"FELDYEGER RABITƏSI HAQQINDA" AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI QANUNUNUN ICRASININ TƏMIN EDILMƏSI BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİNFƏRMANI

12.04.2004 [21:47]
"Feldyeger rabitəsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun icrasını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram: ...

"YANĞINDAN ICBARI SIĞORTA HAQQINDA" AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI QANUNUNUN TƏTBIQ EDILMƏSI BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİNFƏRMANI

12.04.2004 [21:45]
"Yanğından icbari sığorta haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram: ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI PREZIDENTININ BƏZI FƏRMANLARINA DƏYIŞIKLIKLƏR EDILMƏSI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİNFƏRMANI

12.04.2004 [21:43]
1. "Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının hərbi hissəsinin Döyüş bayrağı haqqında Əsasnamənin və Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının hərbi hissəsinin Döyüş Bayrağının təsvirinin təsdiq edilməsi barədə" ...

«HÜQUQI ŞƏXSLƏRIN DÖVLƏT QEYDIYYATI VƏ DÖVLƏT REYESTRI HAQQINDA» AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI QANUNUNUN TƏTBIQ EDILMƏSI BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

12.04.2004 [21:42]
«Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram ...

«AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ 1999-CU IL 25 IYUN TARIXLI QANUNU ILƏ TƏSDIQ EDILMIŞ AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ TORPAQ MƏCƏLLƏSININ TƏTBIQ EDILMƏSI BARƏDƏ» AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI PREZIDENTININ 1999-CU IL 4 AVQUST TARIXLI 176 NÖMRƏLI FƏRMANINA ƏLAVƏ EDILMƏSI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

12.04.2004 [21:40]
«Torpaqların münbitliyi haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsinə dair əlavə tədbirlər barədə» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 23 oktyabr tarixli 979 nömrəli Fərmanına uyğun olaraq qərara alıram ...

AZƏRBAYCAN MİLLİ ENSİKLOPEDİYASI REDAKSİYA HEYƏTİNİNTƏRKİBİNİN VƏ ƏSASNAMƏSİNİN TƏSDİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİNFƏRMANI

02.04.2004 [19:44]
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Milli Ensiklopediyasının nəşri haqqında” 12 yanvar 2004-cü il tarixli 55 nömrəli sərəncamına uyğun olaraq qərara alıram:
1. Azərbaycan Milli Ensiklopediyasının redaksiya heyəti aşağıdakı tərkibdə təsdiq edilsin ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ CINAYƏT-PROSESSUAL MƏCƏLLƏSININTƏTBIQ EDILMƏSI ILƏ ƏLAQƏDAR AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ BƏZI QANUNVERICILIK AKTLARINA DƏYIŞIKLIKLƏR VƏ ƏLAVƏLƏR EDILMƏSI HAQQINDA

31.03.2004 [12:27]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

I. “Hərbi qulluqçuların statusu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa (Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı, 1992-ci il, № 4, maddə 79; 1993-cü il, № 5, maddə ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
"AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI HÖKUMƏTİ VƏ FRANSA RESPUBLİKASI HÖKUMƏTI ARASINDA GÖMRÜK HÜQUQPOZMALARININ QARŞISININ ALINMASI, TƏHQİQATININ APARILMASI, AŞKAR EDİLMƏSİ VƏ ARADAN QALDIRILMASINA DAİR QARŞILIQLI İNZİBATİ YARDIM HAQQINDA" SAZİŞİN TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ

30.03.2004 [18:33]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. 2004-cü il yanvarın 22-də Paris şəhərində imzalanmış "Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Fransa Respublikası Hökuməti arasında gömrük hüquqpozmalarının qarşısının alıması, təhqiqatının aparılması, aşkar edilməsi və ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ QANUNU
NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASINDA KƏNGƏRLİ RAYONUNUN YARADILMASI HAQQINDA

30.03.2004 [18:31]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək və Şərur rayonlarının inzibati ərazi bölgüsündə qismən dəyişikliklər edilərək yeni Kəngərli rayonu yaradılsın.
II. Kəngərli rayonunun inzibati ərazi bölgüsünə:
Babək rayonundan ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
"MÜSTƏQİL DÖVLƏTLƏR BİRLİYİNİN İŞTİRAKÇISI OLAN DÖVLƏTLƏRİN DAXİLİ İŞLƏR ORQANLARI ƏMƏKDAŞLARININ PENSİYA TƏMİNATI VƏ DÖVLƏT SIĞORTA QAYDALARI HAQQINDA" SAZİŞİN TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ

30.03.2004 [18:30]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. 1993-cü il dekabrın 24-də Aşqabat şəhərində imzalanmış "MüstəqiJ Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlərin daxili işlər orqanları əməkdaşlarının pensiya təminatı və dövlət sığorta qaydaları haqqında ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
“XARİCİ RƏSMİ SƏNƏDLƏRİN LEQALLAŞDIRILMASI TƏLƏBİNİ LƏĞV EDƏN KONVENSİYA”YA QOŞULMAQ BARƏSİNDƏ

30.03.2004 [18:28]
Azərbaycan Respublikasının Millli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikası 1961-ci il oktyabrın 5-də Haaqa şəhərində imzalanmış “Xarici rəsmi sənədlərin leqallaşdırılması tələbini ləğv edən Konvensiya”ya qoşulsun ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI HÖKUMƏTİ İLƏ İSVEÇRƏ KONFEDERASİYASI HÖKUMƏTİ ARASINDA KADASTR LAYİHƏSI ÜZRƏ MALİYYƏ YARDIMINA DAİR” SAZİŞİN TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ

30.03.2004 [18:25]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. 2003-cü il mayın 8-də Bakı şəhərində imzalanmış “Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə İsveçrə Konfederasiyası Hökuməti arasında kadastr layihəsi üzrə maliyyə yardımına dair” Saziş təsdiq ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİNFƏRMANI
«AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MÜLKİ MƏCƏLLƏSİNƏ ƏLAVƏLƏRİN VƏ DƏYİŞİKLİKLƏRİN EDİLMƏSİ HAQQINDA» AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ

30.03.2004 [18:24]
«Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə əlavələrin və dəyişikliklərin edilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq olunmasını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə ...

«BANKLAR HAQQINDA» AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI QANUNUNUNTƏTBIQ EDILMƏSI BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİNFƏRMANI

29.03.2004 [21:31]
«Banklar haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram: ...

BANKLAR HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININQANUNU

29.03.2004 [21:25]
Bu qanun Azərbaycanda bank sisteminin hüquqi bazasının beynəlxalq standartlara tam uyğunlaşdırılması, iqtisadiyyatda bank xidmətlərinin rolunun artırılması, bank əmanətçilərinin və kreditorlarının müdafiəsinin gücləndirilməsi və bütövlükdə bank sisteminin stabil və təhlükəsiz fəaliyyətinin ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏTƏNDAŞLARININ 2004-CÜ İL APRELİN 1-DƏN 20-DƏK HƏQİQİ HƏRBİ XİDMƏTƏ ÇAĞIRILMASI VƏ MÜDDƏTLİ HƏQİQİ HƏRBİ XİDMƏT HƏRBİ QULLUQÇULARININ EHTİYATA BURAXILMASI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

17.03.2004 [20:11]
“Azərbaycan Respublikasında hərbi xidmətə çağırışın əsasları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin və qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər silahlı birləşmələrin komplektləşdirilməsi üçün qərara alıram:
1.1986-cı ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİNFƏRMANI
AZADLIQDAN MƏHRUM ETMƏ CƏZASINA MƏHKUM EDİLMİŞ BİR SIRA ŞƏXSLƏRİN ƏFV OLUNMASI HAQQINDA

17.03.2004 [17:16]
Azərbaycan dövlətinin humanizm və ədalət prinsiplərinə əsaslanan siyasətini davam etdirərək, insan hüquq və azadlıqlarına hörmət və ehtiram göstərərək, məhkum olunmuş bir sıra şəxslərin, onların ailə üzvlərinin, qeyri-hökumət təşkilatlarının, İnsan hüquqları ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİNFƏRMANI
«Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin təsdiq editlməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 avqust tarixli 389 nömrəli Fərmanına əlavə və dəyişiklik edilməsi haqqında

17.03.2004 [17:15]
«Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikasının 2003-cü il 25 mart tarixli 428-IIQD nömrəli Qanununun icrasını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:

1. «Azərbaycan Respublikasının İnzibati ...

Ə.M.ƏLİYEVİN QUBA RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

11.03.2004 [19:27]
Ərziman Mikayıl oğlu Əliyev Quba rayonu icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilsin ...