının təmin edilməsi üçün “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Almaniya Federativ ...

“ÖZƏLLƏŞDİRİLƏN DÖVLƏT MÜƏSSİSƏLƏRİNİN, AQRARİSLAHATLARI NƏTİCƏSİNDƏ LƏĞV OLUNMUŞ VƏ İŞĞAL ALTINDA OLAN RAYONLARIN TƏSƏRRÜFAT SUBYEKTLƏRİNİN BORCLARI HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUNA DƏYİŞİKLİK EDİLMƏSİ BARƏDƏ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

23.12.2003 [17:22]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

1. “Özəlləşdirilən dövlət müəssisələrinin, aqrar islahatları nəticəsində ləğv olunmuş və işğal altında olan rayonların təsərrüfat subyektlərinin borcları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun (Azərbaycan ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏTƏNDAŞLARININ 2004-CÜ İLİN YANVARIN 1-DƏN 20-DƏK HƏQİQİ HƏRBİ XİDMƏTƏ ÇAĞIRILMASI VƏ MÜDDƏTLİ HƏQİQİ HƏRBİ XİDMƏT HƏRBİ QULLUQÇULARININ EHTİYATA BURAXILMASI HAQQINDA

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

22.12.2003 [17:32]
“Azərbaycan Respublikasında hərbi xidmətə çağırışın əsasları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin və qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər silahlı birləşmələrin komplektləşdirilməsi üçün qərara alıram: ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ QANUNU
“AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ ORDEN VƏ MEDALLARININ TƏSIS EDILMƏSI HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ QANUNUNA ƏLAVƏLƏR EDILMƏSI BARƏDƏ

02.12.2003 [17:02]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. “Azərbaycan Respublikasının orden və medallarının təsis edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa aşağıdakı əlavələr edilsin:
1) 1-ci maddədə “Şöhrət” ordeni” sözlərindən sonra “Vətənə xidmətə görə” ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ QANUNU
AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ “DÖVLƏT QULLUĞUNDA FƏRQLƏNMƏYƏ GÖRƏ” MEDALININ ƏSASNAMƏSININ VƏ TƏSVIRININ TƏSDIQ EDILMƏSI BARƏDƏ

02.12.2003 [17:01]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
Azərbaycan Respublikasının “Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə” medalının Əsasnaməsi və təsviri təsdiq edilsin (əlavə olunur).

İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti.
Bakı şəhəri, 7 noyabr 2003-cü ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ QANUNU
AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ “VƏTƏNƏ XIDMƏTƏ GÖRƏ” ORDENININ STATUTUNUN VƏ TƏSVIRININ TƏSDIQ EDILMƏSI BARƏDƏ

02.12.2003 [17:00]

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
Azərbaycan Respublikasının “Vətənə xidmətə görə” ordeninin statutu və təsviri təsdiq edilsin (əlavə olunur).

İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti.
Bakı şəhəri, 7 noyabr 2003-cü il ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ QANUNU
AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ BƏZI QANUNVERICILIKAKTLARINA ƏLAVƏLƏR VƏ DƏYIŞIKLIKLƏR EDILMƏSI HAQQINDA

02.12.2003 [16:57]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000-ci il, №4, II kitab, maddə 251, №5, maddə 323; 2001-ci il, №1, maddə ...

"DÖVLƏT QULLUĞU HAQQINDA" AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININQANUNUNA ƏLAVƏLƏR VƏ DƏYIŞIKLIKLƏR EDILMƏSI BARƏDƏ"

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI QANUNUNUN TƏTBIQ EDILMƏSI ILƏ ƏLAQƏDAR AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ BƏZI QANUNVERICILIK AKTLARINADƏYIŞIKLIKLƏR VƏ ƏLAVƏLƏR EDILMƏSI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININQANUNU

01.12.2003 [23:10]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000-ci il, N8, maddə 583; 2001-ci il, N7, maddə 454, N9 maddə 576, N12 maddə ...