Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi

ELM VƏ TƏHSİL

Professor Aida İmanquliyeva ərəb məhcər ədəbiyyatının ən görkəmli tədqiqatçısı olub

Professor Aida İmanquliyeva ərəb məhcər ədəbiyyatının ən görkəmli tədqiqatçısı olub

Sentyabrın 19-u şərqşünas-alim Aida İmanquliyevanın xatirə günüdür

Bakı, 19 sentyabr, AZƏRTAC

Görkəmli şərqşünas-alim, istedadlı pedaqoq, tərcüməçi, ictimai xadim, parlaq şəxsiyyət, gözəl övlad və həyat yoldaşı, fədakar ana... Qısa, lakin mənalı ömür sürmüş Aida İmanquliyeva yaddaşlarda belə qalıb. Tale insana məxsus olan ən gözəl keyfiyyətləri Aida xanıma bəxş etmişdi. Dərin zəka, təfəkkür, fitri istedad, yüksək intellekt, çalışqanlıq, vətənpərvərlik, xeyirxahlıq, qayğıkeşlik, nəciblik, incə ruh - bütün bunlar ona xas keyfiyyətlər idi.

AZƏRTAC Azərbaycan şərqşünaslığında ilk qadın elmlər doktoru, professor Aida İmanquliyevanın xatirə günündə onun həyat yolunun və elmi fəaliyyətinin bəzi məqamlarına nəzər salır.

Aida Nəsir qızı İmanquliyeva 1939-cu il oktyabrın 10-da Bakıda ziyalı ailəsində anadan olub. 1957-ci ildə Bakı şəhərindəki 132 nömrəli orta məktəbi qızıl medalla bitirib. Bu gün həmin məktəb Təhsil Kompleksi kimi fəaliyyət göstərir. Təhsil müəssisəsinin direktoru, Əməkdar müəllim Sara Xanlarova deyir: “Məktəbin ən böyük dəyəri onun məzunlarıdır. Məzunlar haqqında məlumat toplayanda biz məktəbin arxivini araşdırdıq, Aida xanımın oxuduğu illərin sinif jurnallarını əldə etdik. Çox maraqlı bir fakt ortaya çıxdı: Aida xanımın bütün təhsil illəri ərzində bir dənə də dördü yox idi. Yəni, bu insan yalnız əla qiymətlər alıb. Bu, artıq insanı xarakterizə edən bir cəhətdir”.

1957-1962-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universiteti) Şərqşünaslıq fakültəsinin ərəb filologiyası bölməsində təhsil almış Aida İmanquliyeva bu ali məktəbin Yaxın Şərq xalqları ədəbiyyatı tarixi kafedrasında aspirant olub, həmçinin keçmiş SSRİ EA Asiya Xalqları İnstitutunun aspiranturasında oxuyub. 1966-cı ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edən Aida İmanquliyeva Azərbaycan EA Şərqşünaslıq İnstitutunda əmək fəaliyyətinə başlayıb. O, istedadı, zəhmətsevərliyi sayəsində kiçik elmi işçidən şöbə müdiri, elmi işlər üzrə direktor müavini və nəhayət Azərbaycan Elmlər Akademiyası Şərqşünaslıq İnstitutunun direktoru vəzifəsinədək yüksəlib. Hazırda bu instituta rəhbərlik edən akademik Gövhər Baxşəliyeva deyir: “Aida xanım böyüklə böyük idi, uşaqla uşaq. Yəni, hərənin öz dili ilə danışırdı. Heç kimin xətrinə dəyməməyə çalışırdı, amma eyni zamanda, öz tələbkarlığını azaltmırdı və hazırladığımız elmi-tədqiqat işləri yüksək səviyyədə olmalı idi. Çox müdrik insan idi, insanları başa düşürdü, duyurdu və çalışırdı mümkün köməkliyi eləsin. Onunla elə, sadəcə, ünsiyyət zamanı biz çox şey öyrənirdik”.

1989-cu ildə Aida İmanquliyeva Tbilisi şəhərində doktorluq dissertasiyası müdafiə edib və çox keçmədən professor adı alıb.

Üç fundamental monoqrafiyanın (“Mixail Nüaymə və “Qələmlər birliyi”, “Cübran Xəlil Cübran”, “Yeni ərəb ədəbiyyatı korifeyləri”) və 70-dən çox elmi məqalənin müəllifi Aida İmanquliyeva, həmçinin Şərq filologiyası sahəsində yazılmış bir çox elmi əsərlərin redaktoru idi. Azərbaycan EA Şərqşünaslıq İnstitutunda fəaliyyət göstərən “Asiya və Afrika ölkələri xalqları ədəbiyyatları” ixtisası üzrə müdafiə şurasının sədri olub. Azərbaycan şərqşünaslıq elmini keçmiş SSRİ məkanında və onun hüdudlarından kənarda layiqincə təmsil edib.

Bu barədə danışarkən mərhum akademik Vasim Məmmədəliyevin sözləri yada düşür: “Aida xanım beynəlxalq aləmdə dünyanın görkəmli alimləri tərəfindən bütün şərqşünaslıq mərkəzlərində ərəb məhcər ədəbiyyatının ən sanballı tədqiqatçısı kimi qəbul edilir. Onun əsərlərindən tez-tez istifadə olunur, çıxış nöqtəsi kimi ona müraciət edilir və Aida xanımın fikirləri məhcər ədəbiyyatının ayrı-ayrı problemlərini öyrənmək üçün əsas mənbə rolunu oynayır. ... Məhz Aida xanımın rəhbərliyi dövründə, onun təşkilatçılığı sayəsində Şərqşünaslıq İnstitutunun coğrafi hüdudları çox genişləndi, beynəlxalq əlaqələri gündən-günə artdı. Aida xanımın təşəbbüsü ilə Azərbaycanda simpoziumlar çağırıldı. O, həmin simpoziumların həm təşkilatçısı, həm də əsas məruzəçilərindən biri idi. Bu da Aida İmanquliyevanın beynəlxalq elm aləmində nüfuzundan irəli gəlirdi”.

Sankt-Peterburq Universitetinin professoru Olqa Frolovanın Aida xanımla bağlı xatirələrindən: “Mən onunla ilk dəfə Tiflisdə beynəlxalq elmi konfransda görüşdüm. Tədbirə müxtəlif ölkələrdən xeyli alim gəlmişdi. Aida xanımın gözəlliyinə ilk baxışda heyran oldum. Sonra biz digər şəhərlərdə keçirilən tədbirlərdə görüşdük. Bütün ərəb dünyası alimləri professor Aida İmanquliyevanın əsərlərini oxuyur və onu ehtiramla yad edirlər. Onlar məhz bu əsərlərdən öz yaradıcılıqları, Afrika, Asiya və demək lazımdır ki, dünyanın bütün ölkələrinin yazıçılarını öyrənmək, başa düşmək üçün güc alırlar”.

Aida xanımın elmi fəaliyyətini yüksək qiymətləndirən şərqşünas alimlər sırasında Rusiya Elmlər Akademiyasının akademiki Aleksandr Kudelin, Sankt-Peterburq Universitetinin professoru Anna Dolinina, keçmiş SSRİ EA-nın Şərqşünaslıq İnstitutunun professorları İsaak Filştinski, Valeriya Kirpiçenko, İrina Bilık və başqalarının adlarını çəkmək olar.

Aida İmanquliyeva elmi-təşkilati fəaliyyətində yüksəkixtisaslı ərəbşünas kadrlar hazırlanmasına da böyük diqqət yetirirdi. Rəhbəri olduğu Ərəb filologiyası şöbəsində qısa müddətdə 10-dan çox namizədlik dissertasiyası müdafiə edilmişdi.

Ümumittifaq Şərqşünaslar Cəmiyyətinin Rəyasət Heyətinin, Şərq ədəbiyyatlarının tədqiqi üzrə Ümumittifaq Koordinasiya Şurasının üzvü olan Aida İmanquliyeva uzun illər səmərəli pedaqoji fəaliyyət göstərib, Azərbaycan Dövlət Universitetində ərəb filologiyası fənnindən mühazirələr oxuyub.

Professor Aida İmanquliyeva Şərq-Qərb ədəbi əlaqə və təsirini sistemli şəkildə araşdıran ilk azərbaycanlı alimdir. Onun çoxsaylı elmi əsərlərində Qərb və Şərq mədəni ənənələrinin sintezi, yaradıcı üslubun inkişafı və yeni bədii üslubun təşəkkül tapması tədqiq olunur ki, bu da nəinki ərəb ədəbiyyatının, bütövlükdə müasir Şərq ədəbiyyatlarının həmin aspektdə tədqiqi üçün mühüm zəmin yaradır.

Bir alim kimi Aida İmanquliyevanın fəaliyyət dairəsi geniş və çoxşaxəli idi. O, həmçinin ərəb ədəbiyyatından bəzi nümunələri - Mixail Nuaymənin, Mahmud əz-Zahirin, Məhəmməd Dibin, Sahib Camalın, Süheyl İdrisin, Macid Zeyyib Ğənəmanın hekayələrini Azərbaycan dilinə tərcümə edərək həmin əsərlərin poetik ruhunu, məna və məzmununu olduğu kimi saxlayıb.

Aida İmanquliyeva həm də unudulmaz müəllim kimi yaddaşlarda əbədiləşib. Tələbələri həmişə onu ehtiramla yad edirlər. Şərqşünaslıq İnstitutunun şöbə müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Fərda Əsədov: “O zaman Aida xanımın gəlib Şərqşünaslıq fakültəsində mühazirə deməsi o qədər də adi hadisə deyildi. Elmlər Akademiyasından alimlər nadir hallarda gəlib mühazirə oxuyurdular. Gənc nəsillər və təcrübəli mütəxəssislər arasında münasibət də fərqli şəkildə formalaşırdı. Müəllimlərdən “yaz”, “qeyd elə”, “dedim, yadında saxla” kimi ifadələri eşitmişdik. Aida xanım isə başqa bir mədəniyyət gətirdi. Yəni o, elə bil elmi fəaliyyətini auditoriyada davam etdirirdi və bizi mübahisələrə, müzakirələrə dəvət edirdi. Bəzi hallarda da elə olurdu ki, nəyinsə üstündə təkid etmək, öz fikrini yuxarıdan aşağı yönəltmək əvəzinə biz onun tərəfindən müəyyən güzəşt, müəyyən başqa fikirlə razılaşmaq kimi halları görürdük”.

Geniş elmi fəaliyyəti ilə yanaşı, Aida xanımın gözəl, nümunəvi ailəsi olub və o, cəmiyyət üçün ləyaqətli övladlar böyüdüb. Həyatını elmə həsr edən böyük qızı Nərgiz Paşayeva M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialının rektoru, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidentidir. Bu ailənin ikinci qızı – Mehriban Əliyeva Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO-nun və ICESCO-nun xoşməramlı səfiridir. Milyonların məhəbbətini qazanmış Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya məsuliyyət hissini, hər bir işin əvvəlindən maksimum nəticə əldə etməyə çalışmağı, özünə tələbkar və intizamlı münasibəti anası - nəcib, istedadlı, məğrur və son dərəcə gözəl qadın olan Aida İmanquliyeva aşılayıb. Mehriban xanım deyir: “Onun böyük sevən ürəyi, incə və səxavətli qəlbi var idi. Onun yoxluğunu hər zaman hiss edirəm”.

Onu yaxından tanıyanlar deyirdilər ki, Aida xanım mehriban, əliaçıq, həddindən artıq səxavətli qadın idi. Diplom işlərində kağız alınmasına, çap edilməsinə yardım edərdi. Hətta o zaman qıt olan dərmanları tapıb gətirməklə neçə-neçə insanı həyata qaytarmışdı. Özü də bunların hamısını təmənnasız edərdi.

Aida xanımın xatirəsi ürəklərdə daim yaşayır. Əsərləri dönə-dönə oxunur, təhlil və tədqiq edilir, tərcümə olunur, yenidən işıq üzü görür. Onun bu gün də aktuallığını qoruyub saxlayan əsərləri, monoqrafiyaları ərəb ədəbiyyatını araşdıran gənc alimlər üçün əsas istinad qaynağıdır.

Hesab edirik ki, Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın anası Aida xanım haqqında dedikləri bu qeydlərimiz üçün ən yaxşı sonluq ola bilər: “Aida xanımın bütün elmi yaradıcılığı Azərbaycan ilə Şərq dünyası arasında əlaqələrin qurulub möhkəmlənməsinə yönəldilmişdir. Eyni zamanda, o, Azərbaycan elminin düşüncələrinin, fəlsəfəsinin, islam aləmində yayılmasına nail olmuşdur. Bu gün müstəqil Azərbaycanda, demək olar ki, Aida xanımın bütün arzuları artıq reallıqdır və respublikamız müsəlman ölkələri İslam dünyası ilə nəinki elmi, mədəni əlaqələr, həm də ən yüksək səviyyədə iqtisadi, siyasi əlaqələr qurub. Bütün bu sahələrdə Aida xanımın arzuları, onun elmi irsi bu gün də yaşayır və dövlətimizə xidmət edir”.

Xəbəri sosial şəbəkələrdə paylaşın

Bizi sosial şəbəkələrdə izləyin

Müəlliflə əlaqə

Gələn il dövlət büdcəsi 33,7 milyard manat nəzərdə tutulur

ABŞ Serbiya-Kosovo dialoqunda Aİ-nin vasitəçiliyinə etibar edir

Qarabağın erməni sakinlərinin nümayəndələri görüşdən sonra Yevlaxı tərk ediblər

Azərbaycanda bu ilin sonunadək Rəqəmsal İqtisadiyyat Strategiyası təsdiqlənəcək

BDU əməkdaşları üçün təkmilləşdirmə kursları təşkil olunub

2024-cü ildə icmal büdcədə 3,3 milyard manat kəsr olacaq

Azərbaycanda nikahların pozulması ilə bağlı statistik rəqəmlər narahatedici səviyyədədir – ARAŞDIRMA

FIFA: Azərbaycanın reytinq cədvəlindəki mövqeyi dəyişməyib

Britaniya telekanalında ölkəmizə qarşı səsləndirilmiş iddialara cavab verilib

Prezidentin Mətbuat Xidmətinin məlumatı

Azərbaycan və Bakı tarixinə dair unikal sənədlər Milli Kitabxanaya təhvil verilib

BDU-da “Fizikada müasir baxışlar” adlı beynəlxalq elmi konfrans keçiriləcək

Vəfa Bəkərova: Şadıq ki, ilk dəfə Naxçıvanda bədii gimnastika üzrə beynəlxalq turnir keçirilir

Azərbaycan xalça motivləri əks olunan rəsmlər Vyanada beynəlxalq festival həftəsində nümayiş olunub

Britaniyalı ekspert: Antiterror tədbirləri zamanı Qarabağın mülki əhalisinə zərər yetirilmədi

Azərbaycanın oğlanlardan ibarət millisi beynəlxalq turnirdə iştirak edəcək

“Qəbələ” – “Puşkas Akademiya” oyununun hakimləri müəyyənləşib

Bakıda Rus evində keçirilən sərgidə emosional portretlər təqdim olunub

Kommersiya hüquqi şəxslərin qeydiyyatı sahəsində yeniliklərə həsr edilmiş görüş keçirilib

Almaniya Rusiyanı BMT TŞ-də veto hüququndan məhrum etmək təklifini dəstəkləməyib

Elm və Təhsil Nazirliyində professor Dilarə Seyidzadə ilə görüş olub

Azərbaycanın bir gündə uğurla yekunlaşdırdığı antiterror tədbirləri hərb tarixində ilkdir – AÇIQLAMA

Vladivostokda Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi münasibətilə təntənəli tədbir keçirilib

İcma: Avropa Parlamenti artıq çoxdandır ki,Azərbaycana qarşı səlib yürüşünə çıxıb

İşğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpasında investorlar üçün əlverişli şərait yaradılıb

“Neftçi” və “Zirə” arasında keçiriləcək görüşlərin yeri dəyişdirilib

İdarə rəisi: Antiterror tədbirləri zamanı Prezidentin rəsmi saytına saniyədə 4 milyondan çox DDOS hücum olub

Dövlət Xidməti aylıq icarə qiymətləri ucuz olan obyektləri müsabiqəyə çıxarıb

® “Birbank”ın yeni QR-kodla ödəniş üsulu 2 faiz keşbek qazandırır

Nazir müavini: Yeni Nəsil İqtisadiyyat Strategiyasının tətbiqi üçün kibertəhlükəsizlik sahəsində kadrlar hazırlanmalıdır

Bu gün Sıfır Emissiya Günüdür

Meyvə bağlarında 1000 manatlıq məhsulu qorumaq üçün 20-30 manat sığorta haqqı ödəmək kifayətdir

Britaniya səfiri: Azərbaycan kibertəhlükəsizlik dünyasına çox sürətlə inteqrasiya edir

Sudanda ərzaq çatışmazlığı nəticəsində 1200 uşaq ölüb

Qarabağın erməni icmasının nümayəndələri ilə Yevlaxda keçirilən görüş başa çatıb YENİLƏNİB VİDEO

Azərbaycanın HDQ komandanının ABŞ-a səfəri davam edir

BMT-nin nümayəndəsi Ermənistanın mülki əhalini hədəfə alan terror əməlləri barədə məlumatlandırılıb

İtaliya nəşri: Qərbi Azərbaycan məsələsi nədir?

Yüksək dağlıq ərazilərdə sulu qar yağacağı gözlənilir

Mina partlayışından zərər çəkən: Beynəlxalq təşkilatlar Ermənistana mina terroruna görə təzyiq göstərmirlər

"Araz-Naxçıvan" zədəli futbolçuların son durumunu açıqlayıb

Fransa telekanalında Azərbaycanın Qarabağda həyata keçirdiyi antiterror tədbirlərindən danışılıb

Sahibə Qafarova: Razılaşmalardan geri çəkilmək və yeni bəhanələr irəli sürmək Ermənistanın davranış normasıdır

AMADA-nın narkotiklərlə mübarizə sahəsində gördüyü işlər təqdirəlayiq hesab edilib

Gürcüstanın Baş naziri ABŞ Prezidentinin müşaviri ilə regiondakı vəziyyəti müzakirə edib

MN: Silahlı Qüvvələrimizin Xankəndi istiqamətində hücuma keçməsi barədə yayılan məlumatlar tamamilə yalandır

Mərkəzi Bank: Bugünkü hərracda tələb 45,5 milyon dollar təşkil edib

KOBİA Qlobal Sahibkarlıq Şəbəkəsi və “GEN Azərbaycan” ilə əməkdaşlıq edəcək

Tallində azərbaycanlı rəssamın sərgisi açılıb

Srebrenitsa soyqırımı qurbanına aid olduğu ehtimal edilən sümük qalıqları aşkarlanıb

Türkiyənin milli müdafiə naziri Azərbaycanın müdafiə nazirini təbrik edib

“Türkoloji sənətşünaslıq: problemlər və perspektivlər” - beynəlxalq elmi konfrans

Macarıstan mediası erməni hərbi birləşmələrinin kapitulyasiyasından yazır

İrəvan polisi etiraz aksiyasının 30 iştirakçısını saxlayıb

Daha 116 məktəbdə peşə təmayüllü siniflər fəaliyyətə başlayıb

Vətən müharibəsində Ermənistan ordusu 44 gün, üç il sonra isə cəmi bir sutka davam gətirə bildi - ŞƏRH

AGF-in baş katibi: "Grace of Nature" turniri hər il fərqli şəhər və rayonlarda təşkil olunacaq

DİM: Magistraturaya qəbul imtahanında bakalavrların yazı bacarıqları yoxlanılacaq

ABŞ Konqresində Ukraynaya yardımla bağlı fikir ayrılığı dərinləşir

Azərbaycan Gürcüstanın xarici ticarət tərəfdaşları arasında ilk beşlikdədir

“Biz dünyanı təmizləyirik” Ümumdünya Aksiya Həftəsi qeyd olunur

AMEA-da Türkiyə Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr edilən beynəlxalq elmi konfrans keçirilib

Bu il Rusiyadan Azərbaycana səfər edənlərin sayında artım müşahidə olunub

Gəncədə Mərkəzi univermaq binasının bir hissəsinin çökmə təhlükəsi yaranıb, vətəndaşlar təxliyə olunub

Gimnast Aysel Mustafazadə: Naxçıvanda yarışmaq çox gözəl hissdir

İtaliyanın Baş naziri: BMT-nin miqrantlarla bağlı məsələdə daha çox iştirakı vacibdir

XİN-də diplomatik xidmətə işə qəbul olmaq üçün imtahan verəcək şəxslərin nəzərinə

TƏBİB: Kanal kənarında tapılan körpə sağlamlığına qovuşub

FHN: Ötən sutka ərzində dördü azyaşlı olmaqla beş nəfər xilas edilib

"ICSD 2023" tədbirlərin keçirilməsi dövlət və özəl sektorun beynəlxalq səviyyədə əməkdaşlığı üçün böyük töhfədir

“Sağımbayın Manasları” kitabının təqdimatı olub

Belçika F-16 təyyarələrinin Ukraynaya tədarükü imkanlarını nəzərdən keçirir

İqtisadi Şuranın vergi və gömrük qanunvericiliyi aktlarına təklif olunan dəyişikliklərə həsr edilmiş iclası keçirilib

Azərbaycanın və Özbəkistanın həmkarlar ittifaqları arasında əməkdaşlıq haqqında memorandum imzalanıb

Azərbaycanın qış turizmi imkanları Qazaxıstan və Rusiyada təbliğ edilib

Yanvar-avqust aylarında 111,9 min pensiya, müavinət və təqaüd təyinatı e-qaydada aparılıb

Dünyada 2050-ci ilə qədər 139 milyon insan Altsheymer xəstəsi ola bilər

Azərbaycanın Qərb bölgələrində aqrar sığortaya maraq artır

İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə saysız-hesabsız partlamamış hərbi sursatlara rast gəlinir - AÇIQLAMA

“Əsrin müqaviləsi”nin Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün əhəmiyyəti - Şəkidə dəyirmi masa

“Heydər Əliyev və şifahi xalq yaradıcılığı” kitabı çapdan çıxıb

Narkotik qəbul edib taksi sürən şəxs saxlanılıb

Səudiyyə Ərəbistanının vəliəhdi: İran nüvə silahı əldə edərsə, biz də buna nail olacağıq

Azərbaycan istehsalı olan bioloji fəallığa malik qida əlavələri Rusiya və Gürcüstana ixrac ediləcək

Özbək teatrının yaradıcı heyəti Musiqili Teatrın səhnəsində çıxış edəcək

MEK əməkdaşları “Vikimedia 2023” konfransında iştirak ediblər

ABŞ-ın Beyrutdakı səfirliyi atəşə tutulub

Abdulkadir Emin Önen: Türkiyə və Azərbaycan bir-birinə unikal və xüsusi tellərlə bağlıdır

Dünya çempionatı: Azərbaycanın Yunan-roma güləşçiləri mübarizəyə başlayır

Qan damarlarını bərpa edən dərman bitkiləri haqqında kitab nəşr olunub

Prezidentin Mətbuat Xidmətinin məlumatı

Qərbi Azərbaycan İcması Polşanı ölkələrin suverenliyinə dini təəssübkeşlik prizmasından baxmamağa çağırıb

İcma: İspaniyanın Azərbaycanın daxili işlərinə müdaxiləsi qəbuledilməzdir

Qallo: Qrup liderliyi üçün şanslarımız davam edir

Sergey Naqornyak: Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərinin uğurlu reinteqrasiyası ədalətin və beynəlxalq hüququn təntənəsinin mühüm örnəyidir VİDEO

M-1 magistral avtomobil yolunun bir hissəsində aparılan yenidənqurma işləri yekunlaşır VİDEO

BDU-da bitkilər üzərində aparılan mikromorfoloji tədqiqatlar davam edir

Naxçıvanda bədii gimnastika üzrə beynəlxalq turnirə start verilib

ABADA rəhbəri beynəlxalq tədbirdə avtomobil nəqliyyatının üzləşdiyi əsas problemləri müzakirə edib

Sentyabrın 21-i Ümumdünya Altsheymer Xəstəliyi ilə bağlı Məlumatlandırma Günüdür