Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi

ELM VƏ TƏHSİL

Qərbi Azərbaycan kəndləri - Avşar

Qərbi Azərbaycan kəndləri - Avşar

Bakı, 21 noyabr, AZƏRTAC

Qərbi Azərbaycan İcmasının sədri, Milli Məclisin deputatı Əziz Ələkbərli Qərbi Azərbaycan kəndləri ilə bağlı araşdırmalar aparıb. AZƏRTAC Əziz Ələkbərlinin “Qərbi Azərbaycan kəndləri” seriyasından növbəti yazısını təqdim edir.

Avşar kəndi Vedibasar mahalının aran hissəsində, Ağrıdağ vadisində, Böyük Vedi qəsəbəsindən 12 kilometr cənub-qərbdə, Vedi çayından ayrılan su arxının və İrəvan-Naxçıvan avtomobil yolunun (keçmişdə Poçt yolu və ya Padşah yolu da deyiblər) üstündə, İrəvan-Naxçıvan-Bakı dəmiryol xəttinin kənarında, dəniz səviyyəsindən 847 metr yüksəklikdə yerləşir.

1919-cu ilə qədər kənddə ancaq azərbaycanlılar yaşamış, 1922-1988-ci illərdə isə azərbaycanlılarla ermənilərin yanaşı yaşadığı qarışıq kənd olub.

“İrəvan əyalətinin müfəssəl dəftəri”ndə (1590) İrəvan qəzasının Vedi nahiyəsində Avşar kəndi kimi qeydə alınıb. “İrəvan əyalətinin icmal dəftəri”ndə (1728) isə Əfşar Gelevan kəndi kimi qeydə alınıb.

1728-ci ilə aid “dəftər”in “Zeamət və timarlar” bölməsində kəndin Əli İbrahim oğlu adlı şəxsin timarı (süvari hərbçilərə verilən torpaq sahəsi) olduğu göstərilib.

Sonrakı dövrlərə aid statistik məlumatlarda (1832, 1873, 1886 və s.) kəndin adı yenidən Avşar kimi qeydə alınıb.

Kəndin adı qədim türk tayfalarından olan Qayı türklərinin əfşar//avşar qolunun adından götürülüb. Əfşarlar isə IX əsrədək Qıpçaq çöllərində yaşamış, sonra səlcuqlarla birlikdə Azərbaycana və Kiçik Asiyaya gələrək orada məskunlaşmışlar. Qızılbaş tayfa birliyinə daxil olan əfşarlar Səfəvilər dövlətinin yaranmasında fəal iştirak etmiş, bu dövlətin əsas dayaqlarından olmuşlar. Səfəvi qorçubaşılarının çoxunun əfşar əmirlərindən olduğu məlumdur. Səfəvilər dövründə əfşarlara Çuxur-Sakat ərazisində yaşamaq üçün torpaq sahələri ayrılıb.

Hazırda Azərbaycan Respublikası, Qərbi Azərbaycan, Cənubi Azərbaycan və Türkiyə ərazilərində əfşar//avşar adı ilə çoxlu kəndlər və digər toponimlər var. F.Sumər Türkiyədə afşar//əfşar adı ilə bağlı olan 86 kənd qeydə alıb.

Vedibasarda Avşar və Əfşaryerli kəndləri ilə yanaşı, Əyricə yaylağında Afşar obası oronimi də olub. Ağcabədi rayonundakı Ofşar, Qafan rayonundakı Əfsərli, Şərur rayonundakı Əfşar toponimik adları və Abşeron sözü də əfşar etnosunun adı ilə bağlıdır.

İranın türkdilli əhalisi içərisində əfşarlar çoxluq təşkil edir. Səfəvilər dövlətinə qədər onlar Azərbaycanda yaşamış, sonralar İranın hər yerinə yayılmışlar. Buna görə də əfşar etnonimi ilə bağlı toponimlər (Əfşar, Əfşarcıq, Əfşaran, Teleəfşar, Əfşarlı, Qavavşar, Çəmənəfşar) hazırda İranın əksər bölgələrində mövcuddur.

Əfşar tayfasının ən böyük şəxsiyyəti Nadir şah Əfşar olub, onun fatehlik və köçürmə siyasəti nəticəsində əfşarların xeyli hissəsi Əfqanıstan və Hindistana köçürülüb. İranda əfşarlar daha çox Səlmas, Urmiya, Təbriz, Qəzvin, Sultaniyyə, Qum və Kaşanda yaşayırlar. İranın cənubunda Qoşay elinin tərkibində əfşarlara məxsus bulverdi, əfşar, kirmani, qırxlı (Nadir Şah Əfşar həmin qırxlı tirəsindən idi), imirli, qasımlı, arıxlı, qumlu və ya qutulu və s. tirələri yaşayırlar. Əfqanıstanda isə əfşarlar Qabil və Qəndəhar şəhərlərinin ətrafında məskunlaşıblar.

Vedibasar mahalındakı Avşar kəndinin Nadir şah Əfşarın hakimiyyəti illərində (1736-1747) buraya köçürülmüş əfşar tayfasının nümayəndələri tərəfindən salınması fikri kökündən səhvdir. Hələ 1590-cı ildə burada Avşar adında kəndin mövcudluğu bu qədim türk tayfasının Vedibasar ərazisində çox-çox əvvəllərdən məskunlaşdığını sübut edən ciddi faktdır. Ehtimala görə, kənd Səfəvilərin bu ərazilərə ilk yürüşləri zamanı salınıb.

Avşar adının mənasına gəldikdə isə Fəzlullah Rəşidəddinin (XIV əsr) “Oğuznamə”sinə görə, Avşar - Oğuz xanın fəxri “bozok” titulu verdiyi üç oğlundan biri olan Ulduz xanın oğlunun adıdır.

Mahmud Kaşğari (XI əsr) isə oğuzların 22 boydan ibarət olduğunu və altıncı boyun əfşar adlandığını göstərir.

Sözün mənası “çevik və vəhşi heyvan ovuna həvəsli“ anlamındadır. Linqvistik baxımdan təhlil etdikdə aydın olur ki, Avşar//Ofşar sözü av-çı-ar komponentlərindən ibarətdir. Av//ov lekseminə sənət, peşə bildirən -çı şəkilçisi artırılaraq avçı//ovçu peşəsi ilə məşğul olan tayfanın adı əmələ gəlib. -çı şəkilçisi türk dillərində peşə, məşğuliyyət mənasını ifadə edir: avçı (türk), avjı (qaqauz), avçu (qumuk), avşı (qazax), avçı (tatar), avsı (başqırd), ovçı (uyğur), ovçu (azər) və s. Rus dilindəki ovçarka//ov-çar (ov iti) sözü də həmin kökdəndir.

Əlimizdə olan 1832-ci il siyahıyaalmasına görə Vedi nahiyəsinin Avşar kəndində 13 ailədə 80 nəfər (42 kişi, 38 qadın) yaşayıb. Kənd müsəlman-türk kəndi olub.

1873-cü ildə kənddə ailələrin sayı 115-ə, əhalinin sayı 886 nəfərə (500 kişi, 386 qadın) çatıb. Həmin siyahıyaalmada kənddə bir məscid də qeydə alınıb.

1886-cı ildə bu statistika 149 ailədə 1059 nəfər (542 kişi, 517 qadın) şəklində dəyişib. Yenə də kənd əhalisinin hamılıqla “tatar” (türk) olduğu göstərilib. Kənd iqtisadiyyatının əsasında əkinçilik və heyvandarlıq dayanıb. Əhali mal-qaranı Ağxaraba-ağıl qışlağında saxlayıb, yayda isə Əyricə yaylağına qaldırıb. Burada Avşar kəndinin Tikanlıyurd, Çarküsyurd, Çökəkyurd, Düzyurd, Dikyurd adlı yurd yerləri olub.

Avşar kəndində 1897-ci ildə 1166 nəfər, 1905-ci ildə 1094 nəfər, 1914-cü ildə 1107 nəfər azərbaycanlı qeydə alınıb.

1918-1920-ci illərdə Vedibasar mahalının başqa kəndləri kimi, Avşar kəndi də erməni daşnaklarının vəhşi hücumlarına məruz qalıb. Erməni təcavüzünə bir ildən çox mərdliklə sinə gərən avşarlılar sonra kəndi tərk etməyə məcbur olublar. Həmin hadisələr zamanı kəndin dinc əhalisinin çox hissəsi ermənilər tərəfindən ətlə yetirilib.

Vedibasar sovetləşəndən sonra qaçqın avşarlılar kəndlərinə dönüblər. Bu vaxt artıq kənddə Türkiyənin Van bölgəsindən qaçıb gəlmiş ilk erməni ailələri yerləşdirilmişdi. Geri dönən 420 azərbaycanlı avşarlılar bundan sonra ermənilərlə yanaşı yaşamağa məcbur olublar.

1926-cı ildə kənddə 533 nəfər azərbaycanlı, 317 nəfər erməni, 1931-ci ildə isə 608 nəfər azərbaycanlı, 327 nəfər erməni yaşayırdı. 1930-cu illərdə İrəvanın erməni rəhbərliyi Avşar kəndində bu respublikanın Qarakilsə (Sisiyan), Yelenovka (Sevan), Qaranlıq və Basarkeçər (Vardenis) dağ rayonlarından köçürülüb gətirilmiş xeyli erməni yerləşdirir və bu süni artımla 1939-cu ildə kənd əhalisinin ümumi sayı 1359 nəfərə çatdırılır. 1946-1947-ci illərdə kənddə Türkiyə və İrandan gətirilmiş yeni erməni ailələri yerləşdirilir.

1951-ci il aprel ayının 17-də Avşar kəndinin bütün azərbaycanlı əhalisi zorla Azərbaycana köçürülür. Həmin vaxt Avşar kəndində 260 ev azərbaycanlı, cəmi 50 ev erməni yaşayırdı. Uç gün sonra qatar deportasiya olunanları Yevlax stansiyasına gətirib çıxarır. Burada onları Salyan, Əli Bayramlı (indiki Şirvan), Şəmkir, Ağcabədi, Şəki, Sabirabad arasında bölüşdürürlər. İ.Stalinin ölümündən sonra yaranmış siyasi vəziyyətdən istifadə edən 10 avşarlı ailəsi 1954-cü ilin martında geriyə – doğma kəndlərinə qayıdır. Lakin ermənilər istəklərinə nail olmuş, kəndi erməniləşdirmişdilər. Həmin azərbaycanlı ailələr erməni təzyiq və təqiblərinə dözməyərək 1970-ci ildə yenidən Azərbaycana üz tutur, bu dəfə Şəki rayonunun Pyotr Babayev adına üzümçülük sovxozunda - Üzümlü kəndində məskunlaşırlar.

Ən çox avşarlı isə Ağcabədi rayonunun Hacıbədəlli kəndində yaşayır. Vaxtilə buraya 100 avşarlı ailəsi köçürülmüşdü.

Vedi rayonunun Avşar kəndində yaşamaqda davam edən bir neçə azərbaycanlı ailəsi isə 1988-ci ildə Azərbaycana qovuldular. Bu gün avşarlılar Azərbaycanın, demək olar, əksər bölgələrində, daha çox Ağcabədi, Bərdə, Şəki, Şəmkir, Əli Bayramlı, Abşeron və başqa rayonlarında yaşayırlar.

* * *

Avşar Vedibasar mahalı ərazisində tanınmış şəxsiyyətləri ilə seçilən kəndlərdən biri olub. Məsələn, avşarlı Məşədi Cavad uzun illər Vedibasara qlavalıq edib.

1918-1921-ci illərdə isə Avşar kəndindən bir çox igidlər Abbasqulu bəy Şadlinskinin dəstəsində ermənilərə qarşı mərdliklə vuruşublar. Onlardan Şükür Kəlba Əsgər oğlu Əsgərovun, Süleyman Əsgər oğlu İsmayılovun, Məhəmməd Hümbət oğlu Kərimovun, Musa Rəhim oğlu Əliyevin adları bu gün də yaddaşlardan silinməyib.

Avşar kəndi sovet dövründə də Vedi rayonu ərazisində ən böyük azərbaycanlı kəndlərindən olub. Ötən əsrin 40-cı illərində rayon ərazisində mövcud olan cəmi iki azərbaycanlı orta məktəbindən biri məhz bu kənddə yerləşirdi. Yaxın kəndlərin şagirdləri 9-10-cu sinifləri bu məktəbdə oxuyurdular.

Kəndin tayfa adları və toponimləri

Avşar kəndində hər tayfanın öz məhəlləsi olduğu üçün tayfa və məhəllə adları çox vaxt üst-üstə düşürdü: Qaracallar məhəlləsi, Ağasıllar məhəlləsi, Gülatan məhəlləsi, Zallar məhəlləsi, Dəlləklər, Ağamalı uşağı və s.

Xəbəri sosial şəbəkələrdə paylaşın

Bizi sosial şəbəkələrdə izləyin

Qoa Danyel: Yeni Kaledoniyanın müstəqilliyi uğrunda mübarizəmizi davam edəcəyik

Azərbaycan Tbilisidə keçiriləcək ənənəvi qış xeyriyyə yarmarkasında iştirak edəcək

Meksika mətbuatında Qərb KİV-lərinin ikili standartlarından bəhs edilib

Yaponiya mühəndisləri məlumatların ötürülməsində rekord sürətə nail olublar

Azərbaycan Moda Həftəsi möhtəşəm moda nümayişi ilə başa çatıb

“Time” jurnalı: Lionel Messi 2023-cü ilin idmançısı seçilib

Azərbaycan Prezidentinin dekolonizasiya ilə bağlı Bakıda keçirilən konfransın iştirakçılarına müraciəti BMT-nin rəsmi sənədi kimi yayılıb

BMT: “Taxıl sazişi”nin bərpası istiqamətində işlər davam etdirilir

Güləş üzrə “Təhsil” turnirində ilk günün qalibləri müəyyənləşib

Yüksək Liqa: “Azərreyl” və “Murov Az Terminal” komandaları qələbə qazanıblar

Moskvada Azərbaycanın və İranın xarici işlər nazirlərinin görüşü olub YENİLƏNİB

AMEA-nın prezidenti Türkiyə Elmlər Akademiyasında çıxış edib

Naxçıvanda “Tibb və əczaçılıq biznesinin inkişafı” forumu keçirilib

Prezidentin köməkçiləri və nazirlər STEAM Azərbaycan Festivalında

Azərbaycan XİN Aİ Komissiyasının vitse-prezidenti Cozep Borrelin qərəzli fikirlərini şərh edib

Ceyhun Bayramov: Xəzərin hüququ statusuna dair konvensiyanın ratifikasiyası Moskva görüşünün əsas mövzularından idi VİDEO

Azərbaycan Mətbuat Şurasının AZƏRTAC-ın əməkdaşının jurnalist fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması ilə bağlı bəyanatı

Bakıdakı Rus evində Fyodor Tütçevin 220 illiyi qeyd olunub

Medianın İnkişafı Agentliyi AZƏRTAC-ın əməkdaşının “arzuolunmaz şəxs” qismində Yeni Kaledoniyadan çıxarılması ilə bağlı bəyanat yayıb

Ten Kristian: Fransanın Yeni Kaledoniyada hərbi baza yerləşdirməsinə razı deyilik VİDEO

Milli Məclisin plenar iclasında 22 məsələ müzakirə edilib

SOCAR “Neft və Qazın Dekarbonizasiyası Xartiyası”na qoşulub

Alessandro Biançi: Mədəni irsə qarşı vandallıq aktları yolverilməzdir

Penitensiar Xidmətdə qazilərlə görüş olub

Qərbi Azərbaycan xalçalarının Milli Xalça Muzeyində sərgisi açılıb

Azərbaycan dövlətinə qarşı növbəti uğursuz dezinformasiya əməli ifşa olundu

Neftçalada 10 yaşlı qızın ölümü ilə bağlı bəzi təfərrüatlar məlum olub

UNESCO: Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması üzrə Hökumətlərarası Komitənin 18-ci sessiyasında Azərbaycanın bəyanatı səsləndirilib

Azərbaycan Zəfər paradından sonra qələbə dastanı yazmaqda davam edir - RƏY

AZƏRTAC-ın jurnalistinin Yeni Kaledoniyadan əsassız deportasiyası ilə bağlı açıqlaması

Şamaxıda bələdiyyə sədri inzibati məsuliyyətə cəlb olunub

Parlamentdə hərbi qanunvericilikdə nəzərdə tutulan dəyişikliklərlə bağlı mətbuat konfransı keçirilib

Məlahət İbrahimqızı: Xalçanın hər ilməsində tarix və yaddaş yatır

Bakıda və Abşeron yarımadasında küləyin sürəti 26-32 metr/saniyəyədək güclənib

Şamaxıda “BMW” markalı avtomobil aşıb, üç nəfər ölüb VİDEO

Bakıda yeddi gürcü rəssamın “Ekinoks” adlı qrup sərgisi açılacaq

PISA tədqiqatının 2022-ci il üzrə nəticələri açıqlanıb

YARAT-da növbəti sərgi - Yoxlanılıb, mina yoxdur!

“Soyuq əllər, isti ürək”: Xeyriyyə yarmarkası 10-cu ilində - FOTOREPORTAJ

İngiltərədə azərbaycanlı mütəxəssislərin və iş adamlarının birinci forumu keçirilib

Türkiyə Qəzzadan daha 68 nəfəri təxliyə edib

Milli Məclisin növbəti iclasının gündəliyi açıqlanıb

CEPEJ-in iclasında Azərbaycanın məhkəmə-hüquq sistemində aparılmış islahatlar haqqında məlumat verilib

Təqaüd proqramının müsahibə mərhələsinə dəvət olunacaq qızların adları açıqlanıb

Özbəkistan parlamentinin nümayəndə heyəti Füzuli şəhərinə səfər edib

BDU-da Beynəlxalq Könüllülər Gününə həsr olunmuş konsert proqramı

“Yüksəliş” müsabiqəsinin qalibi tələbələrlə Mentorluq proqramı çərçivəsində görüşüb

BDU-da professor Ədibə Paşayevanın 80 illik yubileyinə həsr olunmuş konfrans

Baş prokuror Sumqayıtda 119 vətəndaşın müraciətini dinləyib

Rauf Məmmədov: Çətin olsa da, dünya çempionatında medal qazanmaq istəyirəm

Ermənistandan didərgin salınmış azərbaycanlıların geri qayıdışının təmin edilməsi mövzusunda beynəlxalq konfrans başa çatıb

“Sulfamid fraqmentli azometin törəmələrinin sintezi və bioloji fəallığının tədqiqi” - maarifləndirici seminar

“Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı” – konfrans

Çingiz Hüseynzadə: İdman Filmləri və Proqramları Milli Televiziya Festivalının iki ildən bir keçirilməsi planlaşdırılır

Gürcüstan və ABŞ rəsmiləri regional təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə ediblər

Otuz ölkəni təmsil edən xarici ekspertlər Zəngilanda bir araya gəliblər - YENİLƏNİB-2

® “Nar”dan “Dinlət” xidməti ilə tərzini paylaş

Banklarla birgə icra olunan layihə üzrə bu il 300-ə yaxın işsiz şəxs üçün kiçik bizneslər yaradılıb

“Apple” şirkəti iPhone istehsalını dayandırıb

® “Azercell” Taksit layihəsini təqdim edir

USAID yardım, yoxsa kəşfiyyat təşkilatıdır? - ARAŞDIRMA

Qanunsuz yolla ölkəyə qızıl külçə gətirilməsinin qarşısı alınıb

“SABAH” qrupları layihəsi çərçivəsində işə yeni qəbul edilmiş müəllim heyətinə təlimlər keçirilib

Nigeriya prezidenti 85 nəfərin ölümünə səbəb olan PUA zərbəsini “bədbəxt hadisə” adlandırıb

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin heyəti üçün təşkil olunmuş təlimlər başa çatıb

Fransa Ermənistanı silahlandırmaqda davam edir

Əlcəzairli professor: Qərbi Azərbaycanda törədilən hadisələr insanlıq tarixində utancverici səhifədir

Şəkidə Beynəlxalq elmi konfrans başa çatıb

İtaliyada bir ayda 881 nəfər koronavirusun qurbanı olub

Xəzərdə dalğanın hündürlüyü 2.5 metrə çatıb

Reyçel Rudolf: “Ağıllı kənd” konsepsiyası əla layihədir

İcma: Azərbaycan Qarabağ münaqişəsini həll edib və hansısa Aİ rəsmisinin fərqli mövqeyi heç nəyi dəyişmir

ADNSU-da Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfrans keçirilir

Yeni Kaledoniyada Fransaya qarşı etiraz yürüşü keçirilib VİDEO

Elektron tərəzilərin vahid monitorinq mərkəzi istifadəyə verilib

Aİ ölkələrində ərzaq qiymətləri yenidən bahalaşacaq

“Gender əsaslı zorakılığa qarşı 16 günlük fəallıq kampaniyası” - maarifləndirici tədbir

Kibertəhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı qrant layihəsinin icra vəziyyəti müzakirə olunub

Bakıda dəm qazının miqdarı 1.3 dəfə normadan yüksək olduğu müəyyən edilib

UNEC “QS dayanıqlılıq reytinqi 2024” üzrə Azərbaycanda birincidir

Deputat: 35 ildir doğulduğum torpaqlardan uzaq düşmüşəm

Dərmanların ekspertiza tarifləri müəyyənləşdirilib

Azərbaycan klublarının qış toplanışı: Kim harada hazırlaşacaq?

Bakıda Azərbaycan ilə İran hərbi dənizçiləri arasında əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub

1 və 2 nömrəli Ailə tipli kiçik qrup evlərinin və uşaq evi sosial xidmət müəssisələrinin Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyinin tabeliyinə verilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin QƏRARI

BMT 2024-cü ili “Dəvəkimilər İli” elan edib

Folklor İnstitutunun əməkdaşları Antalyada beynəlxalq konqresdə iştirak ediblər

Müdafiə naziri misirli həmkarı ilə görüşüb

Varşavada keçirilmiş beynəlxalq xeyriyyə bazarında Azərbaycan mətbəxi və məhsulları nümayiş olunub

İçməli suda PFAS: İsveçdə bələdiyyənin minlərlə sakini təzminat alacaq

Prezident Administrasiyasında Türkiyənin Ədalət və İnkişaf Partiyasının nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib

İtaliya azərbaycanlıların gözü ilə: Bolonya

İsrail ordusu Qəzzada yerüstü əməliyyat zamanı 80 hərbçisini itirib

Bağça müəllimlərinin işə qəbulu üzrə imtahan nəticələri açıqlanıb

Səttar Möhbalıyev yenidən Pan Avropa Regional Şurasının vitse-prezidenti seçilib

Cəlilabadda gənclər və yeniyetmələrə narkomaniyanın zərərli təsirləri barədə məlumat verilib

Bağdadda Azərbaycan-İraq biznes-forumu keçiriləcək

Görkəmli şair və dramaturq Hüseyn Cavidin xatirəsi anılıb

Qafqaz Albaniyası haqqında 3 dildə toplu nəşr olunub

Ötən ay Naxçıvanda 876 daşınmaz əmlak obyekti dövlət reyestrində qeydiyyata alınıb