AZADLIQDAN MƏHRUM ETMƏ CƏZASINA MƏHKUM EDİLMİŞ BİR SIRA ŞƏXSLƏRİN ƏFV OLUNMASI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİNFƏRMANI

03.09.2004 [21:23]
Azərbaycan dövlətinin humanizm və ədalət prinsiplərinə əsaslanan siyasətini davam etdirərək, insan hüquq və azadlıqlarına hörmət və ehtiram göstərərək, məhkum olunmuş bir sıra şəxslərin, onların ailə üzvlərinin, qeyri-hökumət təşkilatlarının, İnsan hüquqları ...

Ə.Ə.HÜMMƏTOVUN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ VƏTƏNDAŞLIĞINA XİTAM VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİNSƏRƏNCAMI

03.09.2004 [21:21]
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 20-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1948-ci il oktyabrın 28-də anadan olmuş Ələkrəm Ələkbər oğlu Hümmətovun Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığına xitam verilməsi haqqında vəsatəti təmin edilsin ...

KОRRUPSİYAYA QARŞI MÜBARİZƏ ÜZRƏ DÖVLƏT PRОQRAMININ (2004-2006-CI İLLƏR)TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİNSƏRƏNCAMI

03.09.2004 [21:18]
Kоrrupsiya ilə əlaqədar hüquqpоzmaların qarşısının alınması, aşkar edilməsi və nəticələrinin aradan qaldırılması, iqtisadiyyatın inkişafı üçün əlverişli şərait yaradılması, dövlət və yerli özünüidarə оrqanlarının, vəzifəli şəхslərin fəaliyyətinin qanuniliyinin, şəffaflığının və səmərəliliyinin ...

KОRRUPSİYAYA QARŞI MÜBARİZƏ ÜZRƏDÖVLƏT PRОQRAMI

03.09.2004 [21:12]
Azərbaycan Rеspublikası Prеzidеntinin 2004-cü il 3 sentyabr tariхli
Sərəncamı ilə təsdiq еdilmişdir

KОRRUPSİYAYA QARŞI MÜBARİZƏ ÜZRƏ
DÖVLƏT PRОQRAMI
(2004-2006-cı illər)
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının ...

"AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI MILLI MƏCLISI DEPUTATININ STATUSU HAQQINDA" AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ QANUNUNA DƏYIŞIKLIKLƏR VƏ ƏLAVƏLƏR EDILMƏSI BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININQANUNU

02.09.2004 [11:30]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. "Azərbaycan Respublikası MiIIi Məclisi deputatının statusu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu ...

"AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİ DEPUTATININ STATUSU HAQQINDA" AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUNA DƏYİŞİKLİKLƏR VƏ ƏLAVƏLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ" AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

02.09.2004 [11:29]
"Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatının statusu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin qanunun tətbiq edilməsini təmin etmək ...

MÜHASİBAT UÇOTU HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININQANUNU

02.09.2004 [11:28]
Fəsil I
Ümumi müddəalar
Maddə 1. Qanunun təyinatı
1.1. Bu Qanun mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq Azərbaycan Respublikası ərazisində fəaliyyət göstərən hüquqi şəxslər, habelə hüquqi şəxs ...

POÇT RABİTƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININQANUNU

02.09.2004 [11:20]
Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında poçt rabitəsi sahəsində fəaliyyətin hüquqi, iqtisadi, təşkilati əsaslarını müəyyənləşdirir, poçt rabitəsi xidmətləri göstərənlərlə istifadəçilər arasında münasibətləri tənzimləyir ...

"POÇT RABİTƏSİ HAQQINDA" AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

02.09.2004 [11:19]
"Poçt rabitəsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin qanunun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədilə qərara alıram ...

"AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA YARADILMIŞ MİLLİ PARKLARIN ƏSASNAMƏLƏRİNİN TƏSDİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA" AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN 2004-CÜ İL 3 AVQUST TARİXLİ 106 NÖMRƏLİ FƏRMANINDA DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

02.09.2004 [11:17]
"Azərbaycan Respublikasında yaradılmış milli parkların əsasnamələrinin təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 3 avqust tarixli 106 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş əsasnamələrdə aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1. "Azərbaycan Respublikasının ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ALTIAĞAC MİLLİ PARKININ YARADILMASI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

02.09.2004 [11:15]
Azərbaycan Respublikasının xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri şəbəkəsinin genişləndirilməsi, Böyük Qafqazın cənub-şərq yamaclarının təbii landşaftlarının qorunub saxlanması. Ekoturizmin inkişaf etdirilməsi məqsədilə və "Xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri və obyektləri haqqında" ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI HÖKUMƏTİ İLƏ TÜRKİYƏ RESPUBLİKASI HÖKUMƏTİ ARASINDA ƏTRAF MÜHİTİN QORUNMASI SAHƏSİNDƏ ƏMƏKDAŞLIĞA DAİR SAZİŞ"İN TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

02.09.2004 [11:13]
1. 2004-cü il iyulun 9-da Bakı şəhərində imzalanmış "Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Türkiyə Respublikası hökuməti arasında Ətraf Mühitin qorunması sahəsində əməkdaşlığa dair saziş"in təsdiq edilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə ...

"2004-CÜ İL İYUNUN 16-DA BAKI ŞƏHƏRİNDƏ İMZALANMIŞ "AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ƏDLIYYƏ NAZİRLİYİ VƏ İRAN İSLAM RESPUBLİKASININ ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİ ARASINDA ƏMƏKDAŞLIQ HAQQINDA MEMORANDUM"UN TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

02.09.2004 [11:12]
1. "2004-cü il iyunun 16-da Bakı şəhərində imzalanmış "Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi və İran İslam Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi arasında əməkdaşlıq haqqında Memorandum" təsdiq edilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə tapşırılsın ...

"AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MÜDAFİƏ NAZİRLİYİ VƏ LİTVA RESPUBLİKASI MİLLİ MÜDAFİƏ NAZİRLİYİ ARASINDA LİTVA HƏRBİ MƏKTƏBİNDƏ HƏRBİ HAZIRLIQDA İŞTİRAKA DAİR SAZİŞ"İN TƏSDİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

02.09.2004 [11:11]
1. 2004-cü il iyunun 14-də Vilnüs şəhərində imzalanmış "Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi və Litva Respublikası Milli Müdafiə Nazirliyi arasında Litva Hərbi Məktəbində hərbi hazırlıqda iştiraka dair saziş" təsdiq edilsin.
2. ...

2004-CÜ İL İYUNUN 3-DƏ KİYEV ŞƏHƏRİNDƏ İMZALANMIŞ SƏNƏDLƏR HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

02.09.2004 [11:10]
1. 2004-cü il iyunun 3-də Kiyev şəhərində imzalanmış aşağıdakı sənədlər təsdiq edilsin:
1.1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi və Ukraynanın Dövlət Gömrük Xidməti arasında qaçaqmalçılıq və gömrük qaydalarının pozulması, həmçinin ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİNİN İNFORMASİYA VƏ KOMMUNİKASİYA TEXNOLOGİYALARI İLƏ TƏMİNATI PROQRAMININ (2005-2007-Cİ İLLƏR) TƏSDİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

22.08.2004 [10:20]
Azərbaycan Respublikasının ümumtəhsil məktəblərində informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından müasir tələblərə uyğun istifadə olunmasını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikasında ümumtəhsil məktəblərinin informasiya və kommunikasiya texnologiyaları ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA “BİLİK GÜNÜ”NÜN TƏSİS EDİLMƏSİ VƏ TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ İŞ REJİMİNİN TƏNZİMLƏNMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

22.08.2004 [10:19]
Azərbaycan Respublikasının təhsil müəssisələrində təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə xidmət edən səmərəli fəaliyyət sisteminin qurulması ilə əlaqədar bu müəssisələrdəki mövcud iş rejiminin təkmilləşdirilməsi məqsədilə qərara alıram:
1. Müəyyən edilsin ki, ...

"Avtomobil yolları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanunununtətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə" Azərbaycan RespublikasıQanununun tətbiq edilməsi haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİNFƏRMANI

11.08.2004 [10:27]
"Avtomobil yolları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq edilməsini ...

Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiyaTexnologiyaları Nazirliyi haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİNFƏRMANI

11.08.2004 [10:26]
Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin fəaliyyətini təmin etmək məqsədilə qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi haqqında Əsasnamə təsdiq edilsin (əlavə olunur).
2. Azərbaycan Respublikasının ...