AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏ İORDANİYA HAŞİMİLƏR KRALLIĞI ARASINDA 2009-CU İL OKTYABRIN 12-DƏ ƏMMAN ŞƏHƏRİNDƏ İMZALANMIŞ SƏNƏDLƏR HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

31.10.2009 [21:58]
1. Azərbaycan Respublikası və İordaniya Haşimilər Krallığı arasında 2009-cu il oktyabrın 12-də Əmman şəhərində imzalanmış aşağıdakı sənədlər təsdiq edilsin: ...

2009-CU İL İYULUN 24-DƏ BAKI ŞƏHƏRİNDƏ İMZALANMIŞ “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MALİYYƏ NAZİRLİYİ VƏ ÇEXİYA RESPUBLİKASININ MALİYYƏ NAZİRLİYİ ARASINDA ƏMƏKDAŞLIQ HAQQINDA MEMORANDUM”UN TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

31.10.2009 [21:57]
1. 2009-cu il iyulun 24-də Bakı şəhərində imzalanmış “Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi və Çexiya Respublikasının Maliyyə Nazirliyi arasında əməkdaşlıq haqqında Memorandum” təsdiq edilsin ...

2009-CU İL SENTYABRIN 23-DƏ NYU-YORK ŞƏHƏRİNDƏ İMZALANMIŞ “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI HÖKUMƏTİ VƏ ESTONİYA RESPUBLİKASI HÖKUMƏTİ ARASINDA İNFORMASİYA VƏ KOMMUNİKASİYA TEXNOLOGİYALARI SAHƏSİNDƏ ƏMƏKDAŞLIQ HAQQINDA SAZİŞ”İN TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

31.10.2009 [21:56]
1. 2009-cu il sentyabrın 23-də Nyu-York şəhərində imzalanmış “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Estoniya Respublikası Hökuməti arasında informasiya və kommunikasiya texnologiyaları sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş” təsdiq edilsin ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏ RUMINİYA ARASINDA 2009-CU İL SENTYABRIN 28-DƏ BUXAREST ŞƏHƏRİNDƏ İMZALANMIŞ SƏNƏDLƏR HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

31.10.2009 [21:50]
1. Azərbaycan Respublikası və Rumıniya arasında 2009-cu il sentyabrın 28-də Buxarest şəhərində imzalanmış aşağıdakı sənədlər təsdiq edilsin: ...

2009-CU İL OKTYABRIN 8-DƏ BAKI ŞƏHƏRİNDƏ İMZALANMIŞ “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KƏND TƏSƏRRÜFATI NAZİRLİYİ İLƏ KOREYA RESPUBLİKASININ ƏRZAQ, KƏND TƏSƏRRÜFATI, MEŞƏÇİLİK VƏ BALIQÇILIQ NAZİRLİYİ ARASINDA KƏND TƏSƏRRÜFATI SAHƏSİNDƏ ƏMƏKDAŞLIQ BARƏDƏ ANLAŞMA MEMORANDUMU”NUN TƏSDİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

31.10.2009 [21:48]
1. 2009-cu il oktyabrın 8-də Bakı şəhərində imzalanmış “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə Koreya Respublikasının Ərzaq, Kənd Təsərrüfatı, Meşəçilik və Balıqçılıq Nazirliyi arasında kənd təsərrüfatı sahəsində ...

2009-CU İL OKTYABRIN 1-DƏ BAKI ŞƏHƏRİNDƏ İMZALANMIŞ “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MÜDAFİƏ NAZİRLİYİ VƏ ÇEXİYA RESPUBLİKASI MÜDAFİƏ NAZİRLİYİ ARASINDA MÜDAFİƏ SAHƏSİNDƏ ƏMƏKDAŞLIQ HAQQINDA SAZİŞ”İN TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

31.10.2009 [21:45]
1. 2009-cu il oktyabrın 1-də Bakı şəhərində imzalanmış “Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi və Çexiya Respublikası Müdafiə Nazirliyi arasında müdafiə sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş” təsdiq edilsin ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ TAİLAND KRALLIĞINDA (BANQKOK ŞƏHƏRİNDƏ) SƏFİRLİYİNİN FƏALİYYƏTİNİN TƏMİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

31.10.2009 [21:42]
Azərbaycan Respublikasının Tailand Krallığında (Banqkok şəhərində) Səfirliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi məqsədilə qərara alıram: ...

BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİNİN ƏMƏKDAŞLARINA FƏXRİ ADLARIN VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

31.10.2009 [21:19]
Azərbaycanda təhsilin və elmin inkişafındakı xidmətlərinə görə Bakı Dövlət Universitetinin aşağıdakı əməkdaşlarına Azərbaycan Respublikasının fəxri adları verilsin: ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRDİ TƏQAÜDLƏRİNİN VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

31.10.2009 [21:18]
“Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün təsis edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 11 iyun tarixli 715 nömrəli Fərmanına uyğun olaraq qərara alıram: ...

BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİNİN ƏMƏKDAŞLARININ “TƏRƏQQİ” MEDALI İLƏ TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

31.10.2009 [21:17]
Azərbaycanda təhsilin və elmin inkişafındakı xidmətlərinə görə Bakı Dövlət Universitetinin aşağıdakı əməkdaşları “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilsinlər: ...

BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİNİN ƏMƏKDAŞLARININ “ŞÖHRƏT” ORDENİ İLƏ TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

31.10.2009 [21:16]
Azərbaycanda təhsilin və elmin inkişafındakı xidmətlərinə görə Bakı Dövlət Universitetinin aşağıdakı əməkdaşları “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilsinlər: ...

V.M.MƏMMƏDƏLİYEVİN “ŞƏRƏF” ORDENİ İLƏ TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

31.10.2009 [21:16]
Azərbaycanda təhsilin inkişafında xidmətlərinə görə Vasim Məmmədəli oğlu Məmmədəliyev “Şərəf” ordeni ilə təltif edilsin ...

F.F.QASIMZADƏNİN “İSTİQLAL” ORDENİ İLƏ TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

31.10.2009 [21:15]
Azərbaycanda təhsilin və elmin inkişafında böyük xidmətlərinə görə Fuad Feyzulla oğlu Qasımzadə “İstiqlal” ordeni ilə təltif edilsin ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KƏND TƏSƏRRÜFATI İŞÇİLƏRİNƏ FƏXRİ ADLARIN VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

30.10.2009 [21:17]
Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafındakı xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslərə Azərbaycan Respublikasının fəxri adları verilsin ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA KƏND TƏSƏRRÜFATI İŞÇİLƏRİNİN TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

30.10.2009 [21:16]
Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafında xidmətlərinə və dövlət qulluğunda səmərəli fəaliyyətinə görə aşağıdakı şəxslər təltif edilsinlər ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRDİ TƏQAÜDLƏRİNİN VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

30.10.2009 [21:15]
"Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün təsis edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 11 iyun tarixli 715 nömrəli Fərmanına uyğun olaraq qərara alıram: 1.Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafında ...

H.H.YAGİZAROVUN “ŞÖHRƏT” ORDENİ İLƏ TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

28.10.2009 [21:05]
Azərbaycan teatr sənəti və kinematoqrafiyasının inkişafında xidmətlərinə görə Hacı Murad Hacı Əhməd oğlu Yagizarov “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilsin ...

Ç.H.SADIXOVUN “ŞÖHRƏT” ORDENİ İLƏ TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

28.10.2009 [21:01]
Azərbaycan musiqi sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə Çingiz Hacı oğlu Sadıxov “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilsin ...