Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi

MƏDƏNİYYƏT

Azərbaycan tarixində və mədəniyyətində dərin iz qoymuş,Şuşa mədəni mühitinin dahi bəstəkarı - Üzeyir Hacıbəyli

Bakı, 18 sentyabr, AZƏRTAC

Azərbaycanın tarixi mədəniyyət mərkəzi olan Şuşa tanınmış elm, maarif, musiqi və incəsənət xadimlərinin vətəni hesab edilir. XIX əsrin ikinci yarısında Şuşa şəhər əhalisinin sayı tanınmış alim və sənətkarlar da daxil olmaqla 25 minə çatmışdı. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının məlumatına görə, XIX əsrdə Şuşada 95 şair, 22 musiqişünas, 38 xanəndə, 19 xəttat, 16 nəqqaş, 12 nüsxəbənd, 5 astronom, 18 memar, 16 həkim, 42-yə qədər müəllim və s. olub. Bu böyük ziyalı təbəqəsi Şuşa şəhərini mədəniyyət mərkəzinə çevirməkdə, burada elmi, təhsili və mədəniyyəti inkişaf etdirməkdə çox böyük rol oynayıblar. Xurşidbanu Natəvan, Molla Pənah Vaqif, Mir Möhsün Nəvvab Qarabaği, Qasım bəy Zakir, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Süleyman Sani Axundov, Fatma xanım Kəminə, Nəcəf bəy Vəzirov, Yusif Vəzir Çəmənzəminli, Firudin bəy Köçərli, Mirzə Salah bəy Zöhrabbəyov, Mirzə Ələsgər Növrəs, Qəmər bəyim Şeyda, Səfərəli bəy Vəlibəyov, Cəlil bəy Bağdadbəyov, İsgəndər bəy Rüstəmbəyov, Cahangir bəy Zeynaloğlu, Kərim bəy Mehmandarov, Həmidə xanım Cavanşir, Həsənəli xan Qaradaği, Nəriman bəy Nərimanbəyli, Bədəl bəy Bədəlbəyli, Haşım bəy Vəzirov, Əhməd bəy Ağaoğlu, Ceyhun bəy Hacıbəyli və onlarla maarifçi, şair, dramaturq, publisist və ictimai xadimlərin həyatında Şuşa mühitinin mühüm rolu olub.

Bu fikirlər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Qarabağ İrsini Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri, beynəlxalq münasibətlər üzrə professor, siyasi elmlər doktoru Elçin Əhmədovun “Azərbaycan tarixində və mədəniyyətində dərin iz qoymuş, Şuşa mədəni mühitinin dahi bəstəkarı - Üzeyir Hacıbəyli” sərlövhəli məqaləsində yer alıb. AZƏRTAC məqaləni təqdim edir.

Şuşa XIX əsrin ikinci yarısından Azərbaycanın mədəni mərkəzə çevrilmiş, o cümlədən musiqi və bəstəkarlıq məktəbinin yüksəlişinə səbəb olmuşdur. Hacı Hüsü, Əbdülbaği Zülalov (Bülbülcan), Xarrat Qulu, Cabbar Qaryağdıoğlu, Məşədi Məmməd Fərzəliyev, Keçəçi oğlu Məhəmməd, Sadıqcan (Mirzə Sadıq), Məşədi Zeynal, Məşədi Cəmil Əmirov, İslam Abdullayev, Məcid Behbudov, Seyid Şuşinski, Xan Şuşinski, Qurban Pirimov, Bülbül, Rəşid Behbudov, Zülfü Adıgözəlov, Əhməd Ağdamski (Bədəlbəyli), Zülfüqar Hacıbəyov, Əfrasiyab Bədəlbəyli, Soltan Hacıbəyov, Niyazi, Əşrəf Abbasov, Fikrət Əmirov, Süleyman Ələsgərov, Vasif Adıgözəlov, Teymur Elçin, Mehdi Məmmədov, Zakir Bağırov, Çingiz Hacıbəyov, Şəmsi Bədəlbəyli Əbülfət Vəli, Məhluqə Sadıqova, Nəcibə Behbudova, Osman Hacıbəyov, Əbülfət Əliyev, Kərbəlayı Səfixan Qarabaği, Lətif Kərimov, Cəlal Qaryağdı, Toğrul Nərimanbəyov, Münəvvər Rzayeva, Əmir Hacıyev və bir çox başqaları Şuşanın yetirdiyi, eləcə də bütün Yaxın Şərqdə məşhur olan musiqişünas, bəstəkar, xanəndə, teatr xadimi, rəssam, heykəltəraş, memar və görkəmli sənətkarlardır.

Azərbaycan professional musiqi sənətinin və milli opera məktəbinin banisi - Üzeyir Hacıbəyli

Şuşa orada doğulmuş, şöhrətləri bütün dünyaya yayılmış bəstəkarların vətəni kimi də məşhurdur. Belə ki, Azərbaycan musiqi mədəniyyəti tarixində yeni bir mərhələnin yaranması milli opera məktəbinin banisi, musiqişünas, pedaqoq Üzeyir Hacıbəylinin adı ilə bağlıdır. Azərbaycan professional musiqi sənətinin və milli opera məktəbinin banisi Üzeyir Hacıbəyli 1885-ci ildə anadan olub, Şuşada böyüyüb və təhsil alıb, bir çox alətlərdə ifa etmək bacarığına da yiyələnib. O, Azərbaycan musiqi mədəniyyəti tarixində yeni istiqamət olan milli bəstəkarlıq məktəbinin əsasını qoyub. Üzeyir Hacıbəyli Azərbaycan musiqisi tarixində ilk opera, ilk musiqili komediya və bir sıra digər janrlarda, ilk nümunələrin yaradıcısı kimi tanınmış dahi bəstəkar, ilk azərbaycanlı folklorçu-bəstəkar, həmçinin ilk azərbaycanlı musiqişünas-alimdir. O, həm də publisist, felyetonçu və librettoçu-dramaturq, həmçinin Şərqdə ilk musiqili teatrın və ilk Konservatoriyanın yaradıcısı kimi Azərbaycan tarixində və mədəniyyətində dərin iz qoyub.

Üzeyir Hacıbəyli öz yaradıcılığında Qərb və Şərq musiqi üslublarını birləşdirərək, Azərbaycan xalq musiqisinin elementlərini klassik Avropa ənənələrinə uyğunlaşdırıb. Bu metoddan istifadə edərək o, 1908-ci ildə dahi Azərbaycan şairi Füzulinin eyni adlı poeması olan “Leyli və Məcnun” əsəri ilə təkcə Azərbaycanda deyil, bütün Şərqdə opera sənətinin əsasını qoymuşdur. Üzeyir Hacıbəyli 1909-1915-ci illərdə bir-birinin ardınca “Şeyx Sənan”, “Rüstəm və Söhrab”, “Şah Abbas və Xurşidbanu”, “Əsli və Kərəm”, “Harun və Leyli” muğam operalarını bəstələyib.

Onun “O olmasın, bu olsun”, “Ər və arvad”, “Arşın mal alan” musiqili komediyaları müxtəlif dillərə tərcümə edilmiş və xarici ölkələrdə sevilə-sevilə baxılan əsərlərdəndir. Üzeyir Hacıbəyli 1931-ci ildə Azərbaycanda ilk notlu çalğı alətləri orkestri təşkil etmiş və dirijoru da məhz özü olub. Dahi bəstəkarın ən tanınmış əsəri 1936-cı ildə yazılmış “Koroğlu” operası hesab edilir.

Ümumilikdə, o, 7 opera və 3 operetta yazıb. Bundan əlavə, Azərbaycan opera məktəbinin əsasını qoymuş Üzeyir Hacıbəyli “Sənsiz” və “Sevgili canan” kimi əsərlər yaradaraq, “romans-qəzəl” adlı kamera vokal musiqisinin yeni janrını da kəşf edib. Üzeyir Hacıbəylinin çoxşaxəli fəaliyyətinin bir istiqaməti də heç şübhəsiz, onun publisistik yaradıcılığı ilə bağlıdır. Onun “Azərbaycan”, “Kaspi”, “Həyat”, “İrşad”, “Tərəqqi”, “Həqiqət”, “İqbal”, “Yeni İqbal” qəzetlərində və “Molla Nəsrəddin” jurnalında 700-ə yayın məqalə, felyeton və satirik miniatürləri dərc olunub.

O, yazılarını bu imzalarla çap etdirirdi: “Hacıbəyli Üzeyir”, “Üzeyir”, Ü.Hacıbəyli”, “Behmənkəs”, “Lal uşaq”, “Bisavad”, “Musiqiçi”. Üzeyir Hacıbəyli “Ordan-burdan”, “O yan, bu yan” başlıqları altında olan felyetonlarına “Filankəs” imzası qoymuşdu. Onun mətbu fəaliyyətinin böyük dövrü məhz “Molla Nəsrəddin” jurnalı ilə bağlı olmuş, publisist yazılarını daha çox “Ordan-burdan” başlığı altında dərc etdirməklə xalqın problemlərini, xüsusən satiranın dili ilə geniş ictimaiyyətə çatdırmağa çalışıb.

Üzeyir Hacıbəylinin üç kitabı nəşr edilib: “Hesab məsələləri” (1908), “Türk-Rusi və Rusi-Türk lüğəti” (1907), “Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları”(1945). O, Qori Müəllimlər Seminariyasını bitirdikdən sonra 1904-cü ildə Cəbrayıl qəzasının Hadrut kəndinə müəllim təyin edilib, məktəbdə rus dili, hesab, tarix və musiqidən dərs demiş, ilk yazılarını məhz Cəbrayıl qəzasından “Kaspi” qəzetinə göndərib. 1905-ci ildə Bakıya gələrək Bibiheybət neft rayonunda fəhlələrin uşaqları üçün nəzərdə tutulan məktəbdə çalışıb.

1918-1920-ci illər ərzində Üzeyir Hacıbəyli kiçik qardaşı, ictimai xadim, yazıçı, jurnalist və tarixçi Ceyhun Hacıbəyli ilə birgə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulmasında fəal iştirak edib. O, “Azərbaycan” qəzetində ilk müstəqil dövlətimizin – Şərqdə demokratik respublika olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin fəaliyyətini geniş təbliğ edib. “İstiqlaliyyət”, “Vəzifəmiz nədir?”, “Cümhuriyyət”, “Parlament”, “Qarabağ haqqında”, “Ordumuz”, “Bir yaş”, “Bayrağımız sarsılmaz” və digər mühüm məqalələri dərc olunub. Üzeyir Hacıbəyli 1918-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himnini bəstələyib, sovet dövründə Azərbaycan SSR-in yeni himninin sözlərini və musiqisini yazıb.

O, sonrakı illərdə onun təşəbbüsü ilə yaradılan Bakı Musiqi Kollecinə rəhbərlik etmişdir. Azərbaycanın müasir peşəkar musiqi sənətinin banisi olmaqla yanaşı, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü (1945), professor (1940), Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının rektoru (1928-1929, 1939-1948), Azərbaycan SSR Bəstəkarlar İttifaqının sədri (1938-1948) olub. Onun Şuşada və Bakıda ev-muzeyləri açılıb, heykəlləri ucaldılıb. Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına (Bakı Musiqi Akademiyası), Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinə onun adı verilib. Hər il Azərbaycanda Üzeyir Hacıbəylinin anadan olduğu gün – 18 sentyabr Musiqi Günü kimi qeyd edilir. Onun bütün əsərləri çap olunub və UNESCO-nun qərarı ilə 100, 110, 120 illik yubileyi beynəlxalq miqyasda keçirilib.

Şuşanın əsl tarixi siması və memarlıq abidələri bərpa edilir

2020-ci il noyabrın 8-i Azərbaycan tarixinə ən şanlı gün kimi yazıldı. Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Ordusu tarixi, mədəni və strateji əhəmiyyətə malik, Qarabağın tacı olan Şuşa şəhərini işğalçılardan azad etdi. Bu, 44 gündə aparılan uğurlu əks-hücum əməliyyatları sırasında ən mühüm tarixi hadisə və böyük hərbi Qələbə oldu. Azərbaycanın hərbi-diplomatik uğurları, xüsusilə strateji əhəmiyyətli Şuşa şəhərinin azad edilməsi müharibənin sonrakı gedişinə, eləcə də taleyinə ciddi təsir göstərdi və hərb meydanında olduğu kimi, diplomatiya meydanında da uğurlarını şərtləndirdi.

Şuşa - Qarabağın tacı, Qafqazın sənət məbədi, Şərqin konservatoriyası, Azərbaycanın ictimai-siyasi, mədəni həyatında mühüm xidmətləri olan görkəmli xadimlərin vətəni, doğma şəhər, əziz bir torpaq, hərbi-strateji əhəmiyyətli qala və müqəddəs abidədir. Bu baxımdan, Şuşanın əsl tarixi simasının, ənənələrinin və qədim mədəni abidələrinin bərpası mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Şuşa işğaldan azad edildikdən dərhal sonra şəhərin bərpası istiqamətində işlərə başlanıldı. Mədəniyyət paytaxtımızda tikinti-quruculuq işləri dövlətimizin başçısının tapşırığına uyğun olaraq şəhərin tarixi memarlıq xüsusiyyətlərinə uyğun həyata keçirilir.

2021-ci il sentyabrın 18-də ilk dəfə Şuşada Milli Musiqi Günü çərçivəsində Üzeyir Hacıbəyli XIII Beynəlxalq Musiqi Festivalının konserti keçirildi. Dahi Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəylinin ad günündə qeyd olunan bu tədbir Şuşada, onun heykəlinin ucaldığı parkda təşkil edildi. Xatırladaq ki, 1985-ci ildə Üzeyir Hacıbəylinin 100 illik yubileyi münasibətilə Şuşada bəstəkarın heykəli ucaldılmışdı. Heykəltəraş Əhməd Salikov tərəfindən hazırlanan abidə 1992-ci ildə Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı erməni vandalizminə məruz qalaraq tamamilə məhv edilmişdi.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq bəstəkarın yeni heykəli hazırlanmış və öz əvvəlki yerində ucaldıldı. 2021-ci il avqustun 29-da Şuşa şəhərində dövlət başçısı İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəylinin heykəlinin açılışda iştirak ediblər.

Hər il olduğu kimi, bu il də Üzeyir Hacıbəyli XV Beynəlxalq Musiqi Festivalı yüksək səviyyədə təşkil olunub. Heydər Əliyev Fondu və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə sentyabrın 18-dən 28-dək davam edəcək festivalda bir sıra ölkələrdən olan ifaçı və kollektivlər iştirak edəcək. Azərbaycanın müxtəlif şəhərlərində keçiriləcək festivalda ABŞ, Fransa, Gürcüstan, Xorvatiya, Rusiya, Sinqapur və digər ölkələrdən musiqiçilərin iştirakı ilə maraqlı konsertlər, ustad dərsləri və sair təşkil olunacaq.

 

Xəbəri sosial şəbəkələrdə paylaşın

Bizi sosial şəbəkələrdə izləyin

Müəlliflə əlaqə

2010-2012-ci illərdə Gürcüstanın Baş nazirinin müavini, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin Qəyyumlar Şurasının üzvü Eka Tkeşelaşvilidən

UNEC tələbələri Təhsil Tələbə Krediti Fondu barədə məlumatlandırılıb

AYİB ADY-nin infrastruktur layihələrinin maliyyələşdirilməsinə hazır olduğunu bəyan edib

Şanxayda “Bir kəmər, bir yol” ölkələrinin media və biznes nümayəndələrinin birgə konfransı keçirilib

SOCAR-da “Peşəkarlar” müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılıblar

Ermənistan Rusiyaya Roma statutu ilə bağlı ikitərəfli saziş təklif edib

On doqquz yaşlı gəncin qisası

Azərbaycan millisinin üzvləri üçün danışılmış oyunlarla bağlı seminar keçirilib

BDU-nun İnformasiya və sənəd menecmenti fakültəsində qazi məzunla görüş

Dövlət qulluğu üzrə ümumi müsahibələrdə 44 namizəd uğur qazanıb

Sentyabrın 29-da Bakı və Abşeronda hava dəyişkən buludlu olacaq

Çin şirkətləri Azərbaycanda tikinti sahəsinə investisiya yatırmaq istəyirlər

Tarix tədqiqatçısının yubileyinə həsr olunmuş yaradıcılıq gecəsi keçiriləcək

Azərbaycan XİN Qarabağın erməni sakinlərinə çağırış edib

Birgəyaşayış və tolerantlığın Azərbaycan nümunəsi

Tarix yaradan insan – Heydər Əliyev

Qax və Şəmkirdə sahibkarlarla görüş keçirilib

Dövlət İmtahan Mərkəzi “Abituriyent” jurnalının 11-ci nömrəsini nəşr edib

Hər il dünyada 70 min nəfər quduzluq xəstəliyinə yoluxmaq nəticəsində vəfat edir

Azərbaycan gömrükçüləri Avropa Komissiyasının keçirdiyi təlimdə iştirak edib

Azərbaycan XİN Ermənistan baş nazirinin "etnik təmizləmə" iddiasını rədd edib

Şagirdlərin qiymətləndirilməsində beynəlxalq təcrübə öyrənilir

Bakı Beynəlxalq Astronavtika Konqresinə 4 mindən çox iştirakçı qeydiyyatdan keçib

® Gənclərimiz Türkiyədə ölkəmizi uğurla təmsil etdilər

Tibbi kollecinin tələbələri narkotik vasitələrin fəsadları barədə məlumatlandırılıblar

Birgəyaşayış və tolerantlığın Azərbaycan nümunəsi

Sosial mediada saxta xəbərlərlə mübarizə mövzusu müzakirə edilib

Mərkəzi Bank: Bugünkü hərracda tələb 29,4 milyon dollar təşkil edib

Prezident İlham Əliyev Zəngilanda üç yaşayış kompleksinin və uşaq bağçasının təməllərini qoyub, şəhər məscidində görülən işlərlə tanış olub YENİLƏNƏCƏK

“Mitsubishi” Çindəki istehsalını dayandırmağı planlaşdırır

Ermənistan mediası öz cəmiyyətlərində qisasçılıq hissinin artırılmasında rol alır - Müzakirə

BDU Azərbaycanda “Times Higher Education” reytinq siyahısında yer alan yeganə ali təhsil müəssisəsidir

İtaliyaya gələn azyaşlı miqrantlar yaşlarını gizlədəcəkləri təqdirdə deportasiya ediləcək

XİN: Qarabağda yaşayan sakinlərin Ermənistana və ya başqa ölkəyə köçməsi ilə Azərbaycanın heç bir əlaqəsi yoxdur

® “AVT Logistics” Bakı və regionlarda yeni iş yerləri yaradır

® “AccessBank” tender elan edir

Azərbaycanı təmsil edən xanım iştirakçılar “Caucasus and Central Asia Awards” müsabiqəsinin qalibi olublar

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Zəngilan kəndinin təməlini qoyub YENİLƏNƏCƏK

Xidmət rəisi: Yeni Məcəllə ilə dövlət orqanlarının rəqabət mühitinə təsiri minimallaşdırılacaq

Şamaxıda vətəndaşların aqrar sahə ilə bağlı müraciətləri cavablandırılacaq

ASCO-da “Braemar” şirkəti ilə təkrar bazarda gəmi alqı-satqısına dair müzakirələr aparılıb

® “Misli” SÜR-PRİZLƏR Mövsümü – İlk tirajın nəticələri

Çin şirkəti Azərbaycanda filial açacaq

“Çağdaş Bütöv Azərbaycan” antologiyasının təqdimatı olub

Azərbaycan Ağır Atletika Federasiyasının adı dəyişdirilib, quruma yeni prezident seçilib

“Əsrin müqaviləsi” tarixi Zəfərimizə gedən yolun başlanğıcıdır

Rəsmi Bakı: Ermənistan XİN saxta rəvayətlər yaymaqda davam edir

Prezident İlham Əliyev “AzərEnerji” ASC-nin “Cahangirbəyli” Su Elektrik Stansiyasının açılışında iştirak edib YENİLƏNƏCƏK

Söyüdlü kəndinin sakinlərinin müraciətləri dinlənilib

Azərbaycan XİN Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin beynəlxalq ictimaiyyəti yanlış yönləndirən bəyanatını pisləyib

Sümük iliyi transplantasiyası yeni satınalınan avadanlıqlar vasitəsilə cərrahi müdaxilə olmadan həyata keçiriləcək

Berlin və Təl-Əviv Almaniyaya “Arrow 3” komplekslərinin tədarükü ilə bağlı müqavilə imzalayacaq

Nazir Ceyhun Bayramov özbəkistanlı həmkarına başsağlığı verib

Xidmətlər zərfindəki tibbi xidmətlərin 56 faizinin tarifində artım olub

Tramp Baydeni Amerika avtomobil sənayesinin çöküşündə ittiham edib

Millinin futbolçusu: Hələ oyundan öncə planlaşdırmışdım ki, qol sevincim şəhidlərlə bağlı olacaq

Zəngilan Konqres Mərkəzi Kompleksinin açılışı olub YENİLƏNƏCƏK

Moldovada Anım Günü münasibətilə silsilə tədbirlər təşkil edilib

İcbari tibbi sığorta çərçivəsində qarşılanan tibbi xidmətlərin sayı 3315-ə çatdırılıb

“Gəncə” basketbol klubuna türkiyəli baş məşqçi təyin olunub

Azərbaycan cüdoçuları dünya çempionatına Bakıdakı beynəlxalq toplanışda hazırlaşırlar

Rəqabət Məcəlləsində təbii inhisar subyektlərinə tətbiq ediləcək yeni yoxlama qaydaları müəyyən ediləcək

“Aeroflot” qrupuna aid şirkətlərin bron sistemində qlobal nasazlıq yaranıb

İcbari tibbi sığorta zərfinə 775 xidmət əlavə edilib, onların 469-u cərrahi əməliyyatlardır

Qanunsuz gəlirlə bağlı əlavə maliyyə sanksiyası tətbiq olunacaq

“Qida kimyası” adlı dərslik nəşr olunub

Akademik Ziya Bünyadovun 100 illik yubileyi qeyd ediləcək - SƏRƏNCAM

“Regional inkişaf - rəqəmsal iqtisadiyyat” mövzusunda II Beynəlxalq İqtisadi Konfransa məqalə qəbulu davam edir

Akademik Ziya Bünyadovun 100 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Tahir Mirkişili: Yeni Rəqabət Məcəlləsinin qüvvəyə minməsi ilə üç qanun ləğv ediləcək

“Enterprise Azerbaijan”ın təşkil etdiyi birinci “Startup School”un qalibləri ABŞ-da treninqlərə qoşulub

Söyüdlü kəndində su nümunəsinin təhlili nəticəsində codluq və bulanıqlığın, o cümlədən metalların normadan yüksək olması müəyyən edilib

Serbiyada parlament seçkiləri dekabrın 17-də keçirilə bilər

İTS çərçivəsində icra edilən ümumi stasionar cərrahi tibbi xidmətlərin 69 faizi TƏBİB tabeli, 31 faizi isə özəl tibb müəssisələrində icra edilib

Məktəblərdə inklüziv təhsilə dəstək məqsədilə təlimlər təşkil olunub

“Sabah” uğursuz seriyaya son qoymaq arzusunda, Gəncədə autsayderlərin dueli – ŞƏRH

Prezident İlham Əliyev Zəngilan rayonunun Alıbəyli kəndinin təməlini qoyub YENİLƏNƏCƏK

Azərbaycan XİN rəhbəri: Ermənistan tərəfi sülh prosesinə maneçilik törətməkdə davam edir

Şimali Koreya nüvə silahı proqramını konstitusiyaya daxil edib

Türkiyənin Baş ombudsmanı: Zəngəzur dəhlizi açılmalıdır

Bilal Ərdoğan Bakıda lisey və institutu ziyarət edib

Vüqar Qurbanov: 2 min 550 xidmət TƏBİB tabeli tibb müəssisələrində icra edilə bilir

AzMİU tələbəsi EASA-nın vörkşoplarında ölkəmizi təmsil edib

DİA-da Rusiya Prezidenti yanında Akademiyanın nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib

Gədəbəyin Söyüdlü kəndində ekoloji vəziyyətlə bağlı yaradılmış Komissiya üzvlərinin kənd sakinləri ilə görüşü keçirilir

Vəkillər Kollegiyası Rəyasət Heyətinin iclasında 10 vəkilliyə namizədin andiçmə mərasimi olub

Xınalıq - buludların üstündə unikal yurd yeri REPORTAJ

Xətaidə narkotiklərin satışını təşkil edən şəxslərdə 13 kiloqram heroin və tapança aşkarlanıb VİDEO

TƏBİB: Şəkidə və Şirvanda invaziv kardiologiya və ürək-damar cərrahiyyəsi şöbələrinin açılması planlaşdırılır

Tayvan öz istehsalı olan ilk sualtı qayığı istifadəyə verib

Qara Qarayev adına Mərkəzi İncəsənət Məktəbində Anım Gününə həsr edilən tədbir keçirilib

Ceyhun Bayramov: Azərbaycana qarşı davam edən qarayaxma kampaniyasının heç bir əsası yoxdur

Nazirliyin şöbə müdiri: Uşağa birbaşa qələm verib yazmağa məcbur etmək öyrənmə həvəsini öldürmək deməkdir

Deputat: Orqan transplantasiyasının həyata keçirilməsi üçün klinikalarımızın imkanları geniş deyil

Milli Elektron Hökumət Portalının kiberhücumlara məruz qalması ilə bağlı yayılan məlumat həqiqəti əks etdirmir

Vüqar Qurbanov: Xidmətlər zərfinə daxil olan tibbi xidmətin 80 faizi TƏBİB tabeliyindəki müəssisələrdə icra edilib

Vəfa Yaqublu: Tədrisin digər dillərdə aparıldığı bölmələrdə şagirdlər dövlət dilini kifayət qədər yaxşı bilmirlər

ASC işçilərin əmək hüquqlarını pozduğuna görə 20 min manat cərimələnib

Başlıbel sakini: Çəkdiyimiz əzabları unutdurmağa imkan verənlərə minnətdarıq

Prezident İlham Əliyev “Azərişıq” ASC-nin Cəbrayıl Rəqəmsal İdarəetmə Mərkəzinin açılışını edib YENİLƏNƏCƏK