“AZƏRBAYCAN DƏMİR YOLLARI” QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİNİN İŞÇİLƏRİNƏ “ƏMƏKDAR MÜHƏNDİS” FƏXRİ ADININ VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

12.10.2009 [21:57]
Azərbaycanda dəmir yolu nəqliyyatının inkişafında səmərəli fəaliyyətlərinə görə “Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin aşağıdakı işçilərinə “Əməkdar Mühəndis” fəxri adı verilsin ...

“AZƏRBAYCAN DƏMİR YOLLARI” QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİNİN İŞÇİLƏRİNİN TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

12.10.2009 [21:56]
Azərbaycanda dəmir yolu nəqliyyatının inkişafında səmərəli fəaliyyətlərinə görə “Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin aşağıdakı işçiləri təltif edilsinlər ...

A.F.QASIMOVUN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MƏRKƏZİ BANKI YANINDA MALİYYƏ MONİTORİNQİ XİDMƏTİNİN DİREKTORU TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

07.10.2009 [20:10]
Adışirin Firudin oğlu Qasımov Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin direktoru təyin edilsin ...

TOVUZ RAYONUNUN SOSİAL-İQTİSADİ İNKİŞAFININ SÜRƏTLƏNDİRİLMƏSİNƏ DAİR ƏLAVƏ TƏDBİRLƏR HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

07.10.2009 [20:09]
Son illər Tovuz rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı, yol və digər infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi sahəsində bir sıra mühüm işlər görülmüşdür ...

“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI BAŞ PROKURORLUĞU STRUKTURUNUN TƏSDİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN 2001-Cİ İL 19 İYUN TARİXLİ 745 NÖMRƏLİ SƏRƏNCAMINA ƏLAVƏ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

01.10.2009 [21:14]
1.Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 19 iyun tarixli 745 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun strukturu”na (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci ...

SUMQAYIT ŞƏHƏRİNDƏ ABADLIQ İŞLƏRİNİN SÜRƏTLƏNDİRİLMƏSİ İLƏ ƏLAQƏDAR ƏLAVƏ TƏDBİRLƏR HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

01.10.2009 [21:13]
Sumqayıt şəhərinin 60 illik yubileyi münasibətilə aparılan genişmiqyaslı yenidənqurma, abadlıq və yaşıllaşdırma işlərinin sürətləndirilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram: ...

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ YUSİF MƏMMƏDƏLİYEV ADINA NEFT-KİMYA PROSESLƏRİ İNSTİTUTUNUN ƏMƏKDAŞLARININ “TƏRƏQQİ” MEDALI İLƏ TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

30.09.2009 [21:54]
Azərbaycanda neft-kimya elminin inkişafındakı xidmətlərinə görə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun aşağıdakı əməkdaşları “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilsinlər: ...

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ YUSİF MƏMMƏDƏLİYEV ADINA NEFT-KİMYA PROSESLƏRİ İNSTİTUTUNUN ƏMƏKDAŞLARINA FƏXRİ ADLARIN VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

30.09.2009 [21:49]
Azərbaycanda neft-kimya elminin inkişafındakı xüsusi xidmətlərinə görə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun aşağıdakı əməkdaşlarına Azərbaycan Respublikasının fəxri adları verilsin: ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ TƏHSİL İŞÇİLƏRİNİN “TƏRƏQQİ” MEDALI İLƏ TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

30.09.2009 [21:48]
Azərbaycan təhsilinin inkişafında xidmətlərinə görə aşağıdakı təhsil işçiləri “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilsinlər: ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA TƏHSİLİN İNKİŞAFINDA VƏ TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNİN MADDİ-TEXNİKİ BAZASININ MÖHKƏMLƏNDİRİLMƏSİNDƏ XÜSUSİ XİDMƏTLƏRİ OLAN ŞƏXSLƏRƏ FƏXRİ ADLARIN VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

30.09.2009 [21:45]
Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafında və təhsil müəssisələrinin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsində xüsusi xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslərə Azərbaycan Respublikasının fəxri adları verilsin: ...

N.M.QULİYEVİN GORANBOY RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

24.09.2009 [20:36]
Nizaməddin Məhəmməd oğlu Quliyev Goranboy rayonu İcra hakimiyyətinin başçısı təyin edilsin ...

BAKI ŞƏHƏRİNDƏ ABADLIQ İŞLƏRİNİN SÜRƏTLƏNDİRİLMƏSİ İLƏ ƏLAQƏDAR ƏLAVƏ TƏDBİRLƏR HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

24.09.2009 [20:36]
Son illər ölkəmizin paytaxtı Bakı şəhərində genişmiqyaslı yenidənqurma, abadlıq və yaşıllaşdırma işləri həyata keçirilir. Görülən işlərin davam etdirilməsini təmin etmək məqsədilə qərara alıram ...

E.L.ABASOVUN GORANBOY RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI VƏZİFƏSİNDƏN AZAD EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

24.09.2009 [20:35]
Elşən Litvin oğlu Abasov Goranboy rayonu İcra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilsin ...

GƏNCƏ ŞƏHƏRİNİN SOSİAL-MƏDƏNİ İNKİŞAFINDA XİDMƏTLƏRİ OLAN ŞƏXSLƏRƏ FƏXRİ ADLARIN VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

24.09.2009 [20:35]
Gəncə şəhərinin sosial-mədəni inkişafında xidmətləri olan aşağıdakı şəxslərə Azərbaycan Respublikasının fəxri adları verilsin ...

2009/2010-CU TƏDRİS İLİNDƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ALİ MƏKTƏBLƏRİNƏ DAXİL OLMUŞ TƏLƏBƏLƏRƏ PREZİDENT TƏQAÜDÜNÜN VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

24.09.2009 [20:34]
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının ali məktəb tələbələri üçün Prezident təqaüdünün təsis edilməsi haqqında” 3 sentyabr 2001-ci il tarixli 564 nömrəli Fərmanına uyğun olaraq qərara alıram ...

R.H.ƏLİYEVİN “ŞƏRƏF” ORDENİ İLƏ TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

23.09.2009 [21:29]
Azərbaycanda memarlıq sənətinin inkişafında böyük xidmətlərinə görə Rasim Həsən oğlu Əliyev “Şərəf” ordeni ilə təltif edilsin ...

T.Y.BUDAQOVUN BAKI ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

23.09.2009 [21:25]
Tahir Yaqub oğlu Budaqov Bakı şəhəri Nizami rayonu İcra hakimiyyətinin başçısı təyin ...

M.H.ƏLİYEVİN BAKI ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI VƏZİFƏSİNDƏN AZAD EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

23.09.2009 [21:23]
Mehbalı Həsən oğlu Əliyev Bakı şəhəri Nizami rayonu İcra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən ...