"AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA SƏFƏRBƏRLİK HAZIRLIĞI VƏ SƏFƏRBƏRLİK HAQQINDA" AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN İCRASININ TƏMİN EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

14.12.2005 [08:53]
"Azərbaycan Respublikasında səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun icrasını təmin etmək məqsədilə qərara alıram:
1. Müəyyən edilsin ki:
1.1. "Azərbaycan Respublikasında səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik haqqında" Azərbaycan ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI KONSTİTUSİYASININ 95-Cİ MADDƏSİNİN I HİSSƏSİNƏ ƏLAVƏLƏR EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KONSTİTUSİYA QANUNU

14.12.2005 [01:36]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci maddəsinin I hissəsi ilə həlli Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin səlahiyyətinə aid edilmiş məsələlərə əlavə olaraq, Azərbaycan Respublikası ...

“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İLƏ AVROPA YENİDƏNQURMA VƏ İNKİŞAF BANKI ARASINDA BORC SAZİŞİNİN (BAKI-SAMUR LAYİHƏSİ)” TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

14.12.2005 [01:35]
1. 2005-ci il sentyabrın 29-da Quba şəhərində imzalanmış “Azərbaycan Respublikası ilə Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı arasında Borc Sazişi (Bakı-Samur layihəsi)” təsdiq edilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BƏZİ QANUNVERİCİLİK AKTLARINA ƏLAVƏLƏR VƏ DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

11.12.2005 [05:12]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. “İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun (Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı, 1995-ci il, N 23, 24, maddə 368; Azərbaycan Respublikasının ...

“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BƏZİ QANUNVERİCİLİK AKTLARINA ƏLAVƏLƏR VƏ DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2005-Cİ İL 21 OKTYABR TARİXLİ 1030-IIQD NÖMRƏLİ QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

11.12.2005 [05:11]
“Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2005-ci il 21 oktyabr tarixli 1030-IIQD nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq edilməsini təmin ...

“KƏŞFİYYAT VƏ ƏKS-KƏŞFİYYAT FƏALİYYƏTİ HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ İLƏ ƏLAQƏDAR AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BƏZİ QANUNVERİCİLİK AKTLARINA ƏLAVƏLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

11.12.2005 [05:09]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. “Rabitə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1997-ci il, № 6, maddə 463; 1999-cu il, № 5, maddə 285; 2000-ci il, № ...

«KƏŞFİYYAT VƏ ƏKS-KƏŞFİYYAT FƏALİYYƏTİ HAQQINDA» AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ İLƏ ƏLAQƏDAR AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BƏZİ QANUNVERİCİLİK AKTLARINA ƏLAVƏLƏR EDİLMƏSI BARƏDƏ» AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI QANUNUNUN TƏTBIQ EDILMƏSI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

11.12.2005 [05:08]
«Kəşfiyyat və əks-kəşfiyyat fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BƏZİ QANUNVERİCİLİK AKTLARINAƏLAVƏLƏR VƏ DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

11.12.2005 [05:06]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000-ci il, № 8, I kitab, maddə 584; 2001-ci il, № 1, maddə 24, № ...

“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BƏZİ QANUNVERİCİLİK AKTLARINA ƏLAVƏLƏR VƏ DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ HAQQINDA”AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2005-Cİ İL 21 OKTYABR TARİXLİ 1038-IIQD NÖMRƏLİ QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİNSƏRƏNCAMI

11.12.2005 [05:04]
“Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2005-ci il 21 oktyabr tarixli 1038-IIQD nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq edilməsini təmin etmək ...

İNFORMASİYA ƏLDƏ ETMƏK HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

11.12.2005 [05:00]
I fəsil
Ümumi müddəalar
Maddə 1. Qanunun məqsədi
Bu Qanunun məqsədi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 50-ci maddəsi ilə təsbit olunmuş məlumat əldə etmək hüququnun sərbəst, maneəsiz və hamı üçün bərabər şərtlərlə, ...

«İNFORMASİYA ƏLDƏ ETMƏK HAQQINDA»AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

11.12.2005 [04:57]
«İnformasiya əldə etmək haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram: ...

BƏZİ SEÇKİ DAİRƏLƏRİ ÜZRƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MİLLİ MƏCLİSİ DEPUTATLARININ TƏKRAR SEÇKİLƏRİNİN TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

10.12.2005 [07:03]
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 1-ci bəndini rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 172-ci maddəsinə uyğun olaraq qərara alıram:
9 saylı Binəqədi ikinci, 31 saylı Suraxanı ikinci, 38 saylı ...

2005-CI İL OKTYABRIN 16-DA QAHİRƏ ŞƏHƏRİNDƏ İMZALANMIŞ“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ XARİCİ İŞLƏR NAZİRLİYİ İLƏ ƏRƏB DÖVLƏTLƏRİ LİQASININ BAŞ KATİBLİYİ ARASINDA ANLAŞMA MEMORANDUMU”NUN TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

10.12.2005 [07:02]
1. 2005-ci il oktyabrın 16-da Qahirə şəhərində imzalanmış “Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi ilə Ərəb Dövlətləri Liqasının Baş Katibliyi arasında Anlaşma Memorandumu” təsdiq edilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İLƏ BOLQARISTAN RESPUBLİKASI ARASINDA 2005-Cİ İL SENTYABRIN 23-DƏ SOFİYA ŞƏHƏRİNDƏ İMZALANMIŞ SƏNƏDLƏR HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

10.12.2005 [07:01]
1. Azərbaycan Respublikası ilə Bolqarıstan Respublikası arasında 2005-ci il sentyabrın 23-də Sofiya şəhərində imzalanmış aşağıdakı sənədlər təsdiq edilsin:
1.1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi və Bolqarıstan Respublikası Milli Gömrük Agentliyi ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI REGİONLARININ SOSİAL-İQTİSADİ İNKİŞAFI İLƏ ƏLAQƏDAR YERLİ ƏHƏMİYYƏTLİAVTOMOBİL YOLLARININ TİKİNTİSİ VƏ TƏMİRİ İLƏ BAĞLI ƏLAVƏ TƏDBİRLƏR HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİNSƏRƏNCAMI

26.11.2005 [08:43]
Azərbaycan Respublikasında sosial-iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi istiqamətində genişmiqyaslı tədbirlər həyata keçirilir. Avtomobil yolları şəbəkəsinin və yol infrastrukturunun bərpa edilməsi, yeniləşdirilməsi və inkişaf etdirilməsi bu tədbirlərin vacib tərkib hissəsidir.
Ölkənin avtomobil ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNLARINDA VƏ DİGƏR NORMATİV HÜQUQİ AKTLARINDA MANATIN DENOMİNASİYASININ TƏTBİQİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

25.11.2005 [09:08]
Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında pul nişanlarının nominal dəyərinin və qiymətlər miqyasının dəyişdirilməsi (denominasiyası) ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının qanunlarında, Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin fərman və sərəncamlarında, digər normativ hüquqi aktlarda məbləğlə təsbit ...

“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNLARINDA VƏ DİGƏR NORMATİV HÜQUQİ AKTLARINDA MANATIN DENOMİNASİYASININ TƏTBİQİ HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN İCRASININ TƏMİN EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

25.11.2005 [09:07]
“Azərbaycan Respublikasının qanunlarında və digər normativ hüquqi aktlarında manatın denominasiyasının tətbiqi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun icrasını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, qüvvədə ...

“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDUNUN 2006-CI İL BÜDCƏSİ HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN İCRASININ TƏMİN EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

25.11.2005 [09:06]
“Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2006-cı il büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar olaraq onun icrasını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT STATİSTİKA KOMİTƏSİ HAQQINDA ƏSASNAMƏNİN TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

25.11.2005 [09:05]
Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin fəaliyyətinin normativ hüquqi əsaslarını təkmilləşdirmək məqsədi ilə qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi haqqında Əsasnamə təsdiq edilsin (əlavə olunur).
2. Azərbaycan Respublikasının ...