Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi

ELM VƏ TƏHSİL

Uğurlu təhsil strategiyasının yaradıcısı

Uğurlu təhsil strategiyasının yaradıcısı

Bakı, 10 may, AZƏRTAC

Hər bir ölkənin beynəlxalq aləmdə rolunu müəyyən edən başlıca amillərdən biri onun təhsilidir. Maddi-mənəvi dəyərlərin və strateji gücün göstəricisi olan təhsil hər zaman əsas və gərəkli fəaliyyət istiqaməti olub. Azərbaycanın bütün sahələrdə olduğu kimi, təhsil sferasında da inkişaf prosesi ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Hələ Azərbaycana rəhbərlik etdiyi ötən əsrin 70-80-ci illərində təhsillə bağlı məsələləri daim diqqət mərkəzində saxlayan Ümummilli Liderin həyata keçirdiyi ciddi islahatlar bu gün də təhsil sahəsinin əsaslı inkişaf etdirilməsi üçün baza rolunu oynayır. Heydər Əliyevin “Təhsil sahəsi həyatımızın ən gərəkli, ən mühüm sahəsidir. O, milli məqsədlər, mənafelər əsasında qurulmalıdır” məntiqi fikri onu göstərir ki, həqiqətən də belə bir prinsipin seçilməsi Azərbaycanda təhsil siyasətinin əsas qayəsini təşkil edib. Son dövrlər həyata keçirilən islahatlar da ulu öndər Heydər Əliyevin təhsil strategiyasının nə qədər fundamental bir konsepsiya olduğunu göstərir.

Bu fikirlər Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin müdiri Mehriban Vəliyevanın “Uğurlu təhsil strategiyasının yaradıcısı” məqaləsində yer alıb. AZƏRTAC məqaləni təqdim edir.

“Məktəb, maarif, təhsil işi ilə həmişə sıx bağlı olmuşam. Hesab edirəm ki, cəmiyyət haradan olursa-olsun, nədən olursa-olsun, kəsib təhsilə xərcləməli, gənc nəslin təhsilinə, müəllimə kömək etməlidir. Bu, mənim prinsipal mövqeyimdir”, - deyən Ulu Öndər Azərbaycanın dünyaya inteqrasiyasını və beynəlxalq aləmdə nüfuzlu söz sahibinə çevrilməsini əsas məqsəd kimi qarşıya qoymuşdu. Ümummilli Lider ölkədə təhsil islahatlarının aparılmasının zəruriliyini vurğulayaraq hər bir inkişafın elm və təhsildən asılı olduğunu qeyd edirdi. Təhsil sisteminin nə qədər dəyərli olduğunu göstərməyə çalışan görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev deyirdi ki, “Azərbaycanda yüksək savada, biliyə, yüksək elmə malik insanlar var və onlar cəmiyyətin çox hissəsini təşkil edir. Əgər bunlar olmasaydı, Azərbaycan iqtisadiyyatı belə güclü inkişaf edə bilməzdi, bunlar olmasaydı, Azərbaycan elmi inkişaf edə bilməzdi, bunlar olmasaydı biz indi Azərbaycanı müstəqil dövlət kimi idarə edə bilməzdik. Onları qiymətləndirmək lazımdır”.

Müdrik rəhbər təhsilə yalnız savad, bilik qazanmaq, elm öyrənmək imkanı kimi baxmırdı. Eyni zamanda, fəal vətəndaş mövqeyinin formalaşmasında, cəmiyyətdə gedən tərəqqi prosesində yaxından iştirak etməsində təhsilin mühüm rola malik olduğunu daim önə çəkirdi. Azərbaycana rəhbərliyinin ilk illərində ölkədə təhsil islahatlarının aparılmasının zəruriliyini vurğulayan dahi lider cəmiyyətin bütün sahələrində inkişafa gedən yolun elm və təhsildən keçdiyini qeyd edirdi. Ötən əsrin 70-80-ci illərində Ulu Öndərin təhsillə bağlı qəbul etdiyi “Gənclərin ümumi orta təhsilə keçidini başa çatdırmaq və ümumi təhsil məktəbini daha da inkişaf etdirmək haqqında” və “Kənd ümumi təhsil məktəblərinin iş şəraitini daha da yaxşılaşdırmaq haqqında” qərarları nəticəsində Azərbaycanda orta ümumi təhsil məktəbləri şəbəkəsi 3 dəfə genişləndirilib ki, bu da yüzlərlə ucqar yaşayış yerlərində orta ümumi təhsil məktəblərinin açılması, minlərlə azyaşlının təhsilə cəlb edilməsi demək idi. Ümummilli Lider Azərbaycana rəhbərlik etdiyi o illərdə keçmiş İttifaqın ən nüfuzlu təhsil müəssisələrində azərbaycanlıların oxumasına çalışırdı. Onun təşəbbüsü və birbaşa himayəsi nəticəsində 1970-ci ildən başlayaraq hər il 800-900 nəfər gənc SSRİ-nin nüfuzlu ali məktəblərində təhsil almağa göndərilirdi. Təsadüfi deyil ki, dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev o illərdə Azərbaycandan kənarda təhsil almış yüksəkixtisaslı mütəxəssisləri “Azərbaycanın yetirmələri, Azərbaycanın milli sərvəti” kimi yüksək qiymətləndirirdi.

Ulu öndər Heydər Əliyev müstəqillik illərində də təhsilin inkişafına xüsusi qayğı ilə yanaşıb, xalqın intellektual yüksəlişini diqqət mərkəzində saxlayıb. “İndi Azərbaycan müstəqil dövlətdir. Azərbaycan öz milli ideologiya konsepsiyasını yaradaraq, inkişaf etdirərək, şübhəsiz ki, təhsilini də milli məqsədlər, mənafelər əsasında qurmalıdır”, - deyən görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev təhsil strategiyasının reallaşdırılması məqsədilə ciddi tədbirlər həyata keçirdi, mühüm tarixi fərman və sərəncamlar imzaladı. Ümummilli Liderin 2002-ci il oktyabrın 4-də imzaladığı “Azərbaycan Respublikası ümumi təhsil məktəblərinin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi haqqında” Sərəncamı milli təhsil sisteminin inkişafında vacib amillərdən biri oldu. Bu Sərəncam ümumi təhsil məktəbləri şəbəkəsinin genişləndirilməsinə, maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsinə etibarlı zəmin yaratdı. Ulu öndər Heydər Əliyevin 2003-cü il fevralın 17-də imzaladığı “Azərbaycan Respublikasında yeni ümumi təhsil məktəblərinin tikintisi, mövcud məktəblərin əsaslı təmiri və müasir tədris avadanlıqları ilə təmin olunmasına dair proqramın (2003-2007-ci illər) təsdiq edilməsi haqqında” Sərəncamı da ölkədə təhsil sahəsində müstəsna əhəmiyyətə malik dövlət sənədi idi.

“Təhsil hər bir dövlətin, ölkənin, cəmiyyətin həyatının, fəaliyyətinin mühüm bir sahəsidir. Cəmiyyət təhsilsiz inkişaf edə bilməz”, - deyən Ümummilli Lider yaxşı bilirdi ki, dünyanın sivil dövlətləri ilə diplomatik əlaqələr qurmaq, sosial-iqtisadi və digər sahələrdə nailiyyətlər əldə etmək, bir sözlə, tərəqqiyə gedən yol təhsildən keçir. Elm və təhsilin inkişaf etdirilməsi dövlət siyasətinin tərkib hissəsi olmalıdır. Dahi lider çıxışlarında da təhsilin mürəkkəb və olduqca vacib bir sahə olduğunu dönə-dönə vurğulayırdı. O deyirdi: “Təhsil sahəsi nə sənayedir, nə kənd təsərrüfatıdır, nə ticarətdir. Bu, cəmiyyətin xüsusi, intellektual cəhətini əks etdirən bir sahədir. Belə olan halda təhsil sisteminə çox diqqətlə yanaşmaq lazımdır və bu sistemə münasibət çox həssas olmalıdır”. Buna görə də müstəqillik qazandıqdan sonra dünyəvi təhsilə inteqrasiya yolunu seçən Azərbaycanda strateji sahə olaraq təhsil sistemində köklü islahatlar aparılması dövlətin ali məqsədinə çevrildi.

Bünövrəsi ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan təhsil siyasətinin uğurlu davamı Prezident İlham Əliyevin bu sahədə imzaladığı sərəncam və proqramlarda özünü göstərir. Dövlətimizin başçısının yüksək diqqəti və göstərişləri əsasında atılan addımlar, icra edilən dövlət proqramları təhsil sistemində keyfiyyətcə yeni inkişaf meyillərinin əldə edilməsinə, yüksək nəticələrin qazanılmasına xidmət edir. Şübhəsiz ki, bütün bunlar ölkəmizin milli kadr potensialının kəmiyyət və keyfiyyət baxımından yetişdirilməsi və təkmilləşdirilməsi işinə mühüm töhfə verir. Təkcə bir faktı qeyd etmək kifayətdir ki, Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə hazırlanmış və 2013-cü il oktyabrın 24-də təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası” əhəmiyyətinə görə olduqca dəyərli tarixi sənəddir. Strategiyanın əsas məqsədi ölkədə keyfiyyət nəticələri və əhatəliliyinə görə dünya ölkələri sırasında qabaqcıl mövqe tutan təhsil sisteminin yaradılması, təhsilin məzmununun, kadr hazırlığının, idarəetmə sisteminin, infrastrukturun və maliyyələşmənin qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə və Azərbaycanın inkişaf konsepsiyasına uyğun yenidən qurulması və ölkənin davamlı inkişafının təmin edilməsidir. Göründüyü kimi, dahi rəhbər Heydər Əliyevin siyasi kursuna uyğun aparılan islahatlar müsbət nəticələr verir və Azərbaycan dövlətini bütün dünyada layiqincə təmsil etməyə, eləcə də ölkənin hərtərəfli inkişafında yaxından iştirak etməyə qadir olan gənc nəslin yetişməsinə şərait yaradılır. Tarixi təcrübə də göstərir ki, təhsilə yüksək qiymət verən dövlət rəhbərləri bu yolla nəinki öz ölkələrinin iqtisadi və mədəni yüksəlişini təmin edir, eyni zamanda, qlobal inteqrasiya və inkişafa böyük töhfə vermiş olurlar. Bu mənada Ulu Öndərin təhsilimizin inkişafına göstərdiyi qayğı və diqqət, yürütdüyü uğurlu təhsil siyasəti Azərbaycan təhsilinin möhkəm təməllər üzərində inkişaf etdirilməsi üçün zəmin rolunu oynayır, dünyaya inteqrasiya və müasir tələblər səviyyəsində davamlı inkişaf üçün yeni perspektivlər açır.

Xəbəri sosial şəbəkələrdə paylaşın

Bizi sosial şəbəkələrdə izləyin

ABŞ Qəzza zolağında altı həftəlik humanitar fasilənin əldə olunmasına ümid edir

Yaponiyada doğum səviyyəsi tarixi minimuma enib

Parisdə Olimpiya təhlükəsizlik planları olan kompüter oğurlanıb

Ötən il Cənubi Afrikada brakonyerlər 500-ə yaxın kərgədan öldürüb

Araşdırma: Havanın çirklənməsi ilə Alzheymer xəstəliyinin əlamətləri arasında əlaqə mövcuddur

Yəməndəki husi hədəflərinə yenidən zərbələr endirilib

Almaniyanın pul siyasəti onu rekord itkilərə məruz qoyur

Unutqanlıq yüksək intellektin əlamətidir - Araşdırma

Ağ ev: Ukraynaya qoşun göndərmək digər ölkələrin suveren qərarıdır

Barselonada Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar anım mərasimi keçirilib

“Apple” süni intellekt texnologiyalarını inkişaf etdirmək qərarına gəlib

BMT Ukrayna münaqişəsini gərginləşdirə biləcək bəyanatlardan çəkinməyə çağırıb

Latviya Rusiya vətəndaşlarının ölkəyə giriş məhdudiyyətlərinin müddətini uzadıb

Turşsu kəndində illər sonra çərşənbə tonqalı qalanıb

“Fənərbağça” Türkiyə Kubokunda mübarizəni dayandırıb

Norveç Kralı Malayziyada xəstəxanaya yerləşdirilib

Azərbaycanda “İdman həftəsi”nə start veriləcək

Laçınlılar 32 ildən sonra ilk dəfə Su çərşənbəsini öz doğma evlərində qeyd edirlər

Strasburqda Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi yad edilib

İtaliyanın Sardiniya adasında yerli seçkilərdə müxalifətin namizədi qalib gəlib

Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində sərgi - “Salam, Novruz!"

Xocalı soyqırımına dözməyərək dünyasını dəyişən generalın xatirəsi anılıb

Yüksək Liqa: “Milli Aviasiya Akademiyası” UNEC-i məğlub edib

“İçərişəhər” Qoruq İdarəsinin nümayəndə heyəti Pakistanda səfərdə olub

Bakıda ukraynalı şairə Lesya Ukrainkanın xatirəsi yad edilib

Azərbaycan Kuboku: “Xırdalan” “Cəlilabad”a qalib gəlib

Şərur şəhərində Vergi Ödəyicilərinə Xidmət Mərkəzi istifadəyə verilib

Ümumdünya Antidopinq Agentliyinin simpoziumunda ölkəmiz də təmsil olunub

Latviyada Xocalı qurbanlarının xatirəsinə həsr edilmiş anım konserti keçirilib

Fauzən Əl Rabiə: Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı hər zaman Azərbaycan dövlətinin yanında olub

Bakıda yaşayış binasında yanğın baş verib

Xocalı soyqırımının 32-ci ildönümü Vaşinqtonda anılıb

Müzəffər Ali Baş Komandan Xocalıdan Ermənistana və ona havadarlıq edənlərə bir daha mesajlarını çatdırdı - RƏY

Naxçıvanda doğum günü fevral ayında olan şəhidlərin xatirəsi anılıb

COP29-un Azərbaycan üzrə “Gənclər İqlim Çempionu” Keniya gənclər təşkilatlarının nümayəndələri ilə görüşüb

Xocalı soyqırımı qurbanları Monreal şəhərində də yad edilib

Milli Məclisin Səhiyyə komitəsinin iclasında bir sıra qanunlara təklif edilən dəyişikliklər müzakirə olunub

Abşeronda şəhidlərin doğum günlərinə həsr olunmuş görüş keçirilib

Ukraynanın Lvov şəhərində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi yad edilib

® “Kapital Bank”ın dəstəyi ilə Respublika Fənn Olimpiadası keçirilir

Rektor yaz semestrinin başlanması münasibətilə tələbələrlə görüşüb

Ötən il Azərbaycandan Ümrə ziyarətinə gedən zəvvarların sayı 15.380 nəfərə çatıb

Azərbaycan atıcıları Avropa çempionatında daha bir medal qazanıblar

Xalqın ümidlərini reallaşdıran peşəkar yanaşma və effektiv strategiya

Bakı Ali Neft Məktəbi İstanbulda beynəlxalq təhsil sərgisində təmsil olunub

Koto Rober: Müstəmləkə dövlətinin zülmündən, boyunduruğundan qurtulmaq istəyirik VİDEO

Akademik Akif Əlizadənin 90 illik yubileyi qeyd edilib

“Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin xüsusi rütbəsi olan əməkdaşlarının və dövlət qulluqçusu olmayan mülki işçilərinin aylıq vəzifə (tarif) maaşlarının və xüsusi rütbəsi olan əməkdaşlarının vəzifə maaşlarına xüsusi rütbəyə görə əlavə haqqın məbləğlərinin təsdiq edilməsi, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin xüsusi rütbəsi olan əməkdaşlarının və dövlət qulluqçusu olmayan mülki işçilərinin vəzifə (tarif) maaşlarının məbləğlərinin müəyyən edilməsi haqqında” 2018-ci il 12 aprel tarixli 146-9 nömrəli və “Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin xüsusi rütbəsi olan işçilərinin vəzifə maaşlarına xüsusi rütbəyə görə əlavə haqqın məbləği”nin təsdiq edilməsi haqqında” 2010-cu il 4 iyun tarixli 106-6 nömrəli qərarlarının ləğv edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 10 sentyabr tarixli 403 nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin QƏRARI

Alimlər kiçik balıqların daha yüksək səs çıxardığını aşkarlayıb

Azərbaycanın xarici işlər naziri Almaniyaya işgüzar səfərə yola düşüb

“Azərişiq” ASC-nin sədri Masallıda vətəndaşların müraciətlərini dinləyib

Ukraynanı təmsil edən azərbaycanlı güləşçi: Qazandığım ilk medal uşaqlığımın ən xoş xatirəsidir

Niderlandın Kralı Villem-Aleksandrdan

YAP Təftiş Komissiyasının iclası keçirilib

Mingəçevirdə su çərşənbəsi bayram ab-havasında qeyd edilib

Ordubadda Vergi Ödəyicilərinə Xidmət Mərkəzi istifadəyə verilib

Romada Xocalı soyqırımının ildönümü ilə əlaqədar tədbir təşkil olunub

Dövlət Komitəsində vətəndaşlarla görüş olub

Biləsuvarda tullantı sularının təmizlənməsi üçün məntəqə istismara tam hazırdır

Azərbaycanın ətraf mühit problemlərinin qarşısının alınmasına yaşıl enerjinin tətbiqi kimi tədbirlərlə xidmət göstərməsi təqdirəlayiqdir

İranlı narkotacirlə sosial şəbəkələrdə əlaqə yaradan daha bir narkokuryer Yasamal rayonunda saxlanılıb

Azərbaycan Kuboku: “Xəzri” “Sumqayıt”a qalib gəlib

Ramil Məhərrəmov: Gələcəkdə Azərbaycan və Türk dünyasına İnvestisiya Fondu yaratmaq istəyirəm – MÜSAHİBƏ

“Alibaba Qrup”un nümayəndə heyəti “ASAN xidmət”də

Səudiyyəli nazir: Azərbaycanlıların Ümrə ziyarətini asanlaşdırmaq üçün bir il müddətinə çoxdəfəlik E-Viza istifadəyə verilib VİDEO

İraq Respublikasının Prezidenti Əbdüllətif Camal Rəşiddən

Azərbaycan səfirliyi Əlcəzairdə mina təhlükəsizliyinə dair konfrans keçirib

Tacikistan nümayəndə heyəti DOST Mərkəzində olub

Su çərşənbəsində meşə fondu torpaqlarında 55 mindən çox ağac əkilib

Qax Peşə Liseyinin şagirdləri narkomaniyanın yaratdığı fəsadlar barədə maarifləndirilib

ASELSAN rəhbəri: Türkiyənin vahid hava hücumundan müdafiə qalxanının yaradılması 2024-cü ildə başa çatacaq

Rusiyalı ekspertlər Paşinyanın “France 24” teleşirkətinə sonuncu bəyanatını şərh ediblər

“Maarifçi” tələbə-məzun təcrübə proqramının müsahibə mərhələsi başlanıb

Azərbaycan və Türkiyə nümayəndə heyəti “Sədərək” gömrük postunda görüşüb

Baybakov Fondunun prezidenti, Rusiya Federasiyası Hökuməti sədrinin sabiq müavini Valeri Serovdan

AzMİU tələbələri Gürcüstanda fitnes mərkəzinin interyer dizayn işlərini icra edəcəklər

Təbriz qəzetində Xocalı soyqırımı haqqında məqalə dərc edilib

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin vəzifəli şəxslərinin martda keçirəcəyi vətəndaş qəbullarının qrafiki təsdiqlənib

Dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev irsinin öyrənilməsi layihəsinin icrası davam edir

QMİ sədri Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının Həcc və Ümrə naziri ilə görüşüb

AZAL Tivat şəhərinə bilet satışına start verib

“Caspian Energy Club Kyrgyzstan” ilk B2G forum təşkil edib

Azərbaycan cüdo millisinin “Böyük Dəbilqə” turniri üçün heyəti açıqlanıb

Danimarkalı arxeoloqlar iki min illik tarixi olan bıçaq tapıblar

Xocalı sakini: Atamın nəinki məzarı, heç şəkli də yoxdur

XİN Ermənistanın Sumqayıt hadisələri ilə bağlı bəyanatına münasibət bildirib VİDEO

NASA kiçik peyklərdə elastik günəş panellərindən istifadə edəcək

MEK nümayəndə heyəti Ankarada keçirilən vikiseminarda öz təcrübəsini bölüşüb

Layihə rəhbəri: “Zəfərin kölgəsi” layihəsi çərçivəsində Qəbələ və Balakəndə də sərgilər təşkil etməyi düşünürük

“Qəbələ”nin kapitanı: İnanıram ki, Elmar Baxşıyev geriyə baxanda harada səhv etdiyini görəcək - MÜSAHİBƏ

Rəsədxana əməkdaşı Çexiyada elmi tədqiqat aparır

Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri Sumqayıtda vətəndaşları qəbul edəcək

Tacikistanla əmək və məşğulluq sahəsində gələcək əməkdaşlığa dair fikir mübadiləsi aparılıb

Moskva Dağ Yəhudiləri İcmasının sədri Arif Rəhimovdan

SOCAR və BP rəhbərliyi enerji keçidini müzakirə ediblər

Naxçıvanda “Media Ordubadda” layihəsinə başlanılıb

"Alibaba Group" Azərbaycan bazarının tələbatını təhlil etməyi planlaşdırır

Vüqar Mustafayev Tacikistanın ölkəmizdəki səfiri ilə görüşüb

Səfir: “Bir millət, iki dövlət” kimi məqsədimiz Xocalı soyqırımının unudulmamasıdır

® Ölkədə ilk keşbek və depozit gəlirli premium biznes kart!