AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV ABŞ-A YOLA DÜŞMÜŞDÜR

30.01.2002 [22:15]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Nyu-Yorkda keçiriləcək Dünya İqtisadi Davos forumunun illik iclasında iştirak etmək üçün yanvarın 30-da Amerika Birləşmiş Ştatlarının Nyu-York şəhərinə yola düşmüşdür. ...

SƏFƏR BAŞA ÇATDI

29.01.2002 [17:02]
Yanvarın 26-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Rusiya Federasiyasına dövlət səfəri başa çatdı. Respublikamızın rəhbəri maşın karvanının müşayiəti ilə Vnukovo-2 hava limanına gəldi. ...

RUSİYA MƏRKƏZİ BANKININ SƏDRİ VİKTOR GERAŞŞENKONUN ÇIXIŞI

29.01.2002 [16:30]
-Hörmətli Heydər Əliyeviç!Hörmətli həmkarlar, xanımlar və cənablar!Moskvada Azərbaycan Beynəlxalq Bankının şöbəsinin açılışı kimi vacib mərasimdə iştirak etməkdən böyük məmnunluq duyuram. ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN ÇIXIŞI

29.01.2002 [16:22]
-Hörmətli Viktor Vladimiroviç!Bu gün biz hamımız Rusiya-Azərbaycan münasibətlərində böyük əhəmiyyəti olan bir hadisənin şahidləriyik. Mənim Rusiya Federasiyasına çox uğurla keçmiş dövlət səfərim başa çatır. ...

PREZİDENT HEYDƏR ƏLİYEV AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ BANKININ TÖRƏMƏ  BANKININ AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ İŞTİRAK ETMİŞDİR

29.01.2002 [16:16]
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev yanvarın 26-da Azərbaycan Beynəlxalq Bankının Moskvada törəmə bankının açılış mərasimində iştirak etmişdir. ...

İTAR-TASS-DA GÖRÜŞ

29.01.2002 [16:12]
Yanvarın 26-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev İTAR-TASS agentliyinə gələrək, onun və digər aparıcı kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri ilə görüş keçirdi. ...

AZƏRBAYCAN İLƏ ABŞ ARASINDAKI MÜNASİBƏTLƏRDƏ YENİ MƏRHƏLƏ AÇILIR
AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV ABŞ-IN DÖVLƏT KATİBİNİN MÜAVİNİNİ QƏBUL ETMİŞDİR

29.01.2002 [15:30]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev yanvarın 29-da Prezident sarayında Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müavini xanım Elizabet Consu qəbul etmişdir. ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV MOSKVA ŞƏHƏRİNİN MERİ YURİ LUJKOVU  QƏBUL ETMİŞDİR

29.01.2002 [14:25]
Yanvarın 25-də Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Kremldə, onun üçün ayrılmış dövlət iqamətgahında Moskva şəhərinin meri Yuri Lujkovu qəbul etmişdir. ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN N İ T Q İ

29.01.2002 [14:20]
-Hörmətli Viktor Antonoviç! Xanımlar və cənablar! Dostlar və əziz tələbələr! Müqəddəs Tatyana Günü – Moskva Dövlət Universitetinin yaranması günü və universitetinizin 247-ci ildönümü münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVƏ MOSKVA DÖVLƏT UNİVERSİTETİNİN FƏXRİ DOKTORU DİPLOMUNUN TƏQDİM EDİLMƏSİ MƏRASİMİ

29.01.2002 [14:15]
Yanvarın 25-də Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Moskva Dövlət Universitetinə gəldi. Dövlətimizin başçısını universitetin rektsoru Viktor Sadovniçi səmimiyyətlə qarşıladı. ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV RUSİYANIN XARİCİ İŞLƏR NAZİRİ İQOR İVANOVU QƏBUL ETMİŞDİR

29.01.2002 [14:12]
Yanvarın 26-da Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Kremldə onun üçün ayrılmış dövlət iqamətgahında Rusiyanın xarici işlər naziri İqor İvanovu qəbul etmişdir. ...

AZƏRBAYCAN-RUSİYA ƏMƏKDAŞLIĞINA YENİ MƏRHƏLƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN RUSİYA FEDERASİYASINA DÖVLƏT SƏFƏRİ
AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN RUSİYA HÖKUMƏTİNİN SƏDRİ MİXAİL KASYANOV İLƏ G Ö R Ü Ş Ü

29.01.2002 [14:10]
Yanvarın 25-də Rusiya Federasiyasının hökumət evində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Rusiya Federasiyası hökumətinin sədri Mixail Kasyanov ilə görüşü olmuşdur. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN NİTQİ

29.01.2002 [14:05]
-Hörmətli Vladimir Vladimiroviç! Xanımlar və cənablar, dostlar! Bu yaxınlarda biz ölkəmizin müstəqilliyinin onuncu ildönümünü qeyd etdik. Rusiya federasiyası ilə Azərbaycan arasında diplomatik münasibətlər yaradılmasının on ili tamam olur. ...

RUSİYA FEDERASİYASININ PREZİDENTİ VLADİMİR PUTİNİN NİTQİ

28.01.2002 [14:50]
-Hörmətli Heydər Əliyeviç!Hörmətli xanımlar və cənablar! Möhtərəm, əziz dostumuz Heydər Əliyeviç Əliyevi bu gün Kremldə salamlamaqdan böyük məmnunluq duyuram. ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN ŞƏRƏFİNƏ RƏSMİ QƏBUL

28.01.2002 [14:45]
Yanvarın 25-də Böyük Kreml sarayının Aleksandr salonunda Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinin adından Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin şərəfinə rəsmi qəbul təşkil edilmişdir. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ H.Ə.ƏLİYEVİN və RUSİYA FEDERASİYASININ PREZİDENTİ V.V.PUTİNİN BİRGƏ BƏYANATI

28.01.2002 [14:40]
Rusiya Federasiyasının Prezidenti V.V.Putinin dəvəti ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti H.Ə.Əliyev 2002-ci il yanvarın 24-26-da Rusiya Federasiyasında dövlət səfərində olmuşdur. ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN BƏYANATI

28.01.2002 [14:35]
- Hörmətli xanımlar və cənablar! Möhtərəm Vladimir Vladimiroviç, ilk növbədə mən Rusiyaya, Moskvaya dövlət səfərinə dəvət etdiyinizə görə Sizə dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. ...

RUSİYA PREZİDENTİ VLADİMİR PUTİNİN BƏYANATI

28.01.2002 [14:30]
- Hörmətli xanımlar və cənablar! İzacə verin, sizi işimizin nəticələri barədə qısa şəkildə məlumatlandıraq. İlk növbədə bir daha bildirmək istəyirəm ki, qonağımızı, bizim üçün əziz qonağı, Moskvada görməyimizə ürəkdən şadıq. ...

RUSİYA-AZƏRBAYCAN SƏNƏDLƏRİNİN İMZALANMASI

28.01.2002 [14:25]
Yanvarın 25-də, iki ölkənin nümayəndə heyətlərinin geniş tərkibdə danışıqları başa çatdıqdan sonra, Böyük Kreml sarayının Qırmızı qonaq otağında Rusiya-Azərbaycan sənədlərinin imzalanması mərasimi keçirilmişdir. ...