AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİNSƏRƏNCAMI
“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BƏZİ QANUNVERİCİLİK AKTLARINA DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA

24.04.2004 [19:30]
"Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişiklik və əlavələr edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar onun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİNSƏRƏNCAMI
"AZƏRBAYCAN FOLKLORU NÜMUNƏLƏRİNİN HÜQUQİ QORUNMASI HAQQINDA" AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN TƏTBİQİ İLƏ ƏLAQƏDAR AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İNZİBATİ XƏTALAR MƏCƏLLƏSİNƏ VƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ CİNAYƏT MƏCƏLLƏSİNƏ DƏYİŞİKLİKLƏR VƏ ƏLAVƏLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ" AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN İCRASININ TƏMIN EDİLMƏSİ HAQQINDA

24.04.2004 [19:28]
"Azərbaycan folkloru nümunələrinin hüquqi qorunması haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə və Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Qanununun ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİNSƏRƏNCAMI
"AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA VƏTƏNDAŞLIQ MƏSƏLƏLƏRİ KOMİSSİYASININ YARADILMASI HAQQINDA" AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN 1999-CU İL 12 MART TARİXLİ 106 NÖMRƏLİ SƏRƏNCAMINA DƏYİŞİKLİK EDİLMƏSİ BARƏDƏ

24.04.2004 [19:24]
1. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlıq Məsələləri Komissiyasının yaradılması haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1999-cu il 12 mart tarixli 106 nömrəli Sərəncamının 1-ci bəndində dəyişiklik edilərək

"Quliyev Vilayət Müxtar oğlu - Azərbaycan ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİNFƏRMANI
"ƏHALİNİN EKOLOJİ TƏHSİLİ VƏ MAARİFLƏNDİRİLMƏSİ HAQQINDA" AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN TƏTBİQİ İLƏ ƏLAQƏDAR AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASİNİN BƏZİ QANUNVERİCİLİK AKTLARINA DƏYİŞİKLİKLƏR VƏ ƏLAVƏ EDİLMƏSİ BARƏDƏ" AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN İCRASININ TƏMİN EDİLMƏSİ HAQQINDA

24.04.2004 [19:22]
"Əhalinin ekoloji təhsili və maarifləndirilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavə edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Qanununun icrasını təmin etmək məqsədi ilə ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİNFƏRMANI
«AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BƏZİ QANUNVERİCİLİK AKTLARINA ƏLAVƏLƏR VƏ DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ HAQQINDA» AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2004-CÜ İL 5 MART TARİXLİ 597-II QD NÖMRƏLİ QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ

24.04.2004 [19:14]
«Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikasının 2004-cü il 5 mart tarixli 597-II QD nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq edilməsini təmin ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININQANUNU
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ YUNANISTAN RESPUBLİKASINDA(AFİNA ŞƏHƏRİNDƏ) SƏFİRLİYİNİN TƏSİS EDİLMƏSİ HAQQINDA

24.04.2004 [19:08]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikasının Yunanıstan Respublikasında (Afina şəhərində) səfirliyi təsis edilsin.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININQANUNU
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ LATVİYA RESPUBLİKASINDA(RİQA ŞƏHƏRİNDƏ) SƏFİRLİYİNİN TƏSİS EDİLMƏSİ HAQQINDA

24.04.2004 [19:06]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikasının Latviya Respublikasında (Riqa şəhərində) səfirliyi təsis edilsin.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININQANUNU
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HİNDİSTAN RESPUBLİKASINDA(NYU DEHLİ ŞƏHƏRİNDƏ) SƏFİRLİYİNİN TƏSİS EDİLMƏSİ HAQQINDA

24.04.2004 [19:05]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikasının Hindistan Respublikasında (Nyu Dehli şəhərində) səfirliyi təsis edilsin.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININQANUNU
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BELARUS RESPUBLİKASINDA(MİNSK ŞƏHƏRİNDƏ) SƏFİRLİYİNİN TƏSİS EDİLMƏSİ HAQQINDA

24.04.2004 [19:02]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikasının Belarus Respublikasında (Minsk şəhərində) səfirliyi təsis edilsin.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BOLQARISTAN RESPUBLİKASINDA(SOFİYA ŞƏHƏRİNDƏ) SƏFİRLİYİNİN TƏSİS EDİLMƏSİ HAQQINDA

24.04.2004 [18:59]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikasının Bolqarıstan Respublikasında (Sofiya şəhərində) səfirliyi təsis edilsin.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İNDONEZİYA RESPUBLİKASINDA(CAKARTA ŞƏHƏRİNDƏ) SƏFİRLİYİNİN TƏSİS EDILMƏSİ HAQQINDA

24.04.2004 [18:57]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikasının İndoneziya Respublikasında (Cakarta şəhərində) səfirliyi təsis edilsin.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININQANUNU
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ YUNESCO YANINDA(FRANSA RESPUBLİKASININ PARİS ŞƏHƏRİNDƏ) DAİMİ NÜMAYƏNDƏLİYİNİNTƏSİS EDİLMƏSİ HAQQINDA

24.04.2004 [18:56]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

I. Azərbaycan Respublikasının YUNESCO yanında (Fransa Respublikasının Paris şəhərində) daimi nümayəndəliyi təsis edilsin.

II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININQANUNU
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İLƏ ƏRƏB İQTİSADİ İNKİŞAF KÜVEYTFONDU ARASINDA “BAKI DAİRƏVİ AVTOMOBİL YOLU LAYİHƏSI ÜZRƏBORC SAZİŞİ”NİN TƏSDİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA

24.04.2004 [18:54]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

I. Azərbaycan Respublikası ilə Ərəb İqtisadi İnkişaf Küveyt Fondu arasında 2003-cü il iyunun 20-də imzalanmış “Bakı Dairəvi Avtomobil Yolu layihəsi üzrə Borc Sazişi” ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININQANUNU
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İLƏ ƏRƏB İQTİSADİ İNKİŞAF KÜVEYT FONDU ARASINDA “BAKI DAİRƏVI AVTOMOBİL YOLU LAYİHƏSİNİN MALİYYƏLƏŞDİRİLMƏSİNƏ DAİR BORC SAZİŞİ”NƏ DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ HAQQINDA SAZİŞ”İN TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ

24.04.2004 [18:53]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

I. Azərbaycan Respublikası ilə Ərəb İqtisadi İnkişaf Küveyt Fondu arasında 2003-cü il 20 iyun tarixli “Bakı Dairəvi Avtomobil Yolu layihəsinin maliyyələşdirilməsinə dair Borc ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININQANUNU
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI HÖKUMƏTİ VƏ OPEK BEYNƏLXALQ İNKİŞAF FONDU ARASINDA “UCAR-YEVLAX AVTOMOBİL YOLU” LAYIHƏSININ MALİYYƏLƏŞDİRİLMƏSİNƏ DAİR KREDİT SAZİŞİ”NİNTƏSDİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA

24.04.2004 [18:51]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikası Hökuməti və OPEK Beynəlxalq İnkişaf Fondu arasında 2004-cü il fevralın 4-də Vyana şəhərində imzalanmış “Ucar-Yevlax avtomobil yolu” layihəsinin maliyyələşdirilməsinə dair ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININQANUNU
“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI HÖKUMƏTİ VƏ QIRĞIZ RESPUBLİKASI HÖKUMƏTİ ARASINDA SƏRBƏST TİCARƏT HAQQINDA SAZİŞ”İNTƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ

24.04.2004 [18:47]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. 2004-cü il yanvarın 12-də Moskva şəhərində imzalanmış “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Qırğız Respublikası Hökuməti arasında sərbəst ticarət haqqında Saziş” təsdiq edilsin ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININQANUNU
“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI HÖKUMƏTİ İLƏ ASİYA İNKİŞAF BANKI ARASINDA ASİYA İNKİŞAF BANKININ DAİMİ NÜMAYƏNDƏLİYİ HAQQINDA SAZİŞ”İN TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ

24.04.2004 [18:45]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. 2003-cü il oktyabrın 13-də Manila şəhərində imzalanmış “Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Asiya İnkişaf Bankı arasında Asiya İnkişaf Bankının Daimi Nümayəndəliyi haqqında Saziş” ...

"TURIZM HAQQINDA" AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ QANUNUNA ƏLAVƏ EDILMƏSI BARƏDƏ" AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI QANUNUNUN TƏTBIQ EDILMƏSI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİNFƏRMANI

23.04.2004 [22:13]
"Turizm haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavə edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə ...

"BÜDCƏ SISTEMI HAQQINDA" AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI QANUNUNUN TƏTBIQI ILƏ ƏLAQƏDAR AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ BƏZI QANUNVERICILIK AKTLARINDA DƏYIŞIKLIKLƏR VƏ ƏLAVƏLƏR EDILMƏSI BARƏDƏ" AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI QANUNUNUN TƏTBIQ EDILMƏSI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİNFƏRMANI

23.04.2004 [22:10]
"Büdcə sistemi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarında dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq olunmasını ...