Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi

RƏSMİ XRONİKA

BAKIDA AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLƏ ATƏM-İN MİNSK QRUPUNUN SƏDRİ ARASINDA DANIŞIQLAR APARILMIŞDIR

Dünən Azərbaycan paytaxtında respublikanın Prezidenti Heydər Əliyev ilə ATƏM-in Dağlıq Qarabağa dair Minsk qrupunun sədri Yan Eliasson arasında danışıqlar olmuşdur. İsveç diplomatı srağagün Bakıya Ermənistan-Azərbaycan münaqişənin aradan qaldırılması sahəsində ATƏM-in sülhyaratma missiyası çərçivəsində Azərbaycan rəhbərliyi ilə məsləhətləşmələri davam etdirmək üçün gəlmişdir. Məlum olmuşdur ki, o, bölgəyə özünün bu üçüncü səfəri zamanı Yerevana və Xankəndinə də gedəcəkdir.

Azərbaycan dövlətinin rəhbəri danışıqlar başlanmazdan əvvəl qeyd etmişdir ki, problemin həlli məqsədilə növbəti addımlar üçün müəyyən əsas toplanmışdır. O demişdir ki, ATƏM-in təklif etdiyi formul əsasında, yəni Minsk qrupunun, Rusiya və MDB-nin vasitəçiliyi ilə münaqişənin aradan qaldırılması haqqında böyük siyasi sazişin layihəsi üzərində hazırda fəal iş gedir.

Heydər Əliyev münaqişə zonasında atəşin dayandırılmasını - onun rejiminə tərəflər bir aydan çoxdur əməl edirlər - “müsbət amil” adlandıraraq nəzərə çarpdırmışdır ki, işğal olunmuş bütün ərazilərdən Ermənistan silahlı birləşmələrinin çıxarılması, bir milyon nəfərdən çox azərbaycanlı qaçqının öz daimi yaşayış yerlərinə qayıtması və təbii olaraq, sülh danışıqlarının davam etdirilməsi Azərbaycan üçün eyni dərəcədə əhəmiyyətlidir. O demişdir ki, atəşin dayandırılması son məqsəd deyil, qarşıdurmanın ortaya çıxardığı mürəkkəb məsələlərin kompleks şəkildə həlli üçün məhz vasitədir. Prezident bildirmişdir: Bununla əlaqədar Azərbaycan, əvvəllər olduğu kimi, yenə də ATƏM-ə, onun Minsk qrupunun güclü fəaliyyətinə bel bağlayır. O, ümidvar olduğunu söyləmişdir ki, indiki görüşdə sülhyaratma prosesinin yeni mərhələsinin bünövrəsi qoyulacaqdır.

Yan Eliasson Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin aradan qaldırılmasında ATƏM-in, Rusiya və MDB-nin vasitəçilik səylərinin tamamilə əlaqələndirilməsinə tərəfdar olduğunu bildirmişdir. O demişdir ki, vasitəçilərin fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi münaqişə zonasında birgə nəzarəti həyata keçirmək və danışıqlar prosesini davam etdirmək üçün mühüm amildir. İsveç diplomatı bununla əlaqədar bildirmişdir ki, o, son iki həftəni belə əlaqələr yaradılmasına həsr etmişdir. Yan Eliasson bu sırada özünün Moskvada (indi orada Rusiya tərəfi ilə səylərin birləşdirilməsi haqqında danışıqlar davam edir) keçirdiyi görüşləri, habelə Minsk qrupunun və ATƏM-in müvafiq surətdə Praqada və Vyanada keçirilmiş iclaslarını vurğulamışdır.

Diplomat Azərbaycan dövlətinin başçısına Qarabağ probleminin həllinə dair ATƏM-in planının ardıcıl şəkildə müdafiə edilməsində onun prinsipial mövqe tutduğuna görə təşəkkürünü bildirmişdir. Heydər Əliyev özünün prinsipial mövqeyini bu yaxınlarda İstanbula səfərinin gedişində də nümayiş etdirmişdir. Bundan əvvəl isə, Azərbaycan planın layihəsini ona özünün düzəlişləri keçirildikdən sonra bəyənmiş və imzalamış, bu barədə Təhlükəsizlik Şurasına məlumat vermişdir. Diplomat demişdir ki, hər bir ölkə, xüsusən kiçik ölkə ATƏM-in prinsiplərini dəstəkləməklə ən əvvəl öz təhlükəsizliyini təmin edir. O ki qaldı bu sənədi imzalamayan Ermənistana, Yan Eliassonun dediyinə görə, indi Ermənistan ATƏM-in missiyasını müsbət qarşılayır, amma bəzi düzəlişlər keçirilməsini xahiş edir. Bu düzəlişlər Dağlıq Qarabağın erməni əhalisinin təhlükəsizliyi məsələsinə aiddir.

Minsk qrupu sədrinin fikrincə, hazırda atəşin dayandırılmasına dair əldə olunmuş sazişi möhkəmlətmək, eyni zamanda münaqişə zonasında vəziyyətin indiki kimi qalmasına yol verməmək vacibdir. Onun əqidəsincə, sülh prosesinin dönməzliyini təmin edən tədbirlər hazırlanması vaxtı gəlib çatmışdır. Bütün bunlar müvafiq sazişdə əksini tapmalıdır. Yan Eliassonun rəyincə, Dağlıq Qarabağ üstündə altı illik silahlı münaqişənin doğurduğu bütün mürəkkəb məsələləri saziş imzalandıqdan iki həftə sonra həll etmək mümkündür. Lakin hazırlıq işi o dərəcədə dəqiq və məharətlə aparılmalıdır ki, vasitəçilik missiyası, diplomatın təbirincə desək, “qapalı vəziyyətə” düşməsin.

Minsk qrupunun başçısı bildirmişdir ki, o, regiona indiki səfərində burada ATƏM-in qüvvələrinin yerləşdirilməsi ilə bağlı məsələləri, habelə işğal olunmuş ərazilərdən qoşunların tamamilə çıxarılmasına və təhlükəsizlik üçün təminat yaradılmasına yönəldilmiş sonrakı tədbirləri müzakirə etmək niyyətindədir. Onun dediyinə görə, bu, problemin hərtərəfli şəkildə həllinə həmçinin çalışan Rusiyanın səylərinə doğru körpü ola bilər.

Heydər Əliyev problemin həlli sahəsində Minsk qrupunun fəaliyyətini müsbət qiymətləndirərək, bir daha təsdiq etmişdir ki, Azərbaycan münaqişənin ATƏM çərçivəsində aradan qaldırılmasına tərəfdar olaraq qalır. Bunu respublika rəhbərliyi dəfələrlə bəyan etmişdir. O bildirmişdir: Azərbaycan tərəfi buna həmişə kömək etmiş və bundan sonra da kömək edəcəkdir ki, ATƏM və onun Minsk qrupu sülhyaratma prosesində fəal rol oynasın. Bununla bərabər nəzərə çarpdırılmışdır ki, əks tərəf - Ermənistan buna hər cür əngəllər törədərək, ikili mövqe tutur, ATƏM barəsində qeyri-səmimilik nümayiş etdirir. Bununla əlaqədar Heydər Əliyev diplomatın diqqətini qonşu respublika rəhbərliyinin münaqişənin aradan qaldırılması sahəsində Minsk qrupunun səylərinin pozulmasına yönəldilmiş bəzi əməllərinə cəlb etmişdir.

Azərbaycan Prezidenti Minsk qrupunun hazırladığı nizamasalma planı layihəsinin bəzi məqamlarını aydınlaşdırmaq barədə Ermənistan tərəfinin ATƏM-ə qarşı irəli sürdüyü tələblərdən təəccübləndiyini bildirmişdir. Həmin tələblər Dağlıq Qarabağın erməni əhalisinin təhlükəsizliyi məsələlərinə aiddir. Halbuki burada, Heydər Əliyevin fikrincə, aydın olmayan heç nə yoxdur. Azərbaycan rəhbərliyi Dağlıq Qarabağ ermənilərinin təhlükəsizliyinə təminat verildiyini dəfələrlə bildirmişdir. Onların təhlükəsizliyi beynəlxalq müşahidəçilər və sülhyaratma qüvvələri bölgəyə gətirilən kimi öz-özünə təmin olunur.

Azərbaycan dövlətinin başçısı İsveç diplomatından təkidlə xahiş etmişdir ki, hərtərəfli siyasi sazişin tezliklə hazırlanmasına yönəldilmiş səmərəli tədbirlər görsün. Elə tədbirlər ki, bunlar Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin aradan qaldırılması ilə bağlı məsələlərin bütün kompleksinin həllini təmin edərdi. O, Yan Eliassonu həmçinin buna çağırmışdır ki, səyləri atəş dayandırıldıqdan sonra növbəti addımlar atılması üzərində cəmləşdirsin. Çünki indiki vəziyyətin saxlanması, Heydər Əliyevin fikrincə, Ermənistan silahlı birləşmələri tərəfindən Azərbaycan torpaqlarının işğalının saxlanmasına bərabərdir. Nəzərə çarpdırılmışdır ki, ərazisinin 20 faizi işğal edilən və bir milyon nəfərdən çox qaçqını olan Azərbaycan bu cür vəziyyətlə daha barışa bilməz. Ermənistana nisbətən Azərbaycan müqayisə ediləbilməz dərəcədə daha böyük məhrumiyyətlərə məruz qalmışdır. Buna görə də Azərbaycan tərəfi münaqişənin tez bir zamanda aradan qaldırılmasına çalışır, lakin bir şərtlə ki, Ermənistan silahlı birləşmələri işğal edilmiş bütün ərazilərdən tamamilə çıxarılmalıdır.

Respublikanın rəhbəri Minsk qrupunun sədrinə İstanbulda keçirdiyi görüşlər və ötən həftənin sonunda Rusiyanın müdafiə naziri Pavel Qraçov ilə apardığı danışıqlar barəsində ətraflı məlumat vermişdir. O, həmin danışıqları səmərəli danışıqlar kimi qiymətləndirmişdi. Heydər Əliyev bildirmişdir: Azərbaycan tərəfi altı illik qarşıdurmya son qoyulmasında əməli nəticələrə nail olmaq üçün hər şey edir.

Görüşdə Azərbaycan Ali Sovetinin sədri Rəsul Quliyev, dövlət müşavirləri Vəfa Quluzadə və Nurəddin Sadıqov, xarici işlər naziri Həsən Həsənov və müdafiə naziri Məmmədrəfi Məmmədov iştirak etmişlər.

X X X
Elə dünən ATƏM-in Minsk qrupunun sədri ilə Azərbaycanın xarici işlər naziri Həsən Həsənov arasında görüş olmuşdur. Respublikanın xarici siyasət idarəsi mətbuat mərkəzinin məlumatına görə, söhbət zamanı Azərbaycan tərəfi Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin aradan qaldırılması sahəsində Minsk qrupunun və şəxsən onun sədrinin səylərini yüksək qiymətləndirmiş, eyni zamanda qeyd etmişdir ki, bu səyləri daha da gücləndirmək lazımdır. Xarici siyasət idarəsinin başçısı münaqişənin dinc yolla həlli şərtlərindən danışarkən bildirmişdir ki, bu məsələdə Azərbaycanın mövqeyi dəyişməz qalır: Azərbaycanın işğal olunmuş bütün əraziləri azad edilməli, qaçqınlar isə öz daimi yaşayış yerlərinə qayıtmalıdırlar.

Mətbuat mərkəzinin məlumatına görə, respublikanın xarici işlər naziri nəzərə çarpdırmışdır ki, Azərbaycan münaqişənin aradan qaldırılması üçün ATƏM-in Minsk qrupunun yollar axtardığını və ayrılıqda hər hansı bir dövlətin vasitəçiliyini alqışlayır və onlarla sıx əməkdaşlığa hazırdır.

Yan Eliasson ATƏM-in prinsiplərinə Azərbaycanın tərəfdar olduğunu vurğulayaraq qeyd etmişdir ki, Minsk qrupu respublikanın bu mövqeyini yüksək qiymətləndirir. Onun fikrincə, bölgəyə indiki səfərin gedişindən konkret nəticələrə nail olmaq üçün əlverişli şərait yaranmışdır.

Elə dünən axşam İsveç diplomatı Ermənistan rəhbərliyi ilə məsləhətləşmələri davam etdirmək üçün Yerevana yola düşmüşdür. Gözlənildiyinə görə, iyunun 18-də o, danışıqları davam etdirmək üçün Bakıya qayıdacaqdır.

Aslan Aslanov

AZƏRTAC-ın müxbiri 

Xəbəri sosial şəbəkələrdə paylaşın

Bizi sosial şəbəkələrdə izləyin

Yunanıstanda anomal istilər səbəbindən açıq havada işləmək qadağan edilib

Zelenski Ukrayna parlamentinə xainlərin dövlət mükafatlarından məhrum olunmasına dair qanun layihəsini təqdim edib

DGK “Union Logistics”yə məxsus yük nəqliyyat vasitələri ilə bağlı yayılan məlumatlara aydınlıq gətirib

Türkiyə XİN Omanda məscidə edilən silahlı hücumla bağlı açıqlama verib

Hakim “Gürcü Arzusu” və “Xalqın gücü” partiyaları parlament seçkilərində vahid siyahı ilə iştirak edəcəklər

Çempionlar Liqası: “Qarabağ”ın II təsnifat mərhələsindəki rəqibi məlum olub

Seçmə mərhələ: Azərbaycan millisi sonuncu oyununda İsveçrəyə məğlub olub

Seçenov Universitetinin Bakı filialının Tədris-Simulyasiya Mərkəzi yeni avadanlıqlarla təmin ediləcək

Azərbaycan badmintonçuları beynəlxalq turnirdə bürünc medal qazanıblar

Məhkəmə ermənipərəst senator Bob Menendezin təqsirli olması ilə bağlı qərar çıxarıb

Türkiyə milli mülki aviasiyasının banisi Vecihi Hürkuşun xatirəsini yad edir

Seçenov Universitetinin Bakı filialında yeni tədris istiqamətləri açılacaq

Gürcüstan bu il turizmdən 4,5 milyard dollar gəlir götürəcəyini gözləyir

Pyotr Qlıboçko Seçenov Universitetinin Bakı filialında gənc mütəxəssislərin akkreditasiyasında iştirak edib

“Fənərbağça” Türkiyə millisinin üzvlərini transfer edib

Stokholmda kaustik turşusundan istifadə etməklə soyğunçuluq hallarının sayı artmaqdadır

İtaliya Baş nazirinin müavini G7 toplantısında Bakıda keçiriləcək COP29-dan danışıb

“Fənərbağça” fransalı futbolçunu icarəyə götürüb

Azərbaycan stolüstü tennisçiləri Avropa çempionatında Ermənistan komandasına qalib gəliblər

Özbəkistan şəhərlər üçün ekoloji ustad planları hazırlayır

Azərbaycan və Belarus arasında hərbi-texniki sahədə əlaqələrin inkişaf perspektivləri müzakirə edilib

Xüsusi Məktəbin kursantlarının azad edilmiş ərazilərə ekskursiyası təşkil olunub

Bugünkü hərracda dövlət əmlakı olan 18 nəqliyyat vasitəsi satılıb

® “Nar” qəbul imtahanlarının bitməsi münasibətilə abituriyentləri təbrik edir

Müdafiə Nazirliyinin rəhbər heyəti Qazaxıstanın hərbi gəmilərindən birini ziyarət edib VİDEO

Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın “Su şəbəkəsinə qoşulma” işçi qrupunun növbəti iclası keçirilib

Birinci yarımildə Qarabağa 2 milyard manata yaxın vəsait yönəldilib

Azərbaycan Cüdo Federasiyası Milli Mətbuat Gününə həsr olunmuş tədbir keçirib

Mingəçevirdə şəhərdaxili avtobus marşrutları müsabiqəyə çıxarılır

Qubada TDT Rəqəmsal Aqro Data Platformasının yaradılması ilə bağlı iclası keçirilir

İcmal büdcədə 6 milyard manatdan çox profisit yaranıb

Aşura günündə Bərdədə 95 nəfər könüllü qan verib

Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunda qanvermə aksiyası keçirilib  YENİLƏNİB

Azərbaycan və Gürcüstan arasında cüdo üzrə birgə liqa təşkil ediləcək

AMEA-nın 80 illik yubileyinə hazırlıq – müşavirə

Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının nümayəndəsi məcburi köçkünlərin doğma yurdlarına qayıtmaları üçün aparılan işlər barədə məlumatlandırılıb

Nəsimi rayonunun bəzi hissəsində qaz təchizatında fasilə yaranacaq

Azərbaycan Cüdo Federasiyası yeni strategiyasını təqdim edib

Bu ilin birinci yarımilində xarici dövlət borcu 5,3 milyard dollar təşkil edib

“New York Times” XXI əsrin ən yaxşı 100 kitabının siyahısını açıqlayıb

Azərbaycanda cüdoçuların sayı artıb

Dövlət büdcəsinin xərcləri proqnozu üstələyib

İtaliya ilə Orta Dəhlizin inkişafı və bu çərçivədə əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə edilib

Faktiki hava: Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın maksimal temperaturu 34° isti olub

Milli Mətbuat Günü ərəfəsində “Media və uşaq hüquqları” dərs vəsaitinin təqdimatı olub

Hövsandakı istirahət mərkəzində tullantı yerlərinin müəyyənləşmədiyi aşkarlanıb

Vətəndaşları aldadaraq pulunu mənimsəməkdə təqsirləndirilən şəxslər barədə cinayət işi məhkəməyə göndərilib

Oksford Universitetində tələbələr СОР29-u modelləşdiriblər

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi Palatasının növbəti iclası keçirilib

Qazaxıstanda fəaliyyət göstərən diaspor nümayəndələri ilə Dövlət Komitəsində görüş keçirilib

Mətbuat prospektində nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq

Kibertəhlükəsizlikdə süni intellekt texnologiyalarının tətbiqi aspektlərinə dair müzakirələr aparılıb

Bu ilin altı ayında dövlət büdcəsinin gəlirləri 18,8 milyard manat təşkil edib

® “Kapital Bank”la rəqəmsal transformasiya və süni intellektin gələcəyi: Nəriman Əsədovla müsahibə

“Qarabağ” komandası Xorvatiya futbolçularına qalib gəlib

Milli Məclisə seçkilərdə ödənişsiz seçkiqabağı təşviqat aparılacaq media subyektləri müəyyənləşib

Dövlət Komitəsində vətəndaşların müraciətləri dinlənilib

Kamran İmanov reklamlarda müəlliflik hüququnun qorunmasına münasibət bildirib

AMEA rəhbəri Seysmoloji Monitorinq Mərkəzində aparılan işlərlə tanış olub

Tacikistan prokurorluğunun nümayəndə heyəti ölkəmizdə səfərdədir

Səhiyyə Nazirliyi: Aşura günü könüllü qanvermə aksiyalarında 1040 litr qan tədarük olunub YENİLƏNİB VİDEO

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib

Türkiyəli nazir: Avropaya qaz tədarükünü artırmaq istiqamətində SOCAR ilə birgə işləyirik

Qəbələdə 8,6 milyon manatlıq sənaye məhsulu ixrac olunub

Gəncədə psixonevroloji sosial xidmət müəssisəsinin sakinləri arasında futbol yarışı təşkil edilib

Bakı Şəhər Prokurorluğunda ilin birinci yarısına həsr olunmuş əməliyyat müşavirəsi keçirilib

® “Bakcell” tətbiqində süni intellekt dəstəkli “Tarif Məsləhətçisi”ni təqdim edib

Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsi paytaxt və bölgələrdə silsilə əməliyyatlar keçirib VİDEO

Ağcabədidə nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qismən məhdudlaşdırılacaq

Boliviya hökuməti nəhəng təbii qaz yatağının aşkarlandığını elan edib

“Şəhid adının əbədiləşdirilməsi və şəhid ailələrinə edilən güzəştlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2024-cü il 28 iyun tarixli 1199-VIQD nömrəli Qanununun tətbiqi və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 25 iyun tarixli 1380 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Şəhid ailələri üzvlərinin, müharibə ilə əlaqədar xəsarət almış hərbi qulluqçuların və əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərin müraciətləri üzrə vahid əlaqələndirmə mərkəzlərində göstərilən xidmətlərin və həmin xidmətləri göstərən dövlət orqanlarının (qurumlarının) siyahısı”nda dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

AzMİU-nun müəllimi Böyük Britaniyada keçirilən konqresdə çıxış edib

Naxçıvanda keçirilən könüllü qanvermə aksiyasında 359 nəfər iştirak edib

İçməli suyun ən bahalı olduğu ölkələrin reytinqi açıqlanıb

“Şəhid adının əbədiləşdirilməsi və şəhid ailələrinə edilən güzəştlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Mətbuat Şurası “Azərbaycan media landşaftı üzrə məlumat bazası” layihəsi üzrə ilk toplantısını keçirib

“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2024-cü il 31 may tarixli 1166-VIQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli 435 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Şəki taxılçıları zəmilərdən 150 min tondan çox məhsul yığıblar

“Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2024-cü il 31 may tarixli 1168-VIQD nömrəli Qanununun tətbiqi və bununla əlaqədar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bəzi fərmanlarında dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Xidmət rəisi: Bu yay isti günlərin bir qədər davamlı olacağı ehtimal edilir

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Siyəzəndə yük qatarının vaqonları relsdən çıxaraq aşıb

“Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2024-cü il 25 iyun tarixli 1187-VIQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 7 fevral tarixli 192 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

“Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanunu

DİM ümumi təhsil müəssisələrinin rəhbərlərinə müraciət edib

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 26 iyun tarixli 148 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Kiçik və orta biznes evlərində mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinə göstərilən xidmətlərin siyahısı”nda dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Yakutiyada təbii yanğınların sahəsi 936 min hektarı keçib

“Lisenziyalar və icazələr haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il 24 oktyabr tarixli 1007-VIQD nömrəli Qanununun icrası ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunlarında dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Şahtaxtı arxeoloji abidələr kompleksində tədqiqatlar aparılıb

“Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsində, “Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında”, “İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında” və “Fərdi məlumatlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2024-cü il 28 iyun tarixli 1193-VIQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 19 iyun tarixli 729 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsində, “Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında”, “İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında” və “Fərdi məlumatlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Azərbaycan-İsrail enerji əməkdaşlığı müzakirə edilib

İqtisadiyyat nazirinin vətəndaşlarla görüşünün vaxtı dəyişdirilib

Qazaxıstan qaz hasilatını artırır

Siciliya adasındakı Etna vulkanı yenidən fəallaşıb

Qeyri-neft-qaz sektorundan vergi daxilolmaları 13 faiz artıb

Ekspert: Xarici ölkədə təhsil almaq istəyənlər diqqətli olmalıdır

Muxtar respublikada vergi daxilolmaları üzrə 28 faizlik artım qeydə alınıb