S.İ.KƏNGƏRLİYƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRDİ TƏQAÜDÜNÜN VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

03.08.2009 [19:21]
«Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün təsis edilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 11 iyun tarixli 715 nömrəli Fərmanına uyğun ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KİNO İŞÇİLƏRİNƏ FƏXRİ ADLARIN VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

30.07.2009 [19:11]
Azərbaycan kinematoqrafiyasının inkişafındakı xidmətlərinə görə aşağıdakı kino işçilərinə Azərbaycan Respublikasının fəxri adları verilsin ...

T.H.İSMAYILOVA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRDİ TƏQAÜDÜNÜN VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

30.07.2009 [19:04]
“Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün təsis edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 11 iyun tarixli 715 nömrəli Fərmanına uyğun olaraq qərara alıram ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT BÜDCƏSİNİN VƏSAİTİ HESABINA SAXLANILAN GÖMRÜK ORQANLARININ VƏZİFƏLİ ŞƏXSLƏRİNİN VƏ DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ SİSTEMİNƏ İŞƏ GÖTÜRÜLƏN DİGƏR İŞÇİLƏRİN ŞTAT SAYI HƏDDİNİN TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

30.07.2009 [16:41]
“Azərbaycan Respublikası dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələrindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin yoxlanılmasında “bir pəncərə” prinsipinin tətbiqi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 11 noyabr tarixli 12 nömrəli Fərmanının icrasını ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI KÖNÜLLÜ HƏRBİ VƏTƏNPƏRVƏRLİK TEXNİKİ İDMAN CƏMİYYƏTİNİN BİR QRUP ƏMƏKDAŞININ “TƏRƏQQİ” MEDALI İLƏ TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

28.07.2009 [18:29]
Azərbaycan Respublikasının ictimai həyatında, gənclərimizin hərbi-vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsində, texniki-idman növlərinin təbliği və inkişaf etdirilməsində, Silahlı Qüvvələrimiz üçün mütəxəssislərin hazırlanmasında fəal iştirakına ...

“BƏLƏDİYYƏLƏRİN ƏRAZİLƏRİ VƏ TORPAQLARI HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUNA ƏLAVƏ EDİLMİŞ “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA BƏLƏDİYYƏLƏRİN SİYAHISI”NDA DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2009-CU İL 19 İYUN TARİXLİ 840-IIIQD NÖMRƏLİ QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

28.07.2009 [17:52]
“Bələdiyyələrin əraziləri və torpaqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavə edilmiş “Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin siyahısı”nda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli 840-IIIQD nömrəli Qanununun ...

“NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASINDA BƏLƏDİYYƏLƏRİN BİRLƏŞMƏSİ YOLU İLƏ YENİ BƏLƏDİYYƏLƏRİN YARADILMASI HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

28.07.2009 [17:49]
“Naxçıvan Muxtar Respublikasında bələdiyyələrin birləşməsi yolu ilə yeni bələdiyyələrin yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədilə qərara alıram ...

“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI HACIQABUL RAYONUNUN ABDULYAN KƏNDİNİN ADININ DƏYİŞDİRİLMƏSİ HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

28.07.2009 [17:41]
“Azərbaycan Respublikası Hacıqabul rayonunun Abdulyan kəndinin adının dəyişdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədilə qərara alıram ...

BƏZİ KOMİSSİYALAR VƏ İŞÇİ QRUPLARININ TƏRKİBİNDƏ DƏYİŞİKLİKLƏR VƏ ƏLAVƏLƏR EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

25.07.2009 [20:36]
1. “Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizlik siyasəti sahəsində İşçi Qrupunun yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 17 sentyabr tarixli 394 nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan ...

“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İSMAYILLI RAYONUNUN İNZİBATİ ƏRAZİ BÖLGÜSÜNDƏ QİSMƏN DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

24.07.2009 [20:06]
“Azərbaycan Respublikasının İsmayıllı rayonunun inzibati ərazi bölgüsündə qismən dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədilə qərara alıram: ...

2007-Cİ İL MAYIN 25-DƏ YALTA ŞƏHƏRİNDƏ İMZALANMIŞ “MÜSTƏQİL DÖVLƏTLƏR BİRLİYİNİN İŞTİRAKÇISI OLAN DÖVLƏTLƏRİN BƏDƏN TƏRBİYƏSİ VƏ İDMAN SAHƏSİNDƏ ƏMƏKDAŞLIĞI HAQQINDA SAZİŞ”İN TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

24.07.2009 [19:09]
1. 2007-ci il mayın 25-də Yalta şəhərində imzalanmış “Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlərin bədən tərbiyəsi və idman sahəsində əməkdaşlığı haqqında Saziş” təsdiq edilsin ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏ LATVİYA RESPUBLİKASI ARASINDA İQTİSADİ, ELMİ-TEXNİKİ VƏ MƏDƏNİ ƏMƏKDAŞLIQ ÜZRƏ HÖKUMƏTLƏRARASI KOMİSSİYANIN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏRƏFİNDƏN YENİ TƏRKİBİNİN TƏSDİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASİ PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

24.07.2009 [18:58]
1. Azərbaycan Respublikası və Latviya Respublikası arasında iqtisadi, elmi-texniki və mədəni əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın Azərbaycan Respublikası tərəfindən yeni tərkibi aşağıdakı heyətdə təsdiq edilsin ...

A.N.ƏSGƏROVUN “AZƏRBAYCAN DƏMİR YOLLARI” QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİNİN SƏDRİ TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

23.07.2009 [20:09]
Arif Nəriman oğlu Əsgərov “Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri təyin edilsin ...

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ NƏSİRƏDDİN TUSİ ADINA ŞAMAXI ASTROFİZİKA RƏSƏDXANASININ YENİDƏNQURULMASI BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

23.07.2009 [18:56]
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nəsirəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi və təmir-tikinti işlərinin aparılması məqsədi ilə ötən ildən etibarən tədbirlərin həyata ...

“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA BƏLƏDİYYƏLƏRİN BİRLƏŞMƏSİ YOLU İLƏ YENİ BƏLƏDİYYƏLƏRİN YARADILMASI HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

23.07.2009 [17:50]
“Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin birləşməsi yolu ilə yeni bələdiyyələrin yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq edilməsini təmin etmək ...