Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi

ELM VƏ TƏHSİL

Heydər Əliyevin ədəbiyyat təlimi və müasir dövr

Bakı, 11 dekabr, AZƏRTAC

Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərliyinin bütün dövrlərində, ictimai-siyasi fəaliyyətində elmə, mədəniyyətə, ədəbiyyat və sənətə önəm verib, yaradıcılıq sahələrinə həssas yanaşıb, onun qorunub saxlanması və inkişafı qayğısına qalıb.

Bu fikirlər AMEA-nın müxbir üzvü Tehran Əlişanoğlunun “Heydər Əliyevin ədəbiyyat təlimi və müasir dövr” sərlövhəli məqaləsində yer alıb. AZƏRTAC məqaləni təqdim edir.

Ulu Öndər Heydər Əliyevin ədəbiyyata bağlılığının, bütövlükdə ədəbiyyat təliminin zəminində yalnız ölkə başçısı, rəhbər olmaq missiyası dayanmır, həm də fitrətən böyük ədəbiyyat və sənət sevgisi durur. Bu, sadəcə ədəbiyyata maraqdan doğan üstün keyfiyyət deyil, ümumən xalqına, vətəninə, onun mənəvi-mədəni sərvətlərinə köklü bağlılıqdan doğan, yalnız dahilərə xas milli və bəşəri sevgidir. Heydər Əliyev deyirdi: “Biz Nizaminin, Xaqaninin, Nəsiminin, Füzulinin adlarını böyük iftixar hissi ilə çəkirik və onların əsərlərini oxuyaraq xalqımızın nə qədər dahi, müdrik və istedadlı xalq olduğunu bir daha dərk edirik. Eyni zamanda, dünya, bəşər qarşısında bunlarla fəxr edirik, öyünürük. Öyünməyə də haqqımız var. Çünki bu böyük insanlar nəinki bizim xalqımızı, bütün bəşəriyyəti, bəşər tarixini zənginləşdirən əsərlər yazmışlar. Onlardan sonra gələn nəsillər də bu ənənəni, xüsusiyyəti davam etdirmişlər. Ona görə də tariximizin hansı əsrinə, hansı səhifəsinə baxsan, orada şairlərin, yazıçıların, mədəniyyət xadimlərinin izlərini, əsərlərini görəcəksən....”

Heydər Əliyev bir tərəfdən xalqının bir parçası olaraq, əsl övlad sevgisi ilə əsrlər boyu dahilərin yaratdığı irsə, mənəvi sərvətə qədir-qiymət verir, digər tərəfdən özü də Nizamidən, Xaqanidən, Nəsimidən, Füzulidən və onlarla digər sələflərindən əxz etdiyi, öyrəndiyi dərsləri XX əsrdə davam etdirir, dahilərin yolunu gedir.

Ulu Öndər Heydər Əliyevin ədəbiyyat təlimi bütövlükdə əsasını hələ hakimiyyətinin birinci dövründə qoyduğu və gerçəkləşdirdiyi çağdaş azərbaycançılıq konsepsiyasına söykənir. Bu təlim Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi hər iki dövrdə fərqli statuslarda dövriyyəyə gəlsə də, mahiyyət etibarilə eynidir, eyni amala, milli tərəqqiyə xidmət edir. Birinci mərhələdə Heydər Əliyev daha çox siyasi xadim olaraq quruculuq lideri, ədəbiyyatın, mədəniyyət və incəsənətin hamisi olaraq çıxış edir. Həmin dövrdə Ümummilli Liderin ədəbiyyatdan istəyi budur ki, ədəbiyyat dağıdıcılığa yox, quruculuğa xidmət eləsin. Bu, hər şeydən öncə, onun ideoloji missiyasıdır. Xalqın milli varlığının, tarixi yaddaşının, mənəvi dəyərlərinin, dilinin, tarixinin, mədəniyyətinin, adət-ənənələrinin yaşadılması, müasir dövrə, insanlara, cəmiyyətə ötürülməsi, çağdaş şüurun, müasir dünyagörüşü və zövqün formalaşdırılması yolunda vəzifə borcudur. Heydər Əliyev Azərbaycan xalqını dünya millətləri ailəsində, qabaqcıl mövqelərdə görmək istəyirdi, elm, sənət, o cümlədən ədəbiyyatdan da bu istiqamətdə səylər, əsərlər, nəticələr gözləyirdi.

Ümummilli Liderin sovet dönəmində ədəbiyyat təliminin, ədəbiyyat vasitəsilə xalqa, millətə, cəmiyyətə təsir mexanizminin rəsmən bir sıra forma və üsulları olub, bəzilərini də Heydər Əliyev şəxsən özü yaradıb. Bu baxımdan respublikada təntənəli şəkildə keçirilən “mədəniyyət və incəsənət ongünlükləri”ni, “ədəbiyyat günləri”ni, ümumittifaq və beynəlxalq tədbirləri misal göstərmək olar. Heydər Əliyev bu tədbirlərə heç bir respublikada olmadığı qədər miqyas verib, Azərbaycan mədəniyyəti, incəsənəti və ədəbiyyatını bütövlükdə azərbaycançılığın geniş təbliğinə yönəldə bilmişdi. Ədəbiyyatı təbliğ üsullarından digəri klassik irsin tanıdılması, kütləviləşdirilməsi, klassiklərin yubileylərinin keçirilməsidir. Sovet dövründə Azərbaycan klassiklərinin Bakıdan başlanan yubiley təntənələri Kremlin Sütunlu salonuna və UNESCO iqamətgahlarına qədər addımlamışdı. Bir neçəsini – Nəsiminin 600 illik, Nizami Gəncəvinin 840, Aşıq Ələsgərin 150, Nəriman Nərimanovun 100 illik yubileylərini yada salmaq kifayətdir. Tarixi yaddaşa qayıtmağın vasitələrindən biri də - yubiley günlərində klassiklərə abidələr qoyulması, heykəllərinin ucaldılması, yaxud Ulu Öndərin məxsusi önəm verdiyi memorial komplekslər, ev-muzeylərin yaradılmasıdır.

Bütün bu kompleks tədbirlər sovet rejimində xalqı özgələşdirməkdən xilas edir, milli özünüdərk proseslərini gücləndirir, amorf “sovet xalqı” anlayışına rəğmən milli kimlik məsələlərini aktuallaşdırırdı. O illərdə Heydər Əliyevin yeritdiyi milliləşmə siyasəti olmasaydı, bugünkü milli cəmiyyətin formalaşması da, müstəqilliyimizə gedən yol da çox-çox uzaq ola bilərdi.

Onu da vurğulamaq gərəkdir ki, Ümummilli Lider dahilərin yubileylər paradına yalnız dövlət və ümumittifaq miqyasında maraqları cəlb etməklə qalmır, eyni zamanda, ədəbiyyatın qarşısında buradan irəli gələn konkret vəzifələr qoyurdu. Azərbaycan yazıçılarının 1981-ci il 12 iyun tarixli VII qurultayında Ulu Öndər demişdi: “Açıq demək lazımdır: Azərbaycan tarixinin bir çox parlaq səhifələri bədii ədəbiyyatda layiqincə əks etdirilməmişdir... Nizaminin və Füzulinin, Xaqaninin və Nəsiminin, Axundovun və Məmmədquluzadənin, Üzeyir Hacıbəyovun və Məmməd Səid Ordubadinin vətəni öz müasir yazıçılarından və şairlərindən parlaq tarixi əsərlər gözləyir...”

Bu gün artıq qəti şəkildə aydındır ki, tarix və ədəbiyyatımızın Dədə Qorqud, Babək, Əcəmi Naxçıvani, Nizami Gəncəvi, İmadəddin Nəsimi, Məhəmməd Füzuli, Şah İsmayıl Xətai, Molla Pənah Vaqif, Aşıq Ələsgər, Mirzə Fətəli Axundzadə, Mirzə Şəfi Vazeh, Cəlil Məmmədquluzadə, Mirzə Ələkbər Sabir, Nəriman Nərimanov, Üzeyir Hacıbəyli, Hüseyn Cavid, Cəfər Cabbarlı, Səməd Vurğun, Cəmşid Naxçıvanski, Mehdi Hüseynzadə, Həzi Aslanov və digər tarixi simaların müasir Azərbaycan cəmiyyətinə geniş və kütləvi surətdə tanıdılmasında, təbliğində, sevilməsində Heydər Əliyevin hələ respublikaya rəhbərlik etdiyi birinci dövrdə atdığı addımların, qəbul etdiyi dövləti qərarların, verdiyi rsərəncamların müstəsna rolu olub.

Bu məqamda hazırda daha dərindən dərk olunan hadisələri də qabartmaq gərəkdir: Azərbaycan xalq ədəbiyyatının klassiki Aşıq Ələsgərin 150 illiyinin 1972-ci ildə Bakıda və Moskvada qeyd olunması, şairin vətəni Göyçədə abidəsinin ucaldılması, yaxud 1982-ci il yanvarın 14-də Ulu Öndərin Şuşada böyük təntənə ilə M.P.Vaqif məqbərəsini ucaltması, sonraya saxlamadan qarlı qış günündə açılışını etməsi, yayda Vaqif Poeziya Günlərinin keçirilməsi və bunun ənənəvi poeziya bayramlarına çevrilməsi cidd-cəhdlə Qarabağı erməniləşdirməyə çalışan erməni siyasətinə qarşı düşünülmüş bir addım, Heydər Əliyevin rəhbərliyi dövründə gerçəkləşdirdiyi çoxsaylı tarixi-mədəni tədbirlər sırasından idi.

Üstündən 39 il ötəndən sonra Prezident İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın məhz 2021-ci il 14 yanvar günü Şuşaya səfəri, işğal dövründə erməni vandalizminə məruz qalmış abidənin tez bir zamanda, olduğu kimi bərpası, həmin ilin iyul-avqust günlərində məqbərənin açılışı, Vaqif Poeziya Günlərinin yenidən dirçəldilməsi və hər il keçirilməsi böyük şairin və Ulu Öndərin ruhuna ehtiramın ifadəsi olmaqla yanaşı, Heydər Əliyev məfkurəsinin əbədiyaşarlığının rəhni və sübutudur.

Sovet dönəmində ədəbiyyatı və ədəbi mühiti təmsil edən, nəzarətdə saxlayan və yönəldən başlıca qurum Yazıçılar İttifaqı sayılırdı. Özünün də vurğuladığı kimi, Heydır Əliyev Azərbaycan yazıçılarının 1969-1982-ci illərə təsadüf edən bütün qurultaylarında iştirak etmiş, həmçinin çıxışlar etmişdir.

Həmin qurultaylar ədəbi mühitdə dəyişikliklər dövrü olaraq xatırlanır. Məsələn, Azərbaycan yazıçılarının 1981-ci il 12 iyun tarixli VII qurultayı xüsusən tarixi əhəmiyyətli qurultay kimi, “sözün yaxşı, sağlam mənasında millətçilik əhval-ruhiyyəsi, “İran Azərbaycanı” ifadəsinin “Cənubi Azərbaycan” ifadəsi ilə əvəz olunmasının rəsmiləşdirilməsi” ilə yadda qalıb. Qurultaydakı çıxışında Heydər Əliyev demişdi: “Bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Respublika Yazıçılar İttifaqının tərkibində Cənubi Azərbaycandan olan ədəbiyyatçılar da məhsuldar işləyirlər. Yaradıcılıq İttifaqının rəhbərliyi onlara daim diqqət yetirməli, onların əsərlərini respublikada və respublikanın hüdudlarından kənarda geniş təbliğ etməlidirlər...”

Qurultaydan dərhal sonra Yazıçılar İttifaqında Cənubi Azərbaycan üzrə katiblik yaradıldı, Balaş Azəroğlu bu sahəyə rəhbərlik etmək üçün Yazıçılar İttifaqının katibi seçildi. Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda akademik Mirzə İbrahimovun rəhbərliyi ilə şöbə açıldı, Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatının araşdırma mərkəzinin təməli qoyuldu.

Heydər Əliyevin ədəbiyyat təlimi yalnız milli iftixar, tərənnüm, “Cənnət görmək istəyən Azərbaycana gəlsin!” soraqlı vəsf ədəbiyyatının tərəfdarı deyildi. Ümummilli Lider milli varlığın mənafeyinə xidmət edən hər bir əsərin, o cümlədən tənqidi ruhlu ədəbiyyatın arxasında durmağa hazır idi. Bu gün qəti söyləmək olar ki, Heydər Əliyev epoxasında yaranan Azərbaycan ədəbiyyatı mahiyyət etibarilə dissident ruhlu ədəbiyyat olub. Bu faktı həmin ədəbiyyatın hələ sovet dönəmində doğurduğu qeyri-adi reaksiyalar da təsdiq edir.

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin ədəbi mühitlə əlaqələrinin ən fəal və parlaq dövrü müstəqillik illəridir. Bu dövrdə Ulu Öndərin qəlbi, fikri, düşüncəsi birbaşa xalqla, milli toplumla, ziyalılarla, cəmiyyətin düşünən kəsimi ilə birgə döyünür, ideyaları bilavasitə yaradıcı və qurucu əməllərində gerçəkləşir, intişar tapır.

Ulu Öndər uzaqgörən, müdrik siyasəti ilə müstəqillik illərində Azərbaycan ədəbiyyatının tarixi ənənələrini, Ümumşərq, Ümumtürk dəyərlərini aktuallaşdırdı, müasir dünyaya çıxardı. Böyük Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzulinin 500 illik yubileyinin 1994-1996-cı illərdə Bakıda, Türkiyədə, İraqda, Moskvada, Parisdə, “Kitabi-Dədə Qorqud”un 1300 illik yubileyinin 1997-2000-ci illərdə Bakıda, Türkiyədə, Drezdendə, Parisdə UNESCO səviyyəsində geniş qeyd olunması bundan xəbər verirdi.

“Biz gələcəkdə də şairlərimizin, yazıçılarımızın, mütəfəkkirlərimizin yubileylərini keçirəcəyik və hər bir belə yubiley xalqımızın bayramı olacaqdır”, - deyən Ulu Öndər yanılmırdı. Həmin ənənələr bu gün də yaşayır, günün inkişaf tempinə, xalqın mənəvi tələblərinə müvafiq olaraq intişar tapır. Prezident İlham Əliyevin sərəncamları ilə klassiklərin yubileylərinin geniş qeyd olunması, 2019-cu ilin “İmadəddin Nəsimi İli”, 2021-ci ilin “Nizami Gəncəvi İli” kimi simvolizə olunması Ulu Öndərin başlatdığı, Azərbaycan dəyərlərinin dünyaya çıxması yolunda nəhəng addımları təmsil edir, göstərir.

2020-ci ilin Vətən müharibəsi Ulu Öndərin təlqin elədiyi fikirlərin tam həqiqət olduğunu təsdiqlədi. 44 günlük Vətən müharibəsinin ilk günündən son qələbə nidasınacan xalqımız, cəmiyyətimiz kimi ədəbiyyatımız da döyüşən ordumuzun yanında oldu, informativ, emosional, ruh və mövqelər savaşında cəbhədən-cəbhəyə qələbələrimizin və böyük Zəfərimizin yanında oldu. Prezident İlham Əliyevin çıxışlarında dəfələrlə vurğuladığı kimi, Vətən müharibəsində, Qarabağ torpaqlarının işğaldan azad olunmasında Qələbəni bizə qazandıran ordunun əsgərləri, məhz müstəqillik illərində doğulmuş, müstəqil cəmiyyətdə, o cümlədən müstəqillik ədəbiyyatı ilə böyümüş, dərs almış, tərbiyələnmiş gənc nəsillər oldu. Heydər Əliyevin tövsiyə və təlqin etdiyi ədəbiyyatla.

XXI əsrdə, çağdaş Azərbaycanın lideri, Prezident İlham Əliyevin müdrik siyasəti ilə Azərbaycan dövləti dünya səhnəsində gündən-günə uğurlar qazandıqca, müstəqillik ədəbiyyatının Heydər Əliyev modeli də inamla gerçəkləşməkdə, yerini almaqdadır.

Xəbəri sosial şəbəkələrdə paylaşın

Bizi sosial şəbəkələrdə izləyin

Suraxanıda silah-sursat aşkar edilərək zərərsizləşdirilib

Mərkəzi Bank Qubada vətəndaşların müraciətlərini dinləyib

Ən çox qızıl ehtiyatı olan ölkələrin siyahısı açıqlanıb

Dosent: Azərbaycan üçün ən vacib məsələlərdən biri texnoloji inkişafla bağlıdır

Qusarda narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsini təşkil edən rayon sakini saxlanılıb

“Bavariya” Almaniya Bundesliqasında ilkə imza atıb

Milli Müdafiə Universitetində TƏBİB-in əməkdaşları ilə keçirilən intensiv ingilis dili kursu yekunlaşıb

 “Divanü lüğat-it-türk”ün I cildi nəşr olunub

Vətən müharibəsi şəhidlərinə aid olan əşyaların sərgisi keçirilib

Azərbaycan və İraq arasında ilk konsulluq məsləhətləşmələri aparılıb

Azərbaycanda ən çox uzunömürlülərin yaşadığı bölgələrin adları açıqlanıb

Ötən gün 11 kiloqramdan çox narkotik vasitə aşkarlanaraq götürülüb

“Böyük Dəbilqə”: Azərbaycanın daha dörd cüdoçusu mübarizəyə qoşulur

Quş qripi xəstəliyinə qarşı keçirilmiş epizootoloji monitorinqlər zamanı yoluxmaya şübhəli hala rast gəlinməyib

Qarabağ Regional DOST Mərkəzindəki “RehaPoint” Məntəqəsində 200-dək şəxsə reabilitasiya xidmətləri göstərilib

Energetika naziri Əlcəzairdə GECF-nin 7-ci Sammitində iştirak edəcək

Xankəndidə silah-sursat aşkarlanıb

Sankt-Peterburqda yaşayış binasına PUA hücumu olub

Dünya birjalarında neft bahalaşıb

Paytaxt ərazisində narkotik vasitənin təsiri altında avtoxuliqanlıq edən sürücü həbs edilib

Bəhlul Mustafazadə: "Braqa" ilə oyundakı ssenarini "Bayer"ə qarşı da təkrarlamaq istəyirik

İşğaldan azad olunmuş ərazilərimiz minalardan təmizləndikdən sonra orada reintroduksiya işləri həyata keçiriləcək

FHN: Bağlı qapı arxasında köməksiz vəziyyətdə qalan azyaşlı xilas edilib

DİN: Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 65 nəfər saxlanılıb

Prezident İlham Əliyev: Azərbaycanın bərpaolunan enerji layihələri gündəliyi çox iddialıdır

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev “Euronews” televiziyasına müsahibə verib VİDEO

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Turan Tovuz”u, “Sabah” isə “Araz-Naxçıvan”ı qəbul edəcək

Bərdədə mənzildə kişi meyiti tapılıb

Göygöldə silah-sursat aşkarlanıb

Hazır qidalar insanlarda nə üçün asılılıq yaradır?

Azərbaycan neftinin qiyməti 90 dollara yaxınlaşır

Ekspert: Fransa sülhdən danışır, amma real hərəkətləri ilə müharibəni təşviq edir

Qızılağac Milli Parkında elektrik cərəyanı ilə ov edən şəxs saxlanılıb

Salyan rayon sakinləri İmişlidə 6 kiloqram narkotiklə tutulub

Yevlaxda qəsdən adam öldürmə faktı üzrə cinayət işi başlanıb

Bakıda “Abilimpiks-2023” çempionatının mükafatçıları mükafatlandırılıb

İtaliya A Seriyası: “Milan” səfərdə “Latsio”nu minimal hesabla üstələyib

Yevlaxda həyat yoldaşını öldürməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

Təhsilin ömrü uzatdığı məlum olub – Araşdırma

Almaniya Bundesliqası: “Bavariya” növbəti dəfə xal itirib

Türkiyə və Türkmənistan enerji sahəsi üzrə əməkdaşlıq edəcəklər

İtaliyanın Baş naziri: İnsan alverçilərinə qarşı qlobal ittifaqın yaradılması vacibdir

İlon Mask “OpenAI” şirkətini və onun rəhbərini məhkəməyə verib

İtaliya mətbuatı Bakıda Cənub Qaz Dəhlizi ilə bağlı keçirilən iclaslardan yazıb

Qod Nisanova “Dostluq” ordeni təqdim olunub

Prezident İlham Əliyevin Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurasının iclasında çıxışı Gürcüstan mətbuatının diqqət mərkəzində olub

Türkiyə 2030-cu ilədək “Togg” elektromobillərinin istehsalını 1 milyona çatdırmağı planlaşdırır

Krasnodarda erməni odlu silahdan atəş açaraq afrikalı biznesmeni öldürüb

Türkiyədə “Şərq ekspresi”nə yeni alternativlər işə salınacaq

Sumqayıtda qətl törətməkdə şübhəli bilinən şəxs ölüb

ADPU-nun Şəki filialında M.Ə.Rəsulzadənin 140 illiyinə həsr olunan intellektual yarış təşkil edilib

Heydər Əliyev Mərkəzində “Qarabağ FK - 30 mövsüm səfərdə” sənədli filminin təqdimatı olub

Almaniya Bundestaqının nümayəndələri Milli Məclisdə olublar

Finlandiyanın yeni seçilmiş prezidentinin andiçmə mərasimi keçirilib

Türkiyənin vitse-prezidenti Cevdet Yılmaz YAP nümayəndə heyətini qəbul edib

ADPU-da Qərbi Azərbaycan Araşdırmalar Mərkəzi və Türkoloji Mərkəzin açılışı olub

YAP nümayəndə heyəti III Antalya Diplomatiya Forumunda iştirak edir

Premyer Liqa: “Sumqayıt” doğma meydanda “Kəpəz”ə məğlub olub

AzTU və Hacettepe Universiteti ömürboyu öyrənmə üzrə əməkdaşlığa başlayıb

Ceyhun Bayramov: TDT-yə üzv dövlətlərlə əlaqələrin möhkəmləndirilməsi Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas prioritetlərindəndir

Azərbaycan-Slovakiya əlaqələrinin strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəldilməsi üçün səylərin birləşdirilməsi vacibdir

Vergi güzəştləri təhsil, səhiyyə, idman, mədəniyyət və incəsənət kimi sahələrin inkişafını dəstəkləyir

Son bir ayda Azərbaycanda COVID-19 infeksiyasına 514 yoluxma faktı qeydə alınıb

Yaşıl Enerji Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 2-ci iclası plenar sessiyalarla davam edib

Bundestaqın deputatı: Almaniya ərazi bütövlüyü və sülh məsələsində Azərbaycanla birlikdədir

Mühəndis təminatı üzrə tədbirlərin icrası davam etdirilir VİDEO

Azərbaycan Metrologiya İnstitutunda 20 yeni laboratoriya yaradılır

Energetika naziri və Avropa İttifaqının energetika məsələləri üzrə komissarı mətbuat üçün bəyanat yayıb

Göyçayda kanalda batdığı ehtimal olunan kişinin axtarışları davam edir

Pərviz Şahbazov: Bu gün Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurasının tarixində ən böyük iclası keçirilib

Qarabağ xanlığının tarixi və mədəni irsi haqqında nəşr Londonda kitabxanaya hədiyyə edilib

Gürcü nazir: Gürcüstan Cənub Qaz Dəhlizi təşəbbüsünün tammiqyaslı inkişafına yönəlmiş layihələri dəstəkləyir

Kobud və təhlükəli qayda pozuntusuna yol verən sürücü barəsində qanunvericiliyə uyğun tədbir görülüb

SOCAR-ın Rumıniya bazarında fəaliyyəti ilə bağlı müzakirələr aparılıb

Masallıda “Mercedes” markalı iki avtomobil toqquşub, yaralılar var

SOCAR-ın prezidenti Moldovanın energetika naziri ilə görüşüb

Səfir: Slovakiya Azərbaycanla əməkdaşlığı inkişaf etdirmək niyyətindədir

Dövlət satınalmalarına nəzarət tədbirləri nəticəsində 9,5 milyon manata qənaət edilib - YENİLƏNİB

Albaniyanın Baş naziri Edi Ramanın Azərbaycana işgüzar səfəri başa çatıb

Kadri Simson: Avropada fəaliyyət göstərən bir sıra şirkətə Azərbaycana sərmayə yatırmasını tövsiyə etmişəm

Azərbaycan və Rumıniya arasında ikitərəfli əməkdaşlıq gündəliyi müzakirə edilib

Azərbaycan bu il istehsal edəcəyi təbii qazın yarısını ixrac edəcək VİDEO

Prezident İlham Əliyevin Albaniyanın Baş naziri ilə geniş tərkibdə görüşü olub VİDEO

Azərbaycanda aşağı yaş qrupları üçün voleybol akademiyasının yaradılması müzakirə olunub

Energetika naziri: Bizim istənilən qədər qaz rezervuarımız var VİDEO

Sumqayıtda qətl törədən şəxs intihara cəhd edib

Levan Davitaşvili: Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyənin sıx əməkdaşlığı Cənub Qaz Dəhlizinin imkanlarını daha da artırır

Kadri Simson: Avropa Azərbaycandan daha çox qaz almaq istəyir VİDEO

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Albaniyanın Baş naziri Edi Rama ilə təkbətək görüşü olub YENİLƏNİB 2 VİDEO

“Qarabağ”ın legioneri: “Braqa” üzərində qələbə Azərbaycan futbolunu beynəlxalq arenada daha da tanıtdı

Kadri Simson: Azərbaycan etibarlı tərəfdaş olduğunu nümayiş etdirib VİDEO

Azərbaycanın enerji diplomatiyası regional inkişafa və təhlükəsizliyin gücləndirilməsinə xidmət edir

Səhiyyə Nazirliyi Laçında reproduktiv sağlamlıq mövzusuna həsr olunan maarifləndirici aksiya və konsultasiyalar təşkil edib

Üçqat dünya çempionu İlham Zəkiyev “Məktəbdə...” layihəsinin qonağı olub

Böyük Britaniya sularında dəniz şlakının yeni növü aşkarlanıb

“ASAN Məktub” sosial proqramı cari il bir sıra regionlar üzrə 374 uşağın arzusunu reallaşdırıb

Prezident Ərdoğan: Ermənistanla normallaşma prosesini Azərbaycanla sıx koordinasiyada davam etdirəcəyik

Ədəbiyyat Muzeyinin Aran regional filialında Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 140 illiyi qeyd olunub

Bakı metrosundakı problem aradan qaldırılıb  YENİLƏNİB

Akademik Musiqili Teatrda “Mən dəyərəm min cavana” 90-cı dəfə nümayiş olunacaq