Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi

MƏDƏNİYYƏT

Bu gün görkəmli bəstəkar Tofiq Quliyevin anım günüdür

Bu gün görkəmli bəstəkar Tofiq Quliyevin anım günüdür

Bakı, 4 oktyabr, AZƏRTAC

Bu gün görkəmli bəstəkar, Xalq artisti, Dövlət mükafatı laureatı Tofiq Quliyevin anım günüdür.

AZƏRTAC xəbər verir ki, böyük sənətkarın vəfatından 23 il ötür.

Azərbaycan musiqi salnaməsini yaradan şəxsiyyətlər sırasında bəstəkar, dirijor, pianoçu, folklorşünas, ictimai xadim, Xalq artisti, Dövlət mükafatı laureatı Tofiq Quliyevin də özünəməxsus yeri var. Onun ürəkaçan mahnıları, orijinal estrada əsərləri, mükəmməl kino musiqisi, operettaları, ölkəmizin hüdudlarından çox-çox uzaqlarda populyarlıq qazanaraq bu gün də sevilə-sevilə ifa olunur. Böyük bəstəkarın sənətinə dövlət tərəfindən göstərilən diqqət və qayğı da bir növ onun xatirəsinə olan ehtiramın bariz nümunəsidir.

Ölməz əsərləri ilə milyonlarla insanın bədii zövqünü oxşayan, əbədi rəğbətini qazanan, ürəklərdə möhtəşəm sənətkar heykəlini ucaldan Tofiq Quliyev mənalı və şərəfli həyat yaşayıb. O, 1917-ci il noyabrın 7-də Bakı şəhərində anadan olub, erkən yaşlarından musiqiyə maraq göstərib, xalq musiqisinin gözəlliklərindən ilhamlanıb. Ötən əsrin 30-cu illərində sənət yoluna qədəm qoymuş T.Quliyev Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının nəzdindəki məktəbin fortepiano sinfinə daxil olub. Bu təhsil ocağında dərs deyən, həyatdan çox gənc ikən köçmüş, lakin əbədilik qazanmış Asəf Zeynallı onun inkişafına böyük təsir göstərib. Məhz sevimli müəlliminin məsləhəti ilə 14 yaşlı Tofiq Quliyev M.Ə.Sabirin sözlərinə “Məktəbli” mahnısını yazıb və bu zamandan etibarən dostu, görkəmli sənətkar Qara Qarayev ona “Sən bizim bəstəkarımızsan” deyib.

1934-cü ildə musiqiyə olan məhəbbəti T.Quliyevi Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına gətirib çıxarır və o, meylini təkcə fortepianoya salmaqla kifayətlənmir, eyni zamanda, dirijorluq fakültəsinə daxil olur. Hələ konservatoriyada oxuduğu günlərdə - 1935-ci ildə Azərbaycan Dövlət Dram Teatrında dirijorluq fəaliyyətinə başlayır, sonralar müxtəlif musiqi kollektivlərinə dirijor kimi rəhbərlik edir.

O dövrün gənclərin musiqiyə gəlişi və ilk uğurlu addımları dahi Üzeyir Hacıbəylinin adı ilə bağlıdır. Məhz bu qüdrətli sənətkar bir çox insanların musiqiçi və şəxsiyyət kimi püxtələşməsində əvəzsiz rol oynayıb. T.Quliyev “mənəvi ata” saydığı dahi ustadın başladığı sənət-yaradıcılıq yolunu uğurla davam etdirib və illər ötdükcə, Azərbaycan musiqisinin ləyaqətli təmsilçisinə çevrilib. Məhz Ü.Hacıbəylinin və böyük sənətkar Bülbülün rəhbərliyi ilə gənc musiqiçinin fəaliyyət sahəsi şaxələnir. O, konservatoriyada təşkil edilmiş Elmi-Tədqiqat Musiqi Kabinəsinin işində fəal iştirak edib. 1936-cı ildə T.Quliyev tarzən Mansur Mansurovun ifasında “Rast” və “Segah-Zabul” muğam dəstgahlarını nota köçürüb və onlar milli musiqi tarixində ilk dəfə olaraq nəşr edilib. Bu nəcib təşəbbüsə musiqimizin atası Üzeyir Hacıbəyli o vaxt belə qiymət verib: “Muğamların nota yazılması Azərbaycan musiqi həyatında böyük çevriliş yaratmaqla incəsənətimizə böyük xidmətdir”.

Sonralar da musiqi folklorunun toplanılması sahəsində mühüm işlər görmüş bəstəkar 1955-ci ildə “Azərbaycan xalq rəqsləri”ni fortepiano üçün işləmiş, “Azərbaycan xalq mahnıları” topluları üçün çoxsaylı mahnıları nota köçürmüşdür. Xalq musiqi incilərinin mükəmməl nümunələri olan “Evləri var xana-xana” və “Qoy gülüm gəlsin, ay, nənə” mahnılarını səs və simfonik orkestr üçün işləyib. Bəstəkar həm də hind, bolqar, ərəb mahnılarının böyük bədii ustalıqla səs və fortepiano üçün variantlarını yaradıb.

1936-cı ildə Üzeyir Hacıbəylinin şəxsi təşəbbüsü və təklifi ilə Tofiq Quliyev P.İ.Çaykovski adına Moskva Konservatoriyasının dirijorluq fakültəsində təhsilini davam etdirib. Moskvada oxuduğu illərdə dirijor-bəstəkar T.Quliyevin adına bu şəhərin konsert afişalarında tez-tez rast gəlinirdi. Onun parlaq musiqi istedadı Ümumittifaq caz orkestrinin rəhbəri A.Tsfasmanın diqqətini cəlb edir. Məşhur dirijorun dəvəti ilə T.Quliyev 1937-1939-cu illərdə ansamblın tərkibində piano ifaçısı kimi fəaliyyət göstərir və bu, onun gələcək professional taleyini müəyyən edir. 1939-cu ildə Moskva şəhərində belə konsertlərdən birini izləyən görkəmli dövlət xadimi Mirzə İbrahimov gənc musiqiçiyə Bakıda Azərbaycan Dövlət Estrada orkestrini yaratmağı təklif edir. “Caz musiqisinin sərbəstliyi və nikbin əhval-ruhiyyəsini” özünə doğma bilən T.Quliyev bu təklifi bəyənir və təhsilini yarımçıq qoyaraq Bakıya qayıdır. 1941-ci il sentyabrın 6-da milli musiqimizin yeni səhifəsi açılır - M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında həmin orkestrin böyük müvəffəqiyyətlə ilk çıxışı olur. Caz orkestrinin premyerasının İkinci Dünya müharibəsinin qanlı-qadalı günlərindən birinə təsadüf etməsinə baxmayaraq, insanlar bu hadisəni bayram əhvali-ruhiyyəsi ilə qarşıladılar. Çox gözəl tərtib olunmuş musiqi proqramına o günün tələbinə cavab verən mahnılarla yanaşı, T.Quliyev sırf caz üslubunda yazılmış “Bəs pələng hanı?”, “Molla Nəsrəddin və plov” məzhəkəli mahnısını və “Zibeydə” vokal miniatürünü daxil edir. Həmin illərdə yaranmış bu nadir əsərlər Azərbaycan cazı və estrada musiqisinin əsasını təşkil edən klassik nümunələrdir.

Dövlət Caz Orkestrinin ilk repertuarına Tofiq Quliyev Amerikanın caz ustalarının əsərlərini də daxil edir. O, Dük Ellinqtonun məşhur “Karvan” pyesini “Çahargah” məqamında işləyir, muğamın özünəməxsus çalarını, xırdalıqlarını əsərə daxil edir və sanki onun Azərbaycan variantını yaradır. Bu konserti diqqətlə izləyən dahi sənətkarımız Üzeyir Hacıbəyli istedadlı musiqiçiyə xüsusilə “Çahargah” kompozisiyasını bəyəndiyini söyləyir. Beləliklə, T.Quliyev milli musiqi tarixində ilk dəfə olaraq muğam və caz musiqisinin sintezini yaradır və bu yenilik bəstəkarın mahir bir pianoçu və bəstəkar kimi yetişdiyini göstərir.

Sənətkarın müharibə illərində bəstələdiyi bir sıra mahnıları – “Azərbaycan diviziyası”, “Vətən haqqında mahnı”, “Azərbaycan”, “Döyüşçülərin mahnısı” və s. insanların təmiz hisslərini, vətənə məhəbbətini tərənnüm edir, onlarda ruh yüksəkliyi yaradır.

1939-cu ildə Tofiq Quliyev həm də teatr musiqi sahəsinə müraciət edir və Gənc Tamaşaçılar Teatrının “Babək” tamaşası üçün musiqi bəstələyir. Sonralar müxtəlif teatrlarla əməkdaşlıq edən bəstəkar, bir çox pyeslərə, o cümlədən U.Şekspirin “On ikinci gecə”, C.Cabbarlının “Aydın” və “Yaşar”, N.Hikmətin “Qəribə adam” və s. əsərlərinə musiqi yazır. Bu tamaşalar üçün bəstələnmiş mahnılar tez bir zamanda yayılır, dinləyicilərin dilinin əzbəri olur.

Müharibədən sonrakı illərdə T.Quliyev yenidən təşkil olunmuş estrada orkestri üçün onlarla mahnı bəstələyir. Bu zaman onun, həm də Rəşid Behbudov kimi görkəmli müğənni ilə əməkdaşlığı, keçmiş SSRİ-nin müxtəlif şəhərlərində pianoçu kimi çıxışları, şöhrətini daha da artırır.

O, 1951-ci ildə Moskva konservatoriyasında təhsilini başa vurur və 1954-cü ildə burada bəstəkarlıq və dirijorluq üzrə aspiranturanı bitirir, həmçinin həmin vaxtlarda “Azərbaycan süitası”, romanslar, fortepiano üçün variasiya və prelüdlər yazır.

Doğma yurduna qayıdan Tofiq Quliyev parlaq fəaliyyəti ilə musiqimizin tərəqqisi yolunda çalışır. O, Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında pedaqoq, filarmoniyanın direktoru, kinostudiyanın baş musiqi redaktoru, uzun zaman Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının sədri kimi fəaliyyət göstərir, kəsərli sözü ilə öz peşəkarlıq mövqeyini təsdiq edir. Geniş musiqi-ictimai fəaliyyətinə baxmayaraq, T.Quliyev bir an belə yaradıcılıqdan uzaqlaşmır, fasiləsiz olaraq müxtəlif janrlarda əsərlər yaradır. Lakin bəstəkarı xalqa tanıdan və sevdirən, ilk növbədə, onun müxtəlif əhvali-ruhiyyəli mahnıları olur. Azərbaycan mahnı janrının inkişafında əvəzsiz xidmətləri olan Tofiq Quliyev yaradıcılığının ilk mərhələsində yazdığı “Bakı haqqında mahnı”, “Züleyxa”, “Neftçilər mahnısı”, “Süfrə mahnısı” kimi geniş yayılmış vokal incilər dinləyicilərin hafizəsinə həmişəlik həkk olunur.

Bəstəkar Azərbaycan musiqisində lirik mahnıların klassik nümunələrini yaradır. Tofiq Quliyevin vokal inciləri özünəməxsus, heç bir başqa bəstəkarın üslubuna bənzəməyən dəst-xəti ilə seçilir. Sənətkarın Nizaminin “Könlüm” və “Sevgilimə”, Xaqaninin “Bəxtəvər oldum” sözlərinə yazdığı romanslar son dərəcə füsunkar səslənir. “Sənə də qalmaz”, “Qəmgin mahnı”, “İlk bahar”, “Neylim”, “Axşam mahnısı”, “Bakı gecələri” kimi mahnıları insanın daxili aləmini, həyəcanını, məhəbbətini romantik bir dillə əks etdirir. Bu mahnılar musiqi dilinin xəlqiliyi, melodiyalarının axınlılığı və zənginliyi ilə fərqlənir. Tofiq Quliyev hər bir mahnı üçün yadda qalan orijinal intonasiya tapır, insanların saf və etibarlı hisslərini rəngli boyalarla təsvir edir. Qüdrətli sənətkar mahnı yaradıcılığında müasir musiqi üslubunu - xalq musiqisinin zəngin aləmindən bəhrələnən xüsusiyyətlərlə uzlaşdırır. Maraqlı sintezə nail olan bəstəkar zamanın nəbzini duyan, peşəkarlığın yüksək zirvəsində duran vokal miniatürlər yazır və milli mahnı janrını yeni inkişaf pilləsinə ucaldır.

T.Quliyev çox böyük diqqətlə öz romans və mahnıları üçün söz seçir, çalışır ki, musiqi şeirin ruhunu, məzmununu dəqiq üzə çıxarsın. O dövrün müxtəlif problemlərini tərənnüm edən, mövzu cəhətdən rəngarəng olan Səməd Vurğun, Rəsul Rza, Zeynal Cabbarzadə, İslam Səfərli, Ənvər Əlibəylinin şeirlərinə müraciət edir. Dənizin qoynundan “qara qızıl” çıxaranları “Gənc neftçilər” mahnısında, zəhmətkeş insanları “Pambıq” mahnısında, “Saçaqlı qız” əsərlərində tərənnüm edir. “Moldova-Azərbaycan”, “Zlata Praqa”, “Bratislava” haqqında mahnıları dostluq, sülh və əmin-amanlığın himninə çevrilir. Lakin dinləyicilər Tofiq Quliyevi yumoristik, şən əhvali-ruhiyyəli bir sənətkar kimi də sevirlər. Onun oynaq melodiya və ritmi ilə fərqlənən “Badamlı” və “Toy mahnısı” bu sahədəki axtarışlarının bəhrəsidir.

Sənətkarın yaradıcılığında mahnı janrı aparıcı olsa da, bədii istedadı bununla məhdudlaşmır. O, həmişə böyük həvəslə kino sənəti üçün çalışır, yetmişdən çox filmə musiqi bəstələyir. “Səbuhi”, “Ögey ana”, “Görüş”, “Bəxtiyar”, “Onu bağışlamaq olarmı”, “Telefonçu qız”, “Nəsimi” və s. filmlərə yazdığı musiqi özünün melodikliyi, təbiiliyi ilə seçilir, mahnıları isə coşqun ilhamla oxunur.

T.Quliyev milli musiqili komediya janrına da öz töhfəsini verir, “Aktrisa”, “Qızıl axtaranlar”, “Sənin bircə sözün”, “Sabahın xeyir, Ella” kimi əsərlərini yazır. Bu operettaların musiqi parçaları tamaşanın müvəffəqiyyət qazanmasında, obrazların səhnə təcəssümündə həmişə böyük rol oynayır. Kiçik yaşlı tamaşaçıları da unutmayan sənətkar “Artıq tamah”, “Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm” və s. uşaq pyeslərinə musiqi bəstələyir. 1969-cu ildə bəstəkarın üç xoreoqrafik novelladan ibarət “Məhəbbət mahnısı” adlı baleti isə Moskvada müvəffəqiyyətlə səhnələşdirilir.

Respublikamızın musiqi həyatında fəal iştirak edən T.Quliyev daim müxtəlif musiqi festivalları, müsabiqələrin keçirilməsi üçün çalışır, dövrü mətbuatda aktuallığı ilə seçilən məqalələrlə çıxış edir.

Yaradıcılığının yetkin və kamil dövründə böyük sənətkarımız Tofiq Quliyevin şərəfli əməyi Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev və onun ləyaqətli davamçısı Prezident İlham Əliyev tərəfindən yüksək qiymətləndirilib. 1997-ci ildə o, “İstiqlal ordeni” ilə təltif edilib. 2000-ci ildə dünyasını dəyişən Tofiq Quliyevin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi haqqında Prezident İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamına əsasən sənətkarın yaşadığı binaya xatirə lövhəsi vurulur, Bakının küçələrindən birinə və 12 nömrəli musiqi məktəbinə bəstəkarın adı verilib. Prezident İlham Əliyevin Tofiq Quliyevin 100 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında müvafiq Sərəncamı görkəmli sənətkarın xatirəsinə dərin hörmət və ehtiramın təcəssümü kimi qiymətləndirilib, ictimaiyyətimiz tərəfindən rəğbətlə qarşılanıb.

Böyük sənət fədaisi, əsl vətənpərvər Tofiq Quliyev bütün qüvvə və istedadını xalqına sərf etmiş, hörmət və ehtiram qazanmışdır. Adı musiqi tariximizə böyük hərflərlə həkk olunmuş müdrik sənətkarın bənzərsiz yaradıcılığı xalqımız tərəfindən həmişə yüksək tutulacaq.

Xəbəri sosial şəbəkələrdə paylaşın

Bizi sosial şəbəkələrdə izləyin

Roza Rımbayeva: Azərbaycan xalq musiqisini çox sevirəm

Premyer Liqa: “Qarabağ” “Qəbələ”ni məğlub edib

Səfir: Azərbaycanda Qazaxıstanın mədəniyyət günləri çox yüksək səviyyədə keçirilir

Yunanıstanlı professor Qərbi Azərbaycan İcmasında olub

XİN: Ermənistan tərəfinin açıqlaması silahlı qüvvələrində baş verən özbaşınalığı ört-basdır etmək niyyəti daşıyır

Azərbaycan XİN Ermənistan tərəfinin açıqlamasını qətiyyətlə rədd edib

Ankarada TDT-yə üzv ölkələrin ürək-damar cərrahiyyəsi üzrə birgə təlimləri keçirilir

YAP Mərkəzi Aparatında birgə mətbuat konfransı keçirilib

YAP və AK Partinin nümayəndələri arasında görüş olub

Ümummilli Liderin məzarını, Şəhidlər xiyabanını və “Türk şəhidliyi” abidəsini ziyarət

V.Putin: Rusiya-Türkiyə münasibətləri müxtəlif sahələrdə çoxillik təcrübəyə əsaslanır

Litvalı jurnalist Qərbi Azərbaycan İcmasını ziyarət edib

Özbəkistan parlamentinin nümayəndə heyəti Milli Məclisdə olub

Azad edilmiş ərazilərdə ötən həftə aşkarlanmış mina və partlamamış hərbi sursatların sayı açıqlanıb

Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyinin İdarə Heyətinə sədr təyin olunub

Qərbi Azərbaycan İcmasında beynəlxalq konfransın iştirakçıları ilə görüşlər olub

COP-28 çərçivəsində SOCAR ilə bir sıra xarici şirkətlər arasında vacib sənədlər imzalanıb

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Dubayda COP-28 çərçivəsində iqlim dəyişiklikləri üzrə müzakirələrdə iştirak edib

Ağdaş rayon sakini qanunsuz saxladığı odlu silahları polisə təhvil verib

Azərbaycanın beynəlxalq antikorrupsiya fəaliyyətinə töhfələri yüksək qiymətləndirilir

Türkiyə ilə Ukrayna arasında siyasi məsləhətləşmələr aparılacaq

Birinci “Yüksəliş” müsabiqəsinin qalibi tələbələrlə görüşüb

BDU-da Xalq artisti Cahangir Novruzovla görüş

Payız semestrində 6657 tələbə təhsil krediti alıb

“Parlaq gələcəyim” layihəsi çərçivəsində şagirdlərlə görüş keçirilib

Qəhvənin türk mədəniyyətində rolu – qonaqpərvərliyin əvəzsiz elementi

Azərbaycanın müdafiə naziri "EDEX 2023" sərgisində müxtəlif ölkələrin şirkətlərinin məhsulları ilə tanış olub

Psixoloqların bilik və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi məqsədilə təlimlər keçirilib

“Gəl, Yarat!” yaradıcılıq üzrə marafonun qalibləri müəyyənləşib

® Tam istədiyiniz ulduz, Tam DigiCard-la!

Azərbaycanlı futbolçu Ukrayna millisində oynamaq istəyir

Azərbaycanın xarici işlər naziri Rusiyaya səfərə yola düşüb

BDU-nun “SABAH” qruplarında ingilis dilinin tədrisi təkmilləşdirilir

Dual peşə təhsili proqramı çərçivəsində tələbələrin praktiki məşğələlərinə start verilib

MN: Erməni tərəfinin təxribat xarakterli məlumatını qəti surətdə təkzib edirik

Pərviz Şahbazov Dubayda bir sıra görüşlər keçirib

Qəbələdə polis əməkdaşlarına müqavimət göstərməkdə təqsirləndirilən şəxslər məsuliyyətə cəlb edilib

“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il 30 dekabr tarixli 781-VIQ nömrəli Qanununun qəbul edilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin bəzi normativ hüquqi aktlarında dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin Kollegiyasının Qərarı

Peşələr Festivalında 70 minə yaxın şəxs iştirak edib YENİLƏNİB

“Ödəniş xidmətləri və ödəniş sistemləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 14-cü maddəsinə uyğun olaraq, elektron pul təşkilatları tərəfindən hüquqi şəxslərə, xarici hüquqi şəxslərin yerli filiallarına və fərdi sahibkarlara açılmış ödəniş hesabları haqqında məlumatın təqdimedilmə formasının və müddətinin təsdiq edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin Kollegiyasının Qərarı

ABŞ mətbuatı ermənilərin antisemitizmindən bəhs edib

Tahir Budaqov: Vətən müharibəsindən sonra partiyamız qarşısında yeni çağırışlar durur

“Türkiyədə kitabxana və arxiv xidmətləri” – BDU-da ustad dərsi

Zəngilanın Ağalı kəndində yaşıllaşdırma işlərində Dendrologiya İnstitutunda becərilən bitkilərdən istifadə olunub

Türklərin Qəzzadan təxliyəsi davam edir

Energetika naziri ilə ABŞ Dövlət katibinin köməkçisinin görüşü olub

Noyabrın 27-dən dekabrın 3-nədək Azərbaycanda COVID-19 əleyhinə vaksin vurulmayıb

Qalxanabənzər vəzi hormonlarının çoxluğu demensiyaya səbəb ola bilər

İsrailin Qəzza zolağının şimalındakı əməliyyatı sona çatmağa yaxındır

Avropa Komissiyası Ukraynanın Aİ-yə üzv olması barədə danışıqların başlanması üzrə şərtləri yerinə yetirib

Ötən həftə Azərbaycanda COVID-19 infeksiyasına 20 yoluxma faktı qeydə alınıb

İran Hərbi Dəniz Qüvvələrinin nümayəndə heyəti Bakıda səfərdədir

Hafiz Səfixanov: Azərbaycan mina probleminin öhdəsindən gəlmək üçün bütün gücünü səfərbər edib

Zafer Sırakaya: Türkiyə gələcək illərdə də Azərbaycanın yanında olmağa davam edəcək

AMEA-nın Şəki Regional Elmi Mərkəzində Beynəlxalq elmi konfrans keçirilib

AK Parti Sədrinin müavini: Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin dünyada bənzəri yoxdur

ADMİU-nun 100 illik yubileyi BDU-da qeyd olunub

Bakıda FIA həftəsi başladı VİDEO

Bakıda “Nəqliyyatın planlaşdırılması və nəqliyyat axınlarının modelləşdirilməsi” mövzusunda beynəlxalq konfrans keçiriləcək

Saytlarda aparılan monitorinqin nəticələri ilə bağlı hesabat təqdim edilib

“Fövqəladə vəziyyət haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il 24 fevral tarixli 824-VIQD nömrəli Qanununun icrası ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi qərarlarında dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin QƏRARI

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2023-cü il 17 iyul tarixli 229 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında kritik informasiya infrastrukturunun təhlükəsizliyinin təmin edilməsi qaydaları”nda dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin QƏRARI

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 7 dekabr tarixli 386 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “ASAN müraciət” informasiya sistemi haqqında Əsasnamə”də dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin QƏRARI

UEFA prezidenti: Dünya çempionatının qışda keçirilməsi futbola fayda vermədi

Buxarestdəki Klassik Avtomobillər Muzeyi onilliyini qeyd edir

Baş katib: Azərbaycan regiona 18 milyondan çox turist cəlb etmək potensialına malikdir

Qaxda qızılcaya yoluxan azyaşlılar həkim nəzarətindədir - REPORTAJ VİDEO

Naxçıvanda seminar - “Heydər Əliyev Azərbaycan multikulturalizminin siyasi banisidir”

Rəsədxana əməkdaşları Qazaxıstanda keçirilən qış məktəbində iştirak ediblər

Bakıda və Sumqayıtda toz hissəcikləri normadan yüksək olub

Qərbi Azərbaycan kəndləri - Sarvanlar

İstedadlı şagirdlər imtahan veriblər

“Apple” və “Paramount” öz yayım xidmətlərinin birləşdirilməsini müzakirə ediblər

QMİ-nin sədri Qazaxıstanın mədəniyyət və informasiya naziri ilə görüşüb

Flamand rəssamının tablosu auksionda 883 min dollara satıla bilər

Müdafiə naziri Misirdə səfərdədir

Orxan Fikrətoğlunun hekayəsi İspaniya portalında dərc olunub

USAID-in fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən biri də “beşinci kolon”ları maliyyələşdirməkdir ŞƏRH

Noyabrda toksiki zəhərlənmə ilə əlaqədar 107 müraciət olub

Paytaxtda bir neçə dönərxananın fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb

“Xəzər-Avropa İttifaqı Yaşıl Enerji Dəhlizi”nin TİƏ prosesinin gələn ilin sonuna yekunlaşdırılması nəzərdə tutulur

AQTA: Ölkəmizə məhsulları ixrac olunan 272 xarici qida obyektində qiymətləndirmə aparılıb

Bakıda Rus gəncləri festivalına start verilib

Hərbi Prokurorluq Ulu Öndərin 100 illik yubileyi ilə bağlı Şəmkirdə tədbir keçirib

Bakıda əlilliyi olan şəxslərin və mina qurbanlarının hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı tədbir keçirilib

Həkim: Qızılcaya yoluxan tovuzlu bacı-qardaş evə buraxılıb VİDEO

Ermənistanın özünə yeni himayədarlar axtarması regiona sülh gətirməyəcək – RƏY

Dünyada silah satışından əldə edilən gəlir 3,5 faiz azalıb

Britaniyanın müdafiə büdcəsində 21,4 milyard dollar kəsir aşkarlanıb

Külli miqdarda qaçaqmalın ölkəyə gətirilməsi cəhdinin qarşısı alınıb

Ekspertlər: İqlim qərarları sayəsində neft-qaz hasilatı azalmayacaq

Dekabrın 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava çoxillik iqlim göstəricilərindən 7,3 dərəcə yüksək olub

Azərbaycan səfirliyi Sarayevodakı xeyriyyə yarmarkasında iştirak edib

Karate üzrə Azərbaycan çempionatına yekun vurulub

Azərbaycan qlobal istiləşməyə qarşı mübarizədə öhdəliklərinə sadiqdir ŞƏRH

Azərbaycan Dünya Taekvondosunun qala gecəsində təmsil olunub

Prezident İlham Əliyev Malayziyanın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirinin etimadnaməsini qəbul edib YENİLƏNİB VİDEO

“Time” jurnalı 2023-cü ilin 10 ən yaxşı filminin siyahısını tərtib edib

® "Baku Steel Company" QSC ekoloji layihələrini davam etdirir

Füzuli rayon sakini tapdığı avtomat silahı polisə təhvil verib