2009-CU İL İYUNUN 8-DƏ BERLİN ŞƏHƏRİNDƏ İMZALANMIŞ “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ FÖVQƏLADƏ HALLAR NAZİRLİYİ VƏ ALMANİYA FEDERATİV RESPUBLİKASININ FEDERAL DAXİLİ İŞLƏR NAZİRLİYİ ARASINDA İKİTƏRƏFLİ ƏMƏKDAŞLIĞA VƏ QARŞILIQLI YARDIMA DAİR BİRGƏ NİYYƏT BƏYANNAMƏSİ”NİN TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

29.08.2009 [19:12]
1. 2009-cu il iyunun 8-də Berlin şəhərində imzalanmış “Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Almaniya Federativ Respublikasının Federal Daxili İşlər Nazirliyi arasında ikitərəfli əməkdaşlığa və qarşılıqlı yardıma dair Birgə Niyyət Bəyannaməsi” təsdiq ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏ SURİYA ƏRƏB RESPUBLİKASI ARASINDA 2009-CU İL İYULUN 8-DƏ BAKI ŞƏHƏRİNDƏ İMZALANMIŞ SƏNƏDLƏR HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

28.08.2009 [19:06]
1. Azərbaycan Respublikası və Suriya Ərəb Respublikası arasında 2009-cu il iyulun 8-də Bakı şəhərində imzalanmış aşağıdakı sənədlər təsdiq edilsin ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏ LATVİYA RESPUBLİKASI ARASINDA 2009-CU İL AVQUSTUN 10-DA BAKI ŞƏHƏRİNDƏ İMZALANMIŞ SƏNƏDLƏR HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

28.08.2009 [19:00]
1. Azərbaycan Respublikası və Latviya Respublikası arasında 2009-cu il avqustun 10-da Bakı şəhərində imzalanmış aşağıdakı sənədlər təsdiq edilsin ...

2009-CU İL İYULUN 2-DƏ BAKI ŞƏHƏRİNDƏ İMZALANMIŞ “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHLÜKƏSİZLİK ŞURASI VƏ POLŞA RESPUBLİKASI MİLLİ TƏHLÜKƏSİZLİK BÜROSU ARASINDA 2009-2010-CU İLLƏR ÜÇÜN ƏMƏKDAŞLIQ CƏDVƏLİ”NİN TƏSDİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

28.08.2009 [18:56]
1. 2009-cu il iyulun 2-də Bakı şəhərində imzalanmış “Azərbaycan Respublikası Təhlükəsizlik Şurası və Polşa Respublikası Milli Təhlükəsizlik Bürosu arasında 2009-2010-cu illər üçün Əməkdaşlıq Cədvəli” təsdiq edilsin ...

QUSAR RAYONUNUN SOSİAL-İQTİSADİ İNKİŞAFININ SÜRƏTLƏNDİRİLMƏSİNƏ DAİR ƏLAVƏ TƏDBİRLƏR HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

27.08.2009 [19:29]
Son illər Qusar rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı, turizm, yol və digər infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi sahəsində bir sıra mühüm işlər görülmüşdür. Bu istiqamətdə görülən tədbirlərin daha da sürətləndirilməsi ...

A.H.PAŞAZADƏNİN “ŞƏRƏF” ORDENİ İLƏ TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

26.08.2009 [19:28]
Azərbaycan Respublikasında vətəndaşların vicdan azadlığının təmin olunmasında böyük xidmətlərinə görə Şeyxülislam Allahşükür Hümbət oğlu Paşazadə “Şərəf” ordeni ilə təltif edilsin ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI XÜSUSİ DÖVLƏT MÜHAFİZƏ XİDMƏTİNİN HƏRBİ QULLUQÇULARININ TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

21.08.2009 [19:26]
Xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən əldə etdikləri yüksək nailiyyətlərə görə və Azərbaycan Respublikası Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti əməkdaşlarının peşə bayramı günü münasibətilə Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin ...

“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ƏRAZİSİNDƏ YERLƏŞƏN MONUMENTAL HEYKƏLTƏRAŞLIQ ABİDƏLƏRİ, XATİRƏ-MEMORİAL VƏ MEMARLIQ KOMPLEKSLƏRİNİN ÜMUMİ GÖRKƏMİNİN QORUNUB SAXLANILMASI VƏ ƏTRAFININ ABADLAŞDIRILMASINA DAİR TƏDBİRLƏR PLANI”NIN TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

19.08.2009 [19:30]
“Azərbaycan Respublikasındakı monumental heykəltəraşlıq abidələri, xatirə-memorial və memarlıq kompleksləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 2 aprel tarixli 2079 nömrəli Sərəncamının icrasını təmin ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA KOSMİK SƏNAYENİN YARADILMASI VƏ İNKİŞAFI ÜZRƏ DÖVLƏT PROQRAMI

17.08.2009 [21:17]
Təməli ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş və müasir dövrün reallıqlarına uyğun həyata keçirilən siyasət nəticəsində son illər Azərbaycan Respublikası sosial-iqtisadi inkişaf ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA KOSMİK SƏNAYENİN YARADILMASI VƏ İNKİŞAFI ÜZRƏ DÖVLƏT PROQRAMININ TƏSDİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

17.08.2009 [20:06]
“Azərbaycan Respublikasında kosmik sənayenin yaradılması və telekommunikasiya peyklərinin orbitə çıxarılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 noyabr 2008-ci il tarixli 27 nömrəli ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT SƏRHƏD XİDMƏTİNİN HƏRBİ QULLUQÇULARININ TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

14.08.2009 [19:05]
Xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən əldə etdikləri yüksək nailiyyətlərə görə və Dövlət Sərhəd Xidməti əməkdaşlarının peşə bayramı günü mü­na­sibətilə Dövlət Sərhəd Xidmətinin aşağı­dakı hərbi qulluqçuları təltif edilsinlər ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT SƏRHƏD XİDMƏTİNİN HƏRBİ QULLUQÇULARINA ALİ HƏRBİ RÜTBƏLƏRİN VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

14.08.2009 [18:54]
Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin aşağıda adları göstərilmiş hərbi qulluqçularına ali hərbi rütbələr verilsin ...

MÜSLÜM MAQOMAYEVİN XATİRƏSİNİN ƏBƏDİLƏŞDİRİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

14.08.2009 [18:51]
Görkəmli müğənni və bəstəkar, SSRİ xalq artisti Müslüm Məhəmməd oğlu Maqomayevin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi məqsədi ilə qərara alıram ...

R.R.QULİYEVƏ GENERAL-MAYOR HƏRBİ RÜTBƏSİNİN VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

14.08.2009 [18:50]
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçusu Rəhman Ramiz oğlu Quliyevə general-mayor hərbi rütbəsi verilsin ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İLƏ AVSTRİYA RESPUBLİKASI ARASINDA İQTİSADİYYAT, KƏND TƏSƏRRÜFATI, SƏNAYE, TEXNİKA VƏ TEXNOLOGİYA SAHƏLƏRİNDƏ ƏMƏKDAŞLIQ ÜZRƏ QARIŞIQ KOMİSSİYANIN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏRƏFİNDƏN YENİ TƏRKİBİNİN TƏSDİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

10.08.2009 [22:28]
1. Azərbaycan Respublikası ilə Avstriya Respublikası arasında iqtisadiyyat, kənd təsərrüfatı, sənaye, texnika və texnologiya sahələrində əməkdaşlıq üzrə Qarışıq Komissiyanın Azərbaycan Respublikası ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏ MİSİR ƏRƏB RESPUBLİKASI ARASINDA HÖKUMƏTLƏRARASI İQTİSADİ, TEXNİKİ VƏ ELMİ ƏMƏKDAŞLIQ ÜZRƏ MÜŞTƏRƏK KOMİSSİYANIN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏRƏFİNDƏN YENİ TƏRKİBİNİN TƏSDİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

10.08.2009 [22:25]
1. Azərbaycan Respublikası və Misir Ərəb Respublikası arasında Hökumətlərarası iqtisadi, texniki və elmi əməkdaşlıq üzrə Müştərək Komissiyannın Azərbaycan Respublikası tərəfindən yeni tərkibi aşağıdakı heyətdə təsdiq edilsin ...

V.ZATLERSİN “HEYDƏR ƏLİYEV” ORDENİ İLƏ TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

10.08.2009 [15:54]
Latviya Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında dostluq və əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişaf etdirilməsindəki xüsusi xidmətlərinə görə Latviya Respublikasının Prezidenti Valdis Zatlers “Heydər Əliyev” ordeni ilə təltif edilsin ...